PRP 2014-2020

Report
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
IN OKOLJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Politika razvoja podeželja
v obdobju 2014-2020
II. steber SKP
MKO, Sektor za podeželje
April 2013
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
IN OKOLJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Finančni okvir PRP 2014-2020
Sprejet dogovor Evropskega sveta (7. in 8. februar 2013) o
večletnem finančnem okviru
 Slovenija bo glede na ta dogovor za izvajanje PRP 2014-2020 prejela
744 mio € (v cenah 2011) oz. skoraj 840 mio € v tekočih cenah.
Opozorilo: ta finančni okvir še ni dokončen = upoštevati je potrebno še
vlogo Evropskega parlamenta.
 Ta znesek vključuje tudi posebno alokacijo v višini 150 mio €, ki si jo
je Slovenija priborila v pogajanjih.
 Ob upoštevanju stopenj sofinanciranja bo za PRP 14-20 po prvih
indikativnih izračunih skupaj razpoložljivih cca. 1,1 mrd. € (EU+ SI).
 Stopnja sofinanciranja s strani EU pa še naprej ostaja enotna - 75 %
za obe kohezijski regiji (Vzhodno in Zahodno Slovenijo).
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
IN OKOLJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Finančni okvir PRP 2014-2020
Sprejet dogovor Evropskega sveta (7. in 8. februar 2013) o
večletnem finančnem okviru
 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) je skupaj z
drugimi strukturnimi skladi in Kohezijskim skladom (t.i. SSO skladi)
združen v skupni strateški okvir.
 Kot del skupnega strateškega okvira mora prispevati k uresničevanju
skupnih tematskih ciljev in s tem k doseganju ciljev Evropa 2020.
 Rezerva za uspešnost – pogojevanje “sprostitve” sredstev z
uspešnostjo oz. doseganjem ciljev strategije Evropa 2020. Obsega 7
% skupnih dodeljenih sredstev. Dodeli se leta 2019.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
IN OKOLJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Prednostne naloge politike razvoja
podeželja 2014-2020
Za politiko razvoja podeželja 2014-2020 je bilo opredeljenih 6
prednostnih nalog:
1. pospeševanje prenosa znanja ter inovacij;
2. krepitev konkurenčnosti in krepitev sposobnosti preživetja kmetij;
3. spodbujanje organizacije prehranske verige in obvladovanja
tveganja v kmetijstvu;
4. obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov;
5. spodbujanje učinkovite rabe virov in prehoda na nizkoogljično
gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe;
6. spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in
gospodarskega razvoja podeželskih območij.
Programi RP bodo morali prispevati tudi k horizontalnim ciljem:
spodbujanje inovacij, skrb za okolje ter prispevanje k blažitvi
podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.
Ukrepi politike razvoja podeželja 2014-2020
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
IN OKOLJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
 V obdobju 2014-2020 ni več delitve na posamezne osi.
 Ukrepi iz 2007-2013 se v nekoliko spremenjeni /združeni obliki prenašajo v 20142020. Za enkrat v 2014-2020 ukrepa zgodnjega upokojevanja ne bo.
 Ključni poudarki:
− Prenos znanja in svetovanje (!);
− Sodelovanje: različne oblike povezovanja – npr. v kratke dobavne verige,
oskrbe verige z biomaso, pilotni projekti, operativne skupine EIP, skupni
okoljski pristopi… (!);
− Izravnalna plačila za kmetovanje na OMD
− Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila – obvezen ukrep;
− Ekološko kmetijstvo kot samostojen ukrep;
− Dobro počutje živali;
− Izvajanje pristopa od spodaj navzgor „Community Lokal Led Development
- CLLD“ (znotraj RP se to izvaja preko LEADER pristopa);
− Instrumenti za obvladovanje tveganj.
 Za spodbujanje inovacij in inovativnosti se vzpostavi Evropsko partnerstvo za
inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (povezovanje različnih
deležnikov, ključno predvsem za prenos znanja v prakso!).
Ključne novosti pri programiranju v
2014-2020
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
IN OKOLJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
 Večji poudarek uspešnosti pri doseganju ciljev: na osnovi
makroekonomskih pogojenosti, predhodnih pogojenosti in pregleda
uspešnosti.
 »Manj je več«: Evropska komisija poziva k odmiku od »zgodovinskih
alokacij«, ki so pripeljale do razpršenosti podpor in njihovi vprašljivi
učinkovitosti, k jasni ciljni usmerjenosti ter zavezanosti doseganju
ciljev na EU ravni (evropska dodana vrednost).
 Bolj jasen okvir interveniranja te politike: okvir opredeljuje 6 prednostih
nalog, ki so za operativne potrebe programiranja razčlenjene v prednostna
področja (»focus areas«).
 Vzpostavitev 3 horizontalnih ciljev, ki posegajo v vse prednostne
naloge: inovacije, skrb za okolje ter prilagajanje in blažitev podnebnih
sprememb.
 Usmerjenost k doseganju rezultatov.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
IN OKOLJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
PRP 2014-2020 mora biti:
 Zasnovan na osnovi realne analize stanja in ocene potreb.
 Skladen z nacionalnimi (Resolucija Zagotovimo.si hrano za jutri) in
evropskimi strateškimi usmeritvami (Evropa 2020, SKP proti 2020
in vsi izvedeni dokumenti) ter partnersko pogodbo za vse EU
sklade v državi.
