tır teblıgı-yavuz oz

Report
1 SERİ NOLU GÜMRÜK GENEL
TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) İLE
GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER
Yavuz ÖZ
TIR ve Taşıt Dairesi Başkan V.



4458 sayılı Gümrük Kanununun değiştirilmesi ve
TIR Uygulama Tebliğinde yayımı tarihinden
itibaren yapılan değişiklikler sonucu Tebliğin
kendi içinde bütünlüğünü kaybetmesi;
Uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak,
Müsteşarlığımız tarafından yapılan tespitler ile
özel sektör temsilcileri tarafından gündeme
getirilen değişiklik önerilerini değerlendirmek;
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan
yeniliklerin Tebliğe yansıtılmasını sağlamak.
2
“Zorunlu Güzergah” uygulaması belirli
durumlar
ile
sınırlandırılmış
ve
nakliyecilerin TIR güzergahları haritasında
belirlenen
yollar
üzerinde
kendileri
açısından en makul yolu seçebilme imkanı
getirilmiştir.
3






Mülga Tebliğde,
yabancı plakalı taşıtlar ile serbest dolaşımda olmayan eşyayı
Türkiye’den transit olarak geçiren Türk plakalı taşıtlar için belli bir güzergahın
izlenmesi zorunluluğu bulunmaktaydı.
Ancak, Yeni Tebliğ ile;
Taşıtların seyredeceği güzergahlar Tebliğin 5 ve 6 numaralı eklerinde
belirlenmiştir. Bununla birlikte,
Kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe bulunması, gerek
taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında gümrük idarelerinde risk verilerinin
mevcut bulunması veya
Taşıta ATS cihazı takılması veya
Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen özel izin belgesi veya özel yük taşıma
izin belgesinde bir güzergâh belirlenmesi hallerinde
yerli veya yabancı plakalı ayrımı yapılmaksızın serbest dolaşımda
olmayan eşyayı taşıyan taşıtlar için Tebliğin 5 ve 6 numaralı eklerinde
belirlenmiş yollardan belli bir güzergahın takip edilmesi zorunluluğu
getirilmiştir.

Belirtilen bu haller dışında, ek-5 ve ek-6’da belirlenen yollarda seyretmek
koşuluyla, belli bir güzergahın takip edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Serbest dolaşımda olan eşyayı taşıyan yabancı plakalı taşıtlar için
uygulanan güzergah kısıtlamasına da son verilmiştir.
4
Böylece;
 Riskli
eşya taşımaları ve ATS cihazının
kullanıldığı durumlar hariç olmak üzere
güzergah zorunluluğu uygulaması esnetilerek
güzergah serbestliği getirilmiştir.
 TIR
rejimine ilişkin ülkemiz uygulamalarının
Sözleşmeye taraf diğer ülke uygulamalarına
paralel hale getirilmesi sağlanmıştır.
5
 Güzergah
kat etme süresini ihlal eden ve
belirli bir güzergahın izlenmesinin zorunlu
tutulduğu durumlarda güzergah ihlalini
yapan
taşıtların
fiziki
kontrole
yönlendirilmesi öngörülmüştür.
6

05/03/1993 tarihli “Karayolu ile Uluslararası Eşya
Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme,
Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik”
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmeliğin kaldırılması ile birlikte TIR Denetleme ve
Konaklama Noktalarına uğrama zorunluluğu ortadan
kaldırılmış ve transit güzergah yolları üzerindeki
tesislerden yararlanma imkanı getirilmiştir.
7
Bu sayede; mevcut TIR Denetleme ve
Konaklama
Noktalarının,
söz
konusu
yönetmeliğin
öngördüğü
özellikleri
ve
güvenlik şartlarını taşımamasından dolayı
ortaya çıkan TIR sürücülerinin mağduriyet
ve şikayetlerinin önüne geçilmiştir.
 Diğer
taraftan, giriş gümrük idarelerinde
verilip çıkış gümrük idarelerinde geri alınan
ve
denetleme
noktalarında
yapılması
gereken işlemleri kapsayan bir belge olan
“denetleme belgesi” kaldırılmıştır.
8
 Yeni
Tebliğde, “TIR Güzergahları ve TIR
Denetleme/Konaklama
Noktaları”
konularında getirilen yenilikler sayesinde;

Avrupa’nın en büyük TIR filosuna sahip olan
ve ihracatının önemli bölümünü karayolu ile
yapan
ülkemizin,
Türk
ihracatçı
ve
nakliyecilerinin zaman kaybı ve cezai
müeyyidelere
maruz
kalmaması
sağlanmıştır.
9
Nakliyecilerin büyük sıkıntı duyduğu memur
refakati uygulamasının kapsamı daraltıldı

Refakat uygulaması belirli kriterlere bağlanarak elektronik araç
takip sistemleri (ATS) ile ikame edilerek en asgari düzeye
indirilmiştir.

