Neinvazivna mehanička ventilacija

Report
Dr Danica Momčičević
Klinički centar Banja Luka
Služba intenzivne medicine
Neinvazivna mehanička ventilacija
DEFINICIJA
OBLIK MEHANIČKE VENTILACIJE KOJI
OMOGUĆUJE VENTILATORNU PODRŠKU BEZ
POTREBE INVAZIVNOG OBEZBJEĐIVANJA
DISAJNOG PUTA
Neinvazivna mehanička ventilacija
ISTORIJAT
 prva masovna primjena u vrijeme epidemije
poliomijelitisa, 1952. godine u Kopenhagenu
 tada raspoloživi ventilatori su omogućavali
neinvazivnu ventilaciju negativnim pritiskom
 Bjorn Ipsen se odlučuje, za ventilaciju pozitivnim
pritiskom, do tada korištenu samo u anesteziji
Neinvazivna mehanička ventilacija
Neinvazivna mehanička ventilacija
NEKADA I SADA
Neinvazivna mehanička ventilacija
PRIMJENA NIV-a
Neinvazivna mehanička ventilacija
PRIMJENA NIV-a
INDIKACIJE
KONTRAINDIKACIJE
Neinvazivna mehanička ventilacija
KLINIČKA SLIKA
Znaci respiratornog distresa
Poremećen acidobazni status-hipoksemija i hiperkapnija
Znaci hipoksije
Neinvazivna mehanička ventilacija
PRIMJENA NIV-a
Najbolje iskustvo i najviši nivo dokaza o primjeni NIV-a
je kod:
Egzacerbacije HOBP
2. Kardiogenog plućnog edema
1.
Neinvazivna mehanička ventilacija
INDIKACIJE
Respiratorna insuficijencija različite etiologije
 Pogoršanje HOPB
 Upala pluća
 ARDS
 Kardiogeni i nekardiogeni plućni edem
 Nervno-mišićna oboljenja
 Kifoskolioza
 Postekstubaciona RI
Neinvazivna mehanička ventilacija
Respiratorna insuficijencija
HIPERKAPNIJA
HIPOKSEMIJA
Akutna egzacerbacija HOBP
Kardiogeni plućni edem
Akutni asmatski napad ??
Postoperativna RI
Postekstubaciona RI
Posttraumatska RI
Cistična fibroza
RI u sklopu imunosupresije
Pacijenti na listi za transplantaciju
pluća
Sleep apnea sindrom
Hronični hipoventilacioni sindrom
Pacijenti koji nisu za intubacijuterminalna faza bolesti
Pacijenti koji nisu za intubacijuterminalna faza bolesti
Neinvazivna mehanička ventilacija
KONTRAINDIKACIJE
RELATIVNE – procjena kliničkog statusa
( u nekim situacijama postaju apsolutne)
 Hemodinamska nestabilnost
 Povrede glave i lica
 Skoriji operativni zahvati na grudnom košu
Neinvazivna mehanička ventilacija
KONTRAINDIKACIJE
APSOLUTNE
 Kardiorespiratorni arest
 Besvjesno stanje (koma, sedacija)
 Netretirani pneumotoraks
 Opstrukcija gornjih disajnih puteva
 Poremećaj refleksa gutanja i kašlajnja
 Akutno krvarenje iz RT i GIT
 Neiskustvo osoblja i nesaradnja pacijenta
Neinvazivna mehanička ventilacija
NEŽELJENI EFEKTI
 Distenzija želudca
 Iritacija sluznice gornjih disajnih puteva-oronazalna





suvoća
Nastanak dekubitalnih rana na licu
Poremećaj bioritma
Agitacija, anksioznost
Povećanje IKP
Povećanje IOP
Neinvazivna mehanička ventilacija
ŠTA POSTIŽEMO NIV-om?
 Otvara kolabirane i lošije ventilirane male disajne