 Uravnotežen – spodbujati mora večfunkcionalno vlogo kmetijstva,
to je:
 proizvodnja kakovostne hrane (dvig samooskrbe z lokalno
pridelano hrano),
 skrb za okolje in
 celovit trajnostni razvoj podeželja (ohranjanje poseljenosti,
vitalnosti podeželja).
 Osredotočen, razvojno naravnan. Razpršitvi sredstev se želimo v
največji možni meri izogniti – potrebno narediti jasne prioritete.
 Jasen in usmerjen v doseganje rezultatov.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
IN OKOLJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Potek priprave PRP 2014-2020
Strukturo bodočega PRP 2014–2020 sestavlja 15 poglavij.
Vsebine, ki so trenutno v
pripravi.
Poglavja 8-15:
8. Finančni okvir
6. Opis
5. Rezerva
4. Predh.
pogojenosti
3. Strategija
2. SWOT in
1. Ex ante
evalvacija
ocena potreb
uspešnosti
ukrepov
7. Evalvacijski
9. Načrt indikatorjev
načrt
10. Dodatno nac.
financiranje.
11. Državne pomoči
12. Komplementarnost
z drugimi EU skladi
13. Strukture izvajanja
14. Vključevanje
partnerjev
15. Mreža za podeželje
Vsebinska izhodišča PRP 2014-2020
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
IN OKOLJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Na osnovi dosedanjega dela pri pripravi PRP 14-20 se kažejo
naslednje preliminarne potrebe:
 Večji poudarek prenosu znanja in inovacij,
med drugim tudi preko tesnega, neposrednega
sodelovanja med primarnimi proizvajalci,
svetovalci in raziskovalci.
 Prestrukturiranje in zapiranje tehn. vrzeli.
 Tržno in proizvodno povezovanje ter
vzpostavitev kratkih lokalnih verig.
 Usmeritev v okolju prijaznejšo proizvodnjo
kmet. proizvodov višje kakovosti.
 Trajnostna raba naravnih virov in zmanjšanje
izpustov TPG.
 Širši razvoj podeželskih območij preko
diverzifikacije KMG, spodbujanjem podjetništva
in krepitve socialnega kapitala na podeželju.
ZNANJE in INOVACIJE
KONKURENČNOST
KRATKE LOKALNE
VERIGE
VIŠJA KAKOVOST
SKRB ZA OKOLJE
TRAJNOSTNA RABA
NARAVNIH VIROV
ŠIRŠI RAZVOJ
PODEŽELJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
IN OKOLJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Potek priprave PRP 2014-2020 v RS
Seje Začasnega Usmerjevalnega odbora se bodo sklicevale redno, absolutno pa vedno, ko se bodo zaključevali
 INDIKATIVNA ČASOVNICA PRIPRAVE PRP 2014-2020 – pozor:
vsebinski sklopi oz. po potrebi tudi bolj pogosto, če bo potrebno sprejeti vsebinske odločitve, usmeritve.
vezano tudi na časovnico sprejemanja EU zakonodaje.
Pošiljanje na
EK – začetek
Javna razgrnitev
Swot, analiza stanja,
Ostala poglavja
strategija, ukrepi
programa (mar-jun)
jan
feb
mar
apr
maj
Javna razprava
jun
Dopolnjevanje na
osnovi razprave
jul
avg
Ex ante evalvacija in okoljska presoja
Sodelovanje pri pripravi partnerske
pogodbe
pogajanj 2014
okoljsko poročilo
OSNUTEK PRP
Dopolnjevanje in zaključevanje
Priglasitev shem DP
sep
okt
nov
dec
Zaključen izbor izvajalca predhodnega
vrednotenja (KPMG) in izvajalca
okoljske presoje (OIKOS).
Stanje priprave PRP 2014-2020
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
IN OKOLJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
 Analiza stanja in SWOT analiza ter strategija – prvi osnutki teh
dokumentov bodo pripravljeni do konca marca in dani v pregled
zunanjemu evalvatorju in strokovni javnosti.
 Intenzivna priprava vsebinskega izhodišča za ukrep dobrega počutja
živali, kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil ter delno tudi
36. člena – ukrep sodelovanja.
 Vzporedno nastajajo ostala poglavja PRP 14-20, postavlja se
implementacijska struktura in sistem spremljanja in vrednotenja. V
kasnejši fazi tudi IT sistemi.
 Pripravljen bo katalog najvišjih upravičenih vrednosti stroškov po
ukrepih, kjer je to smiselno.
 Poenostavitev in večja preglednost javnih razpisov.
 Intenzivnejše vključevanje socialnih partnerjev in javnosti.
 Prenova spletne strani PRP in uporaba drugih načinov komuniciranja
z javnostjo.
 Prvi osnutek PRP – junij 2013 – javna razprava.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
IN OKOLJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Povezanost PRP in DRP
Prednostni nalogi iz PRP, ki najpomembneje prispevata k razvojni
prioriteti ZELENO sta:
Prioriteta 4: obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov;
Prioriteta 5: spodbujanje učinkovite rabe virov in prehoda na nizkoogljično
gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe;
Znotraj tega se bodo izvajali ukrepi:
- Izravnalna plačila za kmetovanje na OMD
- Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila – obvezen ukrep;
- Ekološko kmetijstvo kot samostojen ukrep;
- Dobro počutje živali.

similar documents