Bilaga 2_2 RH2000

Report
Bilaga 1
Kalibrering – Dagens kapacitet – något under DG
Energiförlust 0.10m
Rådasjön till Stensjön
Q = 10 m3/s, luckor fullt öppna
Nedströms randvillkor
Nivå 48.05m 58m
Rådasjön
+49.84m +59.79m
Stensjön
+49.74m +59.69m
Observera att sjöns djup ej är uppmätt
Avser GH88
RH2000 minska med 9,95 m
M=13
M=15
M=22
Bilaga 2
Kalibrering – Översvämningen 2006
Energiförlust 0.07m
Stensjön till Dämmet
Q = 23.5 m3/s, luckor öppna till 1.11m
Stensjön
+50.74m +60.69m
Rådasjön
+50.85 +60.80m
Nedströms randvillkor
Nivå 48.55m 58.5m
Observera att sjöns djup ej är uppmätt
Avser GH88
RH2000 minska med 9,95 m
M=13
M=15
M=22
Bilaga 3
Kalibrering - Uppmätt och modellerat QH för Stensjö dämme
Nivå Stensjön (m)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
Modellerat
Uppmätt
0.2
DG
0
0
-0.2
-0.4
SG
-0.6
5
10
15
20
25
Flöde
30 Stensjö dämme (m3/s)
Bilaga 4
Ny föreslagen utformning (Alternativ 1):
Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (bredd 10 m, tröskel sänkt 0,5 m)
för att klara 20 m3/s vid DG och en förlust på 0.1 m mellan sjöarna
Q = 20 m3/s, luckor helt öppna. Bredd 10m
Rådasjön
+49.88m +59.83m
Stensjön +49.78m +59.73m (DG +0.06m)
Observera att sjöns djup ej är uppmätt
Avser GH88
RH2000 minska med 9,95 m
M=19
M=20
M=22
Ny föreslagen utformning (Alternativ 1):
Bilaga 5
Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (bredd10 m, tröskel sänkt 0,5 m)
för att klara 20 m3/s vid DG och en förlust på 0.1 m mellan sjöarna
Q = 20 m3/s, luckor helt öppna.
Avser GH88
RH2000 minska med 9,95 m
Stensjön +49.78m +59.73m
(DG +0.06m)
Bilaga 6
Ny föreslagen utformning (Alternativ 1):
Detalj från Rådasjön till Stensjön
Q = 20 m3/s
Avser GH88
RH2000 minska med 9,95 m
Stensjön
+49.78m +59.73m
(DG +0.06m)
Rådasjön
+49.88 +59.83m
Bilaga 7
Ny föreslagen utformning (Alternativ 1):
Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (bredd 10 m, tröskel sänkt 0,5 m)
Nära SG (+49.14m) har den nya utformningen en kapacitet på 8,5 m3/s. Förlusterna
mellan sjöarna är 0.05m
Q = 8,5 m3/s
Stensjön +49.20 +59.15m (SG +0.06m)
Avser GH88
RH2000 minska med 9,95 m
Rådasjön
+49.25m +59.20m
Bilaga 8
Ny föreslagen utformning (Alternativ 1):
Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (bredd 10 m, tröskel sänkt 0,5 m)
Vid ett flöde på 25 m3/s blir nivå i Stensjön +49.97m. Förlusterna mellan sjöarna är 0.13m
Q = 25 m3/s
Stensjön +49.97 +59.92m (DG +0.25m)
Avser GH88
RH2000 minska med 9,95 m
Rådasjön
+50.10 +60.05m
Ny föreslagen utformning (Alternativ 1):
Bilaga 9
Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (Bredd 10 meter)
Vid ett 100-årsflöde på 32 m3/s blir nivån i Stensjön +50.36m. Förlusterna mellan sjöarna är 0.12m
Q = 32 m3/s
Stensjön +50.36m +60.31m (DG +0.64m)
Avser GH88
RH2000 minska med 9,95 m
Rådasjön
+50.48 +60.43m
Ytterligare breddning av Ståloppet (Alternativ 2):
Bilaga 10
Vattennivåprofil i Ståloppet vid flödet 25 m3/s vid ytterligare muddring av Stålloppet. Detta för att
endast få en förlust mellan sjöarna på 0,1m. Antaget är att kapaciteten vid Stensjö dämme är 25 m3/s
vid DG
Q = 25 m3/s
Avser GH88
RH2000 minska med 9,95 m
Stensjön
+49.78m +59.73m
(DG +0.06m)
Rådasjön
+49.88m +59.83m
Ytterligare breddning av Ståloppet (Alternativ 2):
Bilaga 11
Vattennivåprofiler i Ståloppet vid flödena 10, 12 och 15 m3/s vid SG i Stensjön. Fallförlusterna i Ståloppet
blir 0.04m, 0.06m och 0.09m. För ett icke muddrat Stålopp blir motsvarande fallförlust 0.34m, 0.44m och
0.57m.
Bilaga 12
Kalibrering – Södra kanalen
Observerad nivå +49.05m +59m
Q tot = 23,5 m3/s, 11,3 m3/s via södra kanalen
Avser GH88
RH2000 minska med 9,95 m
Gångbro (uk +46.49m +56.44 m) svämmade inte över, men
Pga. dess strypande sektion svämmade bankarna uppströms över
Vattendragets bankar
Konfluens
Konfluens
Bro uppströms
M=15
M=20
M=13
Kalibrering Norra kanalen, dimensionerande flöde 13 m3/s
Avser GH88
RH2000 minska med 9,95 m
Bilaga 13
Norra kanalen, dimensionerande flöde, rensning av stenar mellan
längdkoordinater 50 m och 80 m
Bilaga 14
Avser GH88
RH2000 minska med 9,95 m

similar documents