Koszty jako*ci Temat: B**dy przepisach prawa i stosowaniu prawa

Report
Seminarium dyplomowe 2
Zasady pisania pracy magisterskiej
Prowadząca: prof. nadzw. dr hab. Zofia Zymonik
Wydział Informatyki i Zarządzania k. Zarządzanie
Plan wystąpienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Wymagania stawiane pracom magisterskim i dyplomantom
Problem badawczy
Koncepcja pracy
Cel pracy
Pytania badawcze
Podział pracy na rozdziały, podrozdziały i punkty
Wstęp i zakończenie
Akapity
Piśmiennictwo wraz z przykładami
Układ pracy (Spis treści)
Wykaz błędów popełnianych przez studentów piszących prace dyplomowe
12.
Opracowała: Z. Zymonik
1
Wymagania stawiane pracom magisterskim
i dyplomantom
-
Praca magisterska powinna być opracowaniem oryginalnym.
Od pracy magisterskiej wymaga się nie tylko rozwiązań praktycznych, lecz
także posłużenia się odpowiednią wiedzą teoretyczną. Zatem poszukuje się
możliwości zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.
-
Praca magisterska powinna zawierać więc wyniki własnych badań
magistranta. Być oparta na faktach, własnych pomysłach i przemyśleniach.
-
Student – magistrant musi umieć: wykorzystać wiedzę nabytą podczas
studiów, samodzielnie poszukiwać materiałów niezbędnych do pisania
pracy, powoływać się na źródła informacji, postawić diagnozę i ocenić
problem, krytycznie dokonać analizy dorobku teoretycznego w danej
dziedzinie, zastosować odpowiednie metody badawcze, logicznie realizować
pracę, posługiwać się jasnym, zrozumiałym językiem.
-
Opracowała: Z.Zymonik
2
Problem badawczy
• Każda praca magisterska zaczyna się od zidentyfikowania problemu
badawczego.
• Problem badawczy powinien mieć dość wąski zakres.
• Poszukiwanie problemu badawczego wymaga zapoznania się z
literaturą wdanej dziedzinie, aby było wiadomo, co już zrobiono w
danej dziedzinie, jakie problemy gospodarcze są warte rozwiązania.
• Problem badawczy może być niewielki, ale jego rozwiązanie
powinno być bardzo solidne.
•
Opracowała: Z.Zymonik
Koncepcja pracy
• Koncepcja pracy zawiera temat pracy, cel i zakres pracy hipotezy
(pytania badawcze) oraz strategie rozwiązania problemu (drogę
dojścia do celu).
• Wynikiem opracowania koncepcji jest plan pracy, który potem staje
się spisem treści pracy mgr.
• Plan pracy obejmuje wstępną strukturę pracy (podział na rozdziały,
podrozdziały, punkty).
•
Opracowała: Z.Zymonik
Cel pracy
• Cel pracy nazywany często jest nazywany drogowskazem pracy mgr.,
pozwala bowiem skoncentrować się na istotnych zagadnieniach.
• Cel pracy jest kojarzony z analizą, porównaniem wykazaniem przydatności,
określeniem różnic, udowodnieniem czegoś. Nie można pisać, ze celem
pracy jest „przedstawienie” czegoś
• Może być cel główny i cele cząstkowe (realizacja celów cząstkowych
prowadzi do osiągnięcia celu głównego).
• Cel powinien być zwięzły i precyzyjny (nie rozmyty)
• .
•
Opracowała: Z.Zymonik
Pytania badawcze
• Student powinien się zastanowić na jakie
pytania badawcze ma odpowiedzieć jego
praca magisterska (jedno – trzy pytania).
•
Opracowała: Z.Zymonik
Podział pracy na rozdziały, podrozdziały
i punkty
•
•
Treść pracy powinna być podzielona na rozdziały (całość pracy powinna liczyć 80-90
stron).
Zwykle są trzy rozdziały: teoretyczny i dwa praktyczne.
Rozdział pierwszy (20 stron) jest przeglądem literatury (czyli stanowi jaki jest stan
wiedzy o rzeczywistości).
Rozdział drugi (20 stron) określa jaki jest problem badawczy i w jaki sposób zamierza
się go rozwiązać (tu także powinno się krótko scharakteryzować przedsiębiorstwo).
Rozdział trzeci (25-30 stron) dotyczy rozwiązania problemu.
Kolejny rozdział musi być logiczną kontynuacją poprzedniego.
