hostov breg - APOS Grada Rijeke

Report
PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE
GRAD RIJEKA
Hostov Breg
Zagreb, studeni 2013.
Uvjeti za odobravanje stambenih kredita
fizičkim osobama za kupnju stanova na
temelju programa društveno poticane
stanogradnje grada Rijeke
Hostov Breg
KORISNICI KREDITA
 Punoljetni državljanin RH koji s HPB-Stambenom
štedionicom d.d. ima sklopljen ugovor o stambenoj štednji ili
isti ima ustupljen od članova svoje obitelji te koji je odlukom
uvršten na konačnu listu prvenstva podnositelja zahtjeva za
kupnju stana prema modelu društveno poticane stanogradnje
u gradu.
 U trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta korisnik kredita ne
smije biti stariji od 75 godina.
NAMJENA KREDITA I IZNOS KREDITA
 Financiranje kupaca stanova u lokalnim programima
poticanja prodaje novoizgrađenih stanova na tržištu pod
nazivom „POS“ na temelju Zakona o društveno poticanoj
stanogradnji ("Narodne novine" br. 109/01, 82/04, 76/07,
86/12 i 07/13) odnosno prema provedbenom programu
društveno poticane stanogradnje APOS Rijeka.
 Do 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem
tečaju HNB na dan isplate kredita.
ROK I NAČIN KORIŠTENJA
 Do 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora o kreditu.
 Uplatom na poseban račun Agencije otvoren u Banci.
ROK OTPLATE KREDITA
 Do 25 godina.
Maksimalni rok otplate kredita za međufinanciranje iznosi 5
godina a maksimalni rok redovnog kredita putem Multi štednje
iznosi 20 godina.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Osnovna dokumentacija:
1. Ispunjen zahtjev za kredit i ispunjen obrazac „Osnovni
podaci“ ovjeren od strane poslodavca,
2. Ispunjene izjave za HROK i kopija plaćene uplatnice za
HROK,
3. Fotokopije osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu,
4. Dokaz o uplati vlastitog učešća od minimalno 15% ukupne
cijene stana,
5. Dokaz o visini primanja
KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na kredit za međufinanciranje:
4,80% godišnje, fiksna.
Kamatna stopa na redovan kredit:
4,80% godišnje, fiksna.
Interkalarna kamata: obračunava se u visini redovne kamatne
stope na iskorišteni dio kredita i to od početka korištenja do
stavljanja kredita u otplatu.
Sve ostale kamate se obračunavaju na način propisan važećom
Odlukom o kamatnim stopama.
NAKNADE
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva
• 1,5% od iznosa kredita i naplaćuje se iz kredita pri isplati.
Naknada za neuplaćeni iznos štednog uloga stambenog
štediše sukladno Odluci o kamatnim stopama
• 3,00% na razliku uplaćenog iznosa štednog uloga i
maksimalnog iznosa štednog uloga od 40% ugovorenog
iznosa koji je stambeni štediša dužan uštedjeti sukladno Odluci
o kamatnim stopama. Plaća se iz vlastitih sredstava korisnika
kredita prije korištenja kredita.
POTREBAN IZNOS UŠTEĐEVINE
Za sve iznose kredita: minimalno 5,00% od iznosa kredita a
maksimalno 40% od iznosa kredita na računu stambene
štednje prilikom odobravanja kredita za međufinanciranje i
redovnog stambenog kredita.
KREDITNA SPOSOBNOST
• Kreditno sposoban je korisnik kredita, odnosno solidarni dužnik
ukoliko raspoloživi dohodak umanjen za 2/3 prosječne neto
plaće RH (3.642,67 kn) podmiruje mjesečni anuitet pod
uvjetom da su njihova primanja (dohodak) u visini ili viša od
prosječne neto plaće u RH (5.464,00 kn).
• Ukoliko su primanja manja od prosječne neto plaće u RH,
kreditno sposoban je korisnik kredita, odnosno solidarni dužnik
čija 1/3 raspoloživog dohotka podmiruje mjesečni anuitet.
• Pod raspoloživim dohotkom podrazumijeva se mjesečni
dohodak (plaća, mirovina ili druga redovna mjesečna primanja)
umanjena za postojeća zaduženja.
• Ukoliko korisnik kredita nije kreditno sposoban, kreditna
sposobnost korisnika kredita može se povećati uz solidarnog
dužnika.
