مشخصات بیماران مبتلا به بتاتالاسمی وابسته به تزریق خون

Report
‫تعيين شيوع و نوع آلوآنتی باديهای گلبول قرمز در بيماران‬
‫مبتال به بتاتاالسمی وابسته به تزريق خون شهر يزد‬
‫‪Prevalence & specificities of red cell alloantibodies in‬‬
‫‪transfusion-dependent beta thalassemia patients in Yazd‬‬
‫مجريان ‪:‬‬
‫دکتر اعظم السادات هاشمي‬
‫دکترمهتاب وزيری‬
‫اهداف ا صلي طرح ‪:‬‬
‫‪ .1‬تعيين شيوع آلوآنتی باديها در بيماران مبتال به بتاتاالسمی وابسته به تزريق خون‬
‫يزد‬
‫‪ .2‬تعيين نوع آلوآنتی باديها در بيماران دارای آنتی بادی مبتال به بتاتاالسمی وابسته‬
‫به تزريق خون يزد‬
‫اهداف ويژه ‪:‬‬
‫‪ .1‬مقايسه شيوع آلوآنتي باديها در بيماران اسپلنكتومي شده و نشده‬
‫‪ .2‬مقايسه دقت دو روش لوله ای و ژل در شناسايی آلوآنتی باديها‬
‫هدف كاربردي ‪:‬‬
‫با توجه به مشخص شدن شايعترين آلوآنتی بادی در بيماران مبتال به بتا تاالسمی‬
‫وابسته به تزريق خون در يزد ‪ ،‬تحويل خون فاقد آنتی ژنهای مذکور به بيماران‬
‫سواالت پژوهشی ‪:‬‬
‫‪ .1‬شيوع آلوآنتی باديها در بيماران مبتال به بتاتاالسمی وابسته به تزريق خون يزد‬
‫برحسب جنس چقدر است ؟‬
‫‪ .2‬شيوع آلوآنتی باديها در بيماران مبتال به بتاتاالسمی وابسته به تزريق خون يزد‬
‫برحسب سن چقدر است ؟‬
‫‪ .3‬شيوع آلوآنتی باديها در بيماران مبتال به بتاتاالسمی وابسته به تزريق خون يزد‬
‫برحسب بومی بودن چقدر است ؟‬
‫‪ .4‬شيوع آلوآنتی باديها در بيماران مبتال به بتاتاالسمی وابسته به تزريق خون يزد‬
‫برحسب سن شروع تزريق خون چقدر است ؟‬
‫‪ .5‬شيوع آلوآنتی باديها در بيماران مبتال به بتاتاالسمی وابسته به تزريق خون يزد‬
‫برحسب سابقه اسپلنکتومی چقدر است ؟‬
‫‪ .6‬دقت کدام روش آزمايش در شناسايی آلوآنتی باديها بيشتر است ؟‬
‫• جامعه مورد بررسي و خصوصيات افراد مورد مطالعه‬
‫• جامعه مورد بررسي شامل کليه ( ‪ 100‬نفر ) بيماران مبتال به بتاتاالسمی‬
‫وابستتته بتته تزريتتق ختتون مراجعتته کننتتده بتته درمانختتاه بيماريهتتای ختتاص‬
‫بيمارستان شهيد صدوقی يزد بود ‪.‬‬
‫• نوع و روش تحقيق‬
‫• مطالعه توصيفی از نوع مقطعی می باشد ‪.‬‬
‫• روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه‬
‫• کليتته ( ‪ 100‬نفتتر ) بيمتتاران مبتتتال بتته بتاتاالستتمی وابستتته بتته تزريتق ختتون‬
‫مراجعه کننده به درمانخاه بيماريهای خاص بيمارستان شهيد صدوقی يزد‬
‫• برای کلیه بیماران پرسشنامه ای شامل نام و نام خانوادگی ‪ ،‬سن ‪ ،‬جنس ‪ ،‬وضعیت بومی بودن ‪ ،‬نوع‬
‫گروه خون و ‪ ،Rh‬سن شروع تزریق خون ‪ ،‬فواصل تزریق خون ‪ ،‬سابقه اسپلنکتومی ‪ ،‬سن انجام‬
‫اسپلنکتومی و بیماری زمینه ای تکمیل گردید و از آنها دو نمونه خون ‪ ،‬نمونه اول با حجم ‪ 3‬س ی س ی در‬
