Ruralni razvoj RH 2014.

Report
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE 2014.2020.
MRAV d.o.o.
Razvojna agencija grada Kutine
Tržna 8
07. listopada 2014. godine
Zajednička poljoprivredna politika EU
• Zajednička poljoprivredna politika podrazumijeva skupinu pravila i
mehanizama koji reguliraju proizvodnju, prodaju i promet
poljoprivrednih proizvoda u EU
• PROVEDBA KROZ DVA STUPA:
1. IZRAVNA PLAĆANJA I TRŽIŠNE INTERVENCIJE
2. RURALNI RAZVOJ
2
Strateški ciljevi ruralnog razvoja RH
• CILJ 1. Poticanje konkurentnosti poljoprivrede
• CILJ 2. Osiguranje održivog upravljanja prirodnim
resursima i akcije protiv klimatskih promjena
• CILJ 3. Postizanje uravnoteženog teritorijalnog
razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica,
uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta
3
Prioriteti
PRIORITET 1: Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i
ruralnim područjima
PRIORITET 2: Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te
konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama,
promovirajući pri tome i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i
održivo upravljanje šumama
PRIORITET 3: Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući
preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te
upravljanje rizicima u poljoprivredi
4
Prioriteti
PRIORITET 4: Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz
poljoprivredu i šumarstvo
PRIORITET 5: Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema
klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u
poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
PRIORITET 6: Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i
gospodarski razvoj u ruralnim područjima
5
Mjere i podmjere za koje se očekuje početak provođenja krajem
2014., te tijekom iduće 2015. godine
6
Mjera 4: Ulaganja u fizičku imovinu
4.1. POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
OPERACIJE:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti
poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2. Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
KORISNICI: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih
gosdarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, te proizvođačke grupe i
organizacije ( osim unutar operacije 4.1.3.)
7
Intenzitet potpore
 Iznosi 50 do 90 % prihvatljivih troškova
 Minimalno 5000 €/projekt
 max. 3 mil €/projekt
 5 mil €/projekt- za ulaganja u pojedine aktivnosti u sektorima voća i povrća,
stočarstva, te za integrirane projekte i zajednička ulaganja
 1 mil €/ projekt- za operacije vezane uz povećanje okolišne učinkovitosti, (npr.
Izgradnja laguna) i korištenje obnovljivih izvora energije
8
• 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj
poljoprivrednih proizvoda
• OPERACIJE:
• 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
• 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
• KORISNICI:
• Fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom
proizvoda iz Dodatka 1 Ugovora o EU ili pamuka, osim proizvoda
ribarstva
9
• INTENZITET POTPORE
• 50- 90 % prihvatljivih troškova
• minimalno 5000 €/projekt
• maksimalno 3 mil €/projekt
• 5 mil € za ulaganja u pojedine aktivnosti u sektorima mesa i mlijeka
• 1 mil € za ulaganja u obnovljive izvore energije
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
10
• 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj,
modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
• OPERACIJE:
• 4.3.1. Korištenje vode u poljoprivredi
• INTENZITET POTPORE
• do 100 % prihvatljivih troškova, 150.000 € - 15.000.000 €/projekt
• 4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta
• INTENZITET POTPORE
• Do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, 150.000 € - 3.000.000 €
11
• 4.3.3. Uređenje šumske infrastukture
• INTENZITET POTPORE
• do 100 % prihvatljivih troškova, 10.000 € - 1.000.000 €
• 4.4.Potpora neproizvodnima ulaganjima vezanim uz postizanje agrookolišnih i klimatskih ciljeva
• OPERACIJE:
• 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
• INTENZITET POTPORE
• do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, 1500 € - 150.000 €
12
Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i
poslovanja
• 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
• KORISNICI: osobe koje u trenutku podnošenja prijave starije od 18 i
mlađe od 40 godina, posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i
znanja o poljoprivredi i po prvi put pokreću poljoprivredno
gospodarstvo kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva.
• INTENZITET POTPORE:
• Do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, 3.500 € - 70.000 € - isplata u
dvije rate unutar 5 godina
• NAPOMENA: za ovu mjeru ne postoji standardizirana prijava, već se
sve bazira na poslovnom planu , i temeljem toga se sredstva isplaćuju.
13
• 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH
DJELATNOSTI
• KORISNICI: poljoprivredna godspodarstva sukladno zakonu o
poljoprivredi, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u
rangu mikro i malih gospodarskih subjekata, fizičke osobe u svojstvu
nositelja ili člana OPG- a
• INTENZITET POTPORE:
• do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, 3.500 €- 70.000 €- isplata u
dvije rate unutar 5 godina.
