Tržište rada i obrazovanje - Ministarstvo socijalne politike i mladih

Report
Tržište rada i obrazovanje –
zajednički ciljevi i aktivnosti
Sanja Major
načelnica sektora
Najveći problemi razvoja znanja u
Hrvatskoj





Obrazovni sustav ne daje ključne
kvalifikacije za život i rad (8 ključnih
kompetencija – posebno učiti kako učiti i
poduzetničke vještine)
Veza znanosti, obrazovanja i gospodarstva
je slučajna – nema sustava
Sustav za promicanje inovacija premalen je i
ne koristi potencijale stvaranje nove
vrijednosti
Svega 0,73% BDP-a se investira u znanost
Oko 2% osoba starih 25-64 godine
prisustvuje programima obrazovanja
odraslih
Temeljni izazovi tržišta rada u
Hrvatskoj
DUGOROČNE PRIJETNJE
 Niska razina aktivnosti stanovništva
 Demografske odrednice
IZAZOVI KONKURENTOSTI
 Neusklađenost znanja i vještina radne
snage s potrebama tržišta rada
 Previsoka cijena rada
 Niska mobilnost i fleksibilnost radne
snage
IZAZOVI SOCIJALNE INKLUZIJE
 Velike regionalne nejednakosti
 Skupine koje se teško zapošljavaju
 Dohodovna sigurnost je na niskoj razini
Dugoročni europski strateški
ciljevi za obrazovanje




Cjeloživotno obrazovanje i snažna
mobilnost radne snage mora postati
stvarnost
Poboljšati kvalitetu i efikasnost
obrazovanja i osposobljavanja
Promicati jednakost, socijalnu
koheziju i aktivno građanstvo;
Stvarati uvjete za jačanje kreativnosti i
inovacija uključujući poduzetništvo na
svim razinama obrazovanja
Agenda 2020
Stopa zaposlenosti (20-64) 75% u
RH 58,7% (64,7% muškarci, 53%
žene)
 Udio visoko obrazovanih u
dobnoj skupini 30-34 godine 40%
u RH 2010. godine = 22,6%
 Smanjiti broj mladih koji ne
steknu kvalifikaciju na manje od
10% - u RH = 3,9%

Prepreke ostvarenju više stope
aktivnosti
• Niska prosjećna razina obrazovanja neaktivnog
stanovništva otežava njihovu aktivaciju
• Prosijek udjela visokoobrazovanih u EU je 22,8%
(2010) a u RH 15,5% (EUROSTAT)
Zaposleni
Nezaposle Neakti
ni
vni
Nedovršena osnovna škola
2,6
2,7
15,0
Osnovna škola
14,1
14,9
32,8
1-3 godišnja strukovna škola
28,5
37,4
19
4 godišnja strukovna škola
30,2
28,8
16,2
Gimnazija
3,7
3,2
7,7
Viša škola
8,3
4,9
4,5
Fakultet i više
12,6
8,1
4,8
Izvor: Anketa o radnoj snazi, Priopćenje 9.2.7/4, travanj 2012, DZS
Sudjelovanje stanovništva u
cjeloživotnom učenju u dobi od 18-64
40
35
30
25
39.8
37.1
Zaposleni
Nezaposleni
31.1
27.3
28.7
26.6
24.5
23.7
21.3
23.423.722.5
20
11.7
21.3
18.5
17.3
11.9
9.1
10
0
%
22.5
17
15
5
Neaktivni
3.4
8.8
4.6
2.8
2
1.7
Viškovi i manjkovi radnika:
strukturna nezaposlenost

Analize pokazuju:
• U mnogim obrazovnim sektorima
nema zamjene za postojeće
radnike koji idu u mirovinu (vidi profile
sektora www.asoo.hr)
• Za razvojne potrebe u nekim sektorima
ima viškova a u nekim manjkova
• Obrazovni programi koji se nude nemaju
odgovarajuće ishode učenja po:
• Kvaliteti
• Vrsti znanja i vještina
• Upisna politika nije u funkciji
smanjenja neravnoteža
Kako razvijati znanja za potrebe
gospodarstva?





Potrebe tržišta rada za znanjima i vještinama neće
se spontano rješavati bez planiranja kvalifikacija
na vrijeme
Planiranje zahtijeva poznavanje trendova i
projekcije budućih potreba gospodarstva
Procjene potreba trebaju se redovno utvrđivati na
nacionalnoj razini, po regijama i gospodarskim
djelatnostima
Potrebe djelatnosti moraju se svesti na potražnju
za znanjima i vještinama na razini zanimanja i
razini kompetencija
Sa tim saznanjima pristupa se planiranju
potrebnih obrazovnih ishoda i kvalifikacija u
redovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih.
Obveze MRMS

Prikupljanje informacija o
potrebama tržišta rada u
svrhu:
• Razvoja standarda zanimanja za
razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog
okvira
• Kreiranje politike zapošljavanja
• Kontrole uspješnosti mjera
aktivne politike
• Razvoj profila sektora kao
podloge za rad sektorskih vijeća
Organizacijska struktura za
HKO
Nacionalno vijeće
za razvoj ljudskih
potencijala
Nacionalna
koordinacija za
HKO (MZOS,
MRMS, MRRFEU)
Sektorsko vijeće –
1
Bipartitno
(tripartitno)
sektorsko vijeće
MRMS - 1
Sektorsko vijeće –
2
Bipartitno
(tripartitno)
sektorsko vijeće
MRMS-2
Sektorsko vijeće –
… 26
…26
Elementi registra za praćenje
zanimanja/kvalifikacija/kompetencija
(ZKK)
• Nezaposlena
osoba (15-64)
• Slobodna radna
mjesta
• Prebivalište /
boravište (razina
županije)
• Cijela populacija
0+
• Učenik, student
• Obrazovanje
odraslih
• Dob 7+
MUP
HZZ
eMatica
HZMO
• Aktivni osiguranik
(15+)
• Umirovljenik
Zaključak




Novi ustroj MRMS i povezivanje s drugim
ministarstvima omogućuje stvaranje
usklađenih politika
Uvodi se sustav praćenja potreba tržišta
rada i prilagođavanje obrazovnih programa
Razvijaju se novi instrumenti poput registra
ljudskih potencijala za potporu novim
sustavima
Hrvatski kvalifikacijski okvir i njegova tijela
posebno Nacionalno vijeće za razvoj
ljudskih potencijala te Koordinacija triju
ministarstava osigurati će prilagođavanje
obrazovne ponude potrebama tržišta rada.

similar documents