PPTX - ZARS

Report
SHEMA KOMUNIKACIJA
U SLUČAJU NUKLEARNE NESREĆE
ZAGREB, 2012.
Zaključci radionice:
„Komunikacija između različitih razina hitnih službi“
A. Različitost komunikacijskih sustava koje koriste hitne službe:
Zbog različitih komunikacijskih sustava koje koriste hitne službe trebalo bi usmjeriti
unaprjeđenje i razvoj komunikacija prema jednom jedinstvenom sustavu za hitne
situacije. Prijelazni komunikacijski sustav koji bi se mogao uspostaviti u kratkom roku i s
malim financijskim sredstvima je analogni VHF sustav koji koriste profesionalni i
dobrovoljni vatrogasci, radioamateri (CZ), DUZS, UHS i druge službe. Potrebno je
proširiti i unaprijed dodijeliti frekvencijske kanale (međunarodne) na postojećem VHF
frekvencijskom području. Konačno rješenje jedinstvenog sustava za hitne situacije
trebao bi biti „TETRA“ sustav koji je usklađen na razini čitave Europe. Uz hitne službe
mora se razmišljati i planirati o uvezivanju u „TETRA“ sustav i lokalne samouprave koja je
odgovorna za provođenje mjera zaštite i spašavanja na svom području.
B. Način postupanja u slučaju nuklearne nesreće:
U skladu s procjenom DZRNS o stvarnoj opasnosti i prema prijedlogu ravnatelja DUZS-a
Vlada RH donosi odluku o mjerama koje se poduzimaju u slučaju nuklearne nesreće.
Ravnatelj DUZS-a saziva sjednicu stožera ZiS RH. Županijski centri 112 prenose
informacije čelnicima JLP(R)S o mjerama koje treba poduzeti. Čelnici JLP(R)S sazivaju
stožere ZiS-a JLP(R)S. Komunikacija između Stožera ZiS-a RH i Stožera ZiS JLP(R)S odvija
se putem Županijskog centra 112.
Zaključci radionice:
„Komunikacija između različitih razina hitnih službi“
C. Komuniciranje između Stožera ZiS JLP(R)S, Područnog ureda DUZS-a i operativnih snaga
na području JLP(R)S:
Članovi Stožera ZiS JLP(R)S komuniciraju s Područnim uredom DUZS i operativnim
snagama postojećim komunikacijskim sredstvima unutar svojih službi (Područni ured
DUZS – „TETRA“, PUZ – „TETRA“, ZHMGZ – „TETRA“, JVPGZ – VHF, Civilna zaštita – VHF i
radioamateri), a ukoliko ne postoji adekvatno tehničko rješenje za komunikaciju unutar
neke službe potrebno je izraditi INTERNI plan okupljanja i postupanja u slučajevima
nuklearne nesreće.
D. Sustav komunikacija civilne zaštite:
U okviru projekta razvoja civilne zaštite Grada Zagreba UHS priključuje kapacitete
radioamatera s područja Grada Zagreba u sustav zaštite i spašavanja. Trebalo bi za slučaj
nuklearne nesreće uspostaviti komunikaciju s radioamaterima na području susjednih
županija kroz Hrvatski Radioamaterski Sustav Veza u Kriznim Situacijama (HRSVKS) pri
Hrvatskom Radioamaterskom Savezu (HRS).
E. Stalan protok informacija u slučaju nuklearne nesreće:
Potrebno je unaprijediti vezu između prekograničnih centara 112 putem različitih
komunikacijskih sredstava (TETRA, Satelitski terminal, radioamateri). Isto tako potrebno
je uspostaviti stalne veze između ključnih institucija RH nadležnih za postupanje u
slučaju nuklearne nesreće.
Zaključci radionice:
„Komunikacija između različitih razina hitnih službi“
F. Vezano uz sustav radiološkog monitoringa zaključeno je:
Potrebno je osigurati prioritetne linije za radiološki monitoring i proširenje sustava veza
za pokretne mjerne jedinice DZRNS-a.
