P*EJD*TE NA ADRESU: https://verso.is.cuni.cz/ V pravé *ásti

Report
Vnitřní granty 2015
Podání přihlášky prostřednictvím
elektronické aplikace
PŘEJDĚTE NA ADRESU: https://verso.is.cuni.cz/
V pravé části obrazovky uvidíte přihlašovací okénko. Sem ZADEJTE SVÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE – jsou stejné
jako do fakultní sítě.
KLIKNĚTE NA „INTERNÍ SOUTĚŽE“.
Klikněte na „SOUTĚŽE“
Vyberte „DETAIL SOUTĚŽE“ , kde je k přečtení vyhlášení soutěže a zvolte poté na nově otevřené
stránce po přečtení zadávací dokumentace „ZADAT NOVÝ PROJEKT…“, případně rovnou klikněte
na „NOVÝ PROJEKT“
V záložce „NOVÝ PROJEKT“ vyplníte název, charakteristiku žadatelů (požadované informace
jsou uvedeny jako nápověda), stručný popis s výstupy projektu a kontaktní údaje, včetně
informace, na jaké katedře/ústavu se bude projekt realizovat. Aplikace hlídá sama počet slov
povolených v jednotlivých kolonkách daných zadávací dokumentací. Je třeba rovněž vyplnit
období realizace projektu z nabídky možností 1 a 2 roky.
Podporované aktivity a výstupy
projektu
• jsou podporovány vědeckovýzkumné aktivity studentů
FF UK (a nikoliv organizační nebo společenské – např.
pořádání konference)
• v případě magisterských studentů musí projekt
přesahovat běžné studijní povinnosti řešitele (není tedy
přípustné např. pouze sepsání diplomové práce)
• V případě doktorandů se musí jednat o kvalitní
vědeckovýzkumné aktivity a výstupy na úrovni
akademických či vědeckých pracovníků
• Projekty nemají předepsaný výstup, výstup ale musí
být podrobně popsán (např. článek, kniha, aktivní
účast na konferenci apod.).
Struktura textu - osnova
Popis projektu doporučený rozsah max. 2 normostrany v násl.
struktuře:
• Současný stav poznání (na čem výzkum staví, teoretická
východiska);
• Cíl projektu (povinně uvést – i u doktorandů –, zda existuje
souvislost mezi projektem a závěrečnou prací některého z řešitelů;
u doktorandů tuto případnou souvislost popsat);
• Metoda práce (případně popis zdrojového materiálu);
• Význam/přínos výzkumu (proč je potřebné projekt realizovat?);
• Harmonogram projektu
• Výstup (y) projektu (jak budou výsledky projektu prezentovány, kde
budou publikovány?);
• Základní literatura k tématu;
V té samé záložce si zvolíte řešitelský tým. Ten se skládá z hlavního řešitele a řešitelského týmu (přidá se
tlačítkem „PŘIDAT OSOBU“ a následně se vybere osoba z adresáře – viz. obr. 8). Jedním členem řešitelského
týmu musí být vedoucí projektu - akademik.
Charakteristika řešitelů – osnova:
Charakteristika žadatelů
Stručně popište odborný životopis všech řešitelů. Dodržujte bodovou
strukturu a uveďte pouze informace relevantní pro tento projekt!
Doporučený rozsah max. 1 normostrana na každého řešitele:
• Hlavní řešitel a spoluřešitelé – netýká se vedoucího projektu
• Obor studia
• Název bakalářské/diplomové/disertační práce (je-li zadána)
• Účast na řešení projektů
• Publikace, aktivní účast na konferencích
• Studijní/vědeckovýzkumné pobyty
• Jiné
K přechozímu – charakteristika řešitelského týmu
Hlavní řešitel
Řešitelem Vnitřních grantů FF UK musí být student FF UK v
magisterském nebo doktorském studijním programu (v
prezenční i kombinované formě), a to výhradně v omezení na 1.
až 4. rok studia.
Spoluřešitel
Totéž platí i pro spoluřešitele
V případě týmových projektů může být ve zdůvodněných
případech spoluřešitelem také student bakalářského studia, opět
v omezení na 1. až 4. rok studia.
Vedoucí projektu
Vedoucím projektu se může stát kterýkoli akademický pracovník FF UK
vykonávající minimálně pedagogickou funkci asistenta.
Limit na počet projektů!
• Jedna osoba může figurovat nejvýše ve dvou
projektech, pouze v jednom může být v pozici hl.
