OZNÁMENÍ ÚRAZU POSTUP - Česká rada dětí a mládeže

Report
OZNÁMENÍ ÚRAZU
POSTUP
HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ
Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo pojišťovně Kooperativa na
tiskopisu „Oznámení úrazu“ („Oznámení trvalých následků úrazu“ nebo
„Oznámení smrti“), ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu
pojištěným a že k úrazu došlo při činnosti, na kterou se vztahuje pojištění
podle této smlouvy.
Tiskopis musí být řádně a pravdivě vyplněn, opatřen razítkem pojištěné
organizace/pobočného spolku (např. oddílu, skupiny, střediska apod.) a
podpisem statutárního zástupce pojištěné organizace/pobočného spolku.
Bez předložení těchto dokladů pojišťovna neposkytne pojistné plnění!
Hlášení škodné události musí být řádně doloženo lékařským potvrzením,
případně dalšími doklady, které si v souvislosti se šetřením pojistné
události pojišťovna vyžádá.
VZOR TISKOPISU
Formulář „Oznámení úrazu“ ke stažení:
http://crdm.cz/download/pojisteni/2014/
pojisteni-2014-uraz-oznameni-urazu.pdf
Vzor vyplněného tiskopisu:
http://crdm.cz/download/pojisteni/2014/
pojisteni-2014-uraz-vzor-oznameniurazu.pdf
KDE TISKOPIS ZÍSKAT?
www.crdm.cz
Pojištění
www.koop.cz
Formuláře pro hlášení škody
na pobočkách pojišťovny Kooperativa
V následující prezentaci je uveden postup a náležitosti pro vyplnění tiskopisu
„Oznámení úrazu“. U dalších dvou tiskopisů je to podobné.
JAK TISKOPIS VYPLNIT
B. POJIŠTĚNÝ
V této části se vyplňují údaje, týkající se
ZRANĚNÉHO
rodné číslo, příjmení, jméno, adresa, kontakt,
povolání a zda je pravák či levák
U dětí uvádějte kontakt na zákonného zástupce.
JAK TISKOPIS VYPLNIT
C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU
Číslo smlouvy: 5400856689
Zde uveďte datum, čas, místo úrazu a
Datum, čas a místo úrazu: KÓD ÚRAZU (viz tabulka níže)
Podrobný popis průběhu
a okolností úrazu:
Zde uveďte vše, co je důležité pro
posouzení úrazu
Došlo k úrazu při výkonu povolání?
X Ne
JAK TISKOPIS VYPLNIT
C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU
Dále vyplňte:
Poraněná část těla,
Byla postižena již před úrazem? X Ne
Adresa zdravotnického zařízení, které Vám poskytlo první ošetření
úrazu,
Datum prvního ošetření,
Adresa zdravotnického zařízení, ve kterém byl Váš úraz léčen,
Název (kód) Vaší zdravotní pojišťovny,
Jméno a adresa Vašeho praktického lékaře,
JAK TISKOPIS VYPLNIT
C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU
Stal se úraz při sportovní nebo tělovýchovné činnosti?
X Ano
Poznámka: zahrnuje i ostatní zájmovou činnost, nejen sport!
Pokud ano, uveďte, zda činnost byla organizována a kým:
Zde uveďte Vaši organizaci / pobočný spolek (např. oddíl, skupina,
středisko), při jejíž činnosti došlo k úrazu.
Poznámka: statutární orgán zde uvedeného pobočného spolku nakonec
orazítkuje a podepíše vyplněný formulář Oznámení úrazu
JAK TISKOPIS VYPLNIT
C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU
Jste registrovaný sportovec?
X Ne
Provozujete tento sport jako aktivní účastník
organizovaných soustředění?
X Ne
Stal se úraz při dopravní nehodě?