Do rozdziałów, podrozdziałów i punktów musi być dostosowana wielkość czcionki.
Rozdziały pisze się 14-tką , podrozdziały 13-tką, punkty – 12-tką. Litery powinno się
pogrubić.
Tekst pisze się 12-tką, z odstępem 1,5.
•
Opracowała: Z.Zymonik
•
•
•
•
•
•
•
Wstęp i zakończenie
• Wstęp i zakończenie stanowi ramy pracy mgr.
• Wstęp i zakończenie opracowuje się dopiero po napisaniu i
zaakceptowaniu przez promotora rozdziałów pracy.
• We Wstępie (1,5 strony), który wprowadza do problematyki pracy
powinny się znaleźć: przesłanki (uzasadnienie) podjęcia tematu
pracy (dlaczego taki temat jest ważny dla nauki i praktyki), cel
pracy, a także jej zakres, krótki opis zawartości kolejnych
rozdziałów pracy, krótki opis metod i technik badawczych, którymi
autor posłużył się w pracy.
• W Zakończeniu (2-2,5 strony) należy rozliczyć się z celu pracy,
podać rezultaty (wyniki swoich badań); sformułować wnioski (3-5).
•
Opracowała: Z.Zymonik
Akapity
• Akapitem jest nazywany odrębny, zaznaczony wcięciem
pierwszego wiersza, fragment, wyodrębnionego pod
względem treści, tekstu.
• W danym akapicie zdanie następne jest logiczna
kontynuacją zdania poprzedniego.
• Dzięki akapitom całość opracowania jest przejrzysta można łatwo odszukać dany fragment tekstu.
•
Opracowała: Z.Zymonik
Piśmiennictwo
• W pracy dyplomowej koniecznie trzeba się powołać na źródła czerpania
informacji, co świadczy o rzetelności pracy i przestrzeganiu praw autorskich
( z dokładnością do stron pracy).
• Praca dyplomowa nie może być plagiatem!
• Piśmiennictwo stanowią: książki, artykuły w czasopismach naukowych, akty
prawne, normy, witryny internetowe, materiały wykładowe i seminaryjne,
dokumentacja obiektu badań.
• Pozycje literatury powinny być zestawione alfabetycznie według nazwisk
autorów (względnie tytułów opracowań – gdy są prace zbiorowe).
•
Opracowała: Z.Zymonik
Przykłady
•
•
W przypadku, gdy jest jeden autor ( lub kilku autorów książki):
Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wydanie drugie
poszerzone, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
•
•
W przypadku pracy zbiorowej:
Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej, pod redakcją naukową
Janusza Zymonika i Zofii Zymonik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2006.
•
•
W przypadku artykułu lub rozdziału w książce:
Zymonik J., Polskie działania dostosowawcze do wymagań Unii Europejskiej w
zakresie zgodności i normalizacji, [w:] Zarządzanie jakością w procesie integracji
europejskiej, pod redakcja naukową Janusza Zymonika i Zofii Zymonik, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
•
Opracowała: Z.Zymonik
Przykłady
• W przypadku artykułów w czasopismach naukowych:
• Myszewski J.M., Jakość w normie. Definicja jakości a jakość definicji,
„Normalizacja” 2001, nr 3.
• W przypadku aktów prawnych:
• Akty prawne powinny być ułożone według ich ważności (ustawa, dekret,
rozporządzenie, zarządzenie)
• Na przykład: Ustawa z dnia 16 września z 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U.
z 1995 r., Nr 54, poz. 228 z późn. zm.).
• W przypadku norm:
• PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Polski
Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009.
•
Opracowała: Z.Zymonik
Przykłady
•
•
W przypadku materiałów wykładowych:
Zymonik Z., Podstawy zarządzania jakością, materiały wykładowe, rok akademicki
20011/2012, Politechnika Wrocławska 2012.
•
•
W przypadku witryn internetowych:
www.sei.emu.edu/ideal/ideal.bridge.html (data pobrania: 20.02.2012).
•
•
W przypadku dokumentacji obiektu badań:
Księga Jakości, wydanie drugie, Wrocław 2012.
•
Uwaga: wewnątrz pracy pisze się strony źródeł literatury, z której korzystamy, np.
Zymonik Z., Wkład starożytności do problematyki jakości i jej kosztów, „Problemy
Jakości” 2004, nr 8, s. 36.
•
Opracowała: Z.Zymonik
Cytaty
• Cytat jest rozumiany jako dosłowne przytoczenie w tekście cudzych
słów.