‫لوله حاوی ‪ ( EDTA‬نگهداری در یخچال ) جهت انجام غربالگری آنتی بادی به روش لوله ای و نمونه‬
‫دوم با حجم ‪ 5‬س ی س ی در لوله حاوی ‪EDTA‬‬
‫( نگهداری در یخچال ) برای انجام تست غربالگری آنتی‬
‫بادی به روش ژل گرفته شد ‪ .‬نمونه های اخذ شده در هر روز در نهایت تا ظهر همان روز با حفظ زنجیره‬
‫سرد به آزمایشگاه انتقال خون یزد منتقل می شدند‪.‬‬
‫• ابتدا در آزمایشگاه سرولوژی اختصاص ی پایگاه انتقال خون یزد با استفاده از سرم جدا شده و ‪O-‬‬
‫‪ cell‬استاندارد ‪ ،‬آزمایش غربالگری آنتی بادی به روش لوله ای در سه فاز درجه حرارت اتاق ‪ LISS ،‬و‬
‫آنتی هیومن گلوبولین‬
‫( مطابق دستورالعمل استاندارد انتقال خون ) انجام شد ‪ .‬نمونه دوم خون‬
‫جهت انجام آزمایش غربالگری آنتی بادی به روش ژل به آزمایشگاه سرولوژی اختصاص ی ستاد مرکزی‬
‫سازمان انتقال خون ایران ( تهران ) ارسال گردید ‪.‬‬
‫• آزمايش ‪Antibody Screening‬به روش اتوماسيون با استفاده از دستگاه ‪BioRad Hemos‬‬
‫‪Sp II‬انجام شد در اين روش از ژل كارت توليد شركت ‪BioRad‬‬
‫‪ ، )card‬ساخت سوئیس ‪،‬‬
‫( ‪LISS/coombs ID‬‬
‫‪Lot No 505317105‬استفاده شد كه داراي محلول ‪ LISS‬و‬
‫‪ AHG‬پلي اسپسيفيك )‪(IgG, C3d‬بود ‪ 15 .‬دقيقه انكوباسيون در ‪ 37°C‬انجام شد و جواب نهايي‬
‫فقط مربوط به مرحله ‪ AHG‬است ‪ .‬همچنین از كيت گلبول قرمز خون ‪Antibody Screen Test‬‬
‫توليد سازمان انتقال خون استفاده گردید كه شامل آنتيژنهاي ‪C, c ,E, e,Cw, K, k, Kpa, Kpb,‬‬
‫‪ Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lea, Leb, S,s M,N,P1,Lua, Lub,Xga‬ميباشد ‪ .‬اين روش قادر است‬
‫آنتي بادي بر عليه هر كدام از آنتيژنهاي فوق را شناسايي كند ‪ .‬برای بیمارانی که در غربالگری اولیه‬
‫نتایج مثبت نشان داده اند آزمایش تعیین هویت آنتی بادی انجام شد و در مرحله نهايي ‪ ،‬فنوتیپ بيمار‬
‫جهت تعيین آنتيژني كه آنتيبادي عليه آن ساخته شده مشخص و عدم وجود آنتيژن مربوطه تأييد‬
‫گردید ‪.‬‬
‫نتایج ‪:‬‬
‫• از ‪ 100‬بیمار مبتل به تاالسمی وابسته به تزریق خون مورد مطالعه ‪ 54 ،‬بیمار ( ‪ ) 54 %‬مونث و ‪46‬‬
‫بیمار ( ‪ ) 46 %‬مذکر و در محدوده سنی ‪ 2‬تا ‪ 33‬سال با میانگین سنی ‪ 97/14 ± 91/7‬سال بودند ‪.‬‬
‫(جدول‪) 2‬‬
‫• ‪ %52‬از بیماران بومی یزد و ‪ %48‬غیربومی بودند که نیمی از آنها اهل افغانستان بودند ‪ .‬شیوع گروه‬
‫خونی در بیماران به ترتیب ‪ O‬مثبت ( ‪ B ، ) %34‬مثبت ( ‪ A ، ) %29‬مثبت ( ‪ AB ، ) %20‬مثبت (‬
‫‪ O ، ) %9‬منفی ( ‪ B ، ) %5‬منفی ( ‪ ) %2‬و ‪ A‬منفی ( ‪ ) %1‬بود و هیچ یک از بیماران داری گروه خونی‬
‫‪ AB‬منفی نبودند ‪ ( .‬جدول ‪) 1‬‬
