Stödstruktur bild feb 2013

Report
Stödstrukturen för samverkan inom Vård o socialtjänst i
Halland
2013-02
Uppdragsgivare
Kommunchefer
Fastställer förslag till
utvecklings-planer
Föreslår verkställer
utvecklingsplan
Operativ nivå
Kommunberedning
Chefsgrupp Halland
RD
Strategisk nivå
Socialchefer
HSD
Taktisk nivå
Avdelningschefer Tjm HSCH
Arbetsgrupper, nätverk
- Barn, unga & familj
- Funktionsnedsatta
- Missbruk, beroende
- Psykiatri
- Äldre
Chefer, tjänstemän Tjm C,Tjm
Regional nivå
Lokal
nivå
12 KS + 4 RH:s presidier
Socialtjänsten
Lokal nivå: projektledare,
styr- eller arbetsgrupper m m
Samordnande organisation
RH Hälso- och
sjukvårdsutveckling
RH Avdelningen för regional
samverkan
Rollfördelning
 Den strategiska nivån ansvarar för uppdragsbeskrivningar,
resursfördelning, uppföljning och fastställande av förslag till
utvecklingsplaner
 Den taktiska nivån ansvarar för planering, projektorganisationer och
förslag till och verkställande av utvecklingsplan
 Den operativa nivån ansvarar för det praktiska genomförandet
 Den sammantagna regionala utvecklingsplanen förankras/anmäls till
och godkänns av Kommunberedningen och Chefsgrupp Halland
Strategisk grupp
•
Eva Apelvi Förvaltningschef FS Kungsbacka - Ordförande
•
Karin Möller Hälso- och sjuvårds.dir. Region Halland – vice ordförande
•
Björn Jingblad Socialchef Laholm
•
Håkan Strömberg Socialchef Varberg
•
Mikael Falk Förvaltningschef Hylte
•
Maj Forsberg Förvaltningschef ÄO Kungsbacka
•
Christer Grähs Förvaltningschef Hylte
•
Malin Krantz Socialchef Falkenberg (Ersättare: Wolf Zughaft avdelningschef)
•
Magdalena Barkström Avdelningschef Region Halland
•
Mia Sjödahl Förvaltningschef IFO Kungsbacka
•
Lisbet Svensson Förvaltningschef ÄO Halmstad (Ersättare: Margareta Ivehammar)
•
Hans-Jörgen Wahlhed Socialchef Halmstad
•
Berit Winbladh Förvaltningschef Hylte
•
Tjänstemän: Karin Alriksson Region Halland – sekreterare
Taktiska gruppers ordförande & sekr
Barn, unga familj
Ordf Bodil Nordstrand, Laholm, Sekr Anders Langemark/Ingrid Gustavsson, RH
Funktionsnedsatta
Ordf Ola Götesson, Falkenberg, Sekr Birgitta Magyar, RH (Per Albinsson tjl)
Missbruk & beroende
Ordf Christel Lood, Halmstad, Sekr Anders Langemark/Åsa Claesson, RH
Psykiatri
Ordf Eva Osvald Gustafson RH, Sekr Anders Langemark/Ylva Berger, RH
Äldre
Ordf Marita Everås, Halmstad, Sekr Gunvi Jönsson, RH

similar documents