• 6.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH
GOSPODARSTAVA
• KORISNICI: mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava
14
• INTENZITET POTPORE:
• Do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, 3.500 € - 15.000 €
• 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim
područjima
• KORISNICI: mikro i mali gospodarski subjekti koji se bave
nepoljoprivrednom djelatnošću u ruralnom području
• INTENZITET POTPORE: do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova, 3.500
€- 200.000 € ( dee minimis pravila potpore)
15
Mjera 5. Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog
potencijala narušenog elementarnim nepogodama
i katastrofalnim događajima te uvođenje
odgovarajućih preventivnih aktivnosti
5.2. Potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i
proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama,
nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
OPERACIJE:
5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
KORISNICI: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi
16
• PRIHVATLJIVA ULAGANJA:
• sanacija poljoprivrednog zemljišta
• građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće
infrastrukture
• popravak ili nabava novih/rabljenih strojeva, mehanizacije i opreme
• nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja
• Nabava i sadnja višegodišnjeg bilja
• Opći troškovi u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih
troškova projekta (sudski vještak)
• Označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna (do 100 €)
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
17
• NAPOMENA:
• uvjet je da je proglašena elementrna nepogoda
• Najmanje 30 % štete
• Objavljen je prvi natječaj iz podmjere 5.2.
• Link: http://www.apprrr.hr/
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
18
Potrebna dokumentacija Mjera 101 i 103
• Potrebu dokumentaciju i priloge za Mjeru 101 i Mjeru 103 iz programa
IPARD može se pronaći na web stranici:
• http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=35
• Pravilnik o provedbi Mjere 101 iz IPARD programa može se pronaći na:
• http://www.mps.hr/ipard/UserDocsImages/dokumenti/M101%20I%20103
/PRAVILNIK%20M101%20NN%2036_14/Pravilnik%20o%20provedbi%20mj
ere%20101%20NN%2036_14.doc
• Pravilnik o provedbi mjere 103 iz IPARD programa može se pronaći na:
• http://www.mps.hr/ipard/UserDocsImages/dokumenti/M101%20I%20103
/PRAVILNIK%20M103%20NN%2036_14/Pravilnik%20o%20provedbi%20mj
ere%20103%20NN%2036_14.doc
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
19
Dokumentacija potrebna za izradu poslovnog
plana
• Dokumentacija potrebna za izradu poslovnog plana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
popis imovine, kratkotrajne i dugotrajne
popis glavnih dobavljača
potrebne sirovine i repromaterijal - popis, opis i količine potrebnih materijala za nesmetanu i kontinuiranu proizvodnju
kretanje cijena sirovina i repromaterijala za proizvodnju
popis glavnih kupaca (trenutnih) i ciljanih tržišta
kanali i metode prodaje (distribucije proizvoda)
kolika je sadašnja ukupna moguća potražnja proizvoda na hrvatskom tržištu
kolike su sadašnje ukupne mogućnosti izvoza proizvoda
popis proizvoda i usluge koji će se proizvoditi
koji sve externi čimbenici utječu na formiranje cijena proizvoda
kakve su cijene konkurentskih proizvoda
broj i struktura zaposlenih, menadžerske i stručne kvalifikacije i dodatna osposobljavanja osoba koje će rukovati
predmetnom opremom i plasirati robu na tržište
• pojedinačni i ukupni troškovi plaća zaposlenih
20
• opis trenutnog tehnološkog kapaciteta tvrtke tj. opremljenost – popis i osnovni opis opreme
• lokacija i opis proizvodnog prostora
• popis glavnih konkurenata
• kolika je sadašnja ukupna ponuda proizvoda na hrvatskom tržištu
• koje su konkurencijske prednosti/slabosti vašeg proizvoda/usluge u odnosu na domaće i strane konkurente
• struktura prihoda od prodaje prema proizvodnim grupama
• izvori vlastitog sufinanciranja troškova provedbe projekta
• plan u 3 godine – premještanje na novu lokaciju (opis novog objekta – kvadratura, prostorije, mogućnost širenja kapaciteta
i broja zaposlenih)
• koje EU norme, certifikate posjedujete
• sredstva marketinga tvrtke, postojeća i planirana
21
Usporedba
IPARD 2007.-2013. – EAFRD 2014.-2020
IPARD
korisnik mora biti u sustavu pdv-a
EAFRD
korisnik ne mora biti u sustavu pdv-a
ograničenja minimalnog i maksimalnog kapaciteta nema ograničenja kapaciteta
proizvodnje
ograničen broj prihvatljivih sektora ulaganja
nema avansnog plaćanja
prihvatljivi svi sektori poljoprivredne proizvodnje
sukladno zakonu o poljoprivredi
postoji mogućnost avansnog plaćanja 50% od
iznosa potpore (nakon usvajanja programa)
potpora: eu dio max do 75% iznosa investicije
potpora: eu dio 50-90 % iznosa investicije
provedba: 100% kontrola na terenu prije
ugovaranja i prije plaćanja
ulaganje može započeti tek nakon sklapanja
ugovora s agencijom
kontrola na terenu 5%, ostalo samo administrativno
i prema procjeni rizika
leasing nije dozvoljen
leasing je dozvoljen (financijski)
liste dozvoljenih troškova odobrava ek
ulaganje može započeti nakon prijave na natječaj
liste dozvoljenih troškova ne odobrava ek
22

similar documents