Noen utvalgte undersøkelser og

Report
Noen utvalgte undersøkelser og
vurderingsredskaper
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Kjernekompetansen i
ergoterapi
Aktivitetsanalyse og funksjonsvurdering som ledd i
undersøkelser og evaluering.
Et viktig element i ergoterapeutisk undersøkelse er
analyse av den innsamlede informasjonen.
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Definisjoner på sentrale
begreper
Undersøkelse: - en fortløpende prosess hvor en samler
inn informasjon om en persons aktivitetsutførelse.
Undersøkelsesmetoder: - handler om måten
informasjonen samles inn på for eksempel intervju.
Undersøkelsesredskap: omfatter standardiserte
redskaper som er utviklet for å avdekke et avgrenset
område.
Evaluering er her en gjentakelse av tidligere
undersøkelser for å avgjøre om intervensjonen har hatt
virkning.
(Wæhrens,2008)
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Undersøkelser
og evaluering
Metode
Aktivitetsanalyse
Spørreskjema
Oppgaveanalyse
Opplevd aktivitetsproblem
Klient
Arten og
omfanget
kvaliteten
Faktorer som
påvirker
Observert aktivitetsproblem
Ergoterapeut
Arten og
omfanget
Observasjon
kvaliteten
Faktorer som
påvirker
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Oppgaveanalyse
Aktivitetsutførelsesana
lyse
Årsaksanalyse
Søker etter relevante
redskaper
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
(Wæhrens,2008)
Valg av ergoterapeutiske
undersøkelser og vurderingsredskaper
•Søker etter relevante redskaper
• Vurdering av redskapets egnethet
• Vurdering av redskapets psykometriske egenskaper
Wæhrens, E. (2008): Ergoterapeutiske redskaper – undersøkelse og
evaluering.Munkgaard Danmark, Köbenhavn.
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Undersøkelser og vurderingsredskap
Tilgjengelighets- og funksjonsvurdering
•Hva vurderes?
•Hva er hensikten med vurdering?
•Ulike metoder
• Utfordringer ved bruk av vurderingsredskaper
• Norsk Ergoterapeutforbunds råd ved bruk av
vurderingsredskap
• Norsk Ergoterapeutforbunds oversikt over redskaper
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Ulike teorier og modeller
Undersøkelse og vurderingsredskapene er basert på
ulike teorier og modeller slik som:
• Model of Human Occupation (MoHO)
• Canadian Model of Performance (CMOP)
• International Clasifikation og Funktion (ICF)
• m.m.
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Canadien Occupation
Performance Measure (COPM)
Formålet er å avdekke aktuelle aktivitetsproblemer, å
innhente informasjon om betydning av ulike aktiviteter,
og få informantens vurdering av utførelse av og
tilfredshet med aktivitetsutførelse
COPM er basert på Canadian Model of Occupational
Performance and Engagement (CMOP-E), og utføres
som et semistrukturert intervju
http://erganen.wordpress.com/
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Perceive, Recall, Plan and Perform –
ergoterapeutisk kartleggingsmetode
(PRPP)
Målet med kartlegging med PRPP er å forstå hvordan
vansker med bearbeiding av informasjon påvirker
utførelse av oppgaver i ulike virksomheter som er viktig
for klienten og betydningsfulle andre.
PRPP er utviklet i Australia og vurdert mht validitet og
reliabilitet. Den er vokst frem gjennom kliniske studier
rettet mot ulike klientgrupper, i ulike aktivitetssituasjoner
og i nært samarbeid med ergoterapeuter i praksis.
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Assessment of Motor and
Process Skills (AMPS)
Kartlegger kvaliteten av PADL og IADL knyttet til
motoriske ferdigheter og prosessferdigheter.
AMPS har sitt utgangspunkt i Model of Human
Occupation .
AMPS er utviklet i USA og er standardisert og har en
detaljert manual.
