PowerPoint Sunusu - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Report
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı
04.12.2014
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) & Aile Hekimliği Uygulaması
İnsan merkezlilik
Kaliteli sağlık
hizmetlerinin;
Sürdürülebilirlik
Sürekli kalite gelişimi
•
Etkili, verimli ve
hakkaniyete uygun bir
şekilde organize edilmesi,
•
Finansmanının
sağlanması
•
ve sunulması
Katılımcılık
Uzlaşmacılık
Desantralizasyon
Hizmette rekabet
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) & Aile Hekimliği Uygulaması
Çok Yönlü
Sağlık
Sorumluluğu
- Sektörler
Arası İşbirliği
Sağlığın
Geliştirilmesi –
Sağlıklı Hayat
Programları
Sağlık Bilgi
Sistemi
Sağlık
Bakanlığının
yapılandırılması
Genel Sağlık
Sigortası
Aile
Hekimliği
Uygulaması
İlaç ve Tıbbi
Malzeme
Yönetimi
Yaygın, Kolay
Erişilir, Güler
yüzlü sağlık
hizmeti
İnsan Gücü
Kalite ve
Akreditasyon
Eğitim ve Bilim
Kurumları
Sınır Ötesi
Sağlık
Hizmetleri
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aile Hekimliği Uygulaması
•
Başlangıç: 2003
•
Geçmişteki bilgi ve tecrübe birikimiyle;
•
Şu ana kadar sağlıkta yapılan reformlar ve girişimler,
•
Dünyadaki başarılı aile hekimliği uygulamaları,
•
Türkiye’deki durum göz önüne alınarak,
•
Türkiye Aile Hekimliği Modeli oluşturulmuş,
•
2004’te Temel Mevzuat yayınlanmıştır.
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Mevzuat
AH Personel Statüsü, mali
hakları ve hizmetin
esasları
5258 sayılı
Aile Hekimliği Kanunu
RG: 9/12/2004 -25665
TSM organizasyonu,
kadro, görevler
Toplum Sağlığı
Merkezleri
Kurulması Ve
Çalıştırılmasına Dair
Yönerge
Aile Hekimliği
Uygulama
Yönetmeliği
Çalışma Usul ve esasları, Asgari
fiziki ve teknik şartlar, meslek
ilkeleri, iş tanımları, tutulacak
kayıtlar ve AH/ASE
yerleştirmeleri
RG: 25.01.2013-28539
Ödemeler ve
Sözleşme Şartları
Hakkında
Yönetmelik
Sözleşme Usül ve esasları,
yapılacak ödemeler,
izinler
RG: 30.12.2010 - 27801
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aile Hekimliği Mevcut Durum ve Projeksiyon
2014
2013
2012
2011
2010
20.240
20.421
Aile Hekimi
21.357
21.200
20.809
Aile Hekimi
Aile Hekimi
Aile Hekimi
2023
43.600
Aile Hekimi
2.000
Kişiye Bir Aile
Hekimi
Aile Hekimi
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başlangıç: 15 Eylül 2005
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2006
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2007
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2008
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2009
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
13 Aralık 2010
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aile Hekimliğinin Ana Amaçları
•
Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
•
Birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetleri
•
Kişisel sağlık kayıtlarının tutulması
•
Kişilerin hizmetlere eşit erişimi
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI
BAKAN
Bakan Yardımcısı
Özel Kalem
Bakanlık Müşavirleri (30)
Müsteşar ve 5 Yardımcısı
Bağlı Kuruluşlar
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü
Sağlık Politikaları Kurulu
HİZMET BİRİMLERİ
(11 Üye ile Müsteşar ve yardımcıları)
Dış İlişkiler ve
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri
 Halk Sağlığı
 Sağlık Hizmetleri
 İlaç ve Tıbbi Cihaz
 Kamu Hastaneleri
 Hukuk
 Bilişim
 Mali Hizmetler
 Sağlığın Teşviki
 Uluslar arası İlişkiler
 İnsan Kaynakları
 Sağlık Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sağlık Araştırmaları
Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Çocuk ve Ergen
Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Grup
Başkanlığı
Sağlık Evi
ASM
TSM
İl Sağlık
Müdürlüğü
SB
İl Sağlık
Müdürlüğü
SB
Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Halk Sağlığı
Kurumu
16
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Grup Bşk
Sağlık Ocakları
Sağlık Evleri
AÇSAP
Aile Sağlığı Merkezleri