‫• ‪ %9‬از بیماران اسپلنکتومی شده بودند ‪ %4 .‬از بیماران دارای بیماریهای زمینه ای نظیر دیابت ( ‪ ) %2‬یا‬
‫بیماری قلبی ( ‪ ) %2‬بودند ‪ 10 .‬نفر ( ‪ ) %10‬از بیماران دارای سابقه هپاتیت ‪ C‬بوده ‪ ،‬یک بیمار ( ‪) %1‬‬
‫سابقه ابتل به هپاتیت ‪ B‬را داشت ‪.‬‬
‫• در آزمایش غربالگری آنتی بادی به روش لوله ای ‪ 2‬نفر ( ‪ ) %2‬و در روش ژل ‪ 4‬نفر ( ‪ ) %4‬دارای آلوآنتی‬
‫بادی بودند که سه نفر دارای آنتی بادی ‪ K‬و یک نفر دارای آنتی بادی ‪ C‬و ‪ D‬بود ‪ ( .‬جدول ‪) 3‬‬
‫• یک دختر ‪ 13‬ساله مبتل به تاالسمی ماژور نیز در مراجعات قبلی دارای آلوآنتی بادی‬
‫( ‪) Anti K‬‬
‫جدول ‪ -1‬شیوع گروههای خونی و ‪ Rh‬در بیماران مبتال به بتاتاالسمی وابسته به تزریق خون‬
‫‪ABO‬‬
‫جمع کل‬
‫‪AB‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪O‬‬
‫‪92%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪34%‬‬
‫مثبت‬
‫‪8%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪5%‬‬
‫منفی‬
‫‪100%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪39%‬‬
‫‪Rh‬‬
‫جمع کل‬
‫جدول ‪ -2‬مشخصات بيماران مبتال به بتاتاالسمی وابسته به تزريق خون‬
‫‪P-value‬‬
‫‪870/0‬‬
‫‪781/0‬‬
‫‪923/0‬‬
‫‪688/0‬‬
‫‪294/0‬‬
‫‪568/0‬‬
‫‪684/0‬‬
‫‪521/0‬‬
‫جمع کل‬
‫بیماران دارای آلوآنتی‬
‫بادی‬
‫بیماران فاقد آلوآنتی‬
‫بادی‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫جنس‬
‫‪54‬‬
‫‪46‬‬
‫‬‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪27‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‬‫‪77‬‬
‫‪23‬‬
‫‬‫‪34‬‬
‫‪5‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2‬‬
‫‪29‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪52‬‬
‫‪44‬‬
‫‬‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪26‬‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫‪10‬‬
‫‬‫‪74‬‬
‫‪22‬‬
‫‬‫‪34‬‬
‫‪4‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2‬‬
‫‪28‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫زن‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫سن شروع تزریق خون‬
‫(سال)‬
‫‪75‬‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪72‬‬
‫‪18‬‬
‫‪6‬‬
‫‪14‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪>1‬‬
‫مرد‬
‫سن‬
‫‪≥5‬‬
‫‪6-10‬‬
‫‪11-15‬‬
‫‪16-20‬‬
‫‪21-25‬‬
‫‪≤25‬‬
‫ملیت‬
‫ایرانی‬
‫افغانی‬
‫گروه خون‬
‫مثبت‬
‫‪O‬‬
‫منفی‬
‫مثبت‬
‫‪A‬‬
‫منفی‬
‫مثبت‬
‫‪B‬‬
‫منفی‬
‫مثبت‬
‫‪AB‬‬
‫منفی‬
‫‪1-2‬‬
‫‪<2‬‬
‫بیماری همراه‬
‫هپاتیت ‪C‬‬
‫هپاتیت ‪B‬‬
‫بیماری قلبی‬
‫دیابت‬
‫اتوآنتی بادی‬