G. Vezano uz edukaciju operatera na komunikacijskim sredstvima zaključeno je:
Uz razvoj sustava komunikacija treba ulagati u edukaciju operatera na tim sustavima te
što češće organizirati vježbe kroz koje će se otklanjati nedostatci.
SUSTAV UPRAVLJANJA U SLUČAJU IZVANREDNOG
DOGAĐAJA I. I II. KATEGORIJE UGROZE
(Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju
izvanrednog događaja, N.N. 102/12.)
VLADA REPUBLIKE
HRVATSKE
DRŽAVNA UPRAVA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
HITNE MJERE ZIS-a I
DEKONTAMINACIJA
DRŽAVNI ZAVOD ZA
RADIOLOŠKU I
NUKLEARNU
SIGURNOST
PRIVREMENO I TRAJNO
PRESELJENJE
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE
MINISTARSTVO
UNUTARNJIH POSLOVA
I MINISTARSTVO
FINANCIJA
MINISTARSTVO
ZDRAVLJA
MJERE ZAŠTITE U
POLJOPRIVREDI
POJAČANI NADZOR
PREKOGRANIČNOG
PROMETA LJUDI I ROBE
JODNA PROFILAKSA
Mjere zaštite i spašavanja i intervencije
PROTOKOLI DZRNS-a
GRAFIČKI PRIKAZ KOMUNIKACIJA IZMEĐU DC ZS RH
I OSTALIH SUDIONIKA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
PROTOKOLI DZRNS-a
DOJAVA (ECURIE,
IAEA, ŽC 112,
OSTALI IZVORI)
DHMZ (DEŽURNI
SLUŽBENIK,
DEŽURNI
PROGNOSTIČAR,
SLUŽBE DHMZ-a,
RAVNATELJ)
DZRNS (DEŽURNI
DJELATNIK, RN
INSPEKTOR, KRIZNI
STOŽER DZRNS-a)
DC ZS
RH
DUZS
STOŽER ZIS-a RH
VLADA REPUBLIKE
HRVATSKE
“Protokol o načinu komunikacije između DUZS, DZRNS, DHMZ” odnosi se na izvanredne događaje
koji su razvrstani u pet kategorija s obzirom na vrstu događaja (VD) i zahtjeve za komunikacijskim
procedurama u Republici Hrvatskoj:
• VD1 - DC 112 je zaprimio obavijest o izvanrednom događaju u prijevozu
radioaktivnih/nuklearnih materijala na i preko teritorija RH.
• VD2 - DC 112 je zaprimio obavijest o:
• izvanrednom događaju (oštećenje, zapaljenje, gubitak i drugo) koji je nastupio kod
korisnika izvora ionizirajućeg zračenja (zdravstvene ustanove, industrijska
postrojenja, znanstveni laboratoriji, skladišta radioaktivnih materijala),
• izvanrednom događaju koji je izazvan drugim okolnostima (vandalizam, sabotaža,
kriminalni i teroristički akt koji uključuje „prljavu bombu“, pad satelita koji za
proizvodnju energije koristi radioizotope i drugo),
• pronalasku nepropisno odloženog ili odbačenog predmeta/uređaja kao mogućeg
izvora ionizirajućeg zračenja.
• VD3 - DC 112 je preko ECURIE sustava EU ili EMERCON sustava IAEA (ili na drugi način)
zaprimio obavijest koja se odnosi na izvanredne događaje iz popisa u VD2, a koji su
nastali u inozemstvu.
• VD4 - DC 112 je preko ECURIE sustava EU ili EMERCON sustava IAEA (ili na drugi način)
zaprimio obavijest o izvanrednom događaju u NE Krško, NE Pakš, u bilo kojoj nuklearnoj
elektrani ili drugom nuklearnom postrojenju u Europi.
• VD5 - DC 112 je zaprimio obavijest o izvanrednom događaju na brodu / podmornici na
nuklearni pogon u Jadranskom moru.
