QWE10202.odp

Report
1
2
Okręgi przemysłowe
Świata
Okręg przemysłowy jest to rejon koncentracji przeróżnych gałęzi przemysłu,
bardzo silnie połączonych wzajemnie, zarówno przestrzennie, jak
i technicznie czy ekonomicznie, a skupiających dość duży potencjał wytwórczy.
Okręgi przemysłowe dostarczają blisko połowę całej produkcji przemysłowej
3
świata.
Okręgi przemysłowe
Świata
4
Okręgi przemysłowe
rodzaje
Okręgi surowcowe tworzą się i rozwijają poprzez:
eksploatację złóż mineralnych
górnictwo
przemysł paliwowo-energetyczny
hutnictwo metali
przemysł chemiczny
przemysł metalowy
przemysł maszynowy
5
Okręgi surowcowe
w Europie
Wyróżniamy następujące:
Zagłębie Ruhry
Okręg Reńsko/Westfalski
Okręg Górnośląski
Okręg Donieck
Okręg Zagłębie Północne
Okręg Birmingham
Okręg Yorkshire ( Anglia)
Okręg Uralski
6
Okręgi surowcowe
zagłębie Ruhry
Zagłębie Ruhry leży
terytorium Niemiec.
na
Jest to okręg surowcowy i
niezrestrukturyzowany.
Na
początku był związany tylko z
górnictwem
węgla
kamiennego,
hutnictwem
żelaza czy rozwojem przemysłu
elektromaszynowego.
Obecnie
jest
to
teren
koncentracji
przemysłu
chemicznego oraz przemysłu
zaawansowanych technologii.
7
Okręgi surowcowe
Ukraina
Okręg Doniecko-Naddnieprzański to okręg surowcowy i niezrestrukturyzowany.
Zajmuje się wydobyciem węgla kamiennego oraz hutnictwem żelaza, prowadzi
się tam przemysł chemiczny i elektromaszynowy.
8
Okręgi surowcowe
Lille
Okręg
Zagłębie
Północne
(Francja - Lille) to okręg
surowcowy i niezrestrukturyzowany.
Na
początku
zajmowano
się
tylko
wydobyciem węgla kamiennego,
hutnictwem
żelaza
oraz
przemysłem
elektromaszynowym.
Dzisiaj jest to teren przemysłu
włókienniczego, odzieżowego,
chemicznego
oraz
zaawansowanych technologii.
9
Okręgi transportowe
Okręgi transportowe rozwijają się dzięki dobremu położeniu komunikacyjnemu.
Okręg londyński jest okręgiem transportowym oraz wielkomiejskim.
Przemysł to: okręg spożywczo-chemiczno-elektromaszynowy
zaawansowanych technologii.
oraz
okręg
10
Okręgi miejskie
Okręgi miejskie to takie, w których są duże zasoby pracowników oraz rynku zbytu.
Możemy wyróżnić następujące:
okręg Paryski tutaj przemysł chemiczny, też włókienniczy,
dalej odzieżowy, dalej elektromaszynowy, czy wreszcie zaawansowanych
technologii
okręg Moskiewski tu przemysł chemiczny, też włókienniczy,
czy odzieżowy, dalej spożywczy, czy elektromaszynowy
okręg Mediolanu
okręg Berlina
okręg Madrytu
11
Technopolie
Technopolie to obszary dużej koncentracji przemysłu tzw. high-technology ,
które bazują na różnych badaniach naukowych oraz wysoko kwalifikowanych
pracownikach.
Przykłady technopolii:
Tuluza czyli południowa Francja
12
Strefy specjalne
Strefy specjalne czyli wolny obszar celny. To nadmorskie miasto otwarte albo
specjalna strefa ekonomiczna, gdzie inwestycji dokonują różne międzynarodowe
firmy.
Dzięki takim inwestycjom miasta te stanowią rejon koncentracji dziedzin
przemysłu elektronicznego, chemicznego czy transportowego.
Strefy specjalne to także bardzo wysokie koszty utrzymania w gałęzi przemysłu
ciężkiego oraz bardziej zaostrzone normy ekologiczne w państwach wysoko
rozwiniętych. Te wysokie wymagania są związane z tzw. restrukturyzacją wielu
przemysłowych surowcowych okręgów, dlatego też strefy specjalne przenosi się
na obszary państw słabo rozwiniętych.
13
14
15

similar documents