CSL-workshop om Etik Karlstads universitet 17 november 2011

Report
Hjälp in i fältet: Frågor om metod och
etik i forskningsprojekt
CSL-workshop
Karlstads Universitet
17 november 2011
Pia Sundqvist, universitetslektor, engelska
Marika Kjellén Simes, universitetslektor, engelska
Dagens upplägg
Etik-fik!
Frågor?
Workshop
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Etik-fik
• Inbjudans frågor
– Vilka etiska övervägningar måste man göra om man bedriver språk- och
litteraturforskning i skolan? Vilken betydelse har informanternas ålder?
– Hur gör man en etikprövning? Måste alla projekt etikprövas, även
pilotstudier?
• Susannes frågor
– Hur får man tillåtelser från föräldrar att göra en studie?
– Vad gör man när någon enstaka (som det oftast är) elev inte kommer
tillbaka med någon "lapp"?
– Måste man ha skriftligt tillbaka för ALLA typer av materialinsamling (test,
observationer, enkäter, osv - filmande är väl självklart)?
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Syftet med forskningsetisk prövning
• Skydda dem som blir föremål för forskning
• Säkerställa förtroendet för forskarsamhället
• Säkerställa forskarkollegors insatser och vetenskapens prövbarhet
[kunskapens äpple]
http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1499
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Tidskrifters krav på etikprövning
• http://www.tesol.org/s_tesol/seccss.asp?CID=2066&DID=13000#inf
ormedconsent
• Exempel på krav från tidskrift om etikprövningar
• Från TESOL:s hemsida och TESOL Quarterly
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Annica Löfdahl – har bidragit med underlag!
• Ordförande i KAU:s forskningsetiska kommitté
– http://www.intra.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=1681
• Professor i pedagogiskt arbete
– [email protected]
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Varför forskningsetik?
• Från kariesstudien till lördagsgodis!
– Berör det oss i dag?
• Helsingforsdeklarationen (1964)
– Etiska regler för forskning på människor
– Informerat samtycke från försökspersoner
– Omyndiga: Informerat samtycke från person som har
försökspersonens bästa för ögonen
• Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning (VR) (1990)
– Fyra huvudkrav…
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Fyra huvudkrav
Informationskravet
Samtyckeskravet
Konfidentialitetskravet
Nyttjandekravet
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Informationskravet
• Forskaren skall informera uppgiftslämnare och
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor
som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att
deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin
medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att
delta.
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Samtyckeskravet
• Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och
undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke
dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de
undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig
karaktär).
• De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt
bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall
kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder
för dem.
• I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte
undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller
påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan
forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller
uppgiftslämnare.
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Konfidentialitetskravet
• All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt
känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör
underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana
uppgifter.
• Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och
avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan
identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som
kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara
praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.
• KAU: Data ska bevaras i 10 år.
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Nyttjandekravet
• Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften.
• Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas
för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård,
tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den
berörda.
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Personuppgiftslagen 1998:204, 13 §
Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter
Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar
a) ras eller etniskt ursprung,
b) politiska åsikter,
c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d) medlemskap i fackförening.
• http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm
• Etikprövning: Modersmål (jfr etniskt ursprung)
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Personuppgiftslagen 2003:460, 4 §
Utöver vad som följer av 3 § ( = PUL 1998:204, § 13) ska lagen
tillämpas på forskning som
1. innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson,
2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka
forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en
uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt
(…)
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Några begrepp…
• Vad är forskningshuvudman?
– En statlig myndighet eller en fysisk eller juridik person i vars verksamhet
forskningen utförs, i vårt fall Karlstads universitet
• Vad är forskning?
– Vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny
kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant
arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller
på avancerad nivå.
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
God forskningssed
1.
2.
3.
4.
5.
Du skall tala sanning om din forskning
Du skall öppet redovisa metoder och resultat
Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar
Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier
Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t ex från yngre
medarbetare)
6. Du skall hålla god ordning i din forskning (bl a genom dokumentation och
arkivering)
7. Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra människor
kommer till skada (t ex försökspersoner)
8. Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning
•
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Läs mera!
CODEX: Samling av regler och riktlinjer för forskning
• http://www.codex.vr.se/
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Gången för etikprövning…
Kollegial reflektion
(RQ, metod,
tidsplan, etik…)
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
KAU:s kommitté
(tidsperspektiv &
stöd)
Etikprövningsnämnd
(Uppsala)
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Att fundera på vid projekt i skolor – 15 år osv…
Gemensam
vårdnad?
En vårdnadshavare?
Blandad
åldersgrupp?
Språk i hemmet?
Olika
samtyckesblanketter
När och var skrivs
det på?
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Oredlighet?
•
•
•
•
Självklart plagiering osv, men även…
Underlåtenhet att följa vedertagna forskningsetiska principer
Vi företräder alltid KAU när vi gör projekt!
Vi har ett stort ansvar när vi är ute i skolorna och bedriver forskning
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Inskickade frågor: Susanne
• Hur får man tillåtelser från föräldrar att göra en studie?
• Vad gör man när någon enstaka (som det oftast är) elev inte
kommer tillbaka med någon "lapp"?
• Måste man ha skriftligt tillbaka för ALLA typer av materialinsamling
(test, observationer, enkäter, osv - filmande är väl självklart)?
• ”Informerat samtycke” =
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Fler frågor?
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Våra frågor från inbjudan
• Vad förväntas man göra och kunna innan man överhuvudtaget kan
stå i ett klassrum och samla in material?
• Hur får man kontakt med skolor?
• Hur kan man lägga upp skolkontakter? Vem bör man ha som
kontaktperson, läraren eller rektorn?
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
Exempel på samtyckesblanketter
• Marikas
• Pias
• Fler?
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska
The end
KARLSTADS UNIVERSITET
Estetisk-filosofiska fakulteten
Pia Sundqvist & Marika Kjellén Simes
Avdelningen för språk - Engelska

similar documents