• Przykład:
• J. Juran – światowy autorytet w dziedzinie jakości – twierdzi, że :
(…) działalność kierowniczą człowieka pierwotnego można nazwać
doskonałą, gdyż – będąc wykonawcą wszystkich czynności – mógł je
koordynować za pomocą tak doskonałego urządzenia, jakim jest
mózg ludzki ( tu należy podać stronę, do której odnosi się cytat).
• Uwaga: Błędem jest cytowanie zbyt częste. Nie cytuje się
podstawowej wiedzy.
•
Opracowała: Z.Zymonik
Układ pracy (Spis treści)
•
•
•
•
•
•
•
•
Wstęp
Rozdział 1…..
Rozdział 2…..
Rozdział 3…..
Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel
Spis załączników
•
Opracowała: Z.Zymonik
Wykaz błędów
popełnianych przez dyplomantów
piszących prace magisterskie
• Zbyt długi Wstęp, z którego nic nie wynika. Brak jednoznacznego
sformułowanego celu pracy. Cel jest powtórzeniem tytułu pracy.
• Tytuł jednego z rozdziałów jest identyczny z tytułem pracy.
• Brak proporcji miedzy liczbą stron poszczególnych rozdziałów.
• Przepisywanie całych fragmentów literatury bez własnego wkładu
intelektualnego i bez powołania się na źródło informacji.
• Przy powołaniu się na źródło literatury brakuje numerów stron, na
których dana myśl się znajduje. Cytaty nie mają odniesienia do
stron.
•
Opracowała: Z.Zymonik
Wykaz błędów
popełnianych przez dyplomatów
piszących prace magisterskie c.d.
• Nieaktualność danych, norm, przepisów prawnych.
• Niewłaściwie podane źródła informacji. Na przykład materiały
konferencyjne zawierają zbiór referatów różnych autorów. Nie wystarczy
wtedy podać tylko nazwisko redaktora takich materiałów i tytułu tych
materiałów, lecz konieczne jest przytoczenie nazwiska autora i tytułu
referatu.
• Brak przy adresach stron www dat korzystania z tych stron (strony www są
często zmieniane, aktualizowane i podanie dat jest konieczne).
• Brak przywołania źródła informacji pod rysunkami i tabelami (niekiedy
dyplomant przerysowując rysunek z literatury i nadając mu nieznacznie
zmieniona formę graficzną, umieszcza pod nim informację: Źródło:
opracowanie własne; jest to niedopuszczalne).
•
Opracowali: J.Zymonik i Zofia Zymonik
Wykaz błędów
popełnianych przez dyplomantów
piszących prace magisterskie c.d.
• Brak przywołania w tekście numerów zamieszczonych rysunków i tabel oraz
załączników.
• Treść pracy jest przeładowana różnymi zestawieniami i schematami, które
bez uszczerbku dla merytorycznej strony pracy mogą być umieszczone w
załącznikach.
• Zamieszczenie w tekście pracy wzorów dokumentów (powinny być w
załącznikach).
• Brak właściwego i rozsądnego stopniowani wielkości czcionki, którą są
pisane tytuły poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów (zwykle tytuł
piszemy 14-tką, podrozdziału 13-tką, tekst 12-tką).
•
Opracowali: J.Zymonik i Zofia Zymonik
Wykaz błędów
popełnianych przez dyplomantów
piszących prace magisterskie c.d.
• Niewłaściwe używanie w tekście pracy wyrazów obcego
pochodzenia, których znaczenia student nie rozumie oraz coraz
częstsze wprowadzanie pełnych zwrotów i określeń w języku
angielskim, mimo że są ich polskie odpowiedniki.
• Oddawanie promotorowi całej pracy lub jej części do oceny
wymaga wcześniejszego usunięcia błędów stylistycznych,
ortograficznych i tzw. literówek. Student-dyplomant powinien
przed oddaniem pracy sam swoją pracę przeczytać, poprawić styl
oraz wszystkie błędy komputerowe. Promotor nie jest od tego,
żeby zajmować się poprawianiem błędów. Taka praktyka jest
przejawem braku szacunku nie tylko dla promotora, ale i do
samego siebie.
•
Opracowali: J. Zymonik i Zofia Zymonik
Zalecana literatura
• Brycz B., Dudycz T., Przewodnik dla piszących
prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE,
Warszawa 2011.
•
Opracowała: Z.Zymonik
Dziękuję za uwagę

similar documents