ovdje - Ja trgovac

Report
mr. sc. Olgica Spevec
Zagreb, ožujak 2013.

-

Zaštita tržišnog natjecanja u EU
kontrola ponašanja poduzetnika na tržištu
kontrola ponašanja država članica pri dodjeli
državnih potpora
Ulazak u EU – što se mijenja i o čemu je potrebno
voditi računa na području zaštite tržišnog
natjecanja

Pravo i politika tržišnog natjecanja u EU obuhvaćaju:
 kontrolu ponašanja poduzetnika na tržištu (antitrust)
 kontrolu ponašanja država članica pri dodjeli državnih potpora

Cilj: integracija tržišta EU kroz
 osiguranje djelotvornog tržišnog natjecanja i sprječavanje
protutržišnog ponašanja poduzetnika i država članica
Europska komisija (EK) i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja
država članica kontroliraju ponašanje poduzetnika na tržištu EU
Kontrola državnih potpora isključivo je u nadležnosti EK
 Zabranjuju se sporazumi između poduzetnika koji utječu ili bi
mogli utjecati na trgovinu među državama članicama, a koji
za cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili
narušavanje tržišnog natjecanja unutar zajedničkog tržišta –
članak 101. Ugovora o funkcioniranju EU (UFEU)
 Zabranjena je zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više
poduzetnika na zajedničkom tržištu– članak 102. UFEU
Kontroliraju se spajanja i preuzimanja između poduzetnika
(koncentracije) koja imaju učinak na tržište EU (Uredba Vijeća
139/2004)



Propise o zaštiti tržišnog natjecanja EU dužni su primjenjivati:
Europska komisija, europski sudovi, tijela za zaštitu tržišnog
natjecanja država članica i sudovi država članica
Način i uvjeti uređeni Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003, kojom
je osnovan i ECN (mreža tijela za zaštitu tržišnog natjecanja)
– temeljno načelo: SURADNJA
Države članice dužne su osigurati primjenu EU propisa o
zaštiti tržišnog natjecanja ako se radi o mogućem
narušavanju trgovine unutar EU te istovremeno osigurati
primjenu nacionalnih propisa u slučaju kada narušavanje
tržišnog natjecanja nema učinka na trgovinu unutar EU



Europska komisija (EK) temeljem pritužbi (fizičkih i pravnih
osoba koje mogu dokazati pravni interes ili država članica), ili
na vlastitu inicijativu utvrđuje i donosi mjere za otklanjanje
povreda članaka 101. i 102. UFEU
Određuje privremene mjere, prihvaća preuzimanje obveza,
izriče kazne, utvrđuje neprimjenjivost članaka 101. i 102.
UFEU, surađuje s nacionalnim tijelima (dostavlja najvažnije
dokumente, razmjenjuje s njima povjerljive informacije, itd.) i
nacionalnim sudovima – sve odluke sudova dostavljaju se bez
odgode EK
U provedbi postupaka ima EK ima istražne ovlasti na cijelom
teritoriju EU – provodi nenajavljene pretrage poslovnih i
drugih prostora


Sud EU/Europski sud pravde - temeljna zadaća je
osigurati poštivanje prava EU, uz njegovu ujednačenu
primjenu i tumačenje na cijelom području EU
Glavne odluke koje donosi sud: preliminarna tumačenja prava
EU (preliminary rulings), odluke o neispunjavanju obveza
država članica, odluke o ukidanju akata EU institucija
U predmetima iz tržišnog natjecanja djeluje kao Sud 2.
stupnja za odlučivanje o zakonitosti odluka EK o kojima u 1.
stupnju odlučuje Opći sud (General Court)




