EI_00

Report
EVROPSKÁ
INTEGRACE
Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Struktura a obsah předmětu
1. Vývoj a motivy evropské integrace
2. Stupně ekonomické integrace
3. Struktura fungování EU
4. Charakteristika politik EU
5. Rozpočet Evropské unie
6. Budoucí vývoj Evropské unie
7. Vztahy ČR a Evropské unie
1. Vývoj a motivy evropské integrace



Evropská unie a její členské státy
Postavení členských zemí v EU
Historie evropské integrace




Motivy vedoucí k evropské integraci
50. a 60. léta – výsledky a první krize
70. a 80. léta – od eurosklerózy k jednotnému trhu
90. léta – příprava na společnou měnu, hledání budoucího
směřování rozšířené EU
2. Stupně ekonomické integrace






Vymezení stupňů ekonomické integrace
Zóna volného obchodu
Celní unie
Společný trh
Hospodářská a měnová unie
Politická unie
3. Struktura fungování Evropské unie







EHS, ES, EU
Instituce ES
Rada EU
Evropská komise
Evropský parlament
Další instituce
Primární a sekundární legislativa
4. Charakteristika politik Evropské unie




Společné politiky – obchodní, dopravní, zemědělská
Měnová politika zemí eurozóny
Sdílené politiky
Doplňkové politiky
5. Rozpočet Evropské unie




Charakteristika REU
Příjmy a výdaje REU
Finanční perspektiva
Rozpočtové bilance, rozpočtové výhledy
7. Budoucí vývoj Evropské unie



Smlouva o Ústavě pro Evropu
Evropský konvent
Varianty vývoje
6. Vztahy ČR a Evropské unie




Předvstupní období
Konvergenční proces
ČR a Hospodářská a měnová unie
Dopady členství
Základní literatura
KÖNIG, P., LACINA, L., PŘENOSIL, J.:
Učebnice evropské integrace.
Brno: Barrister a Principal, 2007. ISBN 978-807364-044-6.
3. přeprac. a rozš. vyd.: LACINA, L., OSTŘÍŽEK, J.
a kol.: Učebnice evropské integrace. 2011. ISBN 97880-87474-31-0.
BALDWIN, R., WYPLOSZ, Ch.:
Ekonomie evropské integrace.
Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-2471807-1. Vybrané kapitoly podle sdělení na přednáškách.
Některé www
•
Oficiální internetové
stránky Evropské unie
–
http://europa.eu/index_cs.htm
•
Oficiální zdroj informací o
členství ČR v Evropské unii
–
http://www.euroskop.cz/
•
Zastoupení Evropské
komise v ČR
–
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/
index_cs.htm
Některé www (2.)
• Evropská centrální banka
– www.ecb.int
– http://www.ecb.int/home/html/lingua.cs.html
• Portál o EU
– http://www.euractiv.cz/
• Oficiální portál pro podnikání a export
– http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/evropska-unie/1000442/
• Rozcestník užitečných odkazů Evropské unie
– http://www.evropskaunie123.cz/
•
Fakta o EU
– http://www.finance.cz/evropska-unie/
• Eurion (zde Odkazy na stránky s tématikou evropské integrace)
– http://www.eurion.cz/kontakty/odkazy-na-stranky-s-tematikou-evropskeintegrace/
Některá další literatura
Proč studovat EI ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(B. Zlý):
Nejvýznamnější integrační seskupení ve světové E
Nejrozvinutější a jediná nadstátní forma integrace
Jediné ohnisko evropské integrace (od 90. let)
Nástroj budoucího celoevropského sjednocení
Nástroj opětovné reintegrace Evropy při
desintegračních tendencích ve vícenárodních státech
Mění podmínky fungování tržního mechanismu
Velký jednotný vnitřní trh
Přechod od integrace ekonomické k politické
ČR v EU a HMU, budoucí členství v eurozóně
Prosazování národních zájmů při maximální toleranci k
názorům partnerů
Požadavky na absolvování
Prezenční st.
Kombinované st.
Podmínkou zkoušky je
zápočet:
– vypracování seminární práce,
– účast na diskusi k zadanému
článku,
– absolvování kontrolního testu
s úspěšností min. 55 %.
Zkouška má kombinovanou formu
(písemný test a ústní zkouška).

similar documents