řešitele
• tj. fakticky může podat současně jeden projekt jako
řešitel a jeden jako spoluřešitel, nebo dva jako
spoluřešitel
Po kliknutí na „PŘIDAT OSOBU“ vyberte ze seznamu osob a pak přiřaďte funkci (vedoucí
projektu (vždy akademik) či spoluřešitel (vždy student):
Ukládání projektu
• Po vybrání spolupracovníka ze seznamu osob
návrh projektu uložte: buď „ULOŽIT JAKO
ROZPRACOVANÝ“ (když chcete odejít od PC a
pokračovat až jindy) a „ULOŽIT - ZACHOVAT
OKNO“ (když chcete ihned pokračovat v psaní
projektu). Obecně platí, že je dobré
průběžně projekt ukládat. Pokud dáte
„ULOŽIT JAKO ROZPRACOVANÝ“, projekt
zmizí a opět jej naleznete v záložce
„EVIDENCE PROJEKTŮ“.
Klikněte na záložku „Rozpočet“. Zde je možné vyplnit jednotlivé položky rozpočtu (aplikace
hlídá limity každé položky dle zadávací dokumentace). Tyto položky se vyplňují v celkové částce
za všechny řešitele – studenty v týmu. Náklady na jednotlivé osoby popíšete dole ve
zdůvodnění nákladů (viz krok 12).
Charakteristika jednotlivých
rozpočtových položek
• Odměna řešiteli/spoluřešitelům
- Způsob využití těchto prostředků žadatel nedokládá
- Žádaná částka by měla odpovídat náročnosti řešení
projektu
- Odměna se vyplácí formou stipendia na výzkum dle čl.
7c odst. 2 Stipendijního řádu UK
- Řešitel i spoluřešitelé musí splnit podmínky pro
přiznání a vyplacení tohoto stipendia (musí být
student FF UK, limit 150 000 Kč)
- Odměna řešiteli i spoluřešitelům může činit maximálně
60 000 Kč
Charakteristika jednotlivých
rozpočtových položek
• Studijní cesty
- Limit je 50 000 Kč (řešiteli i spoluřešitelům)
- Náklady musí být spojené se studijní cestou (např.
účast na konferenci, badatelský pobyt atd.)
Je hrazeno:
1. jízdné (např. jízdenky, letenky)
2. registrační poplatky (např. konferenční poplatek,
poplatek za vstup do knihoven
3. ubytování (pouze v ceně v místě obvyklé do max. výše
1.000 Kč/den)
4. cestovní pojištění
Charakteristika jednotlivých
rozpočtových položek
• Další drobné náklady spojené s řešením projektu
- Tento typ nákladů může činit maximálně 25.000 Kč na
jednoho řešitele
- Spadá sem:
- prostředky na financování drobných prostředků a služeb
potřebných k řešení projektu - např. záznamové prostředky,
nástroje, kancelářské potřeby, kopírování, knihy
- to vše do maximální výše 3.000 Kč za jednu žádanou položku
- POZOR: kopírování v zahraniční nebo poplatek za vstup do
knihovny v zahraničí počítejte do nákladů na zahraniční cesty
Charakteristika jednotlivých
rozpočtových položek
• Podpora vydání publikací
Podpora vydávání publikací nesmí přesáhnout
50.000 Kč na jeden projekt
Uložte návrh projektu - „ULOŽIT - ZACHOVAT OKNO“ – a vyplňte zdůvodnění ke každé
položce
Zdůvodnění detailnější včetně rozdělení výdajů na jednotlivé členy
řešitelského týmu uveďte v dolní části projektového návrhu
Finální podání projektu
• Projektovou žádost je v tuto chvíli možné
odeslat stisknutím ikony „ULOŽIT JAKO
PODANÝ“. Aplikace zkontroluje, zda máte vše
řádně vyplněno, pokud ano, projekt je v pořádku
odeslán k hodnocení, pokud ne, aplikace Vám
zobrazí a napíše, co je třeba doplnit. PROSÍM
POZOR, APLIKACE SE NEPTÁ, ZDA OPRAVDU
CHCETE PROJEKT PODAT A KROK SE NEDÁ
VRÁTIT ZPĚT. Proto prosím odesílejte až ve chvíli,
kdy bude text projektového návrhu a rozvržení
rozpočtu zcela hotov a nevyžádá si dalších úprav.

similar documents