การบริหารงบPP_58_ชี้แจงเขต12กย57_edit2 - สสจ.ชัยภูมิ

Report
แนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องก ันโรค
ปี งบประมาณ 2558
นพ.กฤช ลีท
่ องอิน
่ เสริมสุขภาพและป้องก ันโรค
แผนงานสน ับสนุนระบบบริการสง
Health Promotion Interventions
P&P_สปสช.
Individual Focus
Screening
Health
Individual risk information
assessment
P&P_กองทุนท้องถิน
่
Population Focus
Health
Social
Organis- Community Economic
education, marketing ational
action
and
counselling
developregulatory
and skill
ment
activities
development
Medical approach
Behavioural approach
Socio-environmental approach
้ า่ ยเพือ
ค่าใชจ
่ บริการP&Pในระบบหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ
1. การตรวจและดูแลเพือ
่ สง่ เสริมสุขภาพของหญิงตัง้ ครรภ์
2. การตรวจและการบริบาลสุขภาพ พัฒนาการ และภาวะโภชนาการของ
เด็กและเยาวชน ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และ/หรือแนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนชาวไทยซงึ่ จัดทาโดย
แพทยสภา
3. การสร ้างเสริมภูมค
ิ ุ ้มกันโรคตามแผนงานการสร ้างเสริมภูมค
ิ ุ ้มกันโรค
ี ไข ้หวัดใหญ่
ของประเทศ รวมทัง้ วัคซน
ี่ งต่อการเสย
ี สุขภาพและศก
ั ยภาพ
4. การตรวจคัดกรองเพือ
่ ค ้นหาภาวะเสย
ทีเ่ อือ
้ อานวยต่อการสร ้างเสริมสุขภาพสาหรับประชาชนทัว่ ไปและกลุม
่
ี่ ง ตามแนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทย ซงึ่ จัดทาโดย
เสย
แพทยสภา/ราชวิทยาลัย
3
้ า่ ยเพือ
ค่าใชจ
่ บริการP&Pในระบบหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ
5. การวางแผนครอบครัว ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และหรือแนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทยซงึ่
จัดทาโดยแพทยสภา
ื้ จาก
6. การให ้ยาต ้านไวรัสเอดส ์ กรณีป้องกันการแพร่กระจายเชอ
แม่สล
ู่ ก
ู
7. การเยีย
่ มบ ้านและการดูแลผู ้ป่ วยทีบ
่ ้าน
8. การให ้คาปรึกษาแนะนา การสร ้างเสริมการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมและ
การให ้ความรู ้เพือ
่ สร ้างเสริมสุขภาพและป้ องกันการเจ็บป่ วยแก่
ผู ้รับบริการทัง้ ระดับบุคคลและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให ้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการสร ้างเสริมสุขภาพ
่ งปาก
9. การสร ้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคในชอ
4
้ ฐานของหล ักประก ันสุขภาพถ้วนหน้า
กรอบแนวคิดพืน
ในการกาหนดแนวทางการบริหารกองทุน
๑)
๒)
๓)
๔)
ความเป็ นธรรมตาม Health Need ของประชาชน และ
พืน
้ ทีด
่ าเนินการ
ิ ธิผลและคุณภาพของผลงานบริการสาธารณสุข
ประสท
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคสว่ นในการร่วมดาเนินงาน
หลักประกันสุขภาพและการบริการสาธารณสุข
ิ ธิภาพการบริหารค่าใชจ่้ ายเพือ
ประสท
่ บริการสาธารณสุข
5
นโยบายและสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย
่ วข้อง


ิ ธิไปใชบริ
้ การสร ้างเสริมสุขภาพและ
นโยบายให ้ผู ้มีสท
ป้ องกันโรคทีห
่ น่วยบริการทุกแห่งภายในจังหวัด เพือ
่
เพิม
่ การเข ้าถึงบริการ
ิ ธิ
นโยบายของกระทรวง สธ : ฝากครรภ์ทก
ุ ที่ ฟรีทก
ุ สท
้ การได ้ทีห
(ไปใชบริ
่ น่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง)


นโยบายของกระทรวง สธ : เขตบริการสุขภาพ/ระบบ
บริการสุขภาพระดับอาเภอ(DHS)
นโยบาย สปสช.กระจายอานาจไปที่ สปสช.สาขาเขต
6
งบประมาณPP ปี 58 ทีไ่ ด้ร ับจ ัดสรร
ปี 57
ปี 58
1. PP-capitation
383.61
383.61
2. UC pop (คน)
48,852,000
48,606,000
3. รวมงบประมาณ
18,740,115,720
18,645,747,660
4. Thai pop (คน)
64,871,000
65,104,000
288.88
286.40
5. PP ต่อ Thai pop
(ร่าง) สรุปการจ ัดสรรเงินแยกตามรายการ
วงเงินอ ัตรา
งบระด ับประทศ
(NPP+PPD)
้ ที่
งบระด ับพืน
(PPA +PPB+PPD)
งบกองทุน_อปท.
ปี 2557
ิ ธิ)
(บาท/ปชก.ทุกสท
ปี 2558
ิ ธิ)
(บาท/ปชก.ทุกสท
เพิม
่ +/
ลด-
288.88
286.40
-2.48
24.50
(23+1.5)
27
(26+1)
+2.50
219.38
(21.38+192+6)
214.40
(8+201.40+5)
- 4.98
45
45
-
หมายเหตุ งบ PPA_57 (21.38 บ/ปชก.) รวมงบคัดกรอง TSH & CA Cx (PPA_58 =8 บ./ปชก ไม่รวมงบ TSH & CA Cx)
8
ผลกระทบของเงิน P&P ปี 58 ทีไ่ ด้ร ับลดลง
กิจกรรมบริการทีอ
่ นุ มต
ั ใิ ห้มี
การปรับเพิม
่ เติมจากปี
2557 (ขาขึน
้ )
1.
