Školení PO a BOZP - Vyšší odborná škola, Obchodní akademie

Report
Vítáme Vás v kurzu celoživotního
vzdělávání
Program setkání
• Uvítání
• Základní informace o středisku
1) Bakalářské studium PEF ČZU
2) Magisterské studium PEF ČZU
• Školení PO a BOZP
• Organizační a studijní záležitosti
• Důležitá upozornění
• Informace k vnitřnímu studentskému webu
Program
 Oficiální zahájení studia 1. ročníku bakalářského
studia a 1. ročníku magisterského studia
 Informace od ředitele VOŠ, OA a SOŠ EKONOM,
zástupce konzultačního střediska
 Kontakty
 Školení BOZP a PO
 Zahájení výuky 12:00 hod. - ukončení podle
přednášejícího
 Základy právních nauk – 1. ročník Bc. – spodní sál
 Chování člověka v krizových situacích – 1. ročník Ing. – horní sál
 Program na neděli
 zahájení výuky 8:00 hod.
 ukončení výuky 16:00 hod.
 Přehled konzultací v zimním semestru akademického
roku 2011/2012
Základní informace o středisku

Provozovatelem konzultačního střediska je:
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola
EKONOM, o. p. s.

Mgr. Miroslav Pokorný, ředitel školy
416 732 995

Jana Marková, asistentka ředitele školy
416 732 996, [email protected]

Alena Lakomá, vyřizuje studijní záležitosti, kancelář E230 (2. patro)
PEF ČZU Praha, 224 382 331, [email protected]
- konzultační hodiny
čt

po – st 9:00 – 11:00 hod
13:00 – 15:00 hod
Zdroj informací: www.skolaekonom.cz
www.skolaekonom.cz
V záložce
„Studijní obory“
naleznete
všeobecné
i aktuální
informace
o studijních
oborech, jak
Bc., tak i Mgr.
stupně studia
1. Bakalářské studium PEF ČZU
Zde
naleznete
veškeré
informace
o aktuálních
změnách
a aktuálním
dění
Zde naleznete
základní
informace o
bakalářském
studiu a rozvrh
předmětů
(konzultací)
Sledujte Úřední desku
Informace pro Bc. Studium PEF ČZU
 Platby školného vždy na správný účet s Vaším variabilním
symbolem, pokud máte problém s placením, kontaktujte
e-mailem paní Lakomou s žádostí o … (formulář žádosti
naleznete na stránkách www.skolaekonom.cz, v Bc. i Mgr.
studiu na úřední desce).
 Potvrzení o zaplacení zasíláte e-mailem paní Lakomé.
 Přihlašování ke zkouškám probíhá on-line v systému
HROCH (pod Vaším heslem).
 Hroch je na stránkách www.pef.czu.cz označen jako
„Vstup do studijní evidence (IS Studium)“.
Zimní semestr - bakalářské studium
Přehled konzultací v ZS akademického roku 2011/2012, KS Litoměřice, 1. ročník

Konzultace se konají v sobotu od 9 do 17 hod. a v neděli od 8 do 16 hod.
◦
datum konzultace
vyučovaný předmět
místo výuky
◦
1. - 2. 10. 2011
Základy právních nauk
Hotel Koliba - malý (spodní) sál
◦
15. - 16. 10. 2011
Matematické metody
Gotický hrad Litoměřice
◦
29. - 30. 10. 2011
Info. a komunikační tech.
Gotický hrad Litoměřice
◦
12. - 13. 11. 2011
Úvod do regionalistiky
Gotický hrad Litoměřice
◦
19. - 20. 11. 2011
Cizí jazyk odborný – Nj
Škola EKONOM, učebna 13,
◦
19. - 20. 11. 2011
Cizí jazyk odborný – Aj
Hotel Koliba - velký (horní) sál
◦
3. - 4. 12. 2011
Politologie
Gotický hrad Litoměřice
Zde naleznete nejdůležitější
termíny na ZS 2011/2012 pro Bc.
studium
2. Magisterské studium PEF ČZU
Zde
naleznete
veškeré
informace o
aktuálních
změnách
a aktuálním
dění
Zde naleznete
základní
informace o
magisterském
studiu a rozvrh
předmětů
(konzultací)
Sledujte Úřední desku
Informace pro Mgr. Studium PEF ČZU
 1. ročník magisterského studia se v průběhu listopadu
bude zapisovat ke konkurzům na Diplomové práce přihlašování on-line přes IS BADIS, také pod Vaším
heslem. Přesný termín je již zveřejněn na
www.pef.czu.cz. Termíny jsou také vyvěšené na úřední
desce!!! (úřední deska na www.skolaekonom.cz)
 IS BADIS je na stránkách www.pef.czu.cz označen jako
„Správa bak. a dipl. prací (IS BADIS)“
Zimní semestr – magisterské studium
Přehled konzultací v ZS akademického roku 2011/2012, KS Litoměřice, 1. ročník

