Demokratické a nedemokratické re*imy

Report
Za hranice demokracie
Juraj Hanuliak
Katedra politologie a evropských
studií FF UP
Čo je to demokracia?
• „Pri slove demokracia
nielenže nejestvuje všeobecne
prijatá definícia, ale pokusom
vytvoriť takúto definíciu sa
kladú prekážky zo všetkých
strán ... Obhajcovia
hociktorého typu režimu
tvrdia, že je demokraciou a
obávajú sa, že by museli toto
slovo prestať používať ak by
sa spojilo s určitým
významom.“ (George Orwell)
Tváre autokracie
Nedemokratické režimy
•
•
•
•
•
•
Čo je to nedemokratický režim?
Totalitné režimy.
Autoritárske režimy.
Post-totalitné režimy
Sultanistické režimy.
Hybridy.
Totalitné režimy
• Etymologický pôvod v latinskom slove
„totalis“.
• Za autora pojmu je označovaný Mussolini: „V
celej krajine sme uskutočnili veľký boj ... Cieľ
tohto boja musí byť naplnený ako naša
totalitná vôľa. Chceme sfašizovať národ tak,
aby Taliani a fašisti boli jedno!“ (IV. Kongres
Národnej fašistickej strany, 22.6. 1925)
• Giovanni Amendola („Il Mundo“, 1923), ako
označenie pre vládu, ktorá sa pokúšala o
demontáž demokratických štátnych inštitúcii a
totálne ovládnutie spoločnosti.
• Lelio Basso („La Rivoluzione Liberale“, 1925):
„Všetky štátne orgány – štát, parlament, súdy,
ktoré reprezentujú tri zložky štátnej moci, sa
stávajú inštrumentom jednej strany, ktorá sa
pokúša byť interpretátorom jedinej vôle
totalitarizmu.“
Hannah Arendt (1906–1975)
• Primordialita, alebo modernita ?
• Giovanni
Sartori
–
dynamický
(presadzovanie/stabilizácia – rutina).
model
• Hannah Arendt a jej „Origins of Totalitarianism“ (1951).
• Rola teroru.
• Komplexný a nekomplexný totalitarizmus (Karel Durman).
Friedrich a Brzeziński
• „The Unique Character of Totalitarian Society“
(1958):
• 1. Oficiálna ideológia.
• 2. Jediná masová politická strana.
• 3. Absolútny monopol na kontrolu ozbrojených
zložiek.
• 4. Absolútna kontrola masovokomunikačných
prostriedkov.
• 5. Absolútna kontrola spoločnosti.
• 6. Centrálne plánovaná ekonomika.
Autoritárske režimy
Linzov model
Merkelovo spresnenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Juan José Linz – „Totalitarian and Authoritarian
Regimes“ (2000)
1. Byrokraticko-militaristické (Francovo Španielsko
1939–1975, Argentína 1976–1983, Grécko 1967–
1974, Pinochetovo Chile 1973–1990).
2. Organicko-etatistické (Salazarovo Portugalsko,
Rakúsko 1934–1938).
3. Mobilizačné AR v post-dem. spoločnostiach.
4.Mobilizačné AR v spoločnostiach s novozískanou
nezávislosťou (mnohé africké
štáty po
dekolonizácii, napr. Pobrežie Slonoviny 1960–1990,
Gabon, ... ) .
5. Rasové a etnické demokracie (JAR v ére
apartheidu 1948–93/4).
6.. Defektné a pretotalitné AR (Československo
1945–1948).
7. Post-totalitné AR; neskôr vyčlenené Linzom ako
samostatná kategória (krajiny strednej a východnej
Európy od polovice 50. rokov). (Linz 2000: 245–
253).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wolfgang Merkel – „Systemtransformation. Eine Einführung
in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung“
(1999)
1. Komunistické (ZSSR 1924–29, 1953–55, poľský a maďarský
komunizmus).
