ODRE*IVANJE Q-H KRIVE PUMPE

Report
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
MERENJA U HIDROTEHNICI
ODREĐIVANJE Q-H KRIVE
PUMPE
Student:
Damnjanović Marijana
217/07
CILJ MERENJA:
 Potrebno
je odrediti Q-H zavisnost i koeficijent
korisnog dejstva pumpe stare više godina.
 Dobijene
rezultate treba uporediti sa
karakteristikama dobijenim pri kupovini pumpe.
ZAŠTO VRŠIMO OVA MERENJA?
 Q-H
kriva se menja usled:

propadanja mašinskih delova pumpe: radnog kola,
ležajeva, vratila...
rada pumpe u kavitacionom režimu
neadekvatnog upravljanja

....


POSTUPAK IZRADE VEŽBE:
Na pripremljenoj instalaciji se meri:
o visina dizanja pumpe (H)
o protok (Q)
o snaga električne energije koju pumpa troši (P)
( iz napona -U i jačine struje-I)
KAKO ODREĐUJEMO Q-H KRIVU PUMPE?
 Izmerili
smo visine dizanja pumpe i napon za
nekoliko različitih položaja zatvarača
 Iz kalibracione prave sonde (ΔH-U) dobijamo
razlike visina pritisaka ΔH=A*U+B
 Protok kroz cev određujemo pomoću Venturijeve
cevi preko poznate relacije:
REZULTATI MERENJA BR.1:
Redni br.
∆Hmer [cm] ∆Hrac,s [cm]
1
2
3
4
5
212.40
210.40
208.50
206.30
205.30
13.72
15.47
18.65
20.38
21.07
Q [L/s]
∆Hrač [cm] εabs (H) [cm]
0.170
0.181
0.199
0.208
0.211
212.16
210.90
208.06
206.26
205.51
0.240
0.499
0.440
0.035
0.208
Q-H kriva pumpe
213
212
211
H [cm]
210
209
208
207
206
merene vrednosti
y = -1432.x2 + 382.8x + 188.5
205
204
0.160
0.170
0.180
Q [l/s]
0.190
0.200
0.210
0.220
REZULTATI MERENJA BR.2:
∆H [cm] ∆Hrač,s [cm]
211.9
15.45
211.1
16.05
210.2
16.99
207.8
18.86
204.2
21.07
Red.br
1
2
3
4
5
Q[l/s]
0.181
0.184
0.189
0.200
0.211
∆Hrač [cm]
211.81
211.23
210.21
207.75
204.23
εaps [cm]
0.090
-0.132
-0.008
0.055
-0.025
Q-H kriva pumpe
213
212
211
210
H [cm]
209
208
207
206
y = -3143.x2 + 981.2x + 137.1
205
204
203
0.175
0.180
0.185
0.190
0.195
Q [l/s]
0.200
0.205
0.210
0.215
REZULTATI MERENJA BR.3:
Redni broj
1
2
3
4
5
H [cm]
212.30
210.60
208.90
206.80
204.00
∆Hsonde [cm]
14.76
16.21
17.66
18.91
20.26
Q [L/s]
0.385
0.403
0.421
0.436
0.451
Hrač [cm] εabs (H) [cm]
212.34
0.039
210.69
0.086
208.89
0.007
206.91
0.107
204.05
0.051
Q-H kriva pumpe
213
212
211
210
H [cm]
209
merene vrednosti
208
207
206
y = -14057x3 + 16666x2 - 6674.8x + 1114
205
204
203
0.380
0.390
0.400
0.410
0.420
Q [l/s]
0.430
0.440
0.450
0.460
SNAGA PUMPE I KOEFICIJENT KORISNOG
DEJSTVA:
Na otporniku merimo razliku potencijala (ΔU), pa jačinu
struje računamo kao:
I= ΔU/2.2 (A)
 Zatim snagu pumpe računamo preko izraza:
P= U*I (W)
 Koeficijnt korisnog dejstva se može dalje izračunati
preko izraza:

ZAKLJUČAK:
zaključiti da su
očitane visine dizanja i
novodobijeni koeficijenti
korisnog dejstva manji od
onih koje nam je dao
proizvođač, što je bilo i
očekivano!
 Možemo
Hvala na pažnji!

similar documents