Studiegebied Gezondheidszorg

Report
Studiegebied
Gezondheidszorg
Onze onderwijsvisie
Dit streven we na:
• Competenties > we streven na dat
studenten kennis, vaardigheden en
attitudes gradueel ontwikkelen en die
geïntegreerd beheersen in een
steeds complexer wordende context.
Ondersteunende wetenschappen (+/- 70 studiepunten)
• Humane wetenschappen
• Biomedische wetenschappen
• Gezondheidszorgorganisatie
• Wetenschappelijke vorming
HUB en Algemene
Competenties
Beroepsspecifiek (+/- 110 studiepunten)
• Beroepsspecifieke wetenschappen (theorie)
• Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs
• Professionele ontwikkeling
- Werkveldervaring (stages)
- Persoonlijk OntwikkelingsPlan
- Internationale module
Domeinspecifieke
Competenties
Ergo
Hoe willen we dit bereiken?
• Via zelfsturend leren, waarbij
studenten gradueel zichzelf meer gaan
sturen en de sturing door docenten
afneemt.
• Via ervaringsleren waarbij studenten
onmiddellijk de kennis en de
vaardigheden in een reële context
kunnen plaatsen. Projectwerking
en werkveldervaring staan
hier centraal.
Gradueel opgebouwd zelfsturend leren
De nodige beroepsvaardigheden
werken
moetenStudenten
onberispelijk
beheerst
opdrachten
tijdens de
worden.
Na eenuit
aanleerfase,
lessen.
Er is nog
sturing, hun
oefenen
studenten
zelfstandig
maar op vraag
van de
vaardigheden
in de skillslabs
studenten
(Begeleid
(Zelfstandigzelf.
OEFenen)
Werk College)
ZOEF
In het Persoonlijk
OntwikkelingsPlan
geven
Studenten werken
thuis of
studenten
zelf vrije
aan momenten
hoe ze de aan
tijdens
Studenten bereiden inhouden
taken. Zedie
kunnen
nog beperkte
competenties
ze moeten
voor alvorens ze naar de les
feedbackontwikkelen.
krijgen alvorens ze het
beheersen
komen. Zo zijn ze actiever
eindproduct
indienen.
(Docent
Zelfreflectie
en actie
staan hier
Onafhankelijke Taak)
betrokken bij de les.
centraal.
(Voorbereidings OPdracht)
Ervaringsleren: projectonderwijs
Wegwijs in Gezondheidszorg:
Projecten
Bij de start Sociale
van het academiejaar
wordt je
Vaardigheden:
letterlijk wegwijs gemaakt in de wereld van
TijdensErvaring
de SOVA-dagen
neem je je sociale
Met Beperkingen:
de Gezondheidszorg. Bezoeken aan
vaardigheden onder de loep. Je staat
organisaties
endeze
getuigenissen
maken
dit met
Tijdens
dagen maak
je kennis
Multicultureel
Internationaal
uitgebreid
stil bij je eigenen
sterke
en minder
concreet
personen met
beperkingen, stoornissen en
sterke punten: hoe kan
je die uitspelen of
Project:
handicaps. Via getuigenissen en
verbeteren?wereld
Een veranderende
vraagt om
ZOEF
gezamenlijke
activiteiten
leer
je wat het
Future
Wise:
aangepaste gezondheidszorg. Het is
betekent
omdag
met beperkingen
te informatie
leven. Via
Tijdens
deze
heel wat
belangrijk
dat jekrijg
leertjeomgaan
met een divers
InterProfessioneel
Opleidingssimulatieoefeningen
ervaar
je evenop
hoe het
om
je nogNiet
beter
voor
temaar
bereiden
publiek.
evident,
wel een je
leerrijk
aanvoelt
om
visueel
beperkt
te
zijn.
professionele
start.
proces.