2. Fašistické (Ustašovský režim v Chorvátsku 1941–45,
Slovensko 1939–1945).
3. Militaristické (Horthyho Maďarsko 1920–44 , Piłsudského
Poľsko 1926–35 , Mobutov Zair 1965–97 , Francovo
Španielsko).
4. Modernizačné (Pinochetovo Chile 1973–90 , Násirov Egypt
1954–70 , Atatürkovo Turecko 1920–28).
5. Organicko-etatistické (Salazarovo a Caetanovo
Portugalsko 1926–74).
6. Rasistické (JAR).
7. Teokratické (Irán 1979–).
8. Monarchistické (absolutistické monarchie v Perzskom
zálive, Brunej, Svazijsko).
9. Sultanistické (Ceausescovo Rumunsko, Duvalierovo Haiti,
Perzia v období vlády dynastie Pahlaví, Idi Amin – Uganda,
Jean-Bédel Bokassa – Stredoafrická republika). (Merkel: 1999
38–44).
Elementárne rozdiely medzi
totalitnými a autoritárskymi režimami
Totalitný režim
• Totalitná ideológia
• Totálna kontrola spoločnosti
• Jediná masová strana s
charizmatickým vodcom
• Aktívna spoločnosť
Autoritársky režim
• Autoritárska mentalita
• Limitovaný pluralizmus
• Charizmatický vodca nie je
nevyhnutnou podmienkou
• Depolitizácia spoločnosti
Post-totalitné režimy
• V minulosti krajiny strednej a východnej
Európy, dnes Čína.
• Stabilná pozícia strany.
• „Spomienky na minulosť“.
Sultanistické režimy
• V minulosti Perzia v období vlády dynastie
Pahlaví, Nikaragua (Somoza), Haiti (Duvalier),
Irak (Saddám Husajn).
• Monštruózny kult osobnosti.
• Nepredvídateľný typ režimu.
• Nepotizmus, založený na klanovom základe.
• Neexistuje vláda zákona, existuje však
obmedzený spoločenský a politický
pluralizmus.
Literatúra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diamond, Larry. 2002. „Thinking About Hybrid Regimes“. Journal of Democracy 13 (2), pp. 21–35.
Eupedia. 2014. Eupedia Map of Press Freedom (online; Pdf). Dostupné z: ˂
http://www.eupedia.com/europe/cultural_maps_of_europe.shtml˃ (10. 11. 2014).
Freedom House. 2014. Map of Freedom 2014 (online; Pdf). Dostupné z:
˂http://www.kpes.upol.cz/besmart/modules/pages/files/22.pdf ˃ (20. 10. 2014).
Geddes, Barbara. 1999. What Do We Know About Democratization After 20 years? Annual Review of Political
Science.
Hloušek, Vít, Ladislav Kopeček (eds.). 2004. Demokracie: teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a
perspektivy demokracie. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav.
Huntington, Samuel P. 2008.Třetí vlna: demokratizace na sklonku 20. století. Brno: Centrum pro studium
demokracie.
Linz, Juan J. 2000. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Londýn: Lynne Rienner Publishers.
Linz, Juan J., Alfred Stepan. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation.
Merkel, Wolfgang. 1999. Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der
Transformationsforschung. Opladen: Leske + Budrich.
Reporters Without Borders. 2014. World Press Freedom Index 2014 (online; Pdf). Dostupné z:
˂http://rsf.org/index2014/en-index2014.php˃ (10. 11. 2014).
Schedler, A. 2006. Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition. Lynne Rienner Publisher.
Siaroff, Alan. 2008. Comparing Political Regimes. University of Toronto Press.
The Heritage Foundation. 2014. 2014 Index of Economic Freedom (online; Pdf).. Dostupné z: ˂
http://www.heritage.org/index/download˃ (10. 11. 2014).
Zakaria, Fareed. 2005. Budoucnost svobody. Neliberální demokracie v USA i ve světě. Praha: Academia.

similar documents