Slide 1

Report
QENDRA KOMBËTARE E
REGJISTRIMIT
2
 Qendra Kombëtare e Regjistrimit
është institucioni i vetëm përgjegjës
për regjistrimin e biznesit në
Shqipëri.
 Sportel me një ndalesë (one stop
shop), ku kryen të gjitha proceset e
regjistrimit të biznesit.
 Regjistrim i njëkohshëm në organet
tatimore në nivel kombëtar dhe
vendor, në sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore dhe inspektoriatin e
punës.
3
 Mban regjistrin tregtar dhe kryen regjistrimet në të, në
përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 9723 /2007, për qëllim
të regjistrimit fiskal, të sigurimeve shoqërore e
shëndetësore, si dhe të inspektimit të marrëdhënieve të
punës;
 Lëshon çertifikata, ekstrakte të regjistrimeve dhe kopje të
vërtetuara të akteve të depozituara sipas përcaktimit të
këtij ligji;
 Publikon të dhënat e regjistrit të mbajtur, si dhe siguron
aksesin e lirë të publikut në to;
 Informon dhe këshillon për procedurat e regjistrimit.
ÇFARË ËSHTË REGJISTRI
TREGTAR
 Regjistri Tregtar i Republikës së Shqipërisë është
elektronik dhe i hapur për publikun, është një bazë
të dhënash unike e subjekteve që sipas
legjislacionit shqiptar kryejnë veprimtari
ekonomike/tregtare;
4
 Regjistri përmban të dhëna, që i përkasin
themelimit, veprimtarisë dhe çregjistrimit të
subjekteve.

Lehtësi në regjistrimin e biznesit në 24 orë;

Procedurë administrative me vetëdeklarim në procesin e
regjistrimit;

Informatizimi i të dhënave dhe i procesit të regjistrimit;

Minimizimi i kohës dhe kostos së regjistrimit, 24 orë dhe 100
lekë:

Regjistrimi i njëkohshëm në administratën tatimore vendore
dhe qendrore, sig. shoq, dhe shëndetësore dhe zyrat e punës:

Rritja e transparences;

Reduktim i korrupsionit.
5
NGRITJA E INSTITUCIONIT TË QENDRËS
KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT DHE REFORMA
PËR LEHTËSIMIN E REGJISTRIMIT TË BIZNESIT
AKSESI NË INFORMACION

Çdo informacion është i aksesueshëm për publikun duke u paraqitur
pranë sporteleve të QKR apo vizituar faqen tonë të internetit
www.qkr.gov.al (me përjashtim të informacionit personal mbi
pjesëtarët e biznesit).

Faqja e internetit të QKR-së www.qkr.gov.al është një dritare e hapur
informative për biznesin.
6
– Faqja është riformatuar;
– Faqja e internetit tashmë përmban një informacion të përditësuar dhe të
përkthyer në gjuhën e huaj, përmban një manual përdorimi shoqëruar me një
video ilustruese.
– Është rritur shpejtësia e kërkueshmërisë nga 40 në 5.2 sekonda me prioritet
në të ardhmen shfaqja në kohë reale;
– Ndërhyrja në portal ka ndikuar drejtpërsëdrejti në rritjen e numrit të vizitorëve
dhe përdoruesve të portalit me 190% (për periudhën Janar – Qershor 2014
portali është vizituar nga 298,527 vizitorë) krahasuar me të njëjtën periudhë
të vitit të kaluar.
– Është rritur me 97% numri i vizitorëve nga vendet e huaja.
SHËRBIMET MË TË REJA PËR PUBLIKUN
 Buletini i Regjistrimeve, që gjeneron në kohë reale çdo të dhënë
të regjistruar në regjistrin tregtar nga QKR.
http://www.qkr.gov.al/nrc/Daily_Bulletin_of_New_Registration.asp
x
 Kontrolli i statusit të aplikimit për regjistrim.
http://www.qkr.gov.al/nrc/Businesses_in_Passive_Status.aspx
 Shërbimi i lëshimit të ekstrakteve të regjistrimit të subjekteve të
nënshkruara elektronikisht. Ky shërbim mundësohet nëpërmjet
dërgimit të një kërkese për ekstrakt në adresën e e-mailit
[email protected] nga çdo subjekt publik/privat që ka një
marrëveshje me QKR-në.
 Kërko për emër të lirë. Çdo shtetas, përpara regjistrimit të
subjektit në QKR nëpërmjet aksesit online të portalit, mund të
kërkojë për emër të lirë.
http://www.qkr.gov.al/nrc/Reserve_Subject_Name.aspx
8
 Regjistrimi online i biznesit dhe përdorimi për herë të parë i
nënshkrimit elektronik.
9
BULETINI I REGJISTRIMEVE
10
KONTROLLI I STATUSIT TË
APLIKIMIT PËR REGJISTRIM
11
KËRKO PËR EMËR TË LIRË
REGJISTRIMI ONLINE I BIZNESIT
NËPËRMJET SPORTELIT VIRTUAL

