Veřejné zakázky - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Report
Veřejné zakázky
Ústí nad Labem , 25. 09. 2013
1
Obsah - program
1. Zdroje informací o veřejných zakázkách
2. Právní prostředí – normy a řídící akty
3. Základní pojmy
4. Povinnosti příjemců vůči ÚRR
5. Nejčastější pochybení
2
Zdroje informací o veřejných zakázkách
 Sbírka zákonů
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
 Ministerstvo pro místní rozvoj
hhttp://www.mmr.cz/Verejne-zakazky-a-PPP
http://www.portal-vz.cz (metodiky, stanoviska, otázky a odpovědi)
 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html (stanoviska, rozhodnutí)
 Věstník veřejných zakázek
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
3
Zdroje informací o veřejných zakázkách
 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2
http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/pochybeni-pri-realizaci-vz
http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy
http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/nesrovnalosti/definice-a-priklady
4
Právní prostředí – normy a řídící akty
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení)
 Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů ….
 Předpisy EU (směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2004/17/ES a č. 2004/18/ES, nařízení Komise k fin. limitům)
 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek
financovaných ze zdrojů Evropské unie
 Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze
zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách,v programovém období 2007 – 2013 (NOK)
5
Právní prostředí – normy a řídící akty
Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení)
 Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro
veřejné zakázky na stavební práce
 Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
 Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely
zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
6
Právní prostředí – normy a řídící akty
 Pokyny pro zadávání zakázek, příloha č. 5 Příručky pro žadatele
 Metodika změn projektů (Příloha č. 11A Příručky pro příjemce) –
zejména článek 2 a 3
 Externí metodický pokyn č. 49 – Limity veřejných zakázek
 Externí metodický pokyn č. 47 – Kontrola veřejných zakázek plně
hrazených z kategorie nezpůsobilých výdajů
 Externí metodický pokyn č. 41 – Definice pojmu zadavatele
7
Základní pojmy
Veřejná zakázka
- vymezena v § 7 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách
„Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi
zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné
poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. …“
Zakázka
- plnění realizované na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky
mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jehož předmětem je úplatné
poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.
8
Základní pojmy
1)
Zadavatelé dle zákona
• Veřejný zadavatel (ČR, státní PO, ÚSC, PO ÚSC, jiné právnické osoby)
• Dotovaný zadavatel (nad 50 % z veřejných prostředků, 200 mil. Kč)
• Sektorový zadavatel (relevantní činnost)
2) Zadavatelé mimo zákon
- právnická či fyzická osoba, která nespadá do výše uvedených kategorií
9
Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ
Zadavatelé dle zákona - jsou povinni postupovat při
 zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky dle ustanovení
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek;
 při zadávání zakázky malého rozsahu dle Pokynů pro zadávání
zakázek a u zakázek s cenou nad 500 tisíc Kč bez DPH veřejní
zadavatelé dle ustanovení § 147a odst. 2 písm. a) cit. zákona =
uveřejnění celé smlouvy na profilu zadavatele
Zadavatelé mimo zákon jsou povinni postupovat při zadání zakázky dle
Pokynů pro zadávání zakázek.
10
Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ
 Dodržovat zásady postupu zadavatele
 rovného zacházení
 zákazu diskriminace
 transparentnosti
+ další uvedené v pokynech
11
Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ
Povinnosti dle Pokynů:
 Informační povinnosti vůči ÚRR
– předložení dokumentace ke kontrole (10 pracovních dnů před
zahájením), pozvánka na jednání komise (5 pracovních dní předem),
rozhodnutí o námitkách, návrh na přezkum, předložení relevantní
dokumentace (do 5 pracovních dnů od výběru nejvhodnější nabídky),
předložení zbývající dokumentace (do 15 dnů po podpisu smlouvy),
- veřejní zadavatelé jsou povinni dále předložit relevantní dokumenty
prokazující splnění povinnosti dle § 147a odst. 1 písm. b) a c) ZVZ, a to s
nejbližší Monitorovací zprávou o udržitelnosti (zveřejnění na profilu - výše
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam
subdodavatelů veřejné zakázky).