การป้องกันและควบคุ ม
ความ
ผิดปกติแตก
่ าเนิด
(Down Syndrome,
Thalassemia
และ TSH)
2. การสรางเสริ
มภูมค
ิ ุ้มกัน
้
โรคพืน
้ ฐานทีจ
่ าเป็ น
- การให้วัคซีน
MMR/MR
เข็มที่ 2 ในเด็กอายุ
2 ปี ครึง่
กิจกรรมทีส
่ ามารถดาเนินการ ในปี
2558 (ขาลง)
1. การป้องกันและควบคุมความผิดปกติ
แตก
่ าเนิด
( Thalassemia และ TSH)
2. การสรางเสริ
มภูมค
ิ ุ้มกันโรคพืน
้ ฐานที่
้
จาเป็ น
- การให้วัคซีน MMR/MR เข็มที่ 2
ในเด็กอายุ 2 ปี ครึง่
- การให้วัคซีน dT ในกลุมเสี
่ ่ ยงและ
ผู้ใหญอายุ
20-50 ปี
่
3. การป้องกันและควบคุมการตัง้ ครรภที
์ ่
ไมพึ
่ งประสงค ์
- ดาเนินการเฉพาะบริการวางแผน
Goal
ประชาชนมีคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี
คาใช
านสุ
ขภาพของ
่
้จายด
่
้
ครัวเรือนลดลง
ลดปัจจัยเสี่ ยงทางสุขภาพ อัตราป่วย อัตราตาย ทีเ่ ป็ นภาระโรคของประ
outcome
บริการ P&P ตามสิทธิประโยชน์
เด็ก 0-5 ปี
output
วัยทางาน(25-59ปี )
ผูสูงอายุ(60ปี )
เยาวชน-วัยรุน(13-24
ปี )
-- การป้องกันและควบคุม
่
-ดูแลสุขภาพทัว่ ไป/ช่องปาก ้
หญิงตัง้ ครรภและ
์
เด็
ก
6-12ปี
-ดู
แ
ลสุ
ขภาพทัว่ ไป/ช่องปาก
ความผิดปกติแตก
าเนิ
ด
ติ
ด
ตามการเจริ
ญ
เติ
บ
โต
่
- การรับยา/วัคซีน
หลังคลอด - วัคซีนพืน้ ฐาน/ไขหวั
การรับยา/วัคซีน
-- วัค่ ซีนพืน
้ ฐาน/ไขหวั
้ ดใหญ
้ ดใหญ่ -ดูแลสุขภาพช่องปาก - การอนามัยเจริญพันธ/์
- บริการANC คุณ- ภาพ
-การคัดกรองโรค/ปัจจัยเสี่ ยง
ตรวจติดตามการเจริญเติ
โต/ ดตามการเจริญเติบโต - การรับยา/วัคซีน
- บตรวจติ
สุขภาพทางเพศ
- การดูแลหลังคลอด
พัฒนาการ
-ตรวจติดตามพัฒนาการ - การอนามัยเจริญพัน-ธ/์ การคัดกรองโรค/ปัจจัยเสี่ ยง - วัคซีน Flu
สุขภาพทางเพศ
- วัคซีน Flu - ดูแลสุขภาพช่องปาก - ดูแลสุขภาพช่องปาก
- วัคซีน Flu
- การคัดกรองโรค/ปัจจัยเสี่ ยง
สถานประกอบการ โรงเรียน
Input
ระบบ
บริการ
การดูแลตนเอง
(Self care)
บริการทางเลือก
(NGO/Social enterprise)
ศูนยเด็
์ กเล็ก
บริการสาธารณสุข
(Health Promotion service)
หน่วยบริการ
บริการชุมชน
(Community service)
่
์
่ วนท้องถิน
(หน่วยบริการภาครัฐ/ เอกชน ) องคกรปกครองส
แนวคิดการบริหารบริการ
P&P ปี 2558
ื้ /
การจ ัดซอ
จ ัดจ้าง
การบริหาร
ระด ับประเทศ
- การเกิดโรคธาล ัสซเี มียในเด็ก
แรกเกิดลดลง
- เด็กทีม
่ ภ
ี าวะพร่องไทรอยด์
ฮอร์โมนสไ์ ด้ร ับการดูแล
- ปัญหาการตงครรภ์
ั้
ในว ัยรุน
่
ลดลง
การ
ดาเนินงาน
โครงการ NPP
การบริหาร
ระบบบริการ
P&P
ี่ งทาง
ลดปัจจ ัยเสย
สุขภาพ อ ัตราป่วย
อ ัตราตาย ทีเ่ ป็นภาระ
โรคของประเทศ
การสร้างการ
มีสว่ นร่วม_
ท้องถิน
่
ประชาชนแต่ละกลุม
่ ว ัย
ได้ร ับบริการP&P
ิ ธิประโยชน์
ตามสท
การบริหาร
้ ที่
ระด ับพืน
การบริการ
service
base
1. งบค่าบริการเหมาจ่ายรายห ัว
1.4 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องก ันโรค
ข ้อเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสง่ เสริมสุขภาพและป้ องกันโรค
และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ดังนี้
1) จัดกลุม
่ ใหม่โดยรวมรายการย่อย
2) ให ้มีการบริหารแบบ Global budget ระดับเขต ภายใต ้กลไก
อปสข.
3) กรอบแนวทางหลักของการจ่ายเงิน ให ้จ่ายเหมาจ่ายตามจานวน
ประชากร ผลงานบริการ/อัตราความครอบคลุม และคุณภาพ
ผลงานบริการ รวมทัง้ การให ้องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ เป็ นผู ้
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท ้องถิน
่ หรือพืน
้ ทีต
่ ามมาตรา 47
12
กรอบแนวทางการบริหารงบ P&P ปี 2558
P&P
ิ ธิ 65.104 ล ้านคน)
(286.40 บาท x ปชก. ทุกสท
(ก)
NPP & Central
Procurement
(27 บาท/คน)
ี สมุดสุขภาพ
• วัคซน
• บริการปั ญหาระดับ
ประเทศ : TSH /
Thalassemia /
Child development
/ Teenage
pregnancy
• ไม่เกิน 1 บาทต่อคน
เป็ นค่าสนับสนุน
สง่ เสริมระบบ การ
กากับติดตาม/
ประเมินผล
งบทีไ่ ด ้รับ 383.61 บาท/คน
UC pop 48.606 คน
(ข)
P&P ในชุมชน
(45 บาท/คน)
(ค)
P&P basic services
(214.40 บาท/คน)
• บริหารแบบ global
budget ระดับเขต
สาหรับเขต 1-12
จัดสรรให ้กองทุน
ท ้องถิน
่ ทีม
่ ค
ี วาม
พร ้อม หากมีเงิน
เหลือให ้ ปรับเกลีย
่
เป็ น P&P basic
services โดย
ความเห็นชอบจาก
อปสข.
