Prezentace_INOBIO_6.4.2012

Report
Inovace biologických a lesnických disciplín
pro vyšší konkurenceschopnost
(InoBio)
1.2.2012 – 31.1.2015
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018
Souhrnné informace o projektu
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy: 28
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK – oblast podpory 2.2.
Typ projektu: IP – ostatní
Kód prioritního tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění
reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet
zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného
vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování
dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a
znalostní ekonomiku
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018
Podporované aktivity
Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní
ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace,
zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia,
modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích
Název podporované aktivity:
Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních
pracovníků VŠ
Název podporované aktivity:
Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků.
Název podporované aktivity:
Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.
Název podporované aktivity:
Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které
zvyšují možnosti mezioborových studií.
Název podporované aktivity:
Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci
inovovaných studijních programů.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018
strana 3
Modernizace výukových metod, didaktických
pomůcek a studijních opor
Diverzifikace praktické výuky studentů v
podnicích a institucích v rámci ČR, podpora
stáží na partnerských univerzitách v zemích EU
Zapojení odborníků z praxe a výzkumných
institucí do výukového procesu
CÍL = Uplatnitelný,
konkurenceschopný
absolvent
Inovace studijních plánů
Praktické, vědecké a pedagogické stáže akademických
pracovníků LDF v rámci ČR a EU
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018
Vnitřní struktura projektu
(Klíčové aktivity)
KA 1 –
Inovace a
optimalizace
studijních
plánů
KA 2 – Inovace
studijních opor a
didaktických
pomůcek
KA 3 –
Podpora
praktické
výuky a
kompetencí
KA 4 – Podpora
odborného
vzdělávání
akademických
pracovníků a
internacionalizace
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018
strana 5
KA 1 – Inovace a optimalizace studijních plánů
Výstupem klíčové aktivity je počet 41 inovovaných předmětů, 32 nových
volitelných předmětů a 1800 proškolených osob pro rozvoj aplikačně
zaměřených studijních programů zajišťovaných na LDF MENDELU.
V rámci stávajících studijních plánů budou v rámci inovace předmětů zahrnuty
nejnovější poznatky a technologie, odstraněny nežádoucí duplikace a naopak
zvýrazněny mezioborové a mezidisciplinární souvislosti.
Prakticky a inovačně zaměřený výukový polygon vybudovaný na účelovém
zařízení univerzity se stane jedinečnou studijní pomůckou, kumulující a
demonstrující interdisciplinární přístup a propojení disciplín biologického
základu a aplikovaných oborů.
Výstupem KA bude odborné, komunikační a personální propojení mezi
akademickou sférou LDF MENDELU, centrem excelentního výzkumu ÚSBE AV
ČR Czech Globe, aplikační praxí partnerů projektu LMB a ŠLP Křtiny a Českou
technologickou platformou lesního hospodářství, jako platformy pro podporu
zavádění inovací ke zvýšení konkurenceschopnosti.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018
KA 2 – Inovace studijních opor a didaktických pomůcek
Výstupem klíčové aktivity je zkvalitnění zázemí pro teoretické i praktické zabezpečení
výuky a usnadnění přístupu členů CS (studenti prezenční a kombinované formy studia) k
technologiím a informacím.
Výstupem je podpora vybavení cvičeben odpovídající specializovanou technikou a
didaktickými pomůckami pro praktickou výuku, dále podpora výukových laboratoří
rozšířením přístrojového vybavení a technologií, obnova výukových sbírek jako
praktická podpora studia, dále budou inovovány a v širší míře studentům CS
zpřístupněny studijní opory jak knihovnického fondu, tak i elektronických opor.
V KA bude vytvořeno 29 nových skript, 7 vysokoškolských učebnic, 33 elektronických
studijních opor včetně e-learningu. Učební texty budou vytvářeny jak pro česky
vyučované předměty tak pro předměty, které studenti CS studují v anglickém jazyce.
V rámci KA bude také provedena částečná obnova fondu studijní literatury pro zajištění
studijních opor jak předmětů studijního základu, tak i předmětů profilových a
aplikačních.
Unikátní soubor didaktických pomůcek vznikne při přednáškách zahraničních expertů v
KA 1. Ze všech přednášek bude pořízen videozáznam, který bude následně dostupný v
datovém skladu a přednášky budou tak dostupné daleko širší části cílové skupiny než
jen studentům, účastnícím se konkrétní kontaktní výuky. Seznam vytvořených opor
(příloha č. 12).
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018
KA 3 – Podpora praktické výuky a kompetencí
Výstupem klíčové aktivity je 2000 podpořených studentů, 50 Bc. a Mgr.
prací vzniklých ve spolupráci s praxí v lesnickém a příbuzných sektorech.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018
KA 4 – Podpora odborného vzdělávání akademických pracovníků a internacionalizace
Plánovaný počet podpořených osob rámci KA je 500. Výstupem KA je pozitivní posun
především v odborné kvalifikaci akademických pracovníků, jejich vybavení
praktickými zkušenostmi a podkladovými materiály pro inovaci výuky, doplnění
sbírek, sekundárně pak zlepšení jejich odborných jazykových kompetencí, získání a
prohloubení nezbytných profesních a odborných kontaktů, dále využitelných při rozvoji
výuky, včetně tvůrčí činnosti.
účast na domácích i zahraničních stážích, konferencích, seminářích a workshopech a
implementace ve výuce na LDF MENDELU.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018
Příjemce dotace – MENDELU
Řešitel projektu - LDF
Odborné
ústavy LDF
(9)
ČTPLH
CVGZ
Lesy města
AVČR, v.v.i. Brna, a.s.
Lesscus
Cetkovice,
s.r.o
Zapojení partnerů do řešení projektu
- Praktické a vědecké stáže studentů
- Zajištění a organizace odborných exkurzí a komplexních cvičení
- Návrhy témat závěrečných prací, vedení závěrečných prací a
konzultační činnost, podklady pro zpracování kvalifikačních prací a
inovaci výuky
- Zapojení do výuky – lektorská činnost na LDF i vlastních
pracovištích
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018
Kontaktní údaje
• Příjemce dotace: MENDELU v Brně
• Řešitel projektu: Lesnická a dřevařská
fakulta
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018
Koordinátor projektu
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Asistent
Partner - LMB
Partner - USBE
Zástupce koordinátora
Partner - ČTPLH
Finanční manager
Mgr. Drahomíra Šťastná
Garant KA 1
Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Partner - LESSCUS
ICT technik
Ing. Miroslav Cepl
Garant KA 2
Ing. Pavel Nevrkla
Garant KA 3
Ing. Alena Moučková
Garant KA 4
Ing. David Sís
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018
Kontaktní údaje
• Příjemce dotace: MENDELU v Brně
• Řešitel projektu: Lesnická a dřevařská
fakulta
• webový portál: inobio.ldf.mendelu.cz
• E-mail: [email protected]
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018

similar documents