‫اسپلنکتومی شده‬
‫جدول ‪ -3‬مشخصات بیماران مبتال به بتاتاالسمی وابسته به تزریق خون دارای آلوآنتی بادی‬
‫غربالگری آنتی‬
‫بادی‬
‫سن شروع‬
‫تزریق‬
‫خون)ماه(‬
‫اتوآنتی‬
‫بادی‬
‫بیماری‬
‫همراه‬
‫گروه‬
‫خون‬
‫‪Rh‬و‬
‫سن‬
‫)سال(‬
‫نژاد‬
‫جنس‬
‫آلوآنتی بادی‬
‫هپاتیت ‪C‬‬
‫‪O‬‬
‫منفی‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫ایرانی‬
‫زن‬
‫‪Anti C , Anti D‬‬
‫‪1‬‬
‫‪B‬‬
‫مثبت‬
‫‪6‬‬
‫‪25‬‬
‫ایرانی‬
‫زن‬
‫‪Anti Kell‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪15‬‬
‫افغان‬
‫ی‬
‫مرد‬
‫‪Anti Kell‬‬
‫‪3‬‬
‫‪60‬‬
‫‪27‬‬
‫ایرانی‬
‫مرد‬
‫‪Anti Kell‬‬
‫‪4‬‬
‫روش‬
‫ژل‬
‫روش‬
‫لوله ای‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪AB‬‬
‫مثبت‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪A‬‬
‫مثبت‬
‫بحث‬
‫آلوايمونيزاسيون به معنای توليد آنتی بادی عليه آنتی ژنهای بيخانه ايست که شخص فاقد آنها‬
‫می باشد ‪ .‬اين آنتی باديها بيشتر در ارتباط با آنتی ژنهای گلبول قرمز می باشند ‪ .‬در مطالعه‬
‫حاضر ‪ ،‬ما پنج آلوآنتی بادی عليه گلبولهای قرمز را در چهار بيمار مبتال به بتا تاالسمی‬
‫مولتی ترنسفيوز (‪ )%4‬شناسايی نموديم ‪ .‬سه بيمار (‪ )%3‬دارای ‪ anti-K‬و يک بيمار‬
‫(‪ )%1‬همزمان دارای ‪ Anti-C‬و ‪ Anti-D‬بود ‪ .‬وقوع آلوآنتی بادی در بيماران مبتال به‬
‫تاالسمی وابسته به تزريق خون از ‪ %13/1‬تا ‪ %4/40‬گزارش شده است‬
‫‪10-22 .‬‬
‫در مطالعه‬
‫ای روی ‪ 313‬بيمار تاالسمی در شمالشرقی ايران ‪ ،‬شيوع ‪ 87/2‬درصدی آلوآنتی باديها‬
‫بدست آمد که همه آنها عليه آنتی ژنهای گروه خونی ‪ Rh‬بودند (‪ D،C‬و‪.E‬‬
‫‪10‬‬
‫شيوع‬
‫آلوايمونيزاسيون در ‪ 385‬بيمار مبتال به تاالسمی ماژور در جنوبشرقی ايران ‪ %9/17‬بود که‬
‫‪ %42‬آنها عليه آنتی ژنهای ‪ Rh‬و ‪ %6/11‬عليه آنتی ژنهای ‪ Kell‬بودند‬
‫‪16.‬‬
‫در مطالعه ای‬
‫روی ‪ 218‬بيمار تاالسمی ماژور در ساری ‪ ،‬شيوع ‪ %4/40‬آلوايمونيزاسيون بدست آمد که‬
‫آلوآنتی بادی عليه ‪ Cw ، C‬و ‪ Lea‬شايعترين آنها بودند‬
‫‪17.‬‬
‫شيوع آلوايمونيزاسيون در ‪ 133‬بيمار بتا تاالسمی وابسته به تزريق خون اهوازی‬
‫‪ %57/31‬بود‬
‫‪15.‬‬
‫الخوی غالب با آلوآنتی باديهای عليه زيرگروههای ‪ Rh‬در ‪ %55‬و عليه‬
‫سيستم ‪ Kell‬در ‪ %33‬موارد بود آلوايمونيزاسيون گلبول قرمز در ‪ 711‬بيمار بتا تاالسمی‬
‫وابسته به تزريق خون در جنوب ايران ( شيراز ) ‪ %3/5‬بود که به ترتيب ‪ %50‬و‬
‫‪ %3/26‬آنها عليه آنتی ژنهای ‪ Kell‬و ‪ Rh‬بودند‬
‫‪12.‬‬
‫عبيدی و همکارانش گزارش نمودند که‬
‫شيوع آلوآنتی باديها در ‪ 90‬بيمار مبتال به بتا تاالسمی بوشهر ‪ %9‬بوده است که آنتی بادی‬