• สาหรับ สปสช.เขต
13 ซงึ่ ยังไม่ม ี
กองทุนฯท ้องถิน
่
ให ้ สปสช.จัดสรร
เป็ น P&P basic
services
1. บริหารแบบ global budget ระดับเขต โดยคานวณ GB ระดับเขตตามจานวนประชากร
โครงสร ้างกลุม
่ อายุ ผลงานบริการ/อัตราความครอบคลุมบริการ
2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใชจ่้ าย ให ้เป็ นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลาง และ
เพิม
่ เติมหลักเกณฑ์คา่ ใชจ่้ ายในระดับพืน
้ ทีไ่ ด ้โดยต ้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.
3.กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใชจ่้ าย มีดังนี้
1) ไม่น ้อยกว่า 20 บาทต่อคนจ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงานบริการ รวมกับเงินปฐม
ภูมต
ิ ามเกณฑ์ QOF โดยจ่ายให ้หน่วยบริการ/สถานบริการ
2) ไม่เกิน 8 บาทต่อคน สาหรับบริการทีต
่ ้องการเร่งรัดการเข ้าถึงบริการหรือ
แก ้ปั ญหาพืน
้ ที่ ระดับเขต/จังหวัด ตามความจาเป็ นทางสุขภาพ โดยจ่ายให ้หน่วย
บริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน กรณีพน
ื้ ที่ สปสช.เขต 13
กทม. ให ้สามารถปรับค่าใชจ่้ ายได ้มากกว่าทีก
่ าหนด โดยความเห็นชอบของ
อปสข.
3) ไม่เกิน 5 บาทต่อคน สาหรับสนับสนุนและสง่ เสริมระบบ การกากับติดตาม/
ประเมินผล ระดับเขต/จังหวัด/อาเภอ โดยจ่ายให ้หน่วยบริการ/สถานบริการ/
หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน
4) สว่ นทีเ่ หลือ (ประมาณ 181.40 บาทต่อคน) จ่ายแบบเหมาจ่ายทีอ
่ าจปรับด ้วย
โครงสร ้างอายุ/ผลงานบริการ และ/หรือจ่ายตามรายการบริการ โดยจ่ายให ้หน่วย
บริการ/สถานบริการ
13
สรุปสงิ่ ทีแ
่ ตกต่างของปี 57 และ 58
ปี 2557
ปี 2558
NPP
ี ไข ้หวัด
-เพิม
่ กลุม
่ เป้ าหมายวัคซน
ใหญ่ อีก 2 กลุม
่ คือ
1) หญิงตัง้ ครรภ์>4เดือน
2) เด็ก 6 เดือน-2 ปี
- งบสนับสนุนภายใต ้งบ PP_
สนับสนุน จานวน 1.5 บาท/ปชก.
PPA
- การแก ้ปั ญหาพืน
้ ที/่ นโยบาย
PP
สาคัญระดับประเทศ ระบุทศ
ิ ทาง
Basic
สนับสนุนองค์กรเอกชน/ภาค
service
ประชาชนดาเนินการหรือร่วม
ให ้บริการในกองทุนสุขภาพชุมชน
รวมทัง้ งบในระดับเขต/จังหวัดด ้วย
- จ่ายค่าตรวจคัดกรอง TSH & Pap
smear
 รวมงบทีม
่ ก
ี ารบริหารจัดการในระดับพืน
้ ทีไ่ ว ้ด ้วยกัน
(PPA+PPB+PP_สนับสนุน)
 บริหารวงเงินระดับเขต โดยสปสช.จัดสรรงบเป็ น
Global Budget ระดับเขต ตามจานวนประชากร
โครงสร ้างอายุ ผลงานบริการและหรืออัตราความ
ครอบคลุมบริการ ซงึ่ แนวทางการจ่ายแก่หน่วย
บริการ/หน่วยงานในพืน
้ ทีใ่ ห ้เป็ นอานาจของ อปสข.
ในการพิจารณา ภายใต ้กรอบแนวทางกลางที่ คกก.
หลักประกันฯกาหนด
 เขต/จังหวัดไม่ต ้องกันงบสาหรับการตามจ่าย
ค่าตรวจคัดกรอง TSH แทนหน่วยบริการ
PPB
-บริหารงบQPบูรณาการกับการบริหารงบ
QOFของระบบบริการปฐมภูม ิ
PP_ท ัน
-อยูภ
่ ายใต ้งบ PPB แต่ยังระบุวงเงิน
- จัดสรรงบสาหรับการสร ้างการมีสว่ นร่วมกับองค์กร
ปกครองสว่ นท ้องถิน
่ ออกเป็ นการเฉพาะ
(แยกจากงบบริการ PP_ระดับพืน
้ ที)่
- สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ทีไ่ ม่มท
ี ้องถิน
่ ร่วม
ดาเนินการให ้ สปสช.ปรับงบไปรวมกับงบ PP Basic
ตกรรม
PP_
14
-จัดสรรเป็ นGlobal budget ระดับเขต
-เพิม
่ กลุม
่ เป้ าหมาย EPI อีก 2 กลุม
่ คือ
1) MMR/MR เข็มที2
่ ในเด็ก 2ปี ครึง่
2) dT ในกลุม
่ อายุ 20-50 ปี
- จ่ายค่าตรวจคัดกรอง TSH แทนหน่วยบริการ
้ 1 บ/ปชก.
- สนับสนุนและสง่ เสริมการจัดบริการ/M&E โดยใชงบ
PP_
กองทุน
ท้องถิน
่
งบ P&P ทีจ
่ า
่ ยตรงแก่หน่วยบริการ ปี 2555-2558
2555
2556
2557
2558
(244.76
บ/ปชก.)
(232.36
บ/ปชก.)
(288.88
บ/ปชก.)
(286.40
บ/ปชก.)
