PP template - Loov Euroopa

Report
Loomemajanduse arendusorganisatsioonide võimaluse
Kesk-Läänemere 2014-2020 programmis
Ülari Alamets
Kesk-Läänemere Programm
Kesk-Läänemere programmis osalevad 4 riiki – Rootsi, Soome (sh
Ahvenamaa), Eesti, Läti
 Programm jaguneb kolmeks allprogrammiks:
- Kesk-Läänemere allprogramm (Eesti, Rootsi, Soome, Läti)
- Lõuna-Soome ja Eesti allprogramm (Eesti, Soome (v.a Ahvenamaa))
- Saarte ja saarestike allprogramm (Eesti, Soome, Rootsi saared)
 Programmi maht projektide rahstamiseks on 115 miljonit eurot
(programmi kogumaht ca 122 miljonit eurot).
2
Konkurentsivõimeline
majandus
(29 meur)
Ressursside säästlik
kasutamine
(37 meur)
Heade ühendustega
piirkond
(37 meur)
Heade oskustega ja
sotsiaalselt sidus
piirkond
(12 meur)
IKT
Low carbon
Uued teadmispõhised
ettevõtted
Ühised, kestlikud
turismiatraktsioonid
Efektiivsemad
transpordisõlmed ja koridorid
Tugevamad
kogukonnad
Ettevõtlikumad noored
Jätkusuutlikult
planeeritud merealad
ja korraldatud
rannikualad
Paremate teenustega
Kesk-Läänemere
väikesadamad
Tööturu vajadustega
paremini kooskõlas
olevad
kutseõppeprogrammid
Rohkem eksporti uutele
turgudele
Parem
linnaplaneerimine
Vähem toitaineid ja
mürke Läänemerre
Sisu
• kes saab taotleda?
• milleks saab taotleda?
• kes sobivad partneriteks?
• taotletavad summad, taotlusvoorud?
Eesmärgid ja Tulemused
1.1 Uued ühised ja koostööd tegevad Kesk-Läänemere
piirkonna teadmispõhised ettevõtted.
=> 100 uut ühist ettevõtet
1.3 Rohkem klastrite koostöö toel uutele turgudele
eksportivaid Kesk-Läänemere piirkonna ettevõtteid.
=> 10 uutele turgudele sisenenud klastrikoostööd
Milline on tugev projekt?
• Mis toetab programmi tulemuste saavutamist
• Piiriülese võimaluse, ühishuvi olemasolu
• Tugev partnerlus
Uued ja koostööd tegevad KeskLäänemere piirkonna ettevõtted
Mõisted:
• Teadmispõhine ettevõte – kellel potentsiaal kasvada ja
rahvusvahelistuda, kelle eesmärk saavutada suurem
lisandväärtus kui oma sektori või piirkonna keskmine.
• Uus ettevõte – kuni 2 aastat tegevuse alustamisest.
• “Ühine” - ühismeeskond (võtmeisikud), ühine juhtkond või
ühisomanikud vähemalt 2-st Kesk-Läänemer piirkonna
liikmesriigist.
• “Koostööd tegev” Kesk-Lääenemere uued ettevõtted, mis
teevad koostööd olulistes/strateegilistes ettevõtte
arendamise valdkondades (nt tootearendus, turundus).
How?
Vaheorganisatsioonide (intermidiary) ühistegevuste
rahastamise kaudu.
Uued ja koostööd tegevad Kesk-Läänemere
piirkonna ettevõtted
Indikatiivsed tegevused
•
•
•
•
•
•
Teadlikkuse tõstmine
Koolitus
Nõustamine
Võrgustamine
Kaardistamine, analüüsid
Inkubatsiooniteenused
=> Projekt on parim kombinatsioon vajalikest tegevustest tulemuste saavutamiseks
Indikatiivsed Partnerid
Ettevõtluse arendusorganisatsioonid, inkubaatorid, ärikiirendid, üleriigilised, regionaalsed ja
kohalikud ettevõtluse arendamise asutused.
! Sihtgrupp – uued ettevõtted ja potentsiaalsed ettevõtjad.
Rohkem klastrite koostöö toel uutele turgudele
eksportivaid Kesk-Läänemere piirkonna
ettevõtteid.
Mõisted
• Uued turud – turud väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa
vabakaubanduspiirkonda (EFTA).
• Klaster toimiv koostöö (institutsionaliseerunud) sarnaste
või üksteist täiendavate ettevõtete ja teadus- ja
arendusorganisatsioonide vahel.
• Meta-klaster – koostöö toimivate Kesk-Läänemere
piirkonna klatrite vahel, sisenemaks uutele turgudele..
Kuidas?
Olemasolevate klastrite (koostöökogemusega) ühisprojekt,
sisenemaks uu(t)ele turgudele. Klaster - vaheorganisatsioon
Rohkem klastrite koostöö toel uutele turgudele
eksportivaid Kesk-Läänemere piirkonna
ettevõtteid.
Indikatiivsed tegevused
•
•
•
•
•
Toodete ja teenuste kohandamine ja arendamine uue turu vajadustele vastavaks
Bränding, teadlikkuse tõstmine, turundustegevused uutel turgudel
Protsesside arendamine
Inimeste arendamine
Turuanalüüsid, tasuvushinnangud
=> Projekt on parim kombinatsioon vajalikest tegevustest tulemuste saavutamiseks
Indikatiivsed Partnerid
Organisatsioonid riigi, regiooni ja kohalikul tasandil, kellel on vastutus klastri arendamiseks,
ettevõtluse arendamise organisatsioonid, mis toetavad klastrite arengut,
ettevõtlusorganisatsioonid.
Sihtgrupp! Olemasolevate klastrite väike- ja keskmise suurusega
ettevõtted.
Toetussummad ja Taotlemine
• Väikeprojektid – kuni 200 000.- EUR ja 2
aastat
• Tavalised projektid – alatesd 200 000.- EUR
• I taotlusvoor – 18.12.2014 – 9.02.2015
• II taotlusvoor – 24.08.2015 – 23.10.2015
• III taotlusvoor - 2016
www.centralbaltic.eu
CentralBaltic
Central Baltic Programme
Tänan
kuulamast!

similar documents