Redoslijed
obavještavanja
Obavijest o događaju u slučaju nuklearne nesreće u NEK
(prema “Protokolu o načinu komunikacije između DUZS,
DZRNS, DHMZ” - TRENUTNO STANJE)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Razina 0
(izvanredni događaj)
Razina 1
(obavijest o uzbuni
Razina 1
(„alert” obavijest) –
(potencijalna opasnost)
proglašenje potencijalne
opasnosti)
Razina 2
(realna opasnost)
Razina 3
(opća opasnost)
VD1, VD2, VD3, VD4, VD5
VD1, VD2, VD3
VD4, VD5
VD1, VD2, VD3, VD4, VD5
VD1, VD2, VD3, VD4, VD5
DC ZS RH
DZRNS (odgovorna
osoba)
DC ZS RH
Krizni stožer DZRNS
Krizni stožer DZRNS
DC ZS RH
Krizni stožer DZRNS (KS
DZRNS) i/ili inspektor za
radiološku i nuklearnu
sigurnost (RNI), te
dežurni službenik DHMZ
DC ZS RH
DC ZS RH
Krizni stožer ministarstva
zdravlja (KS MIN.Z)
Ravnatelj DUZS-a
Ravnatelj DUZS-a
Ravnatelj DHMZ-a
Vlada RH
Stožer ZS RH
DZRNS
Krizni stožer DZRNS (KS
DZRNS) i/ili inspektor za
radiološku i nuklearnu
sigurnost (RNI), te
dežurni službenik DHMZ
Redoslijed
obavještavanja
Obavijest o događaju u slučaju nuklearne nesreće u NEK
(prema “Protokolu o načinu komunikacije između DUZS,
DZRNS, DHMZ” - PRIJEDLOG)
Razina 0
(izvanredni događaj)
Razina 1
(potencijalna opasnost)
Razina 1
(obavijest o uzbuni
(„alert” obavijest) proglašena potencijalna
opasnost)
VD1, VD2, VD3, VD4, VD5
VD1, VD2, VD3
VD4, VD5
VD1, VD2, VD3, VD4, VD5
VD1, VD2, VD3, VD4, VD5
1.)
DC ZS RH
DZRNS (odgovorna osoba)
Krizni stožer DZRNS
Krizni stožer DZRNS
2.)
DZRNS
DC ZS RH
DC ZS RH
Krizni stožer DZRNS (KS
DZRNS) i/ili inspektor za
radiološku i nuklearnu
sigurnost (RNI), te dežurni
službenik DHMZ
DC ZS RH
DC ZS RH
3.)
Ravnatelj DUZS-a
Krizni stožer DZRNS (KS
DZRNS) i/ili inspektor za
radiološku i nuklearnu
sigurnost (RNI), te dežurni
službenik DHMZ
Ravnatelj DUZS-a
Krizni stožer ministarstva
zdravlja (KS MIN.Z)
Ravnatelj DUZS-a
4.)
odgovorna osoba u JLP(R)S
(Župan, Gradonačelnik, UHS)
Ravnatelj DUZS-a
odgovorna osoba u JLP(R)S
(Župan, Gradonačelnik, UHS)
Ravnatelj DUZS-a
Vlada RH
5.)
odgovorna osoba u JLP(R)S
(Župan, Gradonačelnik, UHS)
OKC PUZ
Ravnatelj DHMZ-a
Stožer ZS RH
6.)
OKC PUZ
Javna vatrogasna postrojba
7.)
Javna vatrogasna postrojba
8.)
Načelnik Stožera ZS JLP(R)S
9.)
10.)
11.)
