Szko*a Podstawowa nr 46 w Cz*stochowie

Report
Szkoła Podstawowa nr 46
w Częstochowie
Raport z ewaluacji wewnętrznej
I semestr 2011/2012
RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH,
KSZTAŁTOWANIE POSTAW UCZNIÓW
zakres ewaluacji
Ocena respektowania norm
społecznych w szkole celem
doskonalenia
i modyfikacji działań
wychowawczych nauczycieli
wzmacniających
właściwe zachowanie uczniów.
Cel ewaluacji
pozyskanie informacji dotyczących
postaw uczniów oraz procesów
edukacyjnych, które je kształtują,
jak również informacji na temat
właściwego zachowania uczniów
 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:
■ analizy ankiet skierowanych do uczniów,
■ analizy ankiet skierowanych do nauczycieli,
■ analizy ankiet skierowanych do rodziców,
■ analizy ankiet skierowanych do personelu pomocniczego
■ analizy zachowania na podstawie zeszytów pochwał
i uwag,
■ analizy dzienników lekcyjnych,
(godziny wychowawcze, wyjazdy, ważniejsze wydarzenia z
życia klasy),
spostrzeżeń i obserwacji zajęć przez dyrektora placówki
Analiza ankiet skierowanych
do uczniów naszej szkoły
Ankiety przeprowadzono wśród
84 uczniów klas I-VI
Co robisz gdy spotkasz na ulicy
nauczyciela?
Mówię „dzień dobry” - 81 uczniów
 Przechodzę na drugą stronę – 2 uczniów
 Mijam obojętnie – 1 uczeń

Czy używasz słów:
Zawsze
często
rzadko
Proszę
33
38
13
Dziękuję
45
35
3!
Przepraszam
51
22
9
Twój kolega używa wulgaryzmów
- co robisz?
Zwracam mu uwagę, by tego nie
robił
Przeszkadza mi to, ale nie reaguję
47
Też używam brzydkich słów
8
Nie przeszkadza mi to
7
20
Jak myślisz dlaczego dzieci i młodzież
używają wulgaryzmów i biją innych?
Chcą imponować kolegom
Obserwują agresję w telewizji
Naśladują kolegów
Nie wiedzą, jak inaczej
rozwiązać problem
Naśladują dorosłych
Brak odpowiedzi
40
22
19
17
10
3
Co robisz, gdy widzisz ,że twój kolega(koleżanka) bije kogoś?
7
informuję nauczyciela
26
informuję rodzica
50
16
zwracam uwagę , by
tego nie robił
nie przeszkadza mi to
Czy kiedykolwiek zostałeś pobity?
30
NIE
TAK
54
Uczeń został pobity (wg ankiety 30 uczniów)
w jakich okolicznościach?- przykładowe odpowiedzi
w szkole
3
W zabawie
2
Na przerwie 2
W szatni 2
W domu 2
bez powodu
2
byłem na Rakowie 1
Jak się śmiałem z kolegi
W mieście
Mateusz zawsze mnie bije
Umówiłem się na solo
Poza terenem szkoły
Bo stałem na drodze