PP Express
demand
Capitation
(55.40%)
PP Express
demand
Capitation
(50%)
PP Basic
services
Capitation
(60%)
PP Basic
service
Capitation
/Specific group
Specific group
(25%)
Specific group
(44.60%)
คิดเป็ น 61.53 %
ของงบ PP ทังหมด
้
Workload
/Coverage
Workload
(25%)
Workload
(40%)
Quality
Performance
QOF
QOF
คิดเป็ น 60.92%
ของงบ PP ทังหมด
้
คิดเป็ น 66.46 %
ของงบ PP ทังหมด
้
คิดเป็ น 70.32 %
ของงบ PP ทังหมด
้
การบริหารจัดการงบบริการสร้ างเสริมสุขภาพ
ระดับประเทศ
ก.สาธารณสุข
สปสช.
Policy
Global budget
NPP
ระดับเขต/
จังหวัด
เขตบริการ
สุขภาพ
สปสช.เขต (อปสข.)
(214.40 + 45 บ/ปชก)
Service plan
KPI
บริการทางเลือก
สสจ.
ที่เหลือจำก อปท.
45 บ/ปชก.
ที่เหลือจำก อปท.
CUP
ระดับอำเภอ
(DHS)
PCU
PCU
PCU
อปท.
(NGO/Social
enterprise)
การบริหารงบบริการ P&P ปี 2558
่ นที่ (ก) บริการ P&P บริหารระดับประเทศ จานวน 27 บาท/ปชก.
สว
Central
Procurement
(22.66 บ/ปชก.)
ี EPI
1.ค่าวัคซน
(เพิม
่ MR เด็ก 2 ปี ครึง่ และdT ในผู ้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี )
ี &การจัดการวัคซน
ี ไข ้หวัดใหญ่
2.ค่าวัคซน
3.ค่าจัดพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพ
National priority
Programs
(4.34 บ/ปชก.)
ค่าบริการสร ้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคทีเ่ ป็ นนโยบายและ
ความสาคัญระดับประเทศ
ี่ ง
• การตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซเี มียทุกขัน
้ ตอนในคูเ่ สย
• การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนและการดูแล
ต่อเนือ
่ งในราย ทีต
่ รวจพบความผิดปกติ
• การป้ องกันและควบคุมการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ในวัยรุ่น
• การตรวจประเมินและดูแลพัฒนาการเด็ก
• โครงการแก ้ไขปั ญหาระดับประเทศ ทีผ
่ า่ นความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการ PP
• สนั บสนุนและสง่ เสริมระบบเพือ
่ การเข ้าถึงบริการ/คุณภาพบริการ
(ก) งบบริการ P&P ระด ับประเทศ ปี 2558
งบประมาณ
ื้ ว ัคซน
ี EPI (ตามแผนปี 57)
1. งบ ซอ
+ Flu(รวมการจ ัดการ)
2. งบพิมพ์สมุดสุขภาพแม่&เด็ก
3. จากกิจกรรมและเงือ
่ นไขบริการทีป
่ ร ับปรุงปี 2558
3.1 การป้ องกันและควบคุมความผิดปกติแต่กาเนิด
- Thalassemia
- TSH
- Down syndrome (ยังไม่ดาเนินการปี 58)
3.2 การสร ้างเสริมภูมค
ิ ุ ้มกันโรคพืน
้ ฐานทีจ่ าเป็ น
ี MMR/MR เข็มที่ 2ในเด็กอายุ 2 ปี ครึง่
- ให ้วัคซน
ี dT ในกลุม
- การให ้วัคซน
่ เสยี่ งและผู ้ใหญ่อายุ 20-50 ปี
(เฉพาะกลุม
่ อายุ 20,30,40,50 ปี )
3.3 การดูพัฒนาการเด็ก (เน ้นกลุม
่ 9,18,30,42 เดือน)
3.3 การป้ องกันและควบคุมการตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์
- เพิม
่ การคุมกาเนิด ในกลุม
่ อายุ <25 ปี
่ ว่ งและยาฝั งคุมกาเนิด)
(ปี 58 ทาเฉพาะวัยรุน
่ <20 ปี กรณีใสห
่ เสริมการจ ัดบริการฯ 2558
4. งบสน ับสนุนและสง
รวมงบบริการ P&P ระด ับประเทศ
จานวนงปม.
(ล้านบาท)
บาทต่อประชากร
ิ ธิ์
ทุกสท
1,303
30
424.80
20.01
0.46
6.53
80
120
1.23
1.84
121
1.86
21.4
15
0.33
0.23
2.4
0.04
65
1.0
1,757.80
27.00
18
ิ ธิ)์
หมายเหตุ กรณีให้ dT ในอายุ 20-50 ปี (ตามข้อเสนอของกรมควบคุมโรค) ต้องใชง้ บ 130 ลบ. หรือ 1.99 บ/ปชก.ทุกสท
(ก) งบบริการ P&P ระด ับประเทศปี 2558
จานวนงปม.
(ล้านบาท)
งบประมาณ
ื้ ว ัคซน
ี EPI (ตามแผนปี 57)
1. งบ ซอ
+ Flu(รวมการจ ัดการ)
+ MMR/MR เข็มที่ 2ในเด็กอายุ 2 ปี ครึง่
บาทต่อประชากร
ิ ธิ์
ทุกสท
1,445.40
22.20
30.00
0.46
222.40
3.34
65.00
1.00
1,757.80
27.00
+ dT ในกลุม
่ เสยี่ งและผู ้ใหญ่อายุ 20-50 ปี
2. งบพิมพ์สมุดสุขภาพ
3. โครงการ NPP ปี 2558
่ เสริมการจ ัดบริการฯ 2558
4. งบสน ับสนุนและสง
รวมงบบริการ P&P ระด ับประเทศ
19
หล ักเกณฑ์การพิจารณา NPP
1. สามารถตอบสนองต่อปั ญหาหรือความต ้องการบริการ P&P ใน
ภาพรวมระดับประเทศโดยมีข ้อมูลเชงิ ประจักษ์ (Evidence base)
2.