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Impact on Participation and
Autonomy Questionnaire (IPA)
IPA kartlegger personers deltagelse og autonomi
(selvbestemmelse og valgmuligheter). IPA kan benyttes
som et av flere kartleggingsredskap i en
rehabiliteringsprosess, eks for å vurdere effekt av tiltak
eller i forskningssammenheng.
IPA kan brukes i forhold til ulike diagnoser, men er
utviklet for voksne med kroniske tilstander.
IPA er vurdert mht validitet, reliabilitet og sensitivitet.
Validering har vært gjennomført i Nederland,
Storbritannia og Sverige (Larsson Lund 2004)
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Kartlegging av Daglige
Aktiviteter (KDA) – Occupational
Questionaire (OQ)
Redskapet er en selvvurdering over ett døgn inndelt i
halvtimer. Brukeren skal skrive ned hva han/hun gjør i løpet
av døgnet og hvilke aktivitetsområder aktivitetene tilhører
(arbeid, omsorgsaktiviteter, hvile). Brukeren skal også
vurdere aktivitetenes betydning (viktighet, interesse) og
kvalitet på utføring. En oppsummering av kartleggingen gir et
oversiktsbilde av brukerens aktivitetsmønster og
kompetanse.
Occupational Questionnaire (OQ) er oversatt av Mari
Klokkerud og Camilla Fongen (Diakonhjemmets Sykehus)
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Occupational Performance
History Interview (OPHI II)
OPHI II kartlegger borgerens livshistorie (innen lek, arbeid, og
selvomsorg) og hvordan funksjonshemming har påvirket livsutfoldelse
(aktivitetshistorie).
Egner seg for voksne som er i stand til å reflektere over sin livshistorie
Instrumentet er utviklet med utgangspunkt i Modell of Human Occupation
(MoHO).
OPHI-II kartlegger tidligere og nåværende livssituasjon i fem områder:
Aktivitetsroller, Daglige rutiner, Aktivitetsrammer (fysiske og sosiale
omgivelser), Kortsiktige og langsiktige aktivitetsvalg, Kritiske (viktige)
livshendelser. Det er gjort studier i forhold til validitet, reliabilitet og
anvendelse.
OPHI-II er oversatt til svensk OPHI-II-S av Lena Haglund og Hanna
Wärnliks og til dansk av Birgit Randløv
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
WRI og WEIS
Work Environment Impact Scale Brukermanua
Worker Role Interview Brukermanual
(Brian Ellingham og Klara Jakobsen (2003 norsk versjon)
WEIS og WRI er oversatt, men ikke validert eller prøvd ut i Norske forhold.
Return to work. Assessment of Subjective Psychososial and Environmental
Factors. Elin Ekbladh (2008) har i sin doktorgradsavhandling, sett nærmere
på både WRI og WEIS er anvendbare for å identifisere psykososiale og
miljømessige behov knyttet til det å komme tilbake til arbeid
Redskapene har god både validitet og reliabilitet. Og er normert for Svenske
forhold.
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Occupational Self Assessment
(OSA)
OSA brukes for å samle informasjon om borgerens egen
mening om verdier og behov, aktivitetskompetanse og
prioriteringer. Instrumentet egner seg i en tilnærming der
bruker og terapeut samarbeider om videre mål og tiltak.
Redskapet kan også anvendes til å evaluere resultat av
tiltakene.
OSA er utviklet med utgangspunkt i MoHO
OSA er utviklet i USA og er blitt vurdert mht validitet og
reliabilitet i flere land (bla i Danmark), og er bla oversatt til
svensk og dansk.
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
DOA Versjon 4.0
DOA kartlegger borgerens oppfattelse av sin
arbeidsevne og kan brukes som ledd i en større
kartlegging av arbeidsfunksjon
Aktuelt for personer i arbeidsfør alder
Instrumentet bygger på A Model of Human Occupation
DOA er utviklet i Sverige og det er gjort studier i forhold
til validitet og reliabilitet
DOA har nå nettopp kommet ut i ny versjon 4.0 der det er
gjort noen endringer i manualen og formuleringene.
Denne versjonen inneholder også en CD.
