Document

Report
IPGM, KAMPUS PERLIS
1
• Pengenalan
– Tokoh-tokoh mazhab behaviorisme yang
terpengaruh dalam pembentukan teori
pembelajaran ialah Pavlov, Thorndike,
Skinner, dan Watson.
– Teori yang diperkenalkan ialah Teori
Rangsangan Gerak Balas yang menyatakan,
tingkah laku pelajar boleh diperhatikan,
dikawal dan diramal.
IPGM, KAMPUS PERLIS
2
TEORI PELAZIMAN KLASIK
PAVLOV
• Teori Pelaziman Klasik juga dikenali sebagai
pelaziman gantian, pelaziman pemindahan,
pelaziman bergerak balas/ responden @ Teori
R-G
• Pembelajaran melalui pelaziman ini adalah
pertama kali dikaji oleh seorang ahli sains
Rusia, Ivan P. Pavlov (1849-1936)
IPGM, KAMPUS PERLIS
3
TEORI PELAZIMAN KLASIK
PAVLOV
• Dalam kajian mengenai sistem pencernaan
haiwan sebelumnya, Pavlov (1906) mendapati
bahawa rembesan air liur dan jus gastrik anjing
bukan sahaja ditambah semasa makanan di
dalam mulutnya tetapi juga apabila makanan
yang dikesannya
• Beliau berpendapat fenomena rembesan air
liur dan jus gastrik berlaku semasa makanan
berada dalam mulut anjing adalah suatu jenis
gerak balas (response)
yang tidak perlu
IPGM, KAMPUS PERLIS
4
TEORI PELAZIMAN KLASIK PAVLOV
1) Rangsangan Tak Terlazim:
makanan (Unconditioned
Stimulus, UCS)
Gerak Balas Tak Terlazim
rembesan air liur dikesan.
(Unconditioned Response, UCR
2) Ransangan Terlazim: bunyi
Loceng (Conditioned Stimulus, CS)
Gerak Balas tiada kaitan dengan
tindak balas tak terlazim, misalnya
perhatian anjing sahaja
3) Rangsangan Terlazim – Rangsangan Tak Terlazim Gerak Balas Tak Terlazim
(CS: bunyi loceng)
(UCS- makanan)
(UCR: rembesan air liur dikesan)
4) Rangsangan Terlazim
(Perkaitan Baru)
(CS: bunyi loceng mengganti makanan)
IPGM, KAMPUS PERLIS
Gerak Balas Terlazim
(CR = UCR: rembesan air liur
dikesan)
5
IMPLIKASI TEORI PELAZIMAN PAVLOV DALAM
PENGAJARAN-PEMBELAJARAN
a)
Sebelum pelaziman
Guru Matematik mengajar
kelas kali pertama (rangsangan
Tak terlazim)
gerak balas tak terlazim terhadap
aktiviti pengajaran sahaja (perhatian
murid)
(b)
Murid tumpukan perhatian (gerak
Semasa pelaziman
balas
Guru mengajar dengan cara menari
tak terlazim)
(c) (rangsangan terlazim) Selepas pelaziman
Kehadiran guru menarik (rangsangan
Murid tumpukan perhatian
terlazim)
(gerak balas terlazim)
IPGM, KAMPUS PERLIS
6
Teori Pelaziman Watson
• Kajian J.B. Watson (1978-1958) mengenai tingkah laku
manusia banyak dipengaruhi oleh Teori Pelaziman
Klasik Pavlov, manakala kajian beliau tentang emosi
kanak-kanak dengan menggunakan Model Pelaziman
Klasik.
• Pembelajaran Emosi
– Manusia mewarisi tiga jenis emosi semulajadi, iaitu
takut, marah dan kasih sayang yang dipelajari melalui
proses pelaziman.
– Cth: eksperimen
IPGM, KAMPUS PERLIS
7
Implikasi Teori Pembelajaran
Watson dan Pembelajaran
1. Semua tingkah laku boleh dipelajari melalui proses pelaziman Tingkah
laku positif boleh diajarkan dengan rangsangan yang sesuai.
2. Untuk menguasai kemahiran menyelesaikan masalah, pelajar
hendaklah belajar perhubungan gerak-gerak balas secara sistematik.
3. Untuk mengukuhkan apa yang telah dipelajari dalam ingatan, latihanlatihan hendaklah dijalankan secara berkerap kali.
4. Dalam proses pengajaran, guru hendaklah menggunakan rangsangan
yang boleh memotivasikan murid supaya berminat belajar, dan
mengelakkan penggunaan rangsangan yang membawa kesan negatif.
IPGM, KAMPUS PERLIS
8
TEORI PELAZIMAN OPERAN
THORNDIKE
Pembelajaran Pelaziman Operan ini
merujuk sesuatu bentuk pembelajaran
seseorang individu yang menggunakan
sesuatu gerakbalas yang kukuh dan tetap
dipilih daripada beberapa gerak balasnya.