‫عليه ‪ K‬شايعترين آنها بود‬
‫‪11.‬‬
‫• مطالعه ی آذرکيوان و همکاران روی ‪ 441‬بيمار تاالسمی نشان دهنده شيوع ‪3/11‬‬
‫درصدی آلوآنتی باديها به روش ژل بود که ‪ Anti-K‬و ‪ Anti-D‬به ترتيب ‪ %28‬و ‪%16‬‬
‫موارد را شامل می شدند ‪ 14.‬نتايج سه مطالعه اخير در مورد غالب بودن آلوآنتی بادی عليه‬
‫آنتی ژن ‪ Kell‬با مطالعات انجام شده در همين زمينه در ايتاليا ‪ ،‬يونان ‪ ،‬تونس ‪ ،‬پاکستان و‬
‫تايلند متفاوت بود ‪24-27 .‬و‪ 9‬چنان که در اين مطالعات آنتی بادی عليه آنتی ژنهای ‪Rh‬‬
‫پترن غالب را نشان می دادند ‪.‬‬
‫• قابل توجه اين که قبال شيوع نسبتا بااليی از ‪ Anti-K‬در مناطق جنوبی ايران و در‬
‫نزديکی کويت گزارش گرديده است در حالی که بر عکس آن در شمالشرقی ايران آنتی‬
‫باديهای عليه آنتی ژنهای ‪ Rh‬در بيماران مبتال به بتا تاالسمی وابسته به تزريق خون‬
‫بيشتر مشاهده می گردند ‪ .‬شيوع آنتی ژن ‪ K‬در مناطق شمالشرقی ايران شبيه چيزی‬
‫است که در جمعيتهای اروپايی ديده می شود ولی در جنوبغربی ايران به طور قابل‬
‫مالحظه ای شيوع آن بيشتر می باشد ‪13 .‬و‪ 28‬شيوع باالی ژن ‪ K‬در جنوبغرب ايران‬
‫احتماال به خاطر حضور عربهای ايرانی در اين منطقه جغرافيايی است که گزارش شده‬
‫دارای باالترين شيوع ژن ‪ K‬در ميان تمامی جمعيتهای بومی ايران می باشند ‪ 29.‬در‬
‫حقيقت باالترين شيوع شناخته شده ژن گروه خونی ‪ )%18( K‬در يک جمعيت باديه‬
‫نشين عرب می باشد‬
‫‪30.‬‬
‫در مطالعه ای روی ‪ 10000‬اهداکننده انخليسی غالبا قفقازی‬
‫‪ %02/9 ،‬از لحاظ آنتی ژن ‪ Kell‬مثبت بودند‬
‫‪31.‬‬
‫•‬
‫‪Fawwaz Al-joudi‬و همکارانش در مطالعه روی ‪ 5719‬بيمار پذيرش شده در بيمارستانی در‬
‫مالزی ‪ ،‬شيوع ‪ %13/1‬آلوايمونيزاسيون با ارجحيت آلوآنتی بادی عليه آنتی ژنهای ‪ Rh‬را نشان‬
‫دادند‬
‫‪18.‬‬
‫شيوع آلوايمونيزاسيون در ‪ 64‬بيمار چينی مبتال به تاالسمی ماژور تايوان ‪ %4/9‬بود که‬
‫همه آنها عليه آنتی ژنهای ‪ Rh‬بود ‪ .‬در تايوان ظهور آنتی ژنهای ‪ Kell‬يکسان است بنابراين هيچيک‬
‫از بيماران دارای آنتی بادی عليه آنتی ژنهای ‪ Kell‬نبودند ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫شيوع آلوآنتی باديها در مطالعه‬
‫‪Azza Mohamed Ahmed‬روی ‪ 501‬بيمار بتا تاالسمی مصری ‪ %3/11‬با شيوع بيشتر ‪Anti-‬‬
‫‪ Anti-E ، K‬و ‪ Anti-C‬بود ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫• ‪Alexis A Thompson‬شيوع ‪ %5/16‬آلوآنتی بادی را در ‪ 697‬شرکت کننده دارای سابقه تزريق‬
‫خون در آمريکای شمالی و انخلستان نشان داد که قسمت عمده آنها عليه آنتی ژنهای ‪ Rh‬و در وهله‬
‫بعد ‪ Kell‬بودند‬
‫‪20.‬‬
‫در گزارش ‪ %5/19 ،El Danasoury‬از ‪ 235‬بيمار تاالسمی تحت تزريق‬