ั เจนได ้แก่ มีกลุม
มีแนวทางการดาเนินงานชด
่ ประชากรเป้ าหมาย มี
ั เจน (ไม่ใช ่ Model
ยุทธศาสตร์และมาตรการแก ้ไขปั ญหาทีช
่ ด
Development) หรือเป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีต
่ ้องการระบบบริหาร
จัดการและระบบบริการเพิม
่ เติมใหม่ เพราะระบบปกติในพืน
้ ทีม
่ ี
ข ้อจากัด
3. เป็ นแผนงานโครงการทีม
่ รี ะยะเวลาดาเนินงานต่อเนือ
่ ง
่ ารกิจปกติในระดับ
ไม่น ้อยกว่า 3 ปี และมีระยะเปลีย
่ นผ่านเพือ
่ เข ้าสูภ
พืน
้ ที่
ิ ธิประโยชน์ (17 มค. 54)
จากความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพ ัฒนาชุดสท
20
แผนการดาเนินงาน NPP ปี 2558
โครงการ NPP
1. การป้องกันและควบคุมความผิดปกติแต่
กาเนิด
- Thalassemia
- TSH
- Down syndrome (นารองการ
่
ดาเนินงาน)
2. การสนับสนุ นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
(เน้นกลุม
9,18,30,42 เดือน)
่
3.การป้องกันและควบคุมการตัง้ ครรภที
์ ไ่ ม่
พึงประสงค ์
(ปี 58 เน้นวัยรุน
<20 ปี กรณีใส่หวง
่
่
ผู้ดาเนินงาน
โครงการ
กรมอนามัย/
กรม
วิทยาศาสตรฯ/
์
กรมการแพทย ์
กรมอนามัย/
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย/
องคกรเอกชน
์
แผนการดาเนินงาน NPP ปี 2558 เพิม
่ เติม
โครงการ NPP
ผู้ดาเนินงาน
โครงการ
4. การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง
กรมการแพทย/์
- การคัดกรองและดูแลโรคมะเร็งปาก
กรมอนามัย
มดลูก
5. การสนับสนุ นส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
กรมการแพทย/์
ผู้สูงอายุ
กรมอนามัย
- การคัดกรองภาวะตาบอดจากต้อกระจก/
ข้อเขาเสื
่ ่ อม/
ความต้องการฟันเทียม
่ เสริมระบบบริการP&P_ระด ับประเทศ ปี 2558
แผนงานหล ักสาหร ับการใชง้ บสน ับสนุนและสง
แผนงาน/โครงการ
กิจกรรม
เป้าหมาย
หน่วยงาน
1.การป้ องกันและควบคุม
โรคโลหิตจางธาลัสซเี มียใน
หญิงตัง้ ครรภ์
• สนับสนุนกลไกบริหารจัดการและ
สนับสนุนระดับประเทศ/เขต
• พัฒนาระบบบริการและเครือข่าย
ั ยภาพผู ้ให ้บริการ
• พัฒนาศก
• พัฒนาแนวเวชปฏิบต
ั ิ
• ติดตามและประเมิน
• มีศน
ู ย์ประสานการบริหารจัดการ
• มีศน
ู ย์ประสานและสนับสนุนระดับ
เขต
• มีผังระบบเครือข่ายบริการแต่ละเขต
ั ยภาพ
• มีจานวนผู ้ได ้รับการพัฒนาศก
• มีแนวเวชปฏิบต
ั ท
ิ ป
ี่ รับปรุง
กรมอนามัย /
กรมวิทยาศาส
ตร์การแพทย์/
หน่วยงาน
วิชาการ
2.การป้ องกันและควบคุม
ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
ในทารกแรกเกิด
• สนับสนุนระบบติดตามทารกทีม
่ ผ
ี ล
การตรวจยืนยันผิดปกติให ้เข ้าถึง
บริการภายใน 1 เดือน
• สนับสนุนระบบติดตามดูแลเด็กอย่าง
ต่อเนือ
่ งอย่างน ้อย 3 ปี
• มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ
ดาเนินงาน
สถาบันเด็กฯ /
กรมวิทยาศาส
ตร์การแพทย์
3.การตรวจประเมินและ
กระตุ ้นพัฒนาการเด็ก
• สนับสนุนกลไกบริหารจัดการและ
สนับสนุนระดับประเทศ/เขต
ั ยภาพผู ้ให ้บริการ
• พัฒนาศก
• พัฒนาระบบสง่ ต่อ
• ติดตามและประเมิน
• มีศน
ู ย์ประสานการบริหารจัดการ
ั ยภาพ
• มีจานวนผู ้ได ้รับการพัฒนาศก
• มีผังการสง่ ต่อ
กรมอนามัย .
4.การป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ
ประสงค์ในวัยรุน
่
ั ยภาพผู ้ให ้บริการ
• การพัฒนาศก
• มีบริการป้ องกันและแก ้ไข
ั ยภาพ
• มีจานวนผู ้ได ้รับการพัฒนาศก
กรมอนามัย .
5.การคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและการดูแลต่อเนือ
่ ง
• การพัฒนาระบบการติดตาม/ดูแลให ้ผู ้
ทีต
่ รวจพบความผิดปกติได ้รับการดูแล
ต่อเนือ
่ ง
• การติดตามและประเมิน
• มีการพัฒนาระบบทะเบียนและ
ข ้อมูล/การสง่ ต่อ
สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ
6. การเฝ้ าระวังและ
ประเมินผลการเข ้าถึงบริการ
P&P
• การสารวจในระดับประชากร
• การสารวจระดับหน่วยบริการ
• การประเมินผลเฉพาะเรือ
่ ง/ประเด็น
• รายงานสถานการณ์การเข ้าถึง
บริการและคุณภาพบริการ
หน่วยงาน
วิชาการ/กรม
23
อนามัย
่ นที่ (ข) P&P กองทุนท้องถิน
สว
่ 45 บาท/คน
เกณฑ์
การจ่าย
การสนับสนุน/
การจ่าย
บริการสร ้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคทีด
่ าเนินการในชุมชน ใน
รูปแบบความร่วมมือกับองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ ตามประกาศของ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจัดสรรให ้กองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท ้องถิน
่ หรือพืน
้ ที่ ทีม
่ ค
ี วามพร ้อมในการ
เข ้าร่วมดาเนินงาน และบริหารจัดการในระดับท ้องถิน
่ หรือพืน
้ ทีต
่ าม
เจตนารมณ์ แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
มาตรา 18(8) และ (9) และมาตรา 47
-สปสช.จัดสรรวงเงินตามจานวนท ้องถิน
่ ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นพืน
้ ทีใ่ ห ้ สปสช.