Jeproject:
krijgt dan
ook heel wat
informatie
destellen
mogelijkheden
Op basis
van een over
casus
studenten uit
ervaring
op te doen.
de om
vierinternationale
opleidingen van
het studiegebied
Gezondheidszorg in een overleg een
zorgplan op. Daarna ga je in discussie over
stellingen die te maken hebben met
communicatie, beroepsgeheim, overleg met
oversten, …
MB
Wat wordt er getoetst en hoe?
Vaardigheden zijn de skills die
Kennis blijven we belangrijk
vinden. Je blijft die nodig
hebben als achtergrond.
Toetsing gebeurt via multiple
choice, redeneervragen, puur
kennisvragen
je goed onder de knie moet
hebben om het werkveld in te
stappen.
Praktijktoetsen in het skillslab gaan
na of je ze voldoende beheerst.
Sociale vaardigheden toetsen we
via rollenspel en opdrachten.
Eigen ontwikkelproces is durven stilstaan bij hoe je als
zorgverlener ontwikkelt, is je bewust worden van welke
beroepsattitude je hebt.
Via acties die je zelf onderneemt, reflecties laat je dit zien.
WIG
• Wegwijs in Gezondheidszorg
• OOD: gezondheidszorgorganisatie
– 20 uur hoorcollege en opdracht
– Grote groepen (tussen 90-150 studenten)
– Zuiver kennisoverdracht
– Specifieke van opleiding wordt weinig of niet
benadrukt
WIG
• Doel: studenten vanaf de start van hun
opleiding in contact brengen met
gezondheidszorg enTerranova.
WIG
• Projectdag
• Combinatie algemene info en
opleidingsspecifieke info
• Verplichte activiteit
WIG
• Ood gezondheidszorgorganisatie tastbaar
en concreet maken
• Uren hoorcollege reduceren
Programma WIG 2011
• I:\My Documents\gzhzorgorg 20102011\programma wig pz en qz 20112012.docx
WIG
• Studenten maken direct kennis met aantal
spelers gezondheidszorg
• Begin van academiejaar om hier echt de
nadruk op te leggen!
• Kennismaking organisaties specifiek voor
gezondheid en Brussel
• Deel wordt ingevuld door ood
verantwoordelijke
gezondheidszorgorganisatie
• Ander deel per opleiding
BOA
• Voor aanpassing curriculum
– Ood recht
– Beroepsuitoefening
– Informatica
– ....
BOA
• Sinds 2010-2011
• 1 groot OOD per opleiding:
• Beroepsorganisatorische aspecten
BOA
• Gemeenschappelijk:
– Recht
– Gezondheidsinformatica
– Teamcommunicatie en sociale vaardigheden
BOA
• Uniek:
– Dit OOD wordt geconcentreerd op laatste 2
weken einde 1e semester
– Doel?
BOA
• Aantal studiepunten: 5
• Gemeenschappelijke stam voor alle
opleidingen studiegebied gezondheidszorg
HUB
• Deel individueel
BOA
• Recht:
– In grote groep: 3e opleidingsfase medische
beeldvorming en optiek en optometrie en
groep verpleegkunde en ergotherapie:
•
•
•
•
•
Bronnen medisch recht
Beroepsgeheim
Aansprakelijkheid
Patiëntenrechten
Valsheid in geschrifte
BOA
• Specifiek deel opleiding verpleegkunde
– Recht:
• Euthanasiewetgeving
• Abortuswetgeving
– Beroepsuitoefening
• Herhaling ABC
• Trends in verpleegkunde...
BOA
• Afsluiten BOA is het IPO project
• Interprofessioneel opleiden
BOA
• Dagindeling ipo
• TAKENLIJST docenten IPO-dag.doc
• Infofolder studenten.docx
• Opleidingsoverkoepelende activiteiten
– Enorme meerwaarde
– Tastbaar maken linken tussen opleidingen
– Enthousiasme studenten en docenten
– Kostprijs en personeelsinzet
Student brengt zelf Zuurstof in
zijn opleiding

similar documents