Mjetet per sigurimin e kontrates, Fjolla Besimi

Report
Punoi:
Fjolla Besimi








Se pari me ane te mjeteve per sigurimin e kontrates
sigurohet permbushja e detyrimeve nga ana e debitorit.
Ngase ka raste kur debitori nuk e permbush detyrimin e
vet ose e permbush me vonese , athere kur cilesia e
mallit nuk eshte ndoshta e njejte.
Dhe gjyqi nuk eshte nje menyre
shume efiçente sepse zgjate
shume , andaj perdoren mjetet
per sigurimin e kontrates.
Te cilat ndahen si me poshte ..
h

Mjete reale :

Mjete personale :




Hipoteka
Pengu
Kapari
Kaucioni



Pendimi
Kushti Penal
Dorezania
Eshte mjet I sigurimit personal per ekzekutimin e
kontrates,ku autorizohet njera ose dy palet kontraktuese
qe te terhiqen nga kontrata duke dhene pendimin.
 Pendimi eshte premtim I shumes se caktuar ne te holla ose
ndonje vlere tjeter pasurore te cilen do ta paguaje njera
ose te dy palet,ne rast se heqin dore nga kontrata e
lidhur,ku ne kete rast kane dy opsione :
 Te permbushin kontraten
 Ose ta paguaje pendimin .

• Si shkak i mosekzekutimit ose ekzekutimi ne
menyre jo te duhur te detyrimeve palet mund te
parashikojne ne kontrate pagimin e nje shume te
hollash,apo kryerjen e nje detyrimi tjeter per
riparimin e demit ose per te nxitur ekzekutimin e
tij
•Kreditori nuk mund te kerkoje ne te njejten kohe
pagimin e kushtit penal dhe ekzekutimin e
detyrimit.
Eshte mjet personal per sigurimin e kontrates,me
ane te se ciles dorezani detyrohet qe ndaj kreditorit
te permbushe plotesisht dhe me kohe detyrimin
nese ate se permbush debitori kryesor
Ne dorezanie kreditori ka dy
Debitore.
Dhe ajo shuhet nese :
•shuhet kontrata kryesore
•kreditori ja fal borgjin dorezanit
•me nderrimin e debitorit
•me konfondim

• Eshte mjet sigurimi real i kontrates,ne baze te ciles
kreditori fiton te drejten qe pas voneses se debitorit kerkon
posedimin e objektit te pengut me qellim per ta shitur,per ta
nxjerre prej çmimit detyrimin e debitorit .
• Disa nga karakteristikat e hipotekes jane:
-hipoteka si e drejte aksesore
Shuhej me shuarjen e detyrimet
-ne baze te hipotekes kreditoret
fitonin te drejten qe ne momentin
E voneses debitorit ti kerkonin posedimin e objektit te hipotekes .
• Eshte mjet real per mbrojtjen e kontrates,ne
baze te cilit debitori ose dikush tjeter merr
detyrim ndaj kreditorit qe ta dorezoj ate send
te levizshem te cilin e ka ne pronesi,qe dmth
te permbush detyrim
ne menyre qe kreditori obligohet qe ate send
ta ruaje dhe qe pas shuarjes se kerkeses se tij
ta kthej ate te pademtuar.







Quhet shuma ne te holla qe njera nga palet I jep tjetrit per
llogari te shumes qe po ti paguhet ne baze te kontrates
dhe te siguroje ekzekutimin e saj.
• Kur kontrata nuk ekzekutohet nga faji I
I pales qe ka dhene kapar-kjo pale e hum-bet kaparin ,nderse kur kontrata nuk
ekzekutohet nga faji I pales qe ka marre
kaparin , kjo pale eshte e detyruar ta
ktheje dyfishin e kaparit .
Kaucioni eshte sigurimi I kontrates qe debitori
I jep kreditorit dhe si dallim nga pengu ka se ne peng
Jepen sendet individualisht te caktuara .


similar documents