Řešení sporů o doménová jména v .cz – Z. Průchová

Report
Spory o doménová jména v
ccTLD .cz
Zuzana Průchová • [email protected] • 11. 4. 2014
Správce národní domény .cz – CZ.NIC
• 1998, správa registru převzata v r. 1999
• Soukromoprávní subjekt
• z. s. p. o., 112 členů
• Řada dalších aktivit, zejména v oblasti výzkumu a vývoje,
internetové bezpečnosti, vzdělávání a osvěty
Centrální registr doménových jmen
- Databáze doménových jmen, držitelů a dalších osob a údajů
- Nejedná se o veřejný rejstřík dle zákona, např. 111/2009 Sb., o
základních registrech
- Neplní funkci veřejných rejstříků (publicita), zčásti formálně ji
však má
- Obsahuje pouze údaje uvedené Pravidly registrace
Systém registrace doménových jmen
• Princip „first come – first served“
• Elektronický registrační systém
• Odpovědnost držitele za konflikt s právy 3. osob
• Registrace
• Užívání
Právo a doménová jména
Nový občanský zákoník
• Širší pojetí věci
• Věc nehmotná - právo
Základním dokumentem
Pravidla registrace
doménových jmen v ccTLD .cz
Řešení sporů o doménová jména .cz
• Držitel v. 3. osoba
• Obecný soud, Rozhodčí soud, ad hoc rozhodce, mediace
• Držitel v. CZ.NIC
• Rozhodčí soud
• Jednotky případů
Vývoj počtu sporů
Počet sporů
35
31
30
27
27
25
25
21
20
20
20
18
17
18
Počet žalob
15
15
13
12
Z toho k RS
12
10
11
8
11
8
6
5
3
3
0
0
0
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
3
1
0 0
0
2005
• Mírný meziroční pokles
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
• Žalobci ve většině případů úspěšní, případně dohoda stran
• Nejčastějším důvodem práva k OZ, obchodní firmě, ochrana
hospodářské soutěže (parazitování na pověsti, nebezpečí
záměny)
• Klesá počet předběžných opatření
Nová rozhodnutí ve věcech doménových jmen
Globtour.cz
• Nejvyšší soud 23 Cdo
3407/2010 - 310
• Ustavní soud III. ÚS
2912/12 z 6. 3. 2014
Suzuki.cz
• Nejvyšší soud 23 Cdo
3895/2011 z 17. 12. 2013
Globtour.cz – význam rozhodnutí
Nejvyšší soud:
• Smluvní povaha práva k doménovému jménu
• Nejedná se o vlastnictví, na doménu nelze nahlížet jako na nehmotný statek, ke
kterému se váží absolutní práva
• Analogie s Nařízením Komise (ES) 874/2004 - držitel
• Odmítl převod domény jako formu odstranění závadného stavu – to má směřovat
především k obnovení původního stavu – „odhlášení“ registrace
Ústavní soud
•
Právo k doménovému jménu je právem majetkovým a držitele lze v užívání
omezit a to tehdy, pokud je to nezbytné v obecném zájmu a ochraně práv žalobce
Řešení rozhodnutí globtour.cz
• Úprava Pravidel registrace doménových jmen od 1. 12. 2012 –
čl. 19 (dříve 16.4.)
●
●
●
Rozhodnutí ukládá povinnost zrušit registraci a zároveň není uložn
převod; po dobu 1 měsíce od zrušení registrace není umožněna
opětovná registrace jiné osobě, než úspěšné ve sporu
O zrušení rozhodnuto 4x (celkem 12 domén), o zaregistrování
požádáno 3x (3 domény)
Rozhodčí soud ve sporech s nárokem na převod rozhoduje dle
evropského práva – nařízení EP a Rady upravující doménu .eu
(733/2002 a 874/2004)
Suzuki.cz – význam rozhodnutí
• Nedostatek pravomoci RS k rozhodnutí sporu
• K uzavření smlouvy na základě veřejné rozhodčí nabídky je třeba
potvrzení ze strany navrhovatele (shodně i MS Praha v témže
sporu, 6 Cm 82/2010-68)
• Veřejnou rozhodčí nabídku nelze považovat za veřejný návrh na
uzavření smlouvy
• Nelze posuzovat ani jako smlouvu ve prospěch třetího – nelze
objektivně určit třetí osobu („kdokoliv se může cítit dotčen na svých
právech“)
• VS Praha opačné stanovisko
…a co dál?
• Řešení pouze u obecných soudů, bez jakékoliv formy ADR
• Výrazné zpomalení celého procesu
• Mimosoudní řešení, které není rozhodčím řízením (UDRP)
• Zavedeno v řadě TLD
• Možnost požadovat pouze zrušení registrace nebo převod
• „nález“ není exekučním titulem, mohou následovat další řízení
• Rozhodčí řízení
• Zachování stávajícího stavu
• Úprava (písemná rozhodčí smlouva, neuzavření smlouvy sankcionováno
zrušením registrace)
Změna Pravidel registrace
• § 1752 NOZ – změna obchodních podmínek: změna v
přiměřeném rozsahu?
• Upravenými podmínkami vázáni jen ti, kdo výslovně odsouhlasí
novou verzi Pravidel registrace?
Děkuji za pozornost

similar documents