Sądy w Polsce

Report
Zasady wymiaru sprawiedliwości
Władzę sądowniczą w Polsce sprawują
sądy i trybunały,
które wydają wyroki w imieniu państwa
– Rzeczypospolitej Polskiej
i są władzą odrębną,
niezależną od innych władz,
służą ochronie prawa oraz
rozstrzyganiu wszelkich sporów
Wymiar sprawiedliwości w
Rzeczypospolitej Polskiej sprawują
Sąd Najwyższy,
sądy powszechne,
sądy administracyjne
oraz sądy wojskowe.
( konstytucja RP Art. 175 )
Zasady wymiaru sprawiedliwości
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Niezawisłości sędziowskiej
Jednolitości systemu organów sądowych
Kolegialności
Instancyjności
Jawności postępowania
Prawa oskarżonego do obrony
Udziału ławników w orzekaniu
Prawdy obiektywnej i swobodnej oceny dowodów
Domniemania niewinności
Warunki niezawisłości sędziowskiej
 Sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko ustawom(art. 178)
 Sędziowie są powoływani na czas nieoznaczony ( art. 179)
 Sędziowie są nieusuwalni ( art. 180)
 Sędziowie maja immunitet sędziowski (art. 181)
Organy pomocy i obsługi prawnej
Prokuratura
Adwokatura
Notariusz
Radca prawny
http://odn.zce.szczecin.pl/ju/eduobyw/pliki/stronywo/polity/polc07.pdf
Praca domowa
 Prześledź ile lat trwa oraz jakie
warunki należy spełnić dla :
1) aplikacji sędziowskiej w Polsce
2) aplikacji adwokackiej w Polsce
3) aplikacji notarialnej
Oprac. mgr B. Sikora

similar documents