مثال ها مثال :1 نشان دهید میانه هر مثلث آن را به مثلث معادل تقسیم می کند

Report
‫مثال ها‬
‫مثال ‪:1‬نشان دهید میانه هر مثلث آن را به مثلث معادل تقسیم‬
‫می کند‬
‫سواالت‬
‫• ‪ -11‬ثابت کنید مجموع فواصل هر نقطه روی قاعده مثلث متساوی‬
‫الساقین از دو ساق برابر طول ارتفاع وارد بر ساق است‬
‫• ‪ -12‬ثابت کنید تفاضل فواصل هر نقطه ی واقع بر امتداد قاعده ی‬
‫یک مثلث متساوی الساقین از دو ساق برابر طول ارتفاع وارد بر‬
‫ساق است‬
‫• ‪ -13‬وسط های اضالع یک مثلث را به هم وصل می کنیم‪ ،‬ثابت‬
‫کنید محیط مثلث حاصل نصف محیط مثلث اصلی و مساحت آن‬
‫ربع مساحت مثلث اصلی است‬

similar documents