Hvorfor trenger Norge et Faglig råd for PP-tjenesten?

Report
Velkommen!
Hvorfor trenger Norge et
Faglig råd for PP-tjenesten?
Situasjonen for PP-tjenesten i dagens Norge
•
Sakkyndig tjeneste – men uten formelle kompetansekrav
•
Mange til dels små kontorer med få fagpersoner
•
Store variasjoner i andel barn/unge som får vedtak om
spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning i de ulike
kommunene
•
Fylkeskommunale ledernettverk i de fleste fylker, men
ingen struktur som muliggjør samhandling og
kommunikasjon på nasjonalt nivå
Dagens situasjon, forts.
•
Det er ingen overordnet enhet som kan gi faglig veiledning/
føringer
•
Ingen bemanningsnorm eller organiseringsføringer
•
Ingen nasjonal fagstatistisk base – har GSI på antall timer,
ikke hvorfor
•
PP-tjenesten er nærmest blitt «den usynlige tjenesten»
PP-tjenesten –
Den siste
hemmelige tjenesten!
Konklusjon
HVORFOR TRENGER NORGE ET FAGLIG RÅD FOR PPTJENESTEN?
•
PP-tjenesten må bli synlig og fronte sin egen sak
•
Fordi PP-tjenesten er en avgjørende viktig aktør for sine
brukere
Hvordan skal Faglig råd organiseres?
•
Demokratisk valgte representanter; hvert fylkesnettverk
velger en delegat med vara
•
Sikre geografisk representasjon ved nominasjon av
representanter til styret
•
Ha en kommunikasjonsstruktur som ivaretar at innspill flyter
fritt mellom styret i Faglig råd og de enkelte PP-tjenestene i
landet
•
Medlemskontingent (kontorene)
Valg- og kommunikasjonsprosessen
Nasjonale føringer og veien videre
•
Stortingsmelding 18 (2012-2011) gir tydelige forventninger
om at PPT skal vri sine tjenester mot mer systemrettet og
forebyggende arbeid
•
På mange måter kan man si at PPT befinner seg i et
paradigmeskifte
•
Det er i dette landskapet PP-ansatte over hele landet
ønsker seg en sammenslutning; en organisasjon der
sentrale tema for vår tjeneste- og kompetanseutvikling kan
settes på dagsorden!
Formål for Faglig råd for PP-tjenesten
•
Ønsker styrket dialog og samhandling mellom PPT og
sentrale aktører innen opplæring
•
Søker å gi inspirasjon, utveksle erfaringer og bidra til økt
kompetanse- og organisasjonsutvikling
•
Ønsker å skape en mer enhetlig forståelse i vurdering og
tilråing slik at likeverdighetsprinsippet ivaretas
•
Vil fremme god kvalitet og utvikling av profesjonsutøvelsen
•
Vil være en høringsinstans i forhold som omhandler PPtjenesten og andre sentrale beslutningen innenfor
opplæringssektoren
Plan for stiftelsesmøtet i morgen
•
Innledning og presentasjon av representantene/ bli kjent
•
Gjennomgang og godkjenning av vedtekter
•
Valg av representanter til styret og valgkomitè
•
Lunsj (vi er nå felles med de andre på konferansen ut
dagen)
•
Oppsummering i plenum av formiddagens parallellsesjoner
•
Presentasjon av det nyvalgte styret i plenumssalen
Program i morgen - for alle andre
FØR LUNSJ: PARALLELLSESJONER
•
Hvordan skal vi definere oss som tjeneste?
Hvordan lever vi opp til våre føringer og vårt lovgrunnlag?
v/Tore Gunnar Sandve, Sandnes PPT
•
Hvordan ivareta likhetsprinsippet?
v/Julie Ek Holst-Jæger, Bærum PPT
•
Hvordan ivareta det todelte mandatet?
v/Ann Kristin Imenes, Nøtterøy PPT
ETTER LUNSJ
•
Alle felles, oppsummering i plenum
•
Det nye styret presenteres
Program for dagen
•
Svaret er: «Barnehage og skole» – Spørsmålet er: «Hvor skal vi
sette inn innsatsen hvis vi vil ha et psykisk friskere folk?»
V/Arne Holte, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, og
professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo
•
PP-rådgivers mulighet til å skape endring
i skoler og barnehager
v/Stein Jonny Valstad, konsulent ved Senter for ledelse og
førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag avdeling for
økonomi, organisasjon og ledelse
•
Middag og sosialt samvær
Spørreundersøkelse
•
I mappen; spørreskjema til alle som jobber i PPT
•
Frivillig, men veldig viktig at dere svarer!
•
Dataene skal utfylle forskningen i Speed- prosjektet
(The function of special education) v/HiHm + HiVo
•
Benytt muligheten til å la din stemme høres

similar documents