Toorvee mõju heitvee kvaliteedile Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Triin Raspel, projektijuht 28.04.2015

Report
Toorvee mõju heitvee kvaliteedile
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS
Triin Raspel, projektijuht
28.04.2015
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS
ajaloost
Investeeringud ettevõttesse
Ohtlikud ained heitvees

Seadusandluse muudatus:
Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusega nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“
rakendati heit- ja sademeveele keskkonnaministri 9.09.2010 määrus nr 49
„Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid
ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus“.

Filtreeritud vs filtreerimata proov
Omaseire tulemused
Toorvee ja heitvee ohtlike ainete sisaldus
6
5
m3/s, μg/l
4
3
2
1
0
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Cd jõevees
Cr jõevees
Cu jõevees
Pb jõevees
Ni jõevees
Zn jõevees
As jõevees
Cd heitvees
Cr heitvees
Cu heitvees
Pb heitvees
Ni heitvees
Zn heitvees
As heitvees
Märts
Toorvee kvaliteet
6.03.2015
Cd
Cr
Cu
Pb
Ni
Zn
As
Keskkonnaamet
<0,02
<0,5
1,3
<0,1
0,27
2
0,4
Horizon
0,07
<0,5
<1
<0,1
0,24
1,8
0,5
Tänan!

similar documents