Gilde Re-integratie & Regioplan Beleidsonderzoek

Report
METHODISCH HANDELEN BIJ INTAKE
SCREENINGSINSTRUMENT RE-INTEGRATIE WWB
SZW EXTRA DAGEN 18-10-2011
Marieke Blommesteijn
Gejo Duinkerken
Roeland van Geuns
Peter Wesdorp
Wat is zelfsturing?

Zelfsturing is het proces waarbij een cliënt, met of
zonder hulp van de professionals:
het initiatief neemt
 doelen stelt
 acties plant
 acties uitvoert
 evalueert en reflecteert

De dynamiek van werkloosheid










Aanvankelijk vol goede moed
Maar dan: stress, frustratie, twijfelen aan jezelf
Worstelen met financiële status, rolidentiteit, eigen waarde, depressie,
angst, schaamte, boosheid
Afnemende sociale, werknemers-, vakvaardigheden
Verlies dagstructuur, doelloosheid
(verder) afnemende psychische en lichamelijke gezondheid
Aangeleerde hulpeloosheid / slachtoffergedrag
Wantrouwen naar overheid
Suïcide / verslavingen
Afnemende intentie om werk te zoeken, afnemend werkzoekgedrag,
zelfversterkend effect werkloosheid
Methodisch concept zelfsturing
Selectief en effectief



Middelen zijn schaars dus moeten gericht ingezet
(kunnen) worden
Niet iedere klant is gelijk en sommige klanten
kunnen en willen meer dan anderen
Klanten beoordelen op hun zelfredzaamheid op de
arbeidsmarkt te vraagt methodisch handelen
Methodisch handelen professionals




Iedere casemanager moet dezelfde klant op
dezelfde manier benaderen en ‘behandelen’
Het verhaal van de klant is uitgangspunt
De casemanager moet in gelijke situaties identiek
handelen
Voor methodisch handelen heeft de casemanager
instrumenten en hulpmiddelen nodig
Screening en diagnose: het verschil
Zelfredzaam
A
Screening
F
C
B
Diagnose
E
Diagnose
instrumenten
Interventie
Uitgangspunten screening bij WWB





Verhaal van de klant staat centraal
Motivatie en werk zoek gedrag bepalend voor
zelfredzaamheid
Iedereen heeft skills
Ook de meeste werkenden hebben te maken met
belemmeringen en problemen
Werk verhinderende factoren zijn relevant
Doel screening bij WWB


Screening moet de selectieve en effectieve inzet
van re-integratie-instrumenten faciliteren door
De indeling van klanten in groepen mogelijk te
maken
Uitkomst van screening bij WWB
Screening resulteert in drie groepen
 Een groep klanten die op de arbeidsmarkt
zelfredzaam zijn
 Een groep die arbeidsmarktperspectief heeft maar
onvoldoende zelfredzaam is op de arbeidsmarkt
 Een groep die is aangewezen op zorg en/of
andere trajecten voordat er (weer) arbeidsmarktperspectief is
Focus bij screening bij WWB
Screening richt zich op:
 De motivatie van de klant door vooral te kijken
naar
 Het feitelijk werkzoekgedrag van de klant (in
kwantiteit, intensiteit en kwaliteit)
 Contra-indicaties in de vorm van
werkverhinderende aspecten
Stroomdiagram screening
Toepassingen screeningsinstrument



Amersfoort laat een maatwerk versie maken voor
onderscheidt tussen klanten die bij klantmanagement
blijven en klanten die naar arbeidsintegratie gaan
Eindhoven heeft een maatwerk versie laten maken voor
het selecteren van de klanten die naar het
Werkleerbedrijf kunnen
IJmond heeft een maatwerkversie gemaakt voor het
selecteren van jongeren die voor een groepsgerichte
aanpak voor het uitwerken van persoonlijke
ontwikkelingsplannen (POP’s) in aanmerking komen
Verdere activiteiten


Op 29 november organiseert Regioplan in
samenwerking met het Gilde Re-integratie een
bijeenkomst over nut en noodzaak van screening en
effectiviteitsmetingen
Opgeven kan:
 Door
inleveren van uw visitekaartje bij workshopgevers
of
 Per mail aan [email protected]

similar documents