Azami teminat tutarı altında

Azami teminat tutarı üstünde

kaçakçılık yapılacağına dair
ihbar, istihbarat,
kuvvetli şüphe,risk verileri
mevcutsa
refakat uygulaması
ATS
CİHAZI
refakat uygulaması
10

Müsteşarlığımız; bir taraftan sınır geçişlerini kolaylaştırmayı
amaçlarken diğer taraftan kaçakçılık ve usulsüzlüklerin önüne
geçmek amacıyla teknolojik gelişmeleri yakından takip
etmektedir.
Bu kapsamda; Müsteşarlığımız 2010 yılının ikinci yarısında TIR
sistemi ve Transit Rejimi hükümleri doğrultusunda toplam
1832 aracı varış noktalarına ATS cihazıyla sevk etmiştir.
Ayrıca, 13 Haziran 2011 tarihi itibariyle de 2011 yılında toplam
3724 araç varış noktalarına ATS cihazıyla sevk edilmiş olup
memur refakati uygulamasının ikamesi olan ATS cihazı
uygulamasının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
11
 Tebliğin
27 ve 40 ıncı maddeleri
konusu, giriş ve çıkış gümrük idareleri
tarafından
taşıtların
açılıp
kontrol
edilebileceği durumlarda; bu taşıtların
muayenesi komisyon yerine muayene
memuru tarafından yapılacaktır.
12
 Mücbir
sebep, olağanüstü haller veya haklı
bir sebebin bulunması koşuluyla, taşıtın
TIR karnesinde yer alan varış veya çıkış
gümrük idaresinden başka bir gümrük
idaresinde işlem görmesi halinde, Gümrük
Kanununun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca uygulanan para cezası
kaldırılmıştır.
13
 Mümkün
olması halinde,
TIR
karnesinin
10
numaralı
kutusuna, eşyanın Armonize Sistem
Kodunun yazılması
öngörülmüştür.
14

2918
sayılı
Karayolları
Trafik
Kanununda
belirlenen ağırlık ve boyutları aştığı tespit edilen
ve bu ağırlık/boyutları aştığı halde Ulaştırma
Bakanlığı
(Karayolları
Genel
Müdürlüğü)
tarafından düzenlenmiş izin belgesi bulunmayan
taşıtların ülkemize girişlerine izin verilmeyecektir.
15
 TIR
Sözleşmesinde engel bulunmadığından,
diğer akit ülkelerin uygulamalarına paralel
olarak, TIR karnesi himayesinde taşımacılık
yapabilecek taşıt türlerine, panelvan ve
kamyonetler de eklenmiştir.
16

Taşıt onay belgesinin sahte olarak düzenlendiğinin ya da
üzerinde tahrifat yapıldığının veya taşıtta gizli bölme
bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bu taşıta 6 ay
süreyle taşıt onay belgesi düzenlenmemesi ve Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ek olarak bu
taşıtlar için ayrıca Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin
birinci fıkrası uyarınca işlem yapılması yönünde düzenleme
yapılmıştır.
17
TIR karnesinin arka yüzüne tatbik edilen ve
taşıtın mülkiyet bilgilerinin yazılmasına yönelik
kaşe uygulamadan kaldırılmıştır.
 Böylece, taşımacılığın önünde engel teşkil eden
miktarca fazla ve sürece uzun olan uluslararası
karayolu trafiğine ilişkin sınır geçiş
prosedürlerinden bir kalem daha eksiltilerek işlem
süreci hızlandırılmıştır.

18



Mülga TIR Tebliğinde; TIR karnesinde, teslim
tesellüm tutanağına göre eksiklik veya fazlalık tespit
edilmesi durumunda, bu eksiklik veya fazlalığın
nedeninin
üç
ay
içinde
belgelendirilmesi
istenmekteydi.
Yeni Tebliğ ile bu süre;
Talep edilmesi halinde üç ay,
Haklı sebebin varlığı halinde ise ayrıca bir ay,
daha uzatılarak TIR Karne hamillerine kolaylık
sağlanmıştır.
19


Varış/çıkış gümrük idarelerinde işlem görmüş Volet-2
yaprakları ve eklerinin giriş/hareket gümrük idarelerine
gönderilme süresi 7 günden 15 güne çıkarılmıştır.
YGM’lerin, antrepolarda bir gün içerisinde sonlandırdıkları
TIR karnesinin Volet-2 yaprakları ve eklerini bir bordro
ekinde en geç 7 gün içerisinde antreponun bağlı
bulunduğu gümrük idaresine göndermeleri zorunlu hale
getirilmiştir.
Bu hükme uyulmaması halinde, her bir bordro için
Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası
uyarınca işlem yapılması yönünde düzenleme yapılmıştır.
20
TEŞEKKÜRLER!
yavuzoz.gumruk.gov.tr
21

similar documents