linku - Ploče

Report
Pripremio:Mladen Dugandžić
POTRESNA DJELOVANJA
• Potres (engl. earthquake) je prirodna pojava prouzročena iznenadnim
oslobađanjem energije u zemljinoj kori i dijelu gornjega plašta koja se
očituje kao potresanje tla. Potres se razmatra kao fenomen velike
količine energije i veoma je kratkog trajanja.
• Karakteristike potresa su :
 Magnituda –mjera za oslobođenu energiju u hipocentru koja se
mjeri instrumentalno i najčešće se određuje Richterovim postupkom
- ljestvica (0-10°)
 Intenzitet – opisna skala posljedica potresa na građevine, ljude i
pojave u prirodi mjeri se MCS ljestvicom (0-12°)
 horizontalno ubrzanje tla agR izazvano potresom na osnovnoj stijeni
Hrvatska seizmološka karta 1987–2012.
• 1987. na Geofizičkom odsjeku PMF-a
za teritorij Hrvatske izrađena je prva
karta hazarda koristeći suvremeni
vjerojatnosni pristup.
• Izrađena je za cijelo područje SFRJ za
nekoliko povratnih razdoblja (50, 100,
200, 500, 1000, 5000 i 10000 godina).
• U službenoj je uporabi bila sve do ove 2012.
godine, iako:
– su se od tada dogodili važni potresi,
– ne odnosi se na akceleraciju nego na
intenzitet potresa,
– znatno su se promijenile spoznaje o
seizmičnosti,
– znatno se popravila pokrivenost
seizmološkim postajama,
– promijenili su se standardi i
regulativa u Europi i svijetu.
Tret= 500 g.
Ploče
Zbog zastarjelosti, te potrebe prilagodbe europskim propisima, Hrvatska je morala
izraditi novu kartu potresne opasnosti.
Vlada RH: ZAKLJUČAK
o utvrđivanju kriterija za izbor lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte
(“Narodne novine”, broj 78/92)
Utvrđuju se kriteriji za izbor lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte koji
glase:
• ELIMINACIJSKI KRITERIJI ZA TERMOELEKTRANE
 E.3.1. Seizmotektonika i seizmika
 E.3.1.1 Seizmotektonika.
Eliminiraju se područja s maksimalnim mogućim intenzitetom
potresa IX-X i višeg stupnja MCS ljestvice.
ŠTO SE IZ ODLUKE VLADE RH MOŽE ZAKLJUČITI ?
• Odluka Vlade je na snazi (Rješenje Ministarstva zaštite okoliša o
objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za plinsku termoelektranu Slavonski
Brod od 29.11.2013.)
• na teritoriju RH postoje seizmička područja na kojima bi izgradnja TE bila
rizična po ljude i imovinu pa ih eliminira od izgradnje
• vrlo važno je naglasiti da se u Odluci izričito spominje ”maksimalni
mogući intenzitet potresa”, a ne vjerojatnosni intenzitet potresa u
povratnom periodu (475 godina ili 95 godina)
• Odluka Vlade RH temelji se na seizmičkim podacima/kartama iz 1987.
godine (slide 3) kad se snaga potresa iskazivala intenzitetom I max u °
MCS (Merkalijeva ljestvica)
SEIZMOLOŠKA I SEIZMOTEKTONSKA ISTRAŽIVANJA
NA LOKACIJI TRT-a / 2006. (PMF –Zagreb)
KONTEJNERSKI
TERMINAL
TERMINAL RASUTIH
TERETA
• lokacija se nalazi u seizmotektonski aktivnom području između reversnog
rasjeda vergencije prema JZ i zone rasjeda sustava S-J.
• sama lokacija nalazi se na (seizmičkom) izvoru Ston za koju je procjenjena
maksimalna magnituda Mmax = 6,5. Uzevši u obzir i druge seizmičke izvore
izračunate su maksimalne vrijednosti seizmičkih ubrzanja amax na razini
osnovne stijene i osnovnog stupnja intenziteta potresa Imax kao:
amax = 0.48 g
Imax = 9,4° MCS
• vrijednosti određuju značajke maksimalnog potresa (tipa P2) koje se u
determinističkom smislu može pojaviti na ovoj lokaciji
Hrvatska seizmološka karta 2011–2012.
Karta R. Hrvatske za povratna razdoblja 475 g.
Prihvaćena 2012. kao di Nacionalnog dodatka Eurokodu-8
• maksimalno horizontalno
ubrzanje tla agR izazvano
potresom je osnovni
parametar s kojim se opisuje
seizmička opasnost / hazard
na nekom području. Određuje
se na temelju odgovarajućih
seizmoloških ispitivanja
lokacije građevine ili prema
usvojenim vrijednostima za
seizmičko područja državnog
teritorija (seizmološka karta
RH za povratno razdoblja 475
godina ili 95 godina
Hrvatska seizmološka karta 2011–2012
Područje s najvećim ubrzanjem tla / intenzitetom potresa po MCS
Ploče : ag = 0,34 g = 333,54 m/s
Imax = 9,124 MCS
Makarska
Ploče
Metković 0,36 g
Ploče
0,34 g
Ston
0,34 g
Dubrovnik 0,30 g
Makarska 0,28 g
Metković
Ston
Dubrovnik
Plomin
0,12 g
Zadar
0,18 g
Šibenik
0,24 g
Split
0,22 g
Dugopolje 0,28 g
Zagreb
0,26 g
Izraz koji povezuje Intenzitet i ubrzanje tla: log a = 0,25 I + 0,25
( Izvor: Djelovanje potresa na konstrukcije i osnove seizmičkog proračuna – Građevinski fakultet u Osijeku )
POTRESNO DJELOVANJE
Određuje se preko proračunskog ubrzanja tla ag, koje odgovara
povratnom periodu potresa od 500 godina.
Područje intenziteta
potresa u stupnjevima
ljestvice MKS-64
Proračunsko ubrzanje
ag
6
0,05 g
7
0,10 g
8
0,20 g
9
0,30 g
9,124
0,34 g
10
Posebna istraživanja
( Izvor:Projektiranje građevina u potresnim področjima – Igor Gukov )
Izraz koji povezuje Intenzitet i ubrzanje tla : log a = 0,25 I + 0,25
( Izvor: Djelovanje potresa na konstrukcije i osnove seizmičkog proračuna – Građevinski fakultet u Osijeku )
Ploče
ZAKLJUČAK :
Seizmološka istraživanja u neposrednoj blizini lokacije TE su pokazala maksimalni
mogući intenzitet potresa na razini osnovne stijene (tlo tipa A) od 9,4° MCS.
Uredbom RH na takvim lokacijama se zabranjuje izgradnja TE. Ne vjerujem da će
ponovljena istraživanja na samoj lokaciji buduće TE pokazati drugačije rezultate
Vlada RH bi treba uskladiti dio Uredbe iz 1992. godine s novim seizmološkim
kartama RH iz 2012. godine. Karte zorno pokazuju da je Ploče uz Metković
potresom najugroženije područje RH.
Očito je da su seizmološki argumenti vezani za izgradnju termoelektrane na ugljen
na Lučkom području luke Ploče važni pa je u tom smislu bilo nužno napraviti
seizmološka istraživanja lokacije čak i prije pokretanja inicijative.

similar documents