QKR, kryen funksionet e saj edhe nëpërmjet hapjes së sportelit virtual,
duke ofruar shërbime për publikun në distancë, për komunikimin e
drejtpërdrejtë me sistemin qendror të QKR-së nëpërmjet pajisjeve
elektronike.
Projekti ynë i aplikimeve online është shumë ambicioz dhe si i pari i
këtij lloji në Shqipëri, dhe synon:
– Shkurtimi i kohës së rregjistrimit nga 24 orë (dy vizita në QKR) ditë në 8 orë pune;
– Ulja e vizitave të bizneseve në QKR me 30% në qendër dhe 10% në sportelet e
rretheve;
– Aplikimi për herë të parë i nënshkrimit elektronik nga subjektet dhe QKR.
– Pasqyrimi online i pasqyrave financiare dhe raporteve të auditit;
– Mundësimi i tërheqjes on-line të dokumenteve/ekstrakteve (50% e bizneseve
kërkuese brenda vitit 2015).
12

13
Ndërveprimi me struktura të
tjera qeveritare
Ky ndërveprim siguron dhe synon:
 Një shkëmbim të dhënash në një kohë reale dhe
një shërbim më efiçent ndaj subjekteve tregtare
dhe publikut;
 Sigurimi i të dhënave të duhura në formën dhe
kohen e kërkuar ;
 Siguria e informaciont të transmetuar;
 Ruan konfidencialitetin e subjekteve;
14
 Përditësim të menjëhershëm të statuseve të
informacioneve mbi biznesin.
MMSR
DPT
QKR
APP
DPSHTRR
IQ
15
QKR ndërvepron duke
shkëmbyer të dhënat
mbi bizneset me
strukturat e, DPT,
DPSHTRR,
Inspektoriati Qendror,
Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë
(ndihma ekonomike)
dhe APP.
INFORMACIONI QE TRANSMETOHET
 DPSHTR
Nuis, emri i subjektit, administratorit, statusi i subjektit, rrethi, njesia
administrative (Bashki/Komuna), adresa, email, telefoni, data e
regjistrimit, adresa sekondare, etj;
 Inspektoriati Qendror
Nuis, data e regjistrimit, emri i subjektit, forma ligjore, aktiviteti, kodi
nace, adresa kryesore (Qarku, Njqv), adresat sekondare (Qarku,
Njqv), emri tregtar i shoqërise, kontaktet, telefon/cel, email, web
page;
 MMSR projekti per NE.
Emri, mbiemri, nr. identifikimit, Nuis, emri i subjektit dhe statusi;
 APP
16
Do të gjenerojë automatikisht ekstraktin e subjektit që merr pjesë në
prokurimet publike.
17
NDËRVEPRIMI ME DREJTORINË E
PËRGJITHSHME TË TATIMEVE
TË DHËNAT QË DËRGOHEN NË
DPT
 Informacioni dergohet nga QKR në drejtim të DPT, lidhja midis
databazës së QKR-së dhe asaj të DPT realizohet nëpërmjet një serveri
(Buffer server) i cili lejon transmetimin dhe përkthimin e informacionit
nga QKR në drejtim të DPT.
 Formatet e regjistrimit të QKR-së janë të përshtatura me seksione të
dedikuara për DPT (pjesa fiskale), këto ndryshime janë realizuar direkt
në databazë dhe lexohen nga buffer server.
 Me përfshirjen e DPT ne EBS kjo lidhje do të realizohet drejtpërdrejtë
midis dy sistemeve.
18
 Implementimi i sistemit të ri të DPT (parashikuar për tu përfunduar në
Tetor 2014) do të mundësojë dhe ndërveprimin e parë të dy
databazave, kështu DPT do të mund të dërgojë dhe reflektojë në
sistemin e QKR-së të dhenat e saktësuara dhe të ndryshuara mbi
subjektet e më konkretisht: Kodi NACE, dhe bilancet apo dhe
informacione të tjera mbi subjektet.
ARKITEKTURA E KOMUNIKIMIT
QKR - DPT
19
 Arkitektura e komunikimit do të jetë e tipit SOA (Service
Oriented Architecture). Kjo arkitekturë bazohet mbi ESB dhe
dy klientë komunikimi të cilët quhen, DIS (Department
Integration Server).
 DIS vendoset në kufijtë e sistemit elektronik dhe luan rolin e
një proxy ndërmjet sistemit elektronik të QKR-së dhe ESB
apo sistemit elektronik tatimor dhe ESB.