(Eva Norrby og Irene Linddahl (2010))
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Bygg for alle
Temaveiledning om universell utforming av byggverk og
uteområder
Kartlegging av omgivelser
Hefter gir grunnlag for å forstå prinsippene for universell
utforming, eksempler, arkitektoniske planleggingselementer
og sjekkpunkter innen, Bygningen planløsning,
Bygningsdeler, installasjoner og innredning.
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Metoder for bedre arbeidsmiljø
Involvering og gode prosesser
Peter Chr. Koren, Preben Hempel Lindøe (2008)
• Presentasjon av 18 verktøy – fordeler og ulemper
• Verktøy 3. Spørreskjemaer
• Verktøy 4. Intervju
• Verktøy 10. Dialogkonferanse
• Verktøy 14. LØsningsFokusert Tilnærming (LØFT)
• Verktøyenes bruksområder
• Kap.6.3 Organisatorisk eller psykososialt arbeidsmiljø
• Kap.6.5 En inkluderende arbeidsplass – HMS eller forbedring?
• Prosesskunnskaper knyttet til bruksområder som er
regulert av arbeidsmiljøloven og HMS forskrifter
Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2011, Anita Engeset
Dialogkonferanse
Dialogkonferanse er en metode som brukes for å sikre
brukermedvirkning i analyse av et problem eller en
oppgave. Metoden består av en rekke prosedyrer for å
hente ideer på en måte som sikrer likeverd blant
deltakerne.(Kohren m.fl. 2008)
Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2011, Anita Engeset
LØFT – Løsningsfokusert
tilnærming
Løsningsfokusert tilnærming er et alternativ til
problemløsning. Det antas at det er mer
hensiktsmessig å fokusere på det en allerede
gjør og som fungerer fremfor det som ikke
fungerer.
Dette er baserten på en kognitiv tilnærming,
Solution-Focused Therapy. Gro Langslet som
lanserte begrepet og tilnærmingen i Norge.
Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2011, Anita Engeset
Løsningsfokusert coaching
– ønsker en å holde fokus på det som virker for den
som blir coachet, målet, styrkene og ressursene og
de små tingene som skal til for å nå målet.
Choching bygger på filosofi, kognitiv og humanistisk
psykologi samt organisasjons- og arbeidspsykologi.
Coaching er brukt som verktøy i ulike
helsefremmende prosjekter (Østlandsforskning 06/
2008).
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Kielhofner G. (2008): Model of Human Occupation: Theory and Application. Fourt edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, PA 19106. Kap. 7.
Referanser:
Authen, T., Berg M. & Eliasson, A. C. (2011).Pasienters og ergoterapeuters
erfaring med bruk av kartleggingsinstrumentet
Occupational Self Assessment (OSA). Ergoterapeuten 01.11s. 2 -7.
Kielhofner G. (2006): Modell for menneskelig aktivitet. Ergoterapi til uddannelse og
praksis. Oversatt etter Model of Human Occupation, Gary Kielhofner 2002,
3.utgave. FADL´s. Forlag Aktieselskab, Copenhagen
Kielhofner G. (2008): Model of Human Occupation: Theory and Application. Fourth
edition. Lippincott Williams & Williams. Phi ladelpthia,PA 19106.
http://www.netf.no/NETF/Fag-og-yrkesutoevelse/Yrkesutoevelse/Undersoekelserog-vurderingsredskap
Espedal, G., Andresen, T., Svendsen, T. (2008): Løsningsfokusert Coaching. 2.
utgave (første utg.2006). Gyldendal Norsk Forlag AS. Oslo.
Koren, P. Chr. & Lindøe, P.H. (2008) Metoder for bedre arbeidsmiljø. Involvering og
gode prosesser. 1. utgave, 1. opplag, Gyldendal Akademiske
Langslet, G.J. (2010): LØFT for ledere. Løsningsfokusert tilnærming til typiske
ledelsesutfordringer. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset
Takk for oppmerksomheten !
Kurs Arbeidsdeltakelse i Trondheim 2011, Anita Engeset

similar documents