Razina 2
(realna opasnost)
Razina 3
(opća opasnost)
odgovorna osoba u JLP(R)S odgovorna osoba u JLP(R)S
(Župan, Gradonačelnik, UHS) (Župan, Gradonačelnik, UHS)
Članovi Stožera ZS JLP(R)S
OKC PUZ
OKC PUZ
Zdravstvene institucije
Javna vatrogasna postrojba Javna vatrogasna postrojba
(bolnice …)
Članovi Stožera ZS JLP(R)S
Članovi Stožera ZS JLP(R)S
Zdravstvene institucije
Zdravstvene institucije
(bolnice …)
(bolnice …)
Postrojbe civilne zaštite
Aktiviranje sudionika ZS u slučaju nuklearne nesreće u NEK
na regionalnoj razini Republike Slovenije
Stupanj 0 - neuobičajen događaj
Stupanj 1 - početni rizik: smanjena sigurnost u NE
Stupanj 2 - prijetnja unutar objekta: događaj koji bi mogao rezultirala otkazom određenih sigurnosnih mehanizama
Stupanj 3 - opća opasnost: mogućnost ispuštanja radioaktivnosti u okoliš
Stupanj 0
(unusual event)
Stupanj 1
(alert)
Stupanj 2
(site emergency)
Stupanj 3
(general emergency)
• URSJV
•
•
•
•
•
•
•
Izpostava URSZR Brežice
Poveljnik CZ za Posavje
Poveljnik CZ občin Krško in Brežice
Odgovorne osebe Izpostave URSZR Brežice
Občinske in regijske sile za ZRP delno v celosti
PU Novo Mesto
Službe NMP v Posavlju
• Poveljnik CZ občine Kostanjevica na Krki in Sevnica
• Občinske in regijske sile za ZRP delno ali v celoti
• Pripadniki sil za ZRP
po odločitvi
poveljnika CZ za
Prisavje oz. Poveljnika
CZ RS
Analiza aktiviranja sudionika ZiS u slučaju nuklearne nesreće
u NEK (izrađeno prema “Protokolu o načinu komunikacije
između DUZS, DZRNS, DHMZ” –TRENUTNO STANJE)
AKTIVACIJA SUDIONIKA ZS RH - prema razinama opasnosti i vrsti događaja
Razina 0
(obavijest)
Razina 1
(potencijalna opasnost)
Razina 2
(realna opasnost)
Razina 3
(opća opasnost)
•DC ZS RH
•DZRNS
•DC ZS RH
•KRIZNI STOŽER DZRNS
•INSPEKTOR ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST (RNI)
•DHMZ (dežurni službenik)
•KS DZRNS
•DC ZS RH
•KS MZSS (Krizni stožer min. zdravlja i socijalne skrbi)
•RAVNATELJ DUZS-a
•RAVNATELJ DHMZ-a
•KS DZRNS
•DC ZS RH
•RAVNATELJ DUZS-a
•VLADA RH
•STOŽER ZS RH
Aktiviranje sudionika ZiS u slučaju nuklearne nesreće u NEK
(prema “Protokolu o načinu komunikacije između DUZS,
DZRNS, DHMZ” - PRIJEDLOG)
PRIJEDLOG AKTIVACIJE SUDIONIKA ZS RH - prema razinama opasnosti i vrsti događaja
Razina 0 (obavijest)
Razina 1
(potencijalna opasnost)
Razina 1
(obavijest o uzbuni, alert
obavijest - proglašena
potencijalna opasnost)
VD1, VD2, VD3, VD4, VD5
VD1, VD2, VD3
VD4, VD5
Razina 2
(realna opasnost)
Razina 3
(opća opasnost)
VD1, VD2, VD3, VD4, VD5 VD1, VD2, VD3, VD4, VD5
