Predstavitev okoljskega porocila

Report
KRAJŠA PREDSTAVITEV
OKOLJSKEGA POROČILA ZA
OPN KIDRIČEVO
BOSON, d.o.o.
Kidričevo, 10.12.2012
V sklopu izdelave OPN Kidričevo je bilo potrebno skladno z Zakonom
o varstvu okolja in skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor
izdelati okoljsko poročilo.
Na podlagi okoljskega poročila je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
izvedlo Celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).
Namen okoljskega poročila je določiti in oceniti vplive na okolje na
podlagi primerjave obstoječega stanja okolja s predvidenim stanjem
okolja ter podati okoljske ukrepe in predloge v zvezi s potekom
izvedbe načrta.
V okviru Okoljskega poročila smo presojali naslednje segmente okolja:
• Tla in kmetijska zemljišča,
• Vode (podzemne in površinske),
• Zrak,
• Narava,
• Odpadki,
• Kulturna dediščina,
• Hrup,
• Elektro-magnetno sevanje,
• Svetlobno sevanje,
• Zdravje ljudi.
Tla in kmetijska zemljišča
VREDNOTENJE:
• Prisotnost virov onesnaženja z nevarnimi organskih in anorganskih snovmi,
• površina kmetijskih zemljišč po namenski rabi (km²),
• površina stavbnih zemljišč na območjih protierozijskih ukrepov (km²),
• površina posegov (stavbnih zemljišč) na rodovitna zemljišča s talnim številom večjim od
39.
OMILITVENI UKREPI:
• Predvidena gradnja na območju protierozijskih ukrepov naj za preprečitev nevarnosti
pojava erozije vključuje izvedbo ustreznih protierozijskih ukrepov (erozijska ogroženost
zaradi povečanja stavbnih zemljišč na območjih protierozijskih ukrepov).
• Pri vseh posegih v okviru izvedbe načrta je potrebno zagotoviti gospodarno ravnanje s
tlemi na območju načrta. Vse viške rodovitnega dela tal z območja načrta je potrebno
nameniti rekultivaciji drugih kmetijskih zemljišč oz. morebitnem vzpostavljanju novih
kmetijskih površin, z namenom izboljšanja ekološkega stanja tal (poseganje v tla pri
izvedbi gradbenih del (izguba rodovitnega dela tal in zmanjšanje kmetijskega potenciala
občine)).
Vode
VREDNOTENJE:
• Obseg virov onesnaženja z nevarnimi organskimi in anorganskimi snovmi (opisno),
• površina stavbnih zemljišč na vodovarstvenih območjih 1. in 2. stopnje na območju
občine,
• dolžina javnega kanalizacijskega omrežja (število in delež prebivalcev priključenih
na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi z ustrezno ČN),
• način odvajanja padavinske vode,
• površina stavbnih zemljišč na poplavnih območjih (glede na razred poplavne
nevarnosti).
OMILITVENI UKREPI:
• Za vsak poseg v poplavnem območju je potrebno, ne glede na določila prostorskega
načrta, v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja oz. vodnega soglasja ali mnenja,
izdelati presojo in projektne rešitve omilitvenih ukrepov, ureditev vodnega režima ipd.
na nivoju projekta PGD.
Sicer 8 omilitvenih ukrepov za novogradnje in 4. omilitveni ukrepi za rekonstrukcijo
in izvedbo infrastrukture na poplavnih območjih (zagotavljanje ustrezne poplavne
varnosti in zmanjšanje vplivov na vodni režim).
Zrak
VREDNOTENJE:
• Viri emisij v ozračje (industrijski obrati, intenzivna kmetijska proizvodna, promet) –
opisno),
• raba energije – opisno.
Omilitveni ukrepi niso potrebni.
Narava
VREDNOTENJE:
• Površina stavbnih zemljišč in drugih območij (površin nadzemnega pridobivalnega prostora) po
namenski rabi v EPO in znotraj območij naravnih vrednot.
• površina gozdih zemljišč.
OMILITVENI UKREPI:
• Vzhodna meja pobude za širitev ŠO-ST-01 v EUP ST05 (površine za potrebe nadzemnega
pridobivalnega prostora) naj se od roba območja EPO Dravsko polje umakne vsaj 15 m, s čimer se
ustvari prehodno območje med predvideno gramoznico in gozdom (poseganje stavbnih zemljišč v
vplivno območje EPO Dravsko polje (ID št. 42500)).
• Širitev gramoznice Pleterje (širitvi ŠO-CI-01, 02 v EUP CI10, 11 in ST20) za potrebe nadzemnega
pridobivalnega prostora naj upošteva:
-v primeru izkoriščanja gramoza nad nivojem podtalnice, je potrebno po zaključku izkoriščanja vsaj
80 % območja rekultivirati s potencialno naravno gozdno združbo, za kar naj se izdela ustrezen
pogozditveni načrt, ostale površine naj se prepustijo naravni sukcesiji;
- v primeru, da bo izkop izveden pod nivo podtalnice, je potrebno območje sanirati v sekundami biotop
za vodne, obvodne in kopenske živali.
Sanacija naj se izvaja sproti, določena naj bo v sanacijskem načrtu, ki naj bo del rudarskega projekta
(poseganje stavbnih zemljišč na EPO Dravsko polje (ID št. 42500) in naravno vrednoto Pleterjegramoznica (evid. št. 7423)).
• Krčenje gozdne in grmovne vegetacije na EPO naj se izvede izven gnezditvenega časa ptičev in
obdobja poleganja mladičev (od 1. novembra do konca februarja) in na način, da se živali lahko
pravočasno umaknejo (Posegi na gozdno in grmovno vegetacijo v EPO Dravsko polje (ID št. 42500), kar
ima lahko negativen vpliv na prisotne živalske vrste (vznemirjanje živali)).