Toplum Sağlığı Merkezleri
(VSD, AÇSAP ve SAĞLIKEVİ)
Verem Savaş Dispanseri
Sağlık Merkezi
Kurum Hekimliği
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sayılarla Mevcut Durum
•
21.357 Aile Hekimi
•
6.812 Aile Sağlığı Merkezi
•
970 Toplum Sağlığı Merkezi
•
5573 Sağlık Evi
•
Yaklaşık 76 Milyon Kayıtlı insan
•
Ortalama: Her aile hekimine kayıtlı 3.590 kişi
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Toplum Sağlığı Merkezi
(Topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetleri)
•
Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak
sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirler;
•
sorunları gidermek için planlama yapar ve bu planları uygular, uygulatır;
•
birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini
müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eder;
•
bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izler, değerlendirir ve destekler;
•
bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki
koordinasyonu sağlar.
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi
(Bireysel koruyucu ve birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri)
•
Temel Hizmet Birimi : Aile hekimliği Birimi
•
Aile Hekimliği Birimi (AHB): Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından
oluşur.
•
Aile Sağlığı Merkezi (ASM): Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı
elemanlarınca aile hekimliği hizmeti verilir.
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aile Hekimi Kimdir?
•
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve
rehabilite edici sağlık hizmetlerini;
•
yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye
•
kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü
•
gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren
•
tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığı’nın
öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aile Hekiminin Görev ve Sorumlulukları
•
Başvuruyu yapan kişinin, her türlü sağlık sorununda ilk temas noktası
•
Kişiye yönelik birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon hizmetleri
•
Danışmanlık hizmetleri
•
Sağlığı geliştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik hizmetler
•
Hastalara yol göstermek ve onların haklarını savunmak
•
Hastayı uygun sağlık hizmetlerine yönlendirerek, koordinatörlük yapmak
•
Sağlık kayıtlarını tutmak ve güncellemek
•
Sağlık hizmetine eşit ulaşımı sağlamak (Evde sağlık hizmetleri, Gezici ve yerinde
sağlık hizmetleri)
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aile sağlığı elemanının görevleri
•
•
•
•
•
Kişilerin hayati bulgularını ölçmek ve kaydetmek.
Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygulamak.
Yara bakım hizmetlerini yürütmek.
Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak.
Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak, sevk edilen hastaların sevk edildiği
kurumla koordinasyonunu sağlamak.
• Numune almak, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapmak veya aldığı
numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlamak.
• Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana
çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek, evde sağlık hizmetlerinin
verilmesinde aile hekimine yardımcı olmak.
23
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Yerinde ve Gezici Sağlık Hizmetleri
•
Sağlık Hizmetine erişme güçlüğü çeken kişiler için
•
Nüfusun % 13’ü gezici sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu kapsamda:
 Tanı – tedavi hizmetleri
 Aşılama
 Bebek ve gebe takibi
 Evde sağlık hizmeti
 Vb.
•
Gezici eczane uygulaması
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Gezici sağlık hizmetleri
• Sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri
yerleşim yerlerine sunulur.
• Gezici sağlık hizmetine ilişkin planlama; coğrafi durum, iklim ve ulaşım şartları ile
kendisine bağlı yerleşim birimlerinin sayısı dikkate alınarak yapılır.