เขตดาเนินการ สาขาเขตเบิกจ่ายงบ 45 บาท/คน โอนให ้กองทุนฯ
และท ้องถิน
่ สมทบตามอัตราทีก
่ าหนด
-กรณีทม
ี่ งี บคงเหลือให ้พิจารณาดาเนินการตามการบริหารงบสว่ น
(ค) P&P Basic service
- สาหรับกรณีพน
ื้ ที่ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ซงึ่ ยังไม่มก
ี องทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท ้องถิน
่ ให ้ สปสช.จัดสรรเป็ นค่าใชจ่้ ายสว่ น
(ค) P&P Basic service
้ ฐาน 214.40 บาท/คน
สว่ นที่ (ค) P&P บริการพืน
(P&P basic services)
กรอบ
กิจกรรม
ิ ธิประโยชน์
• การบริการสร ้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคตามสท
(รวมทันตกรรมสง่ เสริมป้ องกัน) ในทุกกลุม
่ วัย ทัง้ เชงิ รับและเชงิ รุก
• คุณภาพผลงานบริการ
• การบริการสร ้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคเพือ
่ การแก ้ปั ญหาพืน
้ ที่
(รวมถึงพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ/กลุม
่ เป้ าหมายเฉพาะ)
อาทิ –การตรวจคัดกรองตาต ้อกระจก
-การจัดบริการเชงิ รุกเพือ
่ ให ้ผู ้ประกันตน/แรงงานนอกระบบ/คนชายขอบ
เข ้าถึงบริการ
ั พันธ์
-การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสม
-การจัดบริการเชงิ รุกหรือบริการเสริมเข ้าไปในพืน
้ ที/่ โรงเรียนหรือสถาน
ประกอบการ
-การสนั บสนุนภาคประชาชน/องค์กรเอกชนเพือ
่ จัดบริการสาหรับ คนชาย
ขอบหรือจัดบริการเสริมเพิม
่ เติมจากปกติ เป็ นต ้น
ทัง้ นีต
้ ้องเป็ นค่าบริการเพือ
่ ให ้กลุม
่ เป้ าหมายเข ้าถึงบริการ
• สนับสนุนและสง่ เสริมระบบ เพือ
่ ลดปั ญหา(gap) การเข ้าถึงบริการ/
คุณภาพบริการ รวมทัง้ การกากับติดตามและประเมินผล ระดับเขต/จังหวัด/
อาเภอ
หล ักการจ ัดสรรงบ P&P basic service ปี 2558
P&P basic service
ิ ธิ 65.104 ล้านคน)
( 214.40 บาท x ปชก. ทุกสท
ระด ับประเทศ
สปสช.
(3)
P&P_flat rate
(128.01บ./คน)
(2)
P&P age group
(64.92 บ./คน)
(1)
P&P workload
(21.47 บ./คน)
Global budget_ระด ับเขต (204.43 – 226.84 บ/คน)
ระด ับเขต
สปสช.เขต
ภายใต้ความ
เห็นชอบของ
อปสข.
(1)
P&P workload
QoF
(ไม่นอ
้ ยกว่า 20 บ/คน)
PPA
(ไม่เกิน 8 บ/คน)
(2)
P&P age
group
PPD
(ไม่เกิน 5 บ/คน)
(3)
P&P_flat
rate
PP_หน่วยบริการ
workload/age group/flat rate
(งบทีเ่ หลือ)
ห ักเงินเดือน
ระบบบริการ
หน่วยบริการ/
สถานบริการ/
หน่วยงานต่างๆ/
ภาคประชาชน
หน่วยงานต่างๆ/
ภาคเอกชน/
ภาคประชาชน
หน่วยบริการ/
สถานบริการ/
้ ฐาน 214.40 บาท/คน
สว่ นที่ (2) P&P บริการพืน
(P&P basic services)
การบริหารจ ัดการ/การสน ับสนุน/การจ่าย
แนวทางการจ ัดสรร
(3.1) ไม่น ้อยกว่า
20 บาท/คน
บริหารวงเงินระดับเขต โดยสปสช.จัดสรรงบเป็ นGlobal Budget ระดับเขตตาม
จานวนประชากร โครงสร ้างอายุ ผลงานบริการและหรืออัตราความครอบคลุมบริการ
ทัง้ นีแ
้ นวทางการจ่ายแก่หน่วยบริการ/หน่วยงานในพืน
้ ทีใ่ ห ้เป็ นอานาจของ อปสข.ใน
การพิจารณา ภายใต ้กรอบแนวทางกลางที่ คกก.หลักประกันฯกาหนด
งบจ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพและผลงานบริการปฐมภูม ิ (รวมกับงบปฐมภูม)ิ
เพือ
่ จ่ายให ้หน่วยบริการ/สถานบริการตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงานบริการ(QOF)
(3.2) ไม่เกิน 8
บาท/คน
สาหรับบริการทีต
่ ้องการเร่งรัดการเข ้าถึงบริการหรือแก ้ปั ญหาพืน
้ ที่ ระดับเขต/จังหวัด
ความจาเป็ นด ้านสุขภาพจัดสรรแก่หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน/องค์กร/
ภาคประชาชน
(3.3) ไม่เกิน 5
บาท/คน
สาหรับสนับสนุนและสง่ เสริมระบบ เพือ
่ ลดปั ญหา(gap) การเข ้าถึงบริการ/คุณภาพ
บริการ รวมทัง้ การกากับติดตามและประเมินผล ระดับเขต/จังหวัด/อาเภอ โดย
จัดสรรแก่หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน ทัง้ นี้ ให ้กาหนดเป้ าหมายทีต
่ อบสนอง
การเข ้าถึงบริการ/คุณภาพบริการ
(3.4) สว่ นทีเ่ หลือ
(ประมาณ181.40
บาท/คน) จ่าย
แบบเหมาจ่าย
• จัดสรรในลักษณะเหมาจ่ายตามหัวประชากรและปรับด ้วยโครงสร ้างอายุ ผลงาน
บริการ และหรือจ่ายตามรายการบริการ โดยจัดสรรแก่หน่วยบริการ/สถานบริการทีร่ ่วม
ให ้บริการ ทัง้ นีภ
้ ายใต ้ตัวชวี้ ด
ั /เป้ าหมายทีก
่ าหนดร่วมกันในพืน
้ ที่
• งบสว่ นนีส
้ ามารถปรับเกลีย
่ ระหว่างหน่วยบริการภายในจังหวัด ภายใต ้การหารือ
ร่วมกันในระดับจังหวัด โดยสสจ./สปสข.เขต และเสนอต่อ อปสข.เพือ
่ พิจารณา
ทัง้ นีง้ บสว่ นนีจ
้ ะหักเงินเดือนก่อนจัดสรร
กรอบระยะเวลาและขนตอนการด
ั้
าเนินงาน
28
่ เสริมระบบบริการ P&P_ระด ับเขต ปี 2558
แนวทางการใชง้ บสน ับสนุนและสง
เพือ
่ เป็ นค่าใชจ่้ าย
 การสนั บสนุนและสง่ เสริมการจัดบริการ
 การกากับติดตามและประเมินผล