Ponašanje poduzetnika na tržištu EU kontrolirat će:
Europska komisija i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
– izravna primjena pravne stečevine EU (članak 101. i članak
102.) u slučaju kada se radi o ponašanju koje može utjecati na
trgovinu između RH i članica EU
Isključivo Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – u skladu
sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja u slučaju povreda
propisa koje imaju “lokalni” značaj
Koncentracije na teritoriju RH podliježu i nadalje ocjeni
Agencije, osim u slučaju kada se radi o koncentracijama od
značaja za EU
Izmjene i dopune Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja: provedba
Uredbe 1/2003 o primjeni pravila iz čl.101. i 102. UFEU, paralelna
nadležnost i suradnja unutar ECN-a (Europske mreže tijela za
zaštitu tržišnog natjecanja)
Najvažnije promjene:
 AZTN je nadležna za vođenje postupaka i izravnu primjenu
prava zaštite tržišnog natjecanja EU (članak 101. i članak
102.UFEU)
 Mogućnost zajedničkog provođenja nenajavljenih pretraga s EK
i tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja drugih država članica
 Obustava postupka kada u predmetu već postupa EK
 Hrvatski sudovi mogu tražiti mišljenje EK i EU sudova, ali ne
mogu donositi odluke suprotno odluci koju je već donijela EK
 Državna potpora ima sljedeća obilježja:
 Dodjeljuje se iz državnih sredstava – izravan ili neizravan transfer
ili umanjeni prihod proračuna
 Pruža ekonomsku prednost određenom poduzetniku, proizvodu,
sektoru, regiji
 Selektivnost – utječe na ravnotežu između primatelja potpore i
njegove konkurencije koja ne dobiva potporu
 Utjecaj na trgovinu/tržišno natjecanje između država članica EU





Proračunski transferi za socijalne namjene – usmjereni
izravno građanima
Sredstva kojima se otklanjaju štete od elementarnih
nepogoda, ratnih razaranja i sl.
Ulaganja države po načelu privatnog investitora i privatnog
kreditora
Sredstva namijenjena razvitku infrastrukture uz uvjet da se
njezino korištenje ne naplaćuje
opće mjere gospodarske politike

Potpora male vrijednosti (de minimis):
-
Iznosi najviše 200.000 eura u tri fiskalne godine, u sektoru
prometa najviše 100.000 eura
Ne može se dodijeliti poduzetniku u teškoćama niti za
poticanje izvoza
Zbrajanje s drugim (horizontalnim potporama) dopušteno uz
uvjet da se ne premaši najviši dopušteni iznos potpore u
konkretnom slučaju (projektu)
Zabranjeno “dijeljenje” potpora na način da se veći iznosi
potpora razdijele na nekoliko “tranši” i svaki pojedinačno
prikaže kao potpora male vrijednosti
-
-
Državne potpore prema EU propisima su opravdane (čl. 107 (3) c):
 ako doprinose održivom rastu, utječu na rast produktivnosti,
uklanjaju “tržišne neuspjehe”, smanjuju društvene troškove
gospodarskih reformi, osiguravaju uravnoteženi regionalni razvoj,
potiču inovacije, istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, omogućuju
obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa…..

ako pomažu sanaciji i restrukturiranju onih sektora i poduzetnika u
teškoćama koji dokažu dugoročnu tržišnu održivost

Korištenje sredstava iz EU kohezijskih fondova mora biti sukladno
pravilima o potporama sadržanim u EU propisima o potporama



Od 2. travnja 2003. do ulaska u EU (1. srpanj 2013.) kontrolu
državnih potpora u RH obavlja Agencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (AZTN) – Zakon o državnim potporama
AZTN odobrava državne potpore (programe i pojedinačne
potpore) prije dodjele (ex ante) temeljem prijedloga davatelja
potpore, nadzire provedbu i nalaže povrat potpore koja je
dana ili korištena protivno zakonu i propisima o potporama
Korisnik potpore dužan je vratiti nezakonitu potporu uvećanu
za iznos kamata (referentna kamatna stopa uvećana za 100
bodova)



Europska komisija (EK) provodi kontrolu dodjele državnih
potpora u svim državama članicama
Kontrola se provodi unaprijed (ex ante) – države članice dužne su
prije dodjele potpore prijaviti svaki program ili pojedinačnu
potporu EK i sve dok ne dobiju odobrenje suzdržati se od dodjele
potpora (standstill)
Izuzete su potpore malom i srednjem poduzetništvu koje se
mogu dodijeliti bez prethodnog odobrenja EK, za:
 inovacije, istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, zapošljavanje i
usavršavanje, žensko poduzetništvo, ulaganja, sanaciju i
restrukturiranje ….

Kontrola se provodi i nakon dodjele potpore (ex post) - na
zahtjev EK država članica dužna je dostaviti sve podatke i
dokumentaciju u vezi s dodjelom potpora uključivo i onih za koje
nije bilo potrebno ex ante odobrenje

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – www.aztn.hr

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – www.mingorp.hr

Državni ured za trgovinsku politiku – www.dutp.hr

EuropeanCommission - DG Competition –
http://ec.europa.eu/competition

EuropeanCommission – DG Enterprise and Industry –
http://ec.europa.eu/enterprise

EuropeanCommission – DG Trade –
http://ec.europa.eu/trade/

similar documents