Centrum pokročilých jaderných technologií CANUT

Report
Centrum pokročilých jaderných
technologií
CANUT
TE01020455
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
1
CANUT
• Strategické konsorcium v oblasti jaderných
technologií.
• Spojení mezinárodně uznávaných výzkumných
institucí a průmyslových podniků s dlouhou
historickou tradicí.
• Komplexně pojatý dlouhodobý výzkumný záměr
v oblasti jaderných technologií pro stávající i
nová jaderná zařízení.
CANUT
2
CANUT
3
Spolupráce na řešení projektu
CANUT
4
Rozsah VaVaI CANUT
• Vývoj nástrojů a konstrukce experimentálních
zařízení a bezpečnostních kritérií pro reaktory nové
generace III/III+,IV (bezpečnostní kritéria pro licenční proces reaktoru GFR).
• Instrumentace pro zvyšování spolehlivosti a
bezpečnosti provozu stávajících i nových jaderných
zařízení
(detekce ionizujícího záření, problematika spolehlivosti, odolnost proti záření, atd.).
• Systému kontroly a řízení stávajících i nových
jaderných zařízení
(prototyp systému kontroly a řízení plnící bezpečnostní funkce v nejvyšší kategorii A
dle ČSN IEC 61226).
• Jaderná paliva
(s vyšší tepelnou vodivostí, vyššími bezpečnostními charakteristikami při zachování stávajícího
vyhoření, zvyšování účinnosti použitím vyhořívajících absorbátorů).
CANUT
5
Rozsah VaVaI CANUT
• Zvyšování účinnosti stávajících i nových jaderných
zařízení
(speciální pohony a aktuátory, optimální regulace klíčových komponent technologie elektrárny,
optimální řešení pohonů hydraulických a pneumatických systémů JE).
• Skladování a transport radioaktivních odpadů
(pokročilé a inovované skladovací a transportní kontejnery pro použité JP energetických JR,
speciální transportní kontejnery pro transport vysoce aktivních materiálů).
• Diagnostické systémy pro I.O. tlakovodních JR
(prototyp mechanického zařízení s řídicím systémem pro zkoušení tlakové nádoby JR z vnitřního
povrchu, MOPS, nedestruktivní diagnostika, snižování radiačního zatížení personálu).
CANUT
6
Dopady
• Střednědobé plánování a dlouhodobý výhled výzkumu
(4+4 roky).
• Ambiciózní projekt – nové technologie s dopady na
konkurenceschopnost všech zúčastněných subjektů.
• Koncentrace výzkumných kapacit – silné konsorcium
s úzkými vzájemnými vazbami v rámci SVA.
• Zrychlení procesu výzkumu a vývoje a účinný transfer
jaderných technologií na trh.
• Zvýšení účinnosti, spolehlivosti, jaderné a radiační
bezpečnosti v jaderné energetice ČR s dopadem na rostoucí ekonomiku
v dlouhodobém horizontu.
CANUT
7
Přínosy
• Vlastní know-how.
• Posílení tržní pozice členů konsorcia v souboji se
zahraničními subjekty dodávajícími obdobná zařízení a
technologie.
• Zvýšení znalostí ve všech oblastech jaderné energetiky
a jaderné bezpečnosti s využitím:
– pro potřeby státních dozorů,
– provozovatelů a dodavatelů jaderných technologií,
– VŠ vzdělanost a výchovu erudovaných lidských zdrojů, včetně mezigeneračního
transferu znalostí.
• Aktivní zapojení do mezinárodního výzkumného
prostoru – např. aktivity SNETP (evropské technologické
platformy Sustainable Nuclear Energy Technology Platform).
CANUT
8
Rozpočet (uznané náklady)
Rozpočet projektu CANUT
Předpokládané způsobilé náklady
345 600 tis. Kč
Požadovaná podpora
240 952 tis. Kč
Neveřejné zdroje
104 648 tis. Kč
Míra podpory
69,72 %
CANUT
9
Centrum pokročilých jaderných
technologií
CANUT
TE01020455
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
koordinátor projektu:
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická
Email: [email protected]
Tel:
377 634 385
URL: http://www.fel.zcu.cz
http://rice.zcu.cz

similar documents