INSTRUMENTI OSIGURANJA
Obvezni instrumenti osiguranja za sve iznose kredita:
a)
Izjava o suglasnosti za zapljenu plaće, odnosno drugog stalnog
novčanog primanja od svakog sudionika u kreditnom poslu potvrđena
kod javnog bilježnika,
b)
Zadužnica od svakog sudionika u kreditnom poslu potvrđena
kod javnog bilježnika,
c)
Upis hipoteke na nekretninu čija procijenjena vrijednost u
odnosu na iznos kredita minimalno u omjeru 1:1.
d)
Ostali instrumenti osiguranja prema potrebi sukladno procjeni
Štedionice
Za nekretninu na kojoj je upisana hipoteka, obvezna je polica
osiguranja nekretnine od uobičajenih rizika (požar, poplava) vinkulirana
u korist Štedionice.
TABLICA IZNOSA KREDITA I ANUITETA
Naknada za obradu kreditnog
zahtjeva
Razlika iznosa od uplaćenog
štednog uloga do 40%
ugovorenog iznosa
1,50%
1,50%
3,00%
3,00%
5,42%
5,10%
Anuiteti po kreditu u EUR
Anuiteti po kreditu u EUR
Redovni
Međufinanciranje
kredit
Efektivna kamatna stopa (%)**
Međufinanciranje
Uplata štednog
uloga
Iznos kredita
(ugovoreni
iznos)
15.000,00
45.000,00
80.000,00
100.000,00
6%*
900,00
2.700,00
4.800,00
6.000,00
Redovni kredit
Rok otplate
5 godina
kta 4,80%
156,89
470,67
836,75
1.045,94
Rok otplate
5 godina
4,80%
kta
139,19
417,28
744,15
929,78
5 godina kta
4,80%
20 godina kta
4,80%
85,07
255,20
453,69
567,11
* 1% se odnosi na naplatu naknade za sklapanje ugovora o stambenoj štednji sukladno Odluci o
naknadama za usluge u poslovanju koje obavlja HPB-Stambena štedionica d.d.
** U izračun informativnog prikaza efektivne kamatne stope uzet reprezentativni uzorak kredita,
naknade za vođenje računa i naknade za razliku uplaćenog depozita.
78,99
236,86
421,89
527,22
PRIMJER IZRAČUNA JEDNOG KREDITA
Glavnica kredita
45.000,00
Mjesečni anuitet u međufinaciranju
255,20
Mjesečni anuitet u redovnom kreditu
236,86
Kamata za razdoblje otplate kredita
Interkalarna kamata
28.183,82
17,75
Naknada za obradu kredita
675,00
Naknada za neuplaćeni iznos štednog uloga
472,50
Naknada za vođenje računa
130,00
Ukupan iznos za plaćanje
74.479,07
Izračunato po kamatnoj stopi od 4,80% (EKS 5,10%) na rok od 60 mjeseci, 4,80%
na rok od 240 mjeseci, naknade za obradu kreditnog zahtjeva u iznosu od 1,50% i
naknade za razliku uplaćenog štednog uloga u iznosu od 3,00% i naknade za vođenje
računa uz pretpostavku uplate štednog uloga u visini od 5,00%, isplate kredita 27.01. i
plaćanje interkalarne kamate 31.01. Plaćanje se obavlja u kunskoj protuvrijednosti
obračunato po srednjem tečaju HNB-a za EUR.
KONTAKT
Hrvatska poštanska banka d.d.
Poslovnica Rijeka1
Korzo 13, 51000 Rijeka
1. Ban Karma
051 301 283,
[email protected]
051 555 589,
051 555 574,
[email protected]
[email protected]
Poslovnica Rijeka2
Uljarska 4A , 51000 Rijeka
1. Zdenka Tupanjac
2. Gordana Naglić
KONTAKT
HPB-Stambena štedionica d.d.
HPB-Stambena štedionica d.d., Savska cesta 58, Zagreb
www.hpb-stedionica.hr , [email protected]
Radno vrijeme
Ponedjeljak – Petak
08,30-16,30
Kontakt osobe HPB-Stambena štedionica:
1. Andreja Ridzak
01/555 39 13
2. Slavica Pulić
01/555 39 00
3. Marijan Blažević
01/555 39 15
HVALA!

similar documents