Konzultace se konají v sobotu od 9 do 17 hod. a v neděli od 8 do 16 hod.
Datum výuky
vyučovaný předmět
místo výuky
◦
1. - 2. 10.2011
Chování člověka v krizových situacích
Hotel Koliba velký (horní) sál
◦
22. - 23.10.2011
Evropská integrace a envir. eko.
Gotický hrad Litoměřice
◦
5. - 6.11.2011
Informační systémy ve VS a samospr.
Gotický hrad Litoměřice
◦
10. - 11. 12.2011
Veřejná správa
Gotický hrad Litoměřice
◦
19. - 20. 11. 2011
Metody a techniky soc. výzkumu
Gotický hrad Litoměřice
◦
26. - 27.11.2011
Malé a střední podnikání na venkově
Gotický hrad Litoměřice
Zde naleznete nejdůležitější
termíny na ZS 2011/2012 pro Mgr.
studium
Školení PO a BOZP hlavní dokumenty
BOZP
 Směrnice k zajištění
PO
 Směrnice k zajištění PO
BOZP
 Požární řád
 Opatření ke snížení
úrazovosti
 Plán první pomoci
 Požární evakuační plán
 Požární poplachové
směrnice
 Evidence úrazů
Školení PO a BOZP
Budovy, v nichž bude probíhat výuka a shromaždiště
v případě požáru
Vyšší odborná škola,
Obchodní akademie a
Střední odborná škola
Ekonom, o. p. s.,
Litoměřice
Shromaždiště: před
budovou školy
Konferenční sály vedle
budovy hotelu Koliba
Shromaždiště: prostor
před budovou
Gotický hrad Litoměřice
Shromaždiště:
na Tyršově náměstí
Školení BOZP
Co je nutné respektovat a podnikat v případě úrazu?
BOZP
 zákaz vstupu do vyhrazených míst
 stát pod zavěšenými břemeny
 manipulovat s těžkými předměty
 vyklánět se z oken
 manipulovat s elektrickými přístroji
 poskytnout první pomoc zraněnému
 přivolat lékaře
Školení PO
Co je nutné respektovat a podnikat v případě požáru?
PO
 zákaz kouření v celé budově
 zákaz manipulace s hořlavinami
 zachovávat pořádek na pracovním místě
 je-li to možné, uhasit požár vlastními silami
 přivolat požární hlídku
 ohlásit požár na ohlašovně požáru
 není-li možné požár uhasit, přivolat hasiče
 požární poplach se vyhlašuje voláním „Hoří“
Školení PO a BOZP
Důležitá telefonní čísla:
 112 – Integrovaný záchranný systém
 150 – Ohlašovna požáru
 155 – Záchranná služba
 158 – Policie České republiky
Organizační a studijní záležitosti –
řeší fakulta
Informace o tom, jak
se pohybovat a jak
pracovat se systémy
Moodle, Hroch a
Student, naleznete
na stránkách
www.pef.czu.cz
v sekci
Návody/dokumentace
Organizační a studijní záležitosti
Dále kliknete
na „Pro
Studenty“
Zde naleznete i
prezentaci,
která byla
promítána dne
7.9.2011 v Praze
na Imatrikulaci
Mapa města s výřezy – viz níže.
VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, o.p.s.
Gotický hrad Litoměřice
Hotel Koliba
VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, o.p.s., Palackého 730/1, Litoměřice
Gotický hrad Litoměřice – Litoměřický hrad, Tyršovo nám.
68, Litoměřice
Vchod do kongresového sálu z Tyršova náměstí
Hotel Koliba, Českolipská 2100, Litoměřice
Pro studenty, kteří nebyli na
slavnostním zahájení studií v Praze
 Student se přihlásí na moodle.czu.cz (přihlašovací
údaje zjistí v přijímacím dopise případně na webu
prubeh.prijimacky.czu.cz - POZOR před prvním
přihlášením musí student provést změnu hesla na
portálu: hroch.czu.cz)
 Po přihlášení zvolí PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA
a následně kurz ÚVOD DO STUDIA PRO KONZULTAČNÍ
STŘEDISKA (UDSKS).
 Pro tento kurz není třeba klíče k zápisu.
 Na konci kurzu je zápočtový test. Výsledky testů budou
do systému zapsány koncem listopadu.
 Po zápise do systému studenti obdrží zápis do
studijního výkazu od studijních referentek (v našem
případě – paní Alena Lakomá)
Vzory otázek z testu Úvod do studia
 Žádost o ubytovací stipendium si student může
vytisknout pokud: a), b), c)
 Co je v případě požárního hydrantu hasivem? a), b), c)
 Jaká je přípustná vzdálenost pro přenášení břemene
ženami o hmotnosti 5kg? a), b), c)
 Jednou z povinností studenta je: a), b), c)
 Elektronickou peněženku UEP si mohou na svém
studentském průkazu aktivovat: a), b), c)
 Kde se nachází "Ústředna elektrické požární
signalizace? a), b), c)
 Kdy nelze používat elektrické spotřebiče? a), b), c)
 Na portálu Student (http://student.czu.cz/ ) je po
přihlášení možné nalézt: a), b), c)
Důležitá upozornění
nebo také „přátelská rada“
 Ke zkouškám choďte vhodně oblečeni.
 V Litoměřicích máte nárok na první řádný termín zkoušky,
ostatní dva jsou pořádány v Praze na fakultě (učitelé jsou
většinou ochotní přijet i dvakrát).
 Zkoušky probíhají na škole EKONOM. (Palackého 730/1
Litoměřice)
 Vždy před vstupem do budovy na informační tabuli zjistíte,
ve které učebně bude probíhat Vaše zkoušení.
Důležitá upozornění
 Přednášky probíhají v konferenčních prostorách
vedle hotelu Koliba a v Gotickém hradě v
Litoměřicích
V sobotu probíhají přednášky
od 9:00 – 17:00 hod.
V neděli probíhají přednášky
od 8:00 – 16:00 hod.
Děkujeme za pozornost
a přejeme mnoho úspěchů
při Vašem studiu.

similar documents