puteve
Sprečava nastanak atelektaza
Poboljšava razmjenu gasova na alveolokapilarnoj
membrani i alveolarnu ventilaciju
Uravnotežuje mišićni rad i smanjuje upotrebu
respiratorne muskulasture
Poboljšava i optimalizuje srčanu funkciju (preload i
afterload)
Neinvazivna mehanička ventilacija
KADA JE UPOTREBA NIV-a
BEZUSPJEŠNA?
 Ako poslije 1-2h upotrebe nemamo respiratorno i
hemodinamsko poboljšanje i stabilizaciju pacijenta
 Ako acidoza perzistira ili se produbljuje pH < 7,25
Neinvazivna mehanička ventilacija
Endotrahealna
intubacija
Neuspjeh
NIV-a
Neinvazivna mehanička ventilacija
PREDNOSTI NIV-a NAD
ENDOTRAHEALNOM INTUBACIJOM
 Nema sekundarne traume nastale kao posljedica




intubacije
Nema potrebe za sedacijom
Mogućnost komunikacije
Mogućnost intermitentnog jedenja/pijenja, ako se
maska kratko može skinuti i ako ne postoji rizik za
aspiraciju
Izbjegnut rizik za razvoj VAP-a
Neinvazivna mehanička ventilacija
USLOVI ZA PRIMJENU NIV-a
 Tehnički resursi (oprema: maske i aparati)
 Ljudski resursi (obučen kadar)
Neinvazivna mehanička ventilacija
NIV
Neinvazivna mehanička ventilacija
NIV
VRSTE I OBLICI MASKI
 Full face masks – maska koja pokriva nos i usta
 Nasal masks – maska koja pokriva nos
 Nasal pillows or plugs – nosna kanila ili jastučići
 Mouthpieces – usnik
 Helmet – šljem
Neinvazivna mehanička ventilacija
MASKE ZA NIV
Neinvazivna mehanička ventilacija
NIV-OPCIJE
 CPAP - Continuous positive airway pressure
 PS - Pressure support
 BPAP - Bilevel positive airway pressure
Neinvazivna mehanička ventilacija
NIV
 PEEP - Positive end-expiratory pressure
 IPAP - Inspiratory positive airway pressure
 EPAP - Expiratory positive airway pressure
PEEP ≈ CPAP ≈ EPAP
PS ≈ IPAP – EPAP
BPAP ≈ CPAP + PS
Neinvazivna mehanička ventilacija
Neinvazivna mehanička ventilacija
Neinvazivna mehanička ventilacija
Neinvazivna mehanička ventilacija
ODNOSI PRITISAKA
Neinvazivna mehanička ventilacija
EFEKAT PEEP-a NA DIJAMETAR ALVEOLA
Neinvazivna mehanička ventilacija
PODEŠAVANJE APARATA
EPAP
 Indikovan kod hipoksemije – poboljšava oksigenaciju
 Obično start sa 5 cmH2O (5-12 cmH2O)
IPAP
 Indikovan kod hiperkapnije ili mješanih poremećaja –
poboljšava ventilaciju
 Obično start 10 cmH2O, tj. EPAP+5..10 (10-20 cm H2O)
Neinvazivna mehanička ventilacija
Relevantni dokazi o upotrebi NIV-a
AKUTNI KARDIOGENI PLUĆNI EDEM (CPAP)
 Smanjuje potrebu za endotrahealnom intubacijom
 Redukuje mortalitet u poređenju sa upotrebom standardne
medikamentne terapije
 Dokazi pokazuju da bi NIV trebao biti prva linija terapije
AKPE
 Jeftinija i lakša upotreba u kliničkoj praksi
 Nema dokaza da je povećan rizik za nastanak AIM
Winck JC, et al. Efficacy and safety of non-invasive ventilation in the treatment of acute cardiogenic pulmonary
edema – a systematic review and meta-analysis. Critical Care 2006, 10:R69
Neinvazivna mehanička ventilacija
Relevantni dokazi o upotrebi NIV-a
AKUTNA EGZACERBACIJA HOBP-a (BIPAP)





Smanjuje potrebu za endotrahealnom intubacijom
Smanjuje intrahospitalnu smrtnost
Smanjuje broj bolničkih dana
Poboljšava preživljavanje
Primjena sistemskih kortikosteroida efikasna u tretmanu, upotreba
antibiotika smanjuje smrtnost - neuspjeh tretmana zahtijeva hospitalizaciju
Veći benefit je nađen kod pacijenata sa inicijalno nižom
arterijskom pH-znaci respiratorne acidoze.
Quon BS, et al. Contemporary management of acute exacerbations of COPD: a systematic review and metaanalysis.
Chest. 2008. 133:756-66.

similar documents