‫خون دوره ای دارای آلوآنتی بادی بودند که عمده آنها عليه سيستم ‪ Kell‬و ‪ Rh‬بودند‬
‫‪22.‬‬
‫• در مطالعه ما يک بيمار دارای سابقه آلوآنتی بادی عليه سيستم ‪ Kell‬بود که در زمان بررسی ما فاقد‬
‫آنتی بادی شده بود که احتماال به دليل دريافت فرآورده های خونی سازگار طی اين مدت بوده است ‪.‬‬
‫‪ Henk Schonewille‬و همکاران در يک مطالعه بيست ساله نشان دادند که ‪ %26‬از آلوآنتی‬
‫باديها به مرور زمان ( متوسط ‪ 7‬ماه ) غير قابل شناسايی می شوند‬
‫‪23.‬‬
‫• نتايج اين مطالعه مانند قريب به اتفاق ساير مطالعات در اين زمينه نشان داد که قسمت اعظم آلوآنتی‬
‫باديهای گلبول قرمز عليه آنتی ژنهای سيستم ‪ Kell‬و ‪ Rh‬می باشند ‪.‬‬
‫• با وجود اين که در مطالعه ما دو مورد ( ‪ ) %2‬از مواردی که با روش ژل مثبت شده بودند با روش‬
‫معمول لوله ای منفی بودند ولی اين اختالف از لحاظ آماری قابل مالحظه نبود ‪ .‬در مطالعه آذرکيوان‬
‫هم ‪ %52‬از موارد مثبت با روش ژل توسط روش لوله ای شناسايی نشدند‬
‫‪14.‬‬
‫همچنين در پژوهش ما‬
‫هيچ ارتباط معناداری بين سن بيماران ‪،‬جنسيت آنها ‪ ،‬سن شروع تزريق خون ‪ ،‬اسپلنکتومی ‪ ،‬بيماری‬
‫همراه ‪ ،‬گروه خونی و مليت بيماران با وجود آلوآنتی باديها وجود نداشت ‪ .‬سن شروع تزريق ‪%75‬‬
‫از بيماران دارای آلوآنتی بادی بين ‪ 6‬تا ‪ 11‬ماه بود ‪ .‬انتقال خون در سنين پايين به علت تحمل ايمنی‬
‫در کودکان ممکن است عامل محافظی در برابر آلوايمونيزاسيون گلبول قرمز باشد ‪ 15‬با اينحال مطالعه‬
‫ما نظير ميرزائيان و همکارانش نشان داد که سن شروع تزريق خون ‪ ،‬فاکتور خطری برای‬
‫آلوايمونيزاسيون نبوده است‬
‫‪16 .‬‬
‫• در مطالعه آذرکيوان نيز هيچ ارتباطی بين سن بيماران و بروز آلوآنتی باديها وجود نداشت ‪ .‬همچنين‬
‫وجود يا فقدان طحال و سن طحال برداری رابطه معناداری با بروز آلوآنتی باديها نداشتند‬
‫‪14.‬‬
‫در‬
‫مطالعه دکتر کيخاهی ‪ ،‬شيوع آلوايمونيزاسيون با افزايش مدت زمان تزريق خون ‪ ،‬سابقه طحال‬
‫برداری و بتا تاالسمی اينترمديا ارتباط معناداری نشان داد‬
‫‪15.‬‬
‫• ‪ Singer‬و همکاران تاثير قابل توجه طحال برداری روی وقوع آلوايمونيزاسيون را گزارش نمودند‬
‫‪ 6.‬در پژوهش ‪Alexis A Thompson‬نيز شيوع آلوآنتی باديها در بيماران طحال برداری شده‬
‫بيشتر بود ‪ .‬در اين مطالعه تفاوت قابل مالحظه ای بين نژادهای مختلف مشاهده نشد ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫در مطالعه‬
‫‪ %8/28Azza Mohamed Ahmed‬بيماران دارای اتوآنتی بادی بودند و ارتباط قابل توجهی بين‬
‫طحال برداری و ايجاد آنتی باديها وجود داشت ولی بين تعداد واحدهای خون تزريق شده و ميزان‬
‫تشکيل آنتی باديها نبود‬
‫‪21 .‬‬