• Her 100 kişi için ayda iki saatten az olmamak kaydıyla
• Nüfusu;
250 kişiye kadar en az ayda bir kez,
250 ile 500 kişi arasında en az ayda iki kez,
500 ve üzeri olan yerleşim yerlerine en az haftada bir kez
25
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Yerinde sağlık hizmetleri
• Cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları
ve yetiştirme yurtları gibi
• Kişilerin kayıtlı oldukları aile hekimlerine doğrudan başvuru imkânlarının olmadığı ya da
aile hekimlerini serbestçe seçme imkânının bulunmadığı
• Toplu olarak yaşanılan ancak tabibi olmayan kurumlara,
• Kurumların talepleri üzerine sunulur.
• Her 100 kişi için ayda üç saatten az olmamak üzere;
• Nüfusu;
• 750 kayıtlı kişiye kadar haftada en az bir kez,
• 750 ve üzeri kayıtlı kişiye ise haftada en az iki kez
 Cezaevi ve çocuk ıslahevi için bu süre iki kat olarak uygulanır.
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Entegre Sağlık Hizmetleri
• Kurumca belirlenecek yerlerde,
• bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve
rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve/veya
yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız/diş sağlığı
hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği,
• birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık
hizmetini ifade eder.
• E2 ve E3 tipi Entegre İlçe Hastanelerinde (61 İlde 173 İlçede 638 Entegre AHB )
• TSM+ ASM hizmetleri
• 7/24
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Evde Sağlık Hizmetleri
• Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere
• evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak
şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon
hizmetleri
• Yataklı tedavi kurumları, TSM Birimleri, Aile Hekimleri
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sunulan Hizmetler
• Bakanlığımızca yayımlanan program ve rehberler çerçevesinde sağlık hizmeti
sunulmaktadır.
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Anne Sağlığının Korunmasına ve Anne Ölümlerinin
Önlenmesine Yönelik Yürütülen Programlar
•
15-49 Yaş Kadın İzlemi
•
Evlilik Öncesi Danışmanlık Programı
•
Doğum Öncesi Bakım Programı
•
Gebelere ve Lohusalara Nutrisyonel Destek Programı
•
Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı
•
Anne Dostu Hastane Programı
•
Acil Obstetrik Bakım Programı
•
Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitimleri
•
Doğum ve Sezaryen Programı
•
Doğum Sonu Bakım Programı
•
Misafir Anne Uygulaması
•
Anne Ölümlerini İzleme ve Önleme Programı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çocuk ve Ergen Sağlığı Programları
•
•
•
•
•
•
Bebek ve Çocuk İzlemleri Programı
Yenidoğana Temel Yaklaşımın Sağlanması
Programı
Yenidoğan Yoğun Bakım Programı
Yenidoğan Canlandırma Programı
Yenidoğan Taramaları Programı
 Fenilketonüri
 Konjenital Hipotroidi
 Biyotidinaz
 İşitme Taraması
 GKD
 Görme Taraması
•
Çocuk Beslenmesi Programları
 Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık
Kuruluşları
 Tamamlayıcı Beslenme
 Demir Desteği
 D vitamini Desteği
•
•
•
•
 İyotlu Tuz, v.b.