- DC ZS RH
- dežurni službenici DZRNS
Ravnatelj DUZS-a
odgovorna osoba u JLP(R)S (Župan, Gradonačelnik, UHS)
Krizni stožer DZRNS (KS DZRNS) i/ili inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost (RNI)
dežurni službenik DHMZ
Ravnatelj DHMZ-a
Krizni stožer ministarstva zdravlja (KS MIN.Z)
Stožer ZS JLP(R)S
OKC PUZ
Javna vatrogasna postrojba
Vlada RH
Stožer ZS RH
Postrojbe civilne zaštite
Komunikacijski sustav:
Popis institucija po vrstama veza
•
•
TEL/FAX/GSM/INT:
– DC ZS RH
– DZRNS
– DHMZ
– RAVNATELJ DUZS
– STOŽER ZS JLP(R)S
– OKC MUP
– MINISTARSTVO
FINANCIJA
– MINISTARSTVO
ZDRAVLJA
– MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE
– ŽC 112
– OKC JVPGZ
– OKC PUZ
– OKC ZHMGZ
– OKC UHS
– ZJZ „ANDRIJA
ŠTAMPAR”
VHF analogni:
– DC ZS RH
– RAVNATELJ DUZS
– ŽC 112
– OKC JVPGZ
– OKC UHS
•
•
•
UHF TETRA:
– DC ZS RH
– DZRNS
– RAVNATELJ DUZS
– ŽC 112
– OKC MUP
– OKC JVPGZ (KONZOLA)
– OKC PUZ
– OKC ZHMGZ
– OKC UHS
HF (kratki val):
– ŽC 112
– OKC UHS
Satelitski terminal:
– DC ZS RH
– OKC JVPGZ
– OKC PUZ
– OKC ZHMGZ
– OKC UHS
Komunikacijski sustav:
Popis vrsta veza po institucijama
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DC ZS RH (ŽC 112 Zagreb)
– TEL/FAX/GSM/INT
– VHF ANALOGNI
– UHF TETRA
– SATELITSKI TERMINAL
DZRNS
– TEL/FAX/GSM/INT
– UHF TETRA
DHMZ
– TEL/FAX/GSM/INT
RAVNATELJ DUZS
– TEL/FAX/GSM/INT
– VHF ANALOGNI
– UHF TETRA
STOŽER ZS JLP(R)S
– TEL/FAX/GSM/INT
OKC MUP
– TEL/FAX/GSM/INT
– UHF TETRA
MINISTARSTVO FINANCIJA
– TEL/FAX/GSM/INT
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
– TEL/FAX/GSM/INT
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE
– TEL/FAX/GSM/INT
•
•
•
•
•
•
ŽC 112
– TEL/FAX/GSM/INT
– VHF ANALOGNI
– UHF TETRA
– HF (KRATKI VAL)
OKC JVPGZ
– TEL/FAX/GSM/INT
– VHF ANALOGNI
– UHF TETRA (KONZOLA)
– SATELITSKI TERMINAL
OKC PUZ
– TEL/FAX/GSM/INT
– UHF TETRA
– SATELITSKI TERMINAL
OKC ZHMGZ
– TEL/FAX/GSM/INT
– UHF TETRA
– SATELITSKI TERMINAL
OKC UHS
– TEL/FAX/GSM/INT
– VHF ANALOGNI
– UHF TETRA
– HF (KRATKI VAL)
– SATELITSKI TERMINAL
ZJZ „ANDRIJA ŠTAMPAR”
– TEL/FAX/GSM/INT
Komunikacijski sustav:
Prikaz institucija po vrstama veza
TEL/FAX
VHF analogni
GSM/INT
UHF TETRA
HF (kratki val)
DC ZS RH
DZRNS
DC ZS RH
RAVNATELJ
DUZS-a
DC ZS RH
DZRNS
DHMZ
RAVNATELJ
DUZS-a
ŽC 112
OKC JVPGZ
RAVNATELJ
DUZS-a
STOŽER ZS
JLP(R)S
OKC MUP
OKC UHS
MINISTARSTVO
FINANCIJA
ŽC 112
OKC UHS
SATELITSKI
TERMINAL
DC ZS RH
OKC JVPGZ
ŽC 112
OKC PUZ
OKC ZHMGZ
OKC MUP
OKC JVPGZ
(KONZOLA)
OKC UHS
MINISTARSTVO
ZDRAVLJA
OKC PUZ
OKC ZHMGZ
MINISTARSTVO
POLJOPRIVR.