Czy ktoś próbował wymuszać od
Ciebie pieniądze?
10
74
Nie
Tak
Gdzie wymuszano od Ciebie
pieniądze? (odp. własne uczniów)
W kościele
4
W szkole
1
W sklepie
1
W klasie
1
Na boisku
1
Nie pamiętam
2
Co robisz jak ktoś Cię zdenerwuje?
Szukam pomocy dorosłych
35
Tłumię złość i spokojnie wyjaśniam
problem
28
Obrażam się
26
Krzyczę i wyzywam go
10
Biję go (popycham, kopie)
4
Niszczę jego rzeczy
3
Brak odpowiedzi
2
Komu powiedziałbyś o tym, że wobec ciebie
stosowano przemoc?
Rodzicom
49
Wychowawcy lub zaufanemu
nauczycielowi
32
Pedagogowi szkolnemu
Koledze lub koleżance
nikomu
21
20
12
Analiza ankiet skierowanych
do rodziców
Ankiety przeprowadzono wśród
94 rodziców klas I-VI
( oto niektóre wyniki)
Czy Państwa dziecko używa
zwrotów grzecznościowych w
stosunku do dorosłych?
5
Czy Państwa dziecko używa
zwrotów grzecznościowych w
stosunku do rówieśników?
11
13
5
zawsze
często
rzadko
46
zawsze
często
rzadko
48
Jak Państwo reagują, gdy,
dziecko używa wulgaryzmów?
zwracam uwagę, by
tego nie robił
60
przeszkadza mi to, ale 1
nie reaguję
nie przeszkadza mi to 0
Rodzice dopisali, że
ich dziecko nie używa
wulgaryzmów
10
Dlaczego zdaniem Państwa dzieci
i młodzież używają
wulgaryzmów?
chcą zaimponować kolegom
38
słyszą je od rówieśników
38
słyszą je w mediach (np.
filmy, gry komputerowe,
itp.
35
chcą być bardziej dorośli
20
słyszą je w domu
16
Chcą w prosty i przejrzysty sposób
wyrazić swoją opinie- dopisek w jednej ankiecie
Jak się zachowuje Państwa
dziecko, gdy coś
lub ktoś je zdenerwuje?
informuje rodziców o 40
zdarzeniu
obraża się
29
płacze
26
tłumi w sobie złość i 9
spokojnie przyjmuje
zastrzeżenia
wyładowuje złość
na przedmiotach
8
krzyczy i wyzywa
innych
7
bije
2
Czy zauważyli Państwo
zachowania agresywne
w domu u swoich dzieci ?
Agresja wyładowana na jak
jakimś przedmiocie, rzeczy
28
Agresywne zachowanie
słowne
26
Agresywne zachowanie
fizyczne
11
Nie zaznaczono odpowiedzi
10
Nie jest agresywnydopisek rodzica
14
Czy Państwa dziecko było świadkiem przemocy w szkole?
Najczęstsze odpowiedzi na tak
60
50
50
40
30
20
10
0
20
15
9
 bicie się na przerwach
Szarpanie, popychanie na
schodach
Wynoszenie dziewczynek z
łazienki
Koleżanki biły kolegę
wykręcały mu ręce
 dziwne zabawy na przerwach
Kopanie
plucie
Czy Państwa dziecko doświadczyło przemocy w szkole?
Najczęstsze odpowiedzi na tak
******
33
30
30
Śmianie się i dokuczanie 10
Przezywanie 6
Używanie wulgarnych słów 5
Plucie 5
Szarpanie 4
Zmuszanie do czegoś 3
Jak Państwo reagują na informację ,że jakieś dziecko
używa siły fizycznej wobec innych?
zwracam uwagę, by tego nie robił
61
informuję o tym jego opiekunów
18
Brak odpowiedzi
13
zawiadamiam służby prewencyjne
( policja itp. )
2
przeszkadza mi to, ale nie reaguję
0
Dlaczego zdaniem Państwa dzieci i młodzież używają siły
fizycznej do rozwiązywania swoich problemów?
chcą zaimponować rówieśnikom
37
obserwują taki sposób rozwiązywania problemów w
grach komputerowych
35
obserwują taki sposób rozwiązywania problemów w
telewizji
33
nie znają innych dobrych rozwiązań
18
naśladują zachowania dorosłych
16
(jest to biologiczna i naturalna forma obrony
człowieka- dopisek rodzica)
Czy wiedzą Państwo w jaki sposób nauczyciele reagują
w przypadku negatywnych zachowań ucznia?
wezwanie rodziców
39
rozmowa z wychowawcą, dyrektorem,
pedagogiem
35
poruszanie problemów na lekcji
wychowawczej
25
inne
• nie wiem 1
• rozmowa z uczniem 3
Co Państwa zdaniem może
zrobić szkoła i nauczyciel,
aby wyeliminować negatywne
zachowanie dzieci,
młodzieży?
Dużo rozmów
i pogadanek z uczniami
48
Promowanie dobrego
zachowania
44
Konsekwentne
rozliczanie dzieci
i rodziców
29
Inne
0
Co mogą zrobić rodzice, aby