 Detyra kryesore e DIS është, të standartizojë komunikimin
midis QKR dhe DPT duke e sjellë atë në një gjuhë të
përbashkët duke fshehur specifikat e secilit sistem
elektronik.
TË DHËNAT QË DËRGOHEN
NË DPT
 RequestMessage. Ky entitet përfaqëson kërkesën për regjistrim dhe
ndryshime si dhe identifikon llojin e Veprimit: Regjistrim fillestar, Ndryshime;
Çregjistrim,Likujdim; Korrigjim të dhënash; Pezullim Aktiviteti; Aktivizim
Aktiviteti; ndryshim i Statusit Penal; Plotësim Ekstrakti Historik; Ndryshim
Statusi; Projekt bashkimi me përthithje; Projekt ndarjeje në shoqëri ekzistuese;
Shpallja I për Shndërrimin; Shpallja II per Shndërrimin; Miratimi i Shndërrimit,
 BusinessPeople. Ky entitet përfaqëson administratorët e subjektit.
 JuridicalPerson/. Ky entitet përfaqëson të dhënat në lidhje me një person
juridik i cili luan role të caktuara në një subjekt. Këtu depozitohen të dhëna për
ortakët/aksioneret.
 SUSACTCANMESSAGE. Ky entitet përfaqëson të dhënat në lidhje me
veprimet e Aktivizimit/Pezullimit dhe Çregjistrimit të një subjekti legal.
 BusinessTaxes. Ky entitet përfaqëson tatimet për të cilat një subjekt është
regjistruar. Tvsh, tatim fitimi,aksize, tthfbv,tatimi mbi të ardhurat nga punësimi,
Kontribut i sigurimeve shoqërore, Kontribut i sigurimeve shëndetësore, Tatimi
mbi lojrat e fatit,kazinotë dhe hipodromet, Taksat nacionale.
20
 BusinessAddresses/ Ky entitet përfaqëson adresat e biznesit. Adresa
kryesore dhe sekondare
FORMULARI
Seksionet
Te dhenat
A
Të dhëna të detyrueshme
AI
Të dhënat e themeluesve individ
AII
Të dhënat e themeluesve persona juridikë
AIII
Këshilli mbikqyrës
AV
Bordi drejtues
B
Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
C
Të dhëna mbi personin e autorizuar për regjistrim
D
Deklarime të detyrueshme për qëllime tatimore, të
sigurimeve shoqërore, shëndetësore e të inspektimit të
marrëdhënieve të punës
21
Aplikimi per regjistrim përmban kryesisht të dhenat e mëposhtme:
22
FORMULARI
23
SKEMA E KOMUNIKIMIT QKR - DPT
PËR TË MUNDËSUAR KOMUNIKIMIN ELEKTRONIK
MIDIS QKR DHE NJQV, ËSHTË E NEVOJSHME NJË
INFRASTRUKTURË RRJETI ELEKTRONIK
 Kjo infrastrukturë rrjeti elektronik do të jepet nga infrastruktura e rrjetit
qeveritar të quajtur GovNET e cila është e ngritur mbi një infrastrukturë për
transmetim të lartë të të dhënave në mënyrë të sigurtë;
 Infrastruktura është në administrimin e Agjencisës Kombëtare për
Shoqërinë e Informacionit AKSHI duke siguruar lidhjen elektronike, midis
institucioneve të shtetit.
 Kjo lidhje është lidhje e dedikuar private, e sigurtë dhe vetëm për qëllime të
komunikimeve elektronike midis institucioneve publike dhe agjensive
qeveritare.
 Komunikimi midis QKR dhe NJQV do të mbështet vetëm mbi këtë
infrastrukturë elektronike.
 Hartimi i një protokolli komunikimi QKR dhe NJQV i cili përmban:
b)
c)
Nënshkrimi i një marrëveshje dhe hartimi i protokollit të komunikimit dypalësh
ku të specifikohen fushat e sistemit të QKR-së që nevojiten për NJQV.
Çdo NJQV duhet të jetë e përfshirë në infrastrukturën elektronike GovNET për
komunikimin midis dy sistemeve.
Çdo NJQV duhet të ketë DIS: “DIS ka për detyrë të standartizojë
komunikimin midis dy sistemeve QKR dhe NJQV, duke e sjellë atë në një
gjuhë të përbashkët duke fshehur specifikat e secilit sistem elektronik dhe
duke bërë të mundur shkëmbimin e të dhënave.”
24
a)
25
ESB

similar documents