ŽC 112
OKC UHS
OKC JVPGZ
OKC PUZ
OKC ZHMGZ
OKC UHS
ZJZ „ANDRIJA
ŠTAMPAR”
OSTALA
MINISTARSTVA…
Komunikacijski sustav:
Prikaz vrsta veza po institucijama
DC ZS RH
DZRNS
DHMZ
TEL/FAX/GSM/INT
TEL/FAX/GSM/INT
UHF TETRA
UHF TETRA
RAVNATELJ DUZS-a
TEL/FAX/GSM/INT
STOŽER ZS JLP(R)S
TEL/FAX/GSM/INT
TEL/FAX/GSM/INT
TEL/FAX/GSM/INT
UHF TETRA
VHF ANALOGNI
MINISTARSTVO
FINANCIJA
OKC MUP
MINISTARSTVO
ZDRAVLJA
TEL/FAX/GSM/INT
TEL/FAX/GSM/INT
UHF TETRA
VHF ANALOGNI
ŽC 112
OKC JVPGZ
OKC PUZ
OKC ZHMGZ
OKC UHS
TEL/FAX/GSM/INT
TEL/FAX/GSM/INT
TEL/FAX/GSM/INT
TEL/FAX/GSM/INT
TEL/FAX/GSM/INT
UHF TETRA
UHF TETRA
(KONZOLA)
UHF TETRA
UHF TETRA
UHF TETRA
VHF ANALOGNI
VHF ANALOGNI
SATELITSKI
TERMINAL
SATELITSKI
TERMINAL
HF (KRATKI VAL)
VHF ANALOGNI
SATELITSKI
TERMINAL
SATELITSKI
TERMINAL
SATELITSKI
TERMINAL
HF (KRATKI VAL)
ZJZ „ANDRIJA
ŠTAMPAR”
TEL/FAX/GSM/INT
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE
TEL/FAX/GSM/INT
Način komunikacije žurnih službi
URSZR
SLOVENIJA
(trenutno stanje):
•
•
•
•
•
•
RECO BREŽICE
KRŠKO
DRŽAVNI ZAVOD
ZA RADIOLOŠKU I
NUKLEARNU
SIGURNOST (KS)
RAVNATELJ
DUZS-a
TEL/Fax:
GSM/INT:
VHF analogni:
UHF TETRA:
HF (kratki val):
Satelitski terminal:
VLADA RH
DC ZS RH
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI
ZAVOD
STOŽER ZS RH
Min. zdravlja, Min. unutarnjih poslova,
Min. poljoprivrede, Min. obrane, Min.
financija, Min. zaštite okoliša i prirode,
Min. pomorstva, prometa i infrastrukture,
Min. znanosti, obrazovanja i sporta, Min.
socijalne politike i mladih, Min. vanjskih i
europskih poslova
ŽC 112
JLP(R)S
STOŽER ZS
STOŽER ZS GRADA
ZAGREBA
OKC UHS
ZAPOVJEDNIŠTVA
GČ, MJESTA ZA
PRIHVAT, ŠATORSKA
NASELJA
OKC ZHMGZ
OKC PU
ZAGREBAČKA
OKC JVPGZ
ZJZ „ANDRIJA
ŠTAMPAR”
Način komunikacije žurnih službi
URSZR
SLOVENIJA
(unaprjeđenje sustava):
•
•
•
•
•
•
•
RECO BREŽICE
KRŠKO
DRŽAVNI ZAVOD
ZA RADIOLOŠKU I
NUKLEARNU
SIGURNOST (KS)
RAVNATELJ
DUZS-a
TEL/Fax:
GSM/INT:
VHF analogni:
UHF TETRA:
HF (kratki val):
Satelitski terminal:
Radioamateri:
VLADA RH
DC ZS RH
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI
ZAVOD
STOŽER ZS RH
Min. zdravlja, Min. unutarnjih poslova,
Min. poljoprivrede, Min. obrane, Min.
financija, Min. zaštite okoliša i prirode,
Min. pomorstva, prometa i infrastrukture,
Min. znanosti, obrazovanja i sporta, Min.
socijalne politike i mladih, Min. vanjskih i
europskih poslova
ŽC 112
JLP(R)S
STOŽER ZS
STOŽER ZS GRADA
ZAGREBA
OKC UHS
ZAPOVJEDNIŠTVA
GČ, MJESTA ZA
PRIHVAT, ŠATORSKA
NASELJA
OKC ZHMGZ
OKC PU
ZAGREBAČKA
OKC JVPGZ
ZJZ „ANDRIJA
ŠTAMPAR”

similar documents