‫در مطالعه ‪El Danasoury‬شيوع آلوآنتی باديها با سن باالتر ‪ ،‬تواتر‬
‫بيشتر تزريق خون و طحال برداری مرتبط بود‬
‫‪22.‬‬
‫• فاکتورهای متعددی در ايجاد آلوايمونيزاسيون موثرند ‪ :‬وضعيت ايمنی گيرنده ‪ ،‬اثرات شناخته شده‬
‫تعديل ايمنی مرتبط با تزريق خون و مسلما تفاوت در توزيع آنتی ژنهای گروه خونی بين اهداکننده و‬
‫گيرنده خون ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫يکی از مهمترين نقشهای طحال فيلتراسيون می باشد که اين نقش در بيمارانی که‬
‫طحال برداری شده اند حذف می شود ; بنابراين ‪ ،‬اثر طحال برداری در افزايش ميزان‬
‫آلوايمونيزاسيون مشخص می گردد ولی در مطالعه ما نظير برخی مطالعات ديخر ‪ ،‬رابطه معناداری‬
‫بين ميزان آلوايمونيزاسيون و طحال برداری وجود نداشت‬
‫‪14 .‬‬
‫• ميزان پايين آلوايمونيزاسيون در مطالعه حاضر به داليل مختلفی می تواند باشد‬
‫‪:‬‬
‫‪ .1‬استفاده مداوم از خون کم لکوسيت ‪ :‬کاهش لکوسيتها می تواند ميزان فعال شدن‬
‫سيستم ايمنی وابسته به انتقال خون آلوژن در گيرنده را کاهش دهد که احتماال از‬
‫طريق برداشت سلولهای نمايش دهنده آنتی ژن اهداکننده و در نتيجه فقدان فعال‬
‫شدن سلول ‪ T‬گيرنده می باشد‬
‫‪6،19،33.‬‬
‫‪ .2‬شيوع احتماال پايين آنتی ژن ‪ K‬در اهداکنندگان ما و در نتيجه انتقال خون‬
‫سازگار ممکن است منجر به عدم حضور يا از بين رفتن آلوآنتی باديها حتی در‬
‫بيماران ‪ K‬منفی شود ‪ .‬بر اساس مطالعه ‪Henk Schonewille‬و همکاران ‪،‬‬
‫‪ %26‬آنتی باديها طی مدت زمانی با ميانه ‪ 7‬ماه غير قابل تشخيص می گردند‬
‫‪23.‬‬
‫شيوع آنتی ژن ‪ K‬در يک جمعيت قفقازی حدود ‪ %9‬و در سياهپوستان‬
‫حدود ‪ %6/3‬می باشد‬
‫‪32.‬‬
‫نتيجه گيری‬
‫• از آنجا که آلوايمونيزاسيون عليه آنتی ژنهای گروه خونی می تواند بر‬
‫کارآيی و تواتر انتقال خون تاثيرگذار باشد و در مطالعه ما آنتی بادی‬
‫عليه گروههای ‪ Rh‬و ‪ Kell‬شناخته شدند ‪ ،‬شناسايی فنوتيپ گروههای ‪Rh‬‬
‫و ‪ Kell‬در يک بيمار تاالسمی تازه شناسايی شده و انتخاب خون سازگار‬
‫از لحاظ اين گروههای خونی بسيار مهم می باشد که منجر به ‪%90‬‬
‫کاهش در سنتز آلوآنتی بادی‬
‫می گردد‬
‫‪23.‬‬
‫همچنين در غربالخری‬
‫آنتی بادی ‪ ،‬دقت دو روش ژل و روش لوله ای اختالف قابل مالحظه ای‬
‫نداشت ‪.‬‬
‫تشکر و قدردانی‬
‫در اينجا الزم است از سرکار خانم دکتر مهوش اخوان قاليباف پزشک‬
‫محترم درمانخاه بيماريهای خاص ‪ ،‬خانم دکتر هايده جوادزاده شهشهانی‬
‫ناظر محترم طرح و جناب آقای مصطفی مقدم رياست محترم آزمايشخاه‬
‫ايمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ايران که در اجرای اين طرح‬
‫همکاری صميمانه داشته اند تشکر فراوان ابراز گردد ‪.‬‬

similar documents