UU_Faaliyet_Raporu_Hazirlama_Egitimi

Report
Sunum Planı
 Neden Faaliyet Raporu Hazırlanır?
 Kanundaki Hükümler ve İlgili Yönetmelik
 Faaliyet Raporu ile Hesap Verme Sorumluluğu
 Faaliyet Raporunu Kimler Hazırlar?
 Faaliyet Raporu Ne zaman Hazırlanır?
 Faaliyet Raporu Hazırlamada Otomasyonun Gerekliliği
 Faaliyet Raporu Otomasyonda Nasıl Hazırlanır?
2
Neden faaliyet raporu hazırlanır?
 Performans esaslı bütçelemenin
bir unsuru
 Amaç ve hedeflere ilişkin
sonuçların raporu
 Hesap verebilirliğin
sağlanmasında kullanılan bir araç
3
HESAP VERME SORUMLULUĞU
 5018 sayılı Kanun, kamu mali yönetim ve kontrol
sistemini
kurmuştur.
hesap
verme
sorumluluğu
üzerine
 Hesap verme sorumluluğu, hükümetin, bakanların,
kamu idarelerinin ve mali yönetimde görevli olanların;
kamu kaynaklarının elde edilmesi, yönetimi ve
kullanılmasında yürüttükleri faaliyetler ile iş ve
işlemleri nedeniyle yetkili mercilere, parlamentoya ve
kamuoyuna hesap vermelerini ifade eder.
4
Faaliyet Raporu ile Hesap Verme
•
İç Kontrol Güvence Beyanının imzalanması
Tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali
yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığı,
•
İç
kontrol
sisteminin
işlemlerin
yasallık
ve
düzenliliği
konusunda yeterli güvenceyi sağladığı,
•
Bilgilerin doğruluğu,
hususlarını kapsamaktadır.
5
Faaliyet Raporunu Kimler Hazırlar?
 Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen
harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst
yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan
birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet
sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu
düzenleyerek kamuoyuna açıklar.(md 41)
6
Faaliyet Raporu Ne Zaman Hazırlanır?
 Birim
Faaliyet Raporu; harcama yetkilileri
tarafından izleyen mali yılın en geç Ocak ayı sonuna
kadar üst yöneticiye sunulur.
 İdare Faaliyet Raporu; üst yöneticileri tarafından
izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar
kamuoyuna açıklanır. (Değişiklik:RG-22/11/201429183)
7
Otomasyonun Gerekliliği
 Faaliyet Raporları Hazırlama
Yönetmeliği ve Uludağ
Üniversitesi Birim/İdare Faaliyet Raporu Hazırlama
Rehberi gereğince hazırlanan birim faaliyet raporlarında
olması gereken bilgilerin eksikliği ve yetersizliği
 Raporların zamanında hazırlanamaması
 Performans Bilgilerinin otomasyon ile uyumsuzluğu
 Birim Faaliyet Raporları ve İdare Faaliyet Raporlarında yer
alan bilgilerin Yönetim Bilgi Sistemi için veri tabanını
oluşturması
8
http://sgdb.uludag.edu.tr/
Otomasyonda Faaliyet Raporu Hazırlama
9
strplan.uludag.edu.tr
10
11
12
Tablo Oluşturma
13
14
15
16
Faaliyet Raporuna Eklenecek Word Tablo
Tablo A.1.1.1: Bütçe Giderleri (WORD)
I
38
38
38
38
38
Fonksiyonel
Sınıflandırma
II III IV I II III IV
Ekonomik
Sınıflandırma
Kurumsal
Sınıflandırma
Finans Tipi
Harcama birimleri Stratejik Plan Otomasyonunda hazırlanacak olan birim faaliyet raporlarına
Bütçe Giderleri Tablosunu word olarak eklemeleri gerekmektedir.
I
Toplam
Yıl Sonu
Başlangıç
Yıl Sonu Yılsonu Ödeneğin
Eklenen Düşülen Toplam
I II
Ödeneği
Harcaması Kalan Harcama
Ödeneği
Yüzdesi
2014 Yılı
22
22
22
22
22
TOPLAM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#SAYI/0!
#SAYI/0!
#SAYI/0!
#SAYI/0!
#SAYI/0!
#SAYI/0!
17
II-Birim Amaç ve Hedefleri
18
II-Birim Amaç ve Hedefleri
19
Performans Sonuçları Tablosu
20
21
22
23
24
25
Sistemden Rapor Alma
26
Faaliyet Raporunda Hata
27
28
Tabloları Birim Bazında İzleme
29
30
Teşekkürler…

similar documents