Çocukluk Çağı Acil ve Yoğun bakım Eğitim
Programı
Bebek Ölümlerini İzleme Programı
Ergen Sağlığı ve Gençlik Programı
Sağlık Personelinin Çocuk Hakları Eğitimi
Çocukluk Çağı Taramaları
 Okul Çağı Çocuklarda İşitme Taraması
 Görme Taraması
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP)
•
•
•
•
•
•
•
Polio Eradikasyon Programı
Kızamık Eliminasyon Programı
Maternal ve Neonatal Tetanoz (MNT) Eliminasyon Programı
Hepatit B Kontrol Programı
Diğer Hastalık Kontrol Programları
– Difteri
– Boğmaca
– Kızamıkçık ve Konjenital Rubella Programı
– Kabakulak
– Hemofilus İnfluenza Tip b
– Tüberküloz
– Streptokokkus Pnömoniya’ya bağlı invaziv hastalıklar
Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler (ASİE) Sürveyansı
Aşı Lojistiği, Soğuk Zincir Sistemi
•
Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Ulusal Kanser Kontrol Programı
•
Kayıt
Kayıt
Önleme
Önleme
Tarama
Tarama
•
Toplum Bazlı Aktif Kayıt
Merkezleri
Epidemiyolojik Çalışmalar
•
•
•
•
Tütün Kontrolu
Obesite Kontrolü
Çevresel Etkiler
Sağlığın Teşviki
•
Meme
Rahim Ağzı
Kalınbağırsak
•
•
Tedavi
Tedavi
•
•
Tedavi
Palya-Türk
33
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Önleme Ve Kontrol Programları
1. Yürütülmekte olan programlar
Türkiye Kalp Damar Hastalıklarını Önleme Ve Kontrol Programı
Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme Ve Kontrol Programı
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı
Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı
Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı
Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı
Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı
Ulusal Kanser Kontrol Programı
2. Basım aşamasında olan programlar:
Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı
Türkiye Böbrek Hastalıklarını Önleme Ve Kontrol Programı
3. Hazırlama çalışmaları süren programlar:
Türkiye Kas ve İskelet Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı
Türkiye Kronik Viral Hepatitleri Önleme ve Kontrol Programı
33
34
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aile Hekimliği Uygulamasında Kayıt İşlemleri
•
İlk kayıt, müdürlük tarafından ikamet ettikleri bölge göz önünde bulundurularak
yapılır.
•
Yenidoğanlar ile henüz nüfusa kayıtlı olmayan bebek ve çocuklar annelerinin kayıtlı
olduğu aile hekimine kaydedilir.
•
Aile hekimi değişikliği kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile
hekimince veya ilgili toplum sağlığı merkezince yapılır.
• Zorunlu haller dışında aile hekimi üç aydan önce değiştirilemez.
35
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aile Hekimliği Uygulamasında Kayıt İşlemleri
• İkamet ettiği ilden başka bir ile ikamet amacıyla yeni gelen kişiler istedikleri bir aile
hekimine kayıt yaptırırlar.
• Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de
ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir
hasta olarak hizmet alırlar. Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep
edemez
36
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Ödeme Esasları – Kayıtlı Kişi Başına
•
Çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır.
•
Kayıtlı kişi sayısı üzerinden
•
Sağlık hizmet ihtiyaçlarına göre farklı katsayılar uygulanmaktadır
• Gebe: 3,0
• 65 Yaş ve üstü: 1,6
• Tutuklu ve hükümlü: 2,25
• 0-59 Ay: 1,6
• Diğer: 0,79
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Ödeme Esasları – Yere ve Koşullara Göre
– Yerleşim yerinin koşullarına göre farklı ödenen ücretler ve değişen katsayılar
•
Entegre pozisyonlar için katsayı (1,65)
•
Nüfusu zorunlu olarak düşük pozisyonlar için katsayı (2)
•
Sosyoekonomik gelişmişlik ücreti
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Ödeme Esasları – Gider Ödemeleri
– Cari Gider Ödeneği
•
ASM Kirası
•
Ek personel
•
Demirbaş
•
Elektrik, Su Isınma, vb.