Kulturna dediščina
VREDNOTENJE:
• Posegi na enote, območja in vplivna območja KD, z upoštevanjem njihovega statusa,
zvrsti, režima, integritete, zgodovinskega konteksta, umeščenosti v prostor ter
ogroženosti.
Večje število OMILITVENIH UKREPOV, le-ti se nanašajo na:
• posege v urbanistično zasnovo kulturnega spomenika Kidričevo-naselje (EŠD 22209),
• posege, ki vplivajo na urejenost okolice kulturnega spomenika Kidričevo-Dvorec
Sternthal (EŠD 23737),
• arheološko najdišče Mihevce - Arheološko najdišče Gojaji (EŠD 24208),
• kulturni spomenik Stražgonjca - Arheološko najdišče Dolge njive (EŠD 15556),
• kulturni spomenik Šikole - Arheološko najdišče Med cestami (EŠD 15557).
Hrup
VREDNOTENJE:
• Obremenjenost s hrupom zaradi prometa (cestni in železniški promet) – opisno,
• dolžina stikov (meje) med stanovanjskimi in proizvodnimi območji.
OMILITVENI UKREPI:
• Omeji in prepreči naj se obstoječe in predvidene konflikte v prostoru, zaradi
neustreznega umeščanja dejavnosti v prostor (neposredno stikanje stanovanjskih in
proizvodnih površin – gospodarske cone, površine za industrijo).
Omenjena konfliktna območja se nahajajo (opredeljeni sta EUP kjer prihaja do
neposrednega stika):
- neposreden stik med gospodarskimi conami in stanovanjskimi območji,
-neposreden stik med površinami za industrijo in stanovanjskimi območji.
Med konfliktnimi stiki naj se vzpostavijo ustrezni nekaj metrski zeleni pasovi (konfliktna
območja s stališča zdravja ljudi zaradi hrupa in onesnaženja zraka).
• Za posamezne načrtovane dejavnosti v gospodarskih conah in površinah za industrijo naj
se zagotovi izdelava vplivnega območja zaradi povzročanja hrupa, če za dejavnost ni
predpisana presoja vplivov na okolje po predpisih iz varstva okolja (vpliv na zdravje ljudi
in okolje (živali), zaradi obremenjenosti s hrupom).
Ravnanje z odpadki
VREDNOTENJE:
• Način ravnanja z odpadki (količina zbranih odpadkov, delež gospodinjstev vključenih v
javni sistem odvoza odpadkov in število ekoloških otokov) – opisno,
• število nelegalnih odlagališč.
Omilitveni ukrepi niso potrebni.
Elektromagnetno sevanje
VREDNOTENJE:
• Število objektov z varovanimi prostori znotraj varovalnega pasu virov EM sevanja.
OMILITVENI UKREPI:
• Za obstoječa I. območja, kjer velja I. stopnja varstva pred sevanjem (stanovanjske
površine, turistične površine in površine razpršene gradnje), ki se nahajajo znotraj
koridorjev daljnovodov je potrebno pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso
prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja, v nasprotnem primeru
je potrebno na teh območjih spremeniti osnovno namensko rabo prostora oz. razvrstiti ta
območja v območja, kjer velja II. stopnja varstva pred sevanjem (če je to skladno z
zakonodajo) oz. prestaviti koridorje daljnovodov (zdravje ljudi in kakovost bivalnega
okolja).
• V prilogi Odloka OPN Kidričevo – Prostorski izvedbeni pogoji za posamezne podrobnejše
namenske rabe in tipologije je potrebno v posebnih PIP za posamezne EUP definirati, da
gradnja stanovanjskih stavb ni mogoča znotraj varovalnega pasu I. stopnje varstva pred
EMS (zdravje ljudi in kakovost bivalnega okolja).
Svetlobno onesnaževanje
VREDNOTENJE:
• Delež svetilk javne razsvetljave, ki ustreza normativom določenim v zakonodaji,
• letna poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca.
OMILITVENI UKREP:
• Občina naj izdela načrt javne razsvetljave s katerim se predvidi zamenjavo svetilk
obstoječe javne razsvetljave z zakonodajo skladnimi svetilkami, katerih delež svetlobnega
toka, ki seva nad vodoravnico, je enak 0%. V načrtu se določijo tudi ukrepi za povečanje
energetske učinkovitosti javne razsvetljave, s čimer se doseže vrednosti rabe električne
energije skladno z zakonskimi določili (zdravje ljudi in kakovost bivalnega okolja,
poslabšanje bivalnega okolja za živalske in rastlinske vrste).
Zdravje ljudi
VREDNOTENJE:
• Dolžina javnega kanalizacijskega omrežja / število in delež prebivalcev priključenih na
javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi z ustrezno ČN,
• površina stavbnih zemljišč na poplavnih območjih (glede na razred poplavne
nevarnosti),
• raba energije – opisno,
• dolžina stikov (meje) med stanovanjskimi in proizvodnimi območji,
• način ravnanja z odpadki (količina zbranih odpadkov, delež gospodinjstev vključenih v
javni sistem odvoza odpadkov in število ekoloških otokov) – opisno,
• število nelegalnih odlagališč,
• število objektov z varovanimi prostori znotraj varovalnega pasu virov EM sevanja,
• delež svetilk javne razsvetljave, ki ustrezajo normativom določenim v zakonodaji.
OMILITVENI UKREPI so bili že obravnavani v prejšnjih segmentih.

similar documents