wyeliminować negatywne
zachowania wśród dzieci i
młodzieży?
Dużo rozmów i pogadanek
z własnymi dziećmi
54
Wyciągać konsekwencje ze 38
złych zachowań
Nagradzanie dobrego
zachowania
31
Inne
• wszystkie metody są nieskuteczne 1
•Dawać przykład swoim zachowaniem
i postępowaniem 5
• nie krytykować nauczycieli i innych
w obecności dzieci
Skąd według Państwa dziecko powinno PRZEDE WSZYSTKIM
czerpać wzorce do właściwego zachowania się w szkole, domu
i w dalszym życiu (proszę wybrać tylko jedną odpowiedź)
57
60
50
40
30
20
10
0
19
10
2
6
Analiza ankiet skierowanych
do nauczycieli
Ankietę przeprowadzono wśród
14 nauczycieli oraz 6 pracowników szkoły
Ankieta zawierała 8 pytań
Czy zdaniem Pani/Pana uczniowie używają zwrotów
grzecznościowych?
25
20
15
6
14
10
12
5
0
8
0
zawsze
często
rzadko
wobec rówieśników
wobec dorosłych
Jak się zachowują uczniowie jak ktoś ich
zdenerwuje?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
15
15
6
5
3
3
Czy doświadczyła Pani/Pan agresji uczniów wobec
siebie?
Odpowiedź na tak
5
Nie
Tak
15
• Agresja słowna ( uwagi,
prowokowanie w oczekiwaniu
zdenerwowanie nauczyciela,
wyśmiewanie , przezywanie), -2
•Agresja przeniesiona na przedmiot(
trzaśnięcie drzwiami , rzucenie
książką)- 4
•wskazanie na bicie. - 1
Jak Pani/Pan reaguje, gdy uczeń
używa agresji fizycznej do
rozwiązywania swoich problemów?
W jaki sposób Pani/ Pan
reaguje na złe zachowanie
w czasie lekcji?
Zwracam uwagę by tego
nie robił, rozmawiam
16
Staram się zaciekawić
uczniów tematem lekcji
10
Powiadamiam
wychowawcę, pedagoga,
dyrektora
8
Rozmawiam z uczniami na
ten temat
9
Podnoszę głos
5
Zawiadamiam rodziców
7
4
Poruszam problem na
godzinie wychowawczej
2
Zarządzam dodatkowe
odpytywanie lub kartkówkę
0
Nie reaguję
0
Grożę obniżeniem oceny z
zachowania
Nie zwracam uwagi
0
Jak Pani/Pan reaguje gdy uczeń
używa wulgaryzmów?
Dlaczego Pani/Pana zdaniem
dzieci i młodzież używają
wulgaryzmów?
Zwracam uwagę, by tego
nie robił
19
Słyszą je w domu
14
Powiadamiam wychowawcę
lub pedagoga
7
Słyszą od kolegów
12
Poruszam ten problem na
godzinie wychowawczej
4
Chcą imponować
kolegom
11
Nie reaguję
0
Słyszą w telewizji
10
Chcą być bardziej
dorośli
9
Co może Pani/ Pan zrobić , aby wyeliminować
negatywne zachowanie dzieci i młodzieży?
Zaproponowano następujące rozwiązania
rozmowa z dzieckiem i całym zespołem klasowym,
dawanie dobrego własnego przykładu
ukazywanie autorytetów,
pokazywanie alternatywnych rozwiązań,
pedagogizacja rodziców,
stwarzanie przyjaznej i pozytywnej relacji z uczniem,
Konsekwencja w działaniu,
wzmacnianie znaczenia nagrody i kary.
Zrozumienie dziecka
 współpraca z rodzicami
Analiza dzienników lekcyjnych
(ważniejsze wydarzenia z życia szkoły, wyjazdy)
Uczniowie uczestniczą w takich
działaniach sprzyjających
kształtowaniu pożądanych postaw jak:
w apelach o tematyce dotyczącej:
■ patriotyzmu ;
■ religii;
■ bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
■ bezpieczeństwa w sieci;
■ kultywowania tradycji.
■ spotkanie z policją na temat:
odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa;
■ działania charytatywne np. zbieranie
zakrętek, zbiórka dla schroniska psów;
■ działania ekologiczne np. sprzątanie świata,
zbiórka zużytych baterii;
■ tradycje szkolne:dzień chłopaka , ślubowanie
kl.I, Andrzejki,Jasełka, bal karnawałowy,
konkursy międzyszkolne, Dzień Babci i Dziadka
itp.
 akcje promujące zdrowe żywienie i zdrowy
styl życia: ” Trzymaj formę”, ”Nie pal przy
mnie” Dzień bez słodyczy, konkurs kulturalnego
zachowania podczas spożywania obiadów itp.
Nauczyciele na godzinach wychowawczych
(w I semestrze) oraz na przedmiotach poruszali
tematykę:

■ szacunku dla innych i samego siebie;
■ szacunku dla szkoły;
■ patriotyzmu;
■ kultywowania tradycji;
■ odpowiedzialności za siebie i innych;
■ akceptacji samego siebie w aspekcie fizycznym;
■ uwrażliwiania na problematykę związaną z
ekologią;
■ kształtowania cnót społecznych;
■ kształtowania postawę zgłębiania wiedzy;
■ kształtowania postawy dialogu i tolerancji wobec
innych;
■ bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
■ skutków uzależnień i nałogów;
■ rozwoju własnej osobowości i higieny;
■ promowania poprawnego zachowania.
Analiza wyników
■ Na podstawie analizy dzienników można stwierdzić, że klasowe
plany pracy są spójne z Programem Wychowawczym,
Profilaktyki
■ Ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli pokazują, że w
szkole monitoruje się zachowanie uczniów.
■ Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy działań
wychowawczych w formie godzin wychowawczych i
pedagogizacji rodziców.
■ Analiza dzienników lekcyjnych wykazała, że nauczyciele
dostosowują tematykę lekcji wychowawczych do potrzeb
uczniów.
■ Z ankiet wynika, że uczniowie wiedzą, jakich postaw się od
nich oczekuje.
■ analiza dzienników lekcyjnych pokazała, że uczniowie uczestniczą
w działaniach sprzyjających kształtowaniu postaw.
■ z ankiet przeprowadzonych wśród wszystkich badanych wynika,
że uczniowie częściowo wykazują postawy i zachowania
promowane przez szkołę oraz wiedzą jak reagować na
negatywne zachowanie
■ Ankiety pokazały, że w szkole podejmowane są działania
wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie właściwych zachowań.
■ Większość uczniów czuje się bezpiecznie na terenie szkoły
■ Eliminowanie zagrożeń wśród uczniów podejmowane jest poprzez
rozmowy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, spotkania z
policją,
■ Analiza negatywnych wpisów do zeszytów pochwał i uwag wykazała,
że niewielka grupa uczniów wymaga dyscyplinowania
i przypominania o obowiązkach.
 Większość uczniów zwraca się kulturalnie do osób dorosłych
 Większość uczniów stara się nie używać wulgaryzmów
 ■ Zasady promowane przez szkołę są normami, którymi uczniowie
powinni kierować się poza szkołą.
Wnioski przekazane
przez dyrektora placówki
na podstawie przeprowadzonych
przez Niego obserwacji zajęć
oraz dokumentacji szkoły
- w czasie zajęć pozalekcyjnych, a także
edukacji wczesnoszkolnej stosować dużą liczbę
czynności polegającej na zdobywaniu wiedzy
przez uczestnictwo dziecka w zabawie,
- w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych ze
względu na rozpiętość wiekową niezbędne jest
zróżnicowanie stopnia trudności wykonywanych
zadań,
- realizacja materiału, a w szczególności nowego
zagadnienia wymaga zastosowania dużej liczby
pomocy dydaktycznych z medialnymi włącznie,
- uświadamianie uczniowi roli zeszytu
przedmiotowego, jako jednego z elementów
składających się na ocenę postępów w nauczaniu
oraz wywiązywania się z obowiązków ucznia,
- opracowanie indywidualnych ćwiczeń zarówno
dla uczniów mało/aktywnych, jak i nie
zainteresowanych zajęciami (tzw. zdolnych znudzonych),
- opracowywanie informacji zwrotnej dla ucznia
„co już potrafisz, a nad czym musisz
popracować”,
- praca nad zdyscyplinowaniem zespołów
klasowych.
Wnioski
zespołu
do realizacji
■ Systematyczne nagradzanie uczniów zapisami w zeszycie
pochwał i uwag za właściwe zachowanie i postawy.
■ Analiza negatywnych wpisów do ww. zeszytów wykazała, że
istnieje grupa uczniów, którym należy zwiększyć dyscyplinę na
lekcjach i zmotywować do wypełniania obowiązków.
■ Przeprowadzenie pedagogizacji uczniów i rodziców na temat
eliminacji agresywnych i niepożądanych zachowań
■ Podejmowanie tematyki bezpieczeństwa na godzinach
wychowawczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedmiot
zagrożenia.
 Podejmowanie tematyki kulturalnego zachowania się,
odpowiedniego stroju i języka na godzinach wychowawczych w
celu wyeliminowania wulgaryzmu wśród uczniów.

Utrwalić wśród uczniów zachowania asertywne mające
na celu nie uleganie presji rówieśników
Zwracać każdorazowo uwagę na naganne zachowania
uczniów
 Wśród rodziców szerzyć wiedzę dotyczącą stosowanych
w szkole form i metod pomocy uczniom i zapobiegania
przemocy i agresji
 Ulepszyć sposób dyżurowania podczas przerw mający
na celu zmniejszenie nagannych zachowań, monitorować
sytuację na schodach oraz w toalecie- zaangażować w
to samych uczniów
 Realizować zajęcia mające na celu podniesienie
samooceny wśród uczniów
 Utworzenie szkolnego kodeksu kulturalnego zachowania

Za cierpliwość i uwagę dziękują:
Dorota Grocka -Czepiczek
 Renata Konieczna
Katarzyna Kupisiewicz – Wojnowska



similar documents