X Ne
JAK TISKOPIS VYPLNIT
C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU
KÓD ÚRAZU:
vyplňuje se do kolonky: Datum, čas a místo úrazu
Skládá se ze 3 číslic – TYP AKCE (a) + MÍSTO (b) + ČINNOST (c)
Tedy např. kód 316 bude značit, že se úraz stal např. na výpravě ve
volné přírodě při vodáctví. (tabulku variant naleznete na dalších
snímcích)
JAK TISKOPIS VYPLNIT
C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU
KÓD ÚRAZU:
TYP AKCE (a)
1 - letní tábor
2 - pravidelná činnost (oddílová schůzka apod.)
3 - jiná akce (výprava, výlet, otevřená akce apod.)
JAK TISKOPIS VYPLNIT
C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU
KÓD ÚRAZU:
MÍSTO (b)
1 - volná příroda (les, louka, rybník atp.)
2 - vnitřek objektu (klubovna, jídelna atp.)
3 - na sportovišti (dětské hřiště, koupaliště, tělocvična atp.)
4 - ve městě
5 - v dopravním prostředku (vlak, autobus, auto atp.)
6 - jiné místo
JAK TISKOPIS VYPLNIT
C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU
KÓD ÚRAZU:
ČINNOST (c)
1 - hra / závod
2 - noční aktivita (noční hra, noční hlídky, noční přesun)
3 - koupání
4 - sportovní činnost
5 - cestování (pěšky i dopravním prostředkem)
6 - vodáctví
7 - horolezectví
8 - podpůrná činnosti (stavba, vaření apod.)
9 - jiná činnost
KÓD ÚRAZU – SHRNUTÍ
TYP AKCE (a)
1 - letní tábor
2 - pravidelná činnost (oddílová schůzka apod.)
3 - jiná akce (výprava, výlet, otevřená akce apod.)
MÍSTO (b)
1 - volná příroda (les, louka, rybník atp.)
2 - vnitřek objektu (klubovna, jídelna atp.)
3 - na sportovišti (dětské hřiště, koupaliště, tělocvična atp.)
4 - ve městě
5 - v dopravním prostředku (vlak, autobus, auto atp.)
6 - jiné místo
ČINNOST (c)
1 - hra / závod
2 - noční aktivita (noční hra, noční hlídky, noční přesun)
3 - koupání
4 - sportovní činnost
5 - cestování (pěšky i dopravním prostředkem)
6 - vodáctví
7 - horolezectví
8 - podpůrná činnosti (stavba, vaření apod.)
9 - jiná činnost
JAK TISKOPIS VYPLNIT
D. ZPŮSOB VÝPLATY PLNĚNÍ
Zde si vyberte a zaškrtněte způsob, jakým
chcete vyplatit pojistné plnění.
U dětí zde vyplňujte údaje o zákonném zástupci.
JAK TISKOPIS VYPLNIT
E. PŘILOŽENÉ DOKUMENTY
Zaškrtněte, pokud máte k tomuto formuláři přílohy:
Propouštěcí zpráva
Operační protokol
Usnesení policie
Záznam policie o dopravní nehodě
Jiné
JAK TISKOPIS VYPLNIT
Datum:
Zde uveďte datum podpisu.
Podpis pojištěného (oprávněné osoby)
Podpis zákonného zástupce, není-li pojištěný (oprávněná osoba)
způsobilý k právním úkonům
Zde formulář podepíše pojištěný(zraněný) a/nebo u dětí zákonný
zástupce.
Došlo k úrazu při pojištěné činnosti?
X Ano
Razítko a podpis právnické osoby
Zde podepíše a orazítkuje statutární orgán organizace / pobočného
spolku, při jejíž činnosti k úrazu došlo.
DOTAZY?
Pojistné smlouvy a informace o pojištění jsou k dispozici
na webových stránkách ČRDM www.crdm.cz
V případě dalších dotazů,
kontaktujte, prosím, kancelář ČRDM:
Česká rada dětí a mládeže
Senovážné nám. 24
110 00 Praha 1
tel.: + 420 211 222 860
fax.: + 420 272 049 680
e-mail: [email protected]
formuláře ke stažení: www.crdm.cz – sekce POJIŠTĚNÍ

similar documents