dátová zbernica CAN

Report
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
Katedra technológií v elektronike
Automobilová elektronika
Cvičiaci: Ing. Ján Schneider
Miestnosť : PK13_L5/L2
8 týždeň - 13.11.2014
Podmienky udelenia zápočtu
Min.: 21bodov
Max.: 40bodov
Zadania:
1. Praktické meranie na vozidle Kia Ceed
(12b)
2. CANoe
(12b)
3. krátka písomka (cca 8-10 týžden)
(10b)
4. účasť na prednáškach
(6b)
CAN-BUS
 Controller Area Network
 Systém sériových zberníc
Úvod
 Elektronický systém – riadiaca jednotka
 Operácie medzi RJ musia byť vzájomne skĺbené
Dátová zbernica CAN
 Dve možnosti prenášania dát :
- jednotlivými vodičmi
- dátová zbernica CAN
Dátová zbernica CAN
 Dve možnosti prenášania dát :
- jednotlivými vodičmi
- dátová zbernica CAN
Dátová zbernica CAN
 Princíp prenosu dát
Dátová zbernica CAN
 Je druh prenosu medzi riadiacimi jednotkami
(jednotlivé RJ sú spojené do uceleného systému)
 3 základné oblasti použitia CAN vo vozidlách
 Dátová zbernica hnacieho ústroja
 Dátová zbernica komfortnej elektriky
 Dátová zbernica mobilného komunik. systému
Prednosti dátovej zbernica CAN





Zjednodušené prepojenia
Rýchli prenos dát medzi RJ
Úspora miesta kvôli veľkosti RJ a menšie svorkovnice
Znížený počet porúch v dôsledku sústavnej kontroly
Pri potrebe rozšírenia prenos protokolu o ďalšie info,
stačí upraviť software
 Celosvetová normalizácia – výmena dát je možná
medzi viacerými výrobcami
Súčasti dátovej zbernice CAN
 Dátová zbernica CAN sa skladá z:




Radič,
Vysielač,
2 ukončenia dátovej zbernice,
2 vedenia dátovej zbernice.
Súčasti dátovej zbernice CAN
 RADIČ CAN
dostáva od mikropočítača v RJ tie dáta, ktoré majú byť
poslané
Radič ich pripravuje a predáva ďalej na vysielač CAN
Súčasne ale od vysielača dostáva aj dáta. Ten to
pripravuje a predáva ďalej mikropočítaču v RJ
Súčasti dátovej zbernice CAN
 VYSIELAČ CAN
Vysielač a prijímač v jednom
Mení dáta radiča CAN na elektrické signály
Obdobne prijíma elektrické signály, ktoré mení na dáta
pre radič CAN
Súčasti dátovej zbernice CAN
 Ukončenie dátovej zbernice
Je ukončená odpormi -> zabraňujú aby sa poslané dáta
vracali z koncov zbernice späť a skreslovali dáta nové
 Vedenie dátovej zbernice
Bidirekcionálne a slúžia k prenosu dát
Priebeh dátového prenosu





Príprava dát
Posielanie dát
Prijatie dát
Kontrola dát
Prevzatie dát
Prenos dát
 Dátová zbernica CAN prenáša vo veľmi krátkych čas
intervaloch medzi RJ dátový protokol (dát. rámec)
nazývaný aj správa
 Dátový protokol
Schematické znázornenie dátového
protokolu
Dátový rámec
 Počiatočné pole (start of frame)
 Označuje začiatok dátového protokolu
 Stavové pole (Arbitration field)
 Je v ňom stanovená priorita dátového poľa
Dátový rámec
 Riadiace pole (Control field)
 Obsahuje ako kód počet informácií, ktoré sú obsiahnuté v
dátovom poli.
 Dátové pole (Data field)
 Prenášané informácie, ktoré sú dôležité pre ostané RJ
Dátový rámec
 Kontrolné pole (CRC field)
 Cyclical Redundancy Check
 Potvrdzovacie pole (ACK Field)
 Acknowledgement
 Ukončovacie pole (End of frame)
Ako vzniká dátový protokol
 Tvorený mnohými za sebou idúcimi bitmi (hodnoty
„1“ alebo „0“)
Ako vzniká dátový protokol
 Pri CAN zbernici je funkcia v podstate rovnaká
Ako vzniká dátový protokol
Stav bitu s hodnotou „1“
Stav bitu s hodnotou „0“
-Vysielacia časť CAN-Transceiveru je -Vysielacia časť CAN-Transceiver je
neaktívna (vypínač rozopnutý)
aktívna (vypínač zopnutý)
-Napätie na vedení dátovej zbernice -Napätie na vedení dátovej zbernice
je asi 5V
je asi 0V
Ako vzniká dátový protokol
Ako vzniká dátový protokol
Priraďovanie dátovej zbernice CAN
 Viac RJ chce poslať svoj dátový protokol súčasne –
nutnosť rozhodnutia ktorému bude daná prednosť.
 Prednosť je daná protokolu s najvyššou prioritou
Priraďovanie dátovej zbernice CAN
 Ako dochádza k priradeniu?
 Ako sa zisťuje priorita dátového protokolu?
Priraďovanie dátovej zbernice CAN
 3 RJ posielajú súčasne svoj dátový protokol – začnú sa
vyhodnocovať bit za bitom na vedení dát. zbernice.
 Ak zistí RJ vo stavovom poli bit s prioritou na mieste,
kde je jej bez priority, prestane vysielať a začne
prijímať.
Priraďovanie dátovej zbernice CAN
Rušivé zdroje
 Súčasti, ktoré sa javia ako rušivé zdroje
 Ostané rušivé zdroje
 Netienené vedenia dát zbernice sú vzájomné spletené
Ďakujem za pozornosť

similar documents