ิ ธิภาพประสท
ิ ธิผล
 การมีข ้อมูลเชงิ ประจักษ์ เกีย
่ วกับประสท
การบริการ
 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
 การแพทย์แผนไทยเพือ
่ สร ้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค
 ระบบสุขภาพชุมชนเพือ
่ เพิม
่ การเข ้าถึงหรือคุณภาพบริการ
 การสนั บสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนหรือ
หน่วยงานภาคีทเี่ กีย
่ วข ้อง
29
่ เสริมระบบบริการ P&P_ระด ับเขต ปี 2558
แนวทางและเป้าหมายงบสน ับสนุนและสง
แผนงาน/โครงการ
กิจกรรม
1.การพัฒนาศักยภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท ้องถิน
่
• การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
2. การป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ
ประสงค์ในวัยรุน
่
• การพัฒนาเครือข่าย
ป้ องกันการยุตก
ิ าร
ตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่ปลอดภัย
1) มีระบบ/กลไก เพือ
่
เพิม
่ การเข ้าถึงบริการ
ของประชาชน
3.การสง่ เสริมกลไก
• การสนับสนุนกลไกระดับ
สนับสนุนและติดตามสุขภาพ
เขต
่ งปาก
ชอ
• การพัฒนาศักยภาพ
4.การพัฒนาระบบ กลไก
เพือ
่ เพิม
่ การเข ้าถึงบริการ
ตามกลุม
่ วัย
• สง่ เสริม/สนับสนุนให ้เกิด
การพัฒนาระบบ กลไก
เพือ
่ การเข ้าถึงบริการ
5. การสนับสนุนหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง เพือ
่ บริหารจัดการ
และกากับติดตามการทางาน
ของหน่วยบริการ
• การสนับสนุน
• การกากับติดตาม
6.การสนับสนุนการพัฒนา
บริการเพือ
่ การเข ้าบริการ
ตามบริบทของพืน
้ ที.่
7....
เป้าหมาย
2) มีรป
ู แบบการจัดบริการ
ทีเ่ อือ
้ /สง่ เสริม การ
เข ้าถึงบริการของ
ประชาชนในพืน
้ ที่
พิเศษ (เขตเมือง/
ทุรกันดาร) หรือ
กลุม
่ เป้ าหมายเฉพาะ
่ กลุม
้
เชน
่ ผู ้ใชแรงงาน/
เกษตรกร ฯลฯ
3) มีบริการทางเลือก
เพือ
่ เพิม
่ การเข ้าถึง
บริการ
อย่างน้อย 3 เรือ
่ ง
30
การกาก ับติดตามผลการดาเนินงาน
ตามต ัวชวี้ ัดร่วม กสธ. และ สปสช.ชวี้ ัด 19 ต ัว
กลุม
่ มารดาและทารก
กลุม
่ ปฐมวัย
กลุม
่ วัยเรียน
กลุม
่ วัยทางาน
กลุม
่ สูงอายุ
กลุม
่ เป้ าหมายเฉพาะ
31
4
6
4
2
2
1
มติคณะอนุกรรมการ P&P ครัง้ ที่ 11/56 เมือ
่ วันที่ 25 ธค.56
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ต ัวชวี้ ัดที่ กสธ. และ สปสช ร่วมติดตามและประเมิน
• กลุม
่ มารดา
1. ร ้อยละหญิงตัง้ ครรภ์ได ้รับการฝากครรภ์ครัง้ แรกอายุครรภ์น ้อยกว่า
ั ดาห์ ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 60
หรือเท่ากับ 12 สป
2. ร ้อยละของหญิงตัง้ ครรภ์ได ้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ ตามเกณฑ์
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 60
3. ร ้อยละของหญิงหลังคลอดได ้รับการดูแลครบ 3 ครัง้ ตามเกณฑ์
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 65
่ งปากไม่น ้อย
4. ร ้อยละของหญิงตัง้ ครรภ์ได ้รับการตรวจสุขภาพชอ
กว่าร ้อยละ 90
32
ต ัวชวี้ ัดที่ กสธ. และ สปสช ร่วมติดตามและประเมิน
• กลุม
่ 0-5 ปี
5 เด็กทีม
่ ผ
ี ลตรวจ TSH ผิดปกติได ้รับการติดตามเพือ
่ ตรวจยืนยันไม่น ้อย
กว่าร ้อยละ 90
6. เด็ก 18 เดือน ได ้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย (อาจบูรณาการตรวจ
่ งปาก) ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80
ชอ
้
7. เด็ก 18 เดือนทีไ่ ด ้รับการตรวจพัฒนาการค ้นพบว่าพัฒนาการล่าชาไม่
ตา่ กว่าร ้อยละ10
ี ครบทุกชนิดตามเกณฑ์(ยกเว ้น MMR)
8. เด็กอายุ ครบ 2 ปี ได ้รับวัคซน
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90
ี MMR ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 95
9. เด็กอายุครบ 1 ปี ได ้รับวัคซน
10. ร ้อยละของเด็กตา่ กว่า 3 ปี ได ้รับการทาฟลูออไรด์วานิชไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 50
33
ต ัวชวี้ ัดที่ กสธ. และสปสช ร่วมติดตามและประเมิน
• กลุม
่ เด็กวัยเรียน
• กลุม
่ วัยรุน
่ และวัยทางาน
่ ง
11. เด็ก ป. 1 ได ้รับการตรวจชอ
ปาก ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 85
15. ประชาชนอายุ 35-59 ปี
ได ้รับการคัดกรองเบาหวาน /
ความดันไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90
12. เด็ก ป. 1 ได ้รับการเคลือบหลุม
ร่องฟั นไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 30
16. สตรี 30-60 ปี ได ้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
13. จานวนเด็ก ป. 1 ได ้รับบริการ
อย่างน ้อย 1 ครัง้ ภายใน 5 ปี
comprehensive care ไม่น ้อย
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80
กว่าร ้อยละ 17 ของจานวนเด็ก ป.