•
Onarım
– Gezici Hizmet Ödeneği
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Ödeme Esasları – Negatif Performans
•
Koruyucu sağlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla
•
Gebe ve bebek-çocuk takibi ile aşılama oranları %98’in altına düştüğünde ücrette
kesinti yapılmaktadır
•
Toplamda %20’ye kadar kesinti yapılabilmektedir
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Eğitim
•
•
•
•
•
Aile Hekimliği Mesleki Gelişim Eğitimleri (AHUZEM)
Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU)
Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri (EASM)
Aile Sağlığı Elemanları Eğitimleri
İlgili alanlarda pratik ve teorik eğitimler
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bilgi Sistemi
•
İlk günden beri gelişmiş Bilgi İşlem altyapısı kullanılmaktadır
– «Aile Hekimliği Bilgi Sistemi-AHBS»
•
Hizmet alan tüm vatandaşlara ait sağlıkla ilgili ve demografik veriler elektronik
ortamda kayıt altına alınır
•
Merkez veri tabanlarında toplanan bu verilerden ihtiyaçlar doğrultusunda raporlar
hazırlanmaktadır.
•
Bu veriler istatistiki çalışmalarda, sağlık hizmetleri planlamalarında, ücret
hesaplamalarında kullanılmaktadır
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bilgi Sistemi
•
İlk günden beri gelişmiş Bilgi İşlem altyapısı kullanılmaktadır
– «Aile Hekimliği Bilgi Sistemi-AHBS»
•
Hizmet alan tüm vatandaşlara ait sağlıkla ilgili ve demografik veriler elektronik
ortamda kayıt altına alınır
•
Merkez veri tabanlarında toplanan bu verilerden ihtiyaçlar doğrultusunda raporlar
hazırlanmaktadır.
•
Bu veriler istatistiki çalışmalarda, sağlık hizmetleri planlamalarında, ücret
hesaplamalarında kullanılmaktadır
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Dünden Bugüne
Karşılıklı
rızaya
dayanan ekip
çalışması
Cari gider
ödemesi ile
kazanılan
otonomi
Ücret artışı
Hizmet puan
esaslı adil
yerleştirme
işlemi
Gönüllülük
Eski
pozisyonunu
koruyan
sözleşmelilik
Standart
çalışma
koşulları ve
görev tanımı
Çalışan
memnuniyeti
Beyaz kod
uygulaması
ve hukuki
destek
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Dünden Bugüne
Negatif
performans
uygulaması
Hekimlerin
sorumluluk
alması
Gönüllülük
Koruyucu sağlık
hizmetleri
üzerine
yoğunlaşan
görev tanımı
Sağlık kayıtlarının
elektronik
ortamda takibi
Temel Sağlık
Göstergelerinde
İyileşme
Rutin aşılama Hızı 78 (2002) ->
98 (2013)
Bebek Ölüm Hızı 28.5 (2003) ->
7,8 (2013)
Anne Ölüm Hızı 61
(2003) -> 15,9 (2013)
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Dünden Bugüne
İyileştirilmiş ve
standart şartlarda
sağlık hizmeti
sunumu
Sağlık durumunun
bütüncül
değerlendirilmesi
E-reçete ve
Mobil Eczane
Uygulaması
Ulaşılabilir ve
erişilebilir sağlık
kuruluşları
Ücretsiz sağlık
hizmeti sunumu
Karşılıklı güven
ve rızaya dayalı
hekim-hasta
ilişkisi
Hekim seçme
hakkı
Tahlil ve tetkik
hizmetlerinin
geliştirilmesi
Vatandaş
memnuniyeti
1. Basamak sağlık hizmetleri memnuniyeti EUROPEP -: 89% (2011)
Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (TÜİK) 74,8 (2012)
Genel sağlık
sigortası
uygulaması
(cepten sağlık
harcamalarında
azalma(
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Dünden Bugüne
İnsan kaynaklarının
etkili kullanımı
2. basamak sağlık
kuruluşlarına
gereksiz müracaatın
azalması
Koruyucu sağlık
hizmetlerinin etkili
sunumu ile tedavi
maliyeti yüksek
hastalıkların
önlenmesi
Lojistik kaynakların
etkili kullanımı
Maliyet
Etkinlik ve
Sürdürülebilir
Finansman
Negatif performanslı
kişi başı ödeme ile
mali kaynakların
etkili kullanımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

similar documents