Thorndike (1913), berjaya membentuk tiga
hukum pembelajarannya iaitu Hukum
Kesediaan (law of readiness), Hukum
Latihan (law of exercise) dan Hukum Kesan
(law of effect.
IPGM, KAMPUS PERLIS
9
HUKUM
KESEDIAAN
• Pelajar bersedia belajar(rangsangan motivasi –
pembelajaran berkesan dan memuaskan.
• Pelajar belum bersedia belajar ataupun dipaksa
belajar (tanpa rangsangan)-Pembelajaran tidak
berkesan.
HUKUM
LATIHAN
• Pertalian antara rangsangan dan gerak balas
akan bertambah kukuh jika latihan; aplikasi
serta aktiviti pengukuhan diberikan
HUKUM
KESAN
• Pertalian antara rangsangan dan gerak balas
akan bertambah kukuh jika dapat kesan
pengalaman yang menyeronokkan dan gerak
balas ini akan di ulang. Manakala, jika kesan
pengalaman itu menyakitkan, gerak balas
tersebut akan lenyap.
IPGM, KAMPUS PERLIS
10
Untuk tingkatkan tahap
kesediaan belajar, guru
harus menggunakan
motivasi yang sesuai
Memberi peluang
kepada pelajar untuk
menikmati kejayaan
dalam pembelajaran
mereka
IMPLIKASI
TEORI
Memberi ganjaran
atau peneguhan
untuk respons atau
gerak balas yang
betul daripada
pelajar
Kukuhkan pertalian antara
rangsangan dan gerak balas pelajar
dengan membanyakkan aktiviti
latihan, ulangkaji, aplikasi serta
pengukuhan dalam keadaan yang
menyeronokkan
IPGM, KAMPUS PERLIS
11
TEORI PELAZIMAN OPERAN
SKINNER
Tingkah laku respondan
-adalah gerak balas terhadap ransangan khusus dari alam
sekitar.
- wujud selepas satu ransangan baru digunakan ,apabila
ransangan tersebut digunakan beberapa kali, ia cukup
untuk mendapatkan gerak balas terlazim yang dijangka.
-Dibangkitkan oleh ransangan yang diketahui.
-Tindak balas yang pasif kerana tiada ransangan ,
pembelajaran pun tidak berlaku.
Tingkah laku operan
-Merupakan tingkah laku bukan otomatik atau boleh jangka.
-Merupakan tindak balas yang dihasilkan secara spesifik,
beroperasi dan menghasilkan gerak balas terhadap situasi
dalam alam sekitarnya.
-Tindakan balas yang aktif kerana gerak balas yang berlaku
adalah berdasarkan inisiatif diri sendiri tanpa menungu
sebarang ransangan
yangPERLIS
berkenaan timbul.
IPGM, KAMPUS
12
Peneguhan Positif Dan Peneguhan Negatif
• Menurut Skinner, tingkah laku operan boleh diajarkan dan dipelajari
melalui ransangan yang sesuai dan diberi sebaik sahaja wujudnya
tingkahlaku operan itu. TIngkahlaku ini dinamakan ‘Peneguhan’
• Peneguhan ini terbahagi kepada dua iaitu:
PENEGUHAN
POSITIF
NEGATIF
Kebarangkalian
berulangnya tingkah laku
operan yang diingini atau
tidak diingini ditambah
Kebarangkalian berulangnya tingkah
laku operan ditambah dengan
memindahkan atau menghapuskan
stimuli yang mengganggu.
IPGM, KAMPUS PERLIS
13
Implikasi Teori Pelaziman Operan Skinner Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran
Suatu kemahiran atau teknik yang baru dipelajari hendaklah diberi
peneguhan secara berterusandan diikuti secara berkala supaya dapat
diperkukuhkan dan dikekalkan.
Peneguhan postif adalah lebih seronok dan berkesan berbanding
peneguhan negatif yang membawa kesakitan.
Prinsip penghapusan melalui proses pelaziman operan adalah sesuai
untuk memodifikasikan tingkah laku pelajar yang tidak diingini.
Membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalui proses
pelaziman operan supaya mereka memperolehi ilmu dan kemahiran
dengan tepat.
Menggunakan prinsip Jadual Peneguhan Skinner untuk merancang dan
melaksanakan peneguhan berterusan dan berkala supaya ianya
diperkukuhkan dan dikekalkan.
IPGM, KAMPUS
PERLIS digunakan untuk
Kadangkala,peneguhan negatif
juga sesuai
mendapatkan tingkah laku yang diingini.
14
Sekian terima kasih...
IPGM, KAMPUS PERLIS
15

similar documents