1 ทัง้ หมดในพืน
้ ที่
14. เด็ก 6-12 ปี อ ้วนไม่เกินร ้อยละ
15
34
ต ัวชวี้ ัดที่ กสธ. และสปสช ร่วมติดตามและประเมิน
• กลุม
่ ผู ้สูงอายุ
• กลุม
่ เป้ าหมายเฉพาะ
17. ผู ้สูงอายุได ้รับการคัดกรอง
เบาหวาน&ความดันโลหิตสูง
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90
ี ไข ้หวัดใหญ่
19. การฉีดวัคซน
ให ้กับกลุม
่ เป้ าหมายเฉพาะ
(ผู ้สูงอายุมากกว่า 65 ปี
ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง 7 โรค หญิง
มีครรภ์ อายุครรภ์ > 4 เดือน
เด็กอายุ 6 เดือน- 2 ปี ) ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 25
18. ผู ้สูงอายุได ้รับการคัดกรอง
ในภาวะผิดปกติ 3 กลุม
่ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 30
ตัวชวี้ ด
ั ระดับผลกระทบ ผลลัพธ์ และกระบวนการ ยึดตามที่ กสธ กาหนด
เฉพาะสว่ นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ สปสช.
35

แนวทางการติดตามและประเมินผลบริการ P&P ปี
2558
ระดั
บ
ประเทศ
:เสนออนุ
ก
รรมการ
P&P
การติดตาม
 การเบิกจ่ายงบ – e-budget
 รายงานผลตามตัวชวี้ ด
ั ทีก
่ าหนด จากแหล่งต่อไปนี:้

o ชุดข ้อมูลบริการผู ้ป่ วยนอกและP&Pรายบุคคล และชุดข ้อมูล
บริการผู ้ป่ วยใน
o การสารวจ & วิจัย
ึ ษา /สารวจ/วิจัย
o การทบทวนผลการศก
o การตรวจเยีย
่ มและนิเทศงาน
o ฐานทะเบียนราษฎร์
การประเมินผล
การประเมินผลภายนอก (โดยหน่วยงานวิชาการ)
การสารวจระดับ Population-based > accessibilty
การสารวจระดับ Provider-based > quality of service
การประเมินผลเฉพาะเรือ
่ ง/ประเด็น

แนวทางการติดตามและประเมินผลบริการ P&P ปี
2558
การติดตาม
ระดับพืน
้ ที่ :- เสนอ อปสข.
- การเบิกจ่ายงบ :– จากโปรแกรม e-budget
- รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชวี้ ด
ั /เป้ าหมายทีก
่ าหนดร่วมกันในพืน
้ ที่ จาก
่ ชุดข ้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ มจากหน่วย
แหล่งข ้อมูลทีก
่ าหนดร่วมกันในพืน
้ ที่ เชน
บริการ/สสจ. รายงานข ้อมูลผลการปฏิบต
ั งิ านตามแผนงาน/แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร เป็ นต ้น
- หน่วยงาน /องค์กร/ ภาคประชาชน ทีไ่ ด ้รับการสนับสนุนงบประมาณต ้องรายงาน
ผลผลิต/ผลลัพธ์การดาเนินงานตามทีต
่ กลง และสง่ รายงานผลการดาเนินงานเมือ
่
ิ้ สุดแผนงานหรือปี งบประมาณ รวมทัง้ ให ้มีการรายงานความก ้าวหน ้าและสรุปผล
สน
การดาเนินงานต่อทีป
่ ระชุม อปสข.ตามระยะเวลาทีก
่ าหนด
่ ตรวจการบริการในพืน
- ลงตรวจเยีย
่ มและสุม
้ ที่

การประเมินผล
้
- การสารวจในระดับประชากรตามทีไ่ ด ้รับมอบหมายหรือดาเนินการเองโดยไม่ซ้าซอนกั
บ
ระดับประเทศ
- การสารวจเฉพาะเรือ
่ งตามสภาพปั ญหาของพืน
้ ที่
้ ที่
สงิ่ ทีค
่ วรคานึงถึงในการออกแบบการจ ัดสรร_ระด ับพืน
 นโยบาย
ั หรือ
- การเข ้ารับได ้ทีห
่ น่วยบริการภายในจังหวัด/เขต ทีอ
่ ยูอ
่ าศย
ลงทะเบียนไว ้
ิ ธิ” ทีก
- ”ฝากท ้องทุกที่ ฟรีทก
ุ สท
่ าหนดให ้สามารถเข ้ารับบริการ
กับสถานบริการในสงั กัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยบริการ/สถานบริการ ได ้รับความเป็ นธรรมจากการจัดสรร
ค่าใชจ่้ ายทีส
่ อดคล ้องกับการให ้บริการ
 การกาหนดเป้ าหมายผลงานบริการของหน่วยบริการ/สถานบริการ
ภายใต ้งบประมาณทีไ่ ด ้รับจัดสรร
 การกาหนดแนวทางการกากับติดตาม และการดาเนินงานหาก
ผลงานบริการไม่สอดคล ้องกับเป้ าหมายทีก
่ าหนด
 การจัดสรรงบ Non uc
 งบทีเ่ หลือจากการเข ้าร่วมของท ้องถิน
่ (งบกองทุนท ้องถิน
่ )
 งบกองทุนท ้องถิน
่ ในสว่ นของ เขต 13 กรุงเทพ
(ปี 58 = 5.45 บ/คน)

similar documents