12
Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ
Povinnosti dle Pokynů:
 Informační povinnosti vůči ÚRR
– výše uvedené povinnosti se netýkají veřejné zakázky malého rozsahu I.
kategorie. Zadavatel je povinen předložit příslušnému ORKP dokumenty k
veřejné zakázce malého rozsahu I. kategorie včetně dokladů o
provedeném průzkumu trhu spolu s monitorovací zprávou či
monitorovacím hlášením, podle toho, co nastane dříve.
- pokud v rámci příslušné smlouvy s dodavatelem vyvstane potřeba uzavřít
k dané smlouvě dodatek, je povinností příjemce tento dodatek doložit v
následující monitorovací zprávě či monitorovacím hlášení, podle toho, co
nastane dříve. Dodatky smluv uzavírané z důvodu víceprací je však nutné
příslušnému ORKP předložit bezodkladně po podpisu tohoto dodatku s
dodavatelem (tj. v souladu s přílohou č. 11 Příručky pro příjemce)
13
Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ
Povinnosti dle Pokynů:
Dokumentaci k zadávacímu/výběrovému řízení je zadavatel povinen
odevzdat ve dvou pare, která musejí být originálem nebo ověřenou kopií a
prostou kopií. Pouze nabídky uchazečů předkládá v originále nebo
ověřené kopii. Originály nebo ověřené kopie budou zadavateli
bezprostředně po provedení kontroly vráceny.
14
Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
 Nedovolená změna/úprava smlouvy (předmět zakázky,
hodnotící kritéria – doba plnění) - § 6
 Absence JŘBU před realizací víceprací (vícepráce bez
dodatku, dodatek uzavřen později, dodatek uzavřen bez
bližší specifikace víceprací) - § 7
 Neodůvodněné použití JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a) dodatečné stavební práce realizované na základě dodatku
č.XY, který byl uzavřen na základě jednacího řízení bez
uveřejnění, nesplňují podmínky ustanovení § 23 odst. 7 písm.
a) ZVZ, pro jeho využití. Nejedná se o dodatečné stavební
práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně
nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné stavební práce
nejsou zcela nezbytné pro provedení a dokončení původních
stavebních prací.
15
Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
 Neodůvodněné použití JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a)
•
Změny vyvolané chybami projektové dokumentace,
•
Vícepráce/položky, které neobsahoval výkaz výměr,
•
Změna situace/technického stavu oproti době zpracování projektové
dokumentace – DOPORUČENÍ „REVIZE“
•
Změny vyvolané korekcemi představ objednatele a návrhy na změny řešení
ze strany zhotovitele (vylepšení vlastností objektu, optimalizace provozu,
lepší využití, úspora nákladů,…),
•
Nové technologické postupy či materiály představující zvýšení kvality či
levnější řešení,
•
Dodatečné služby – aktualizace žádosti o dotaci z důvodu podání žádosti v
rámci jiné výzvy než bylo původně plánováno. Nejedná se o dodatečné
služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných
okolností.
16
Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
 U JŘBU nezpracování zprávy o posouzení nabídky, rozhodnutí a
oznámení o výběru, písemné zprávy dle § 85 ZVZ,
 Neuveřejnění informací o zadání zakázky na VVZ (především u
JŘBU),
 Neodpovídající profil zadavatele (technické podmínky),
 Nerealizace průzkumu trhu v rámci VZMR I. kategorie,
 Vyzývání opakovaně stejného okruhu zájemců (bezdůvodné) k
podání nabídek,
 Nedodržení informační povinnosti vůči ÚRR dle Pokynů pro
zadávání zakázek, příloha č. 5 PPŽ (dokumentace ke kontrole
před zahájením, pozvánka na jednání komise, námitky, návrh na
přezkum, předložení relevantní dokumentace, předložení zbývající
dokumentace, předložení dokumentace do 5 dnů po Doporučení) 17
Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
 Objednávky / Smlouvy nemají všechny požadované součásti
(především závazek dodavatele, rozpis ceny)
 Nereagování na výzvu k součinnosti ve stanovené lhůtě
 Předložení pouze originální dokumentace ze ZŘ ke kontrole
(bez kopií)
 Nevypracování
předávacích
dokumentaci ZŘ/VŘ
protokolů
k
předané
18
Závěr
Děkuji za pozornost!
Vladimíra Kamenská,
specialistka na veřejné zakázky
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 612
e-mail: [email protected]
Martin Pohůnek, vedoucí ÚORP ÚL
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 609
e-mail: [email protected]
19

similar documents