D*rsin m*rh*l*l*ri

Report
İNFORMATİKA
V SİNİF
Mövzu:
Obyektin informasiya modeli
Dərsin tipi:
İş forması:
İş üsulları:
Resurslar:
Deduktiv
Kiçik qrup
Müzakirə,BİBÖ
İş vərəqləri, dərslik
MOTİVASİYA
Şagirdlərə suallarla müraciət edirəm:
Uşaqlar,gördüyünüz şəkillər sizə nəyi
xatırladır?
Bunlara nə ad verərdiniz?
Hansı obyektləri tanıyırsınız?
?
TƏDQİQAT SUALİ:
Obyektin informasiya modeli
nədir?
Sagirdlərin tədqiqat aparması
üçün sinifi qruplara bölürəm.
Kiçik qrup iş formasından istifadə
məqsədəuyğundur.
İş vərqlərində tapşırıqları
şagirdlərə təqdim edirəm
Hər hansı bir obyektin informasiya
modelini qurun.
Canlı bir obyektin modelini qurun.
Cansız bir obyektin modelini qurun.
Sözlə, işarələrlə verilmiş modellərə misal
yazın.
Qruplar işlərini təqdim edirlər.İnformasiya
mübadiləsi prosesi baş verir.Tapşırıqları
müzakirə etmək üçün sinfə müraciət
edirəm:
Obyekt nədir?
İnformasiya modeli nədir?
Obyektin informasiya modelini necə təqdim
etmək olar?
Deməli,model-öyrənilən real
obyekt,proses və ya hadisənin əsas
xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən hər
hansı yeni bir obyektdir .
Modellər təbii və mücərrəd olur .Təbii
modellər real obyektə oxşar olan ölçüləri
kiçik olan modellərdir.Mücərrəd modellər
real obeyktin mücərrəd xassəlrini əks etdirən
modellərdir,belə modellər sözlər və işarələrlə
verilə bilər
 Yaradıcı
Tətbiqetmə
Şagirdlərə məktəbin və
yaşayış evinin modeli
haqqında informasiya
hazırlamağı tapşırıram
Qiymətləndirmə
Meyarlar
Yaxşı
Orta
Obyekt haqqında
məlumatı var
Obyektin növlərini
fərqləndirir
Obyektin informasiya
modelini qura bilir
Zəif
Dəyanət Fərzəliyev,
Ağcabədi rayonu
Hindarx qəsəbə 1 saylı tam orta
məktəbin informatika müəllimi

similar documents