Per Krusells presentation 78.7 KB pptx

Report
Pikettys kritik mot kapitalismen
Per Krusell
Institutet för Internationell Ekonomi,
Stockholms Universitet
19 augusti, 2014
Kritiken och dess roll i boken
• Kritiken: liksom Marx pekar Piketty på inneboende krafter i marknadsekonomin som ger högre och högre ojämlikhet (Kuznets hade motsatt syn)
• Min tolkning: stort genomslag i media just på grund av kritiken.
• Bokens empiri i all ära men framför allt angeläget att granska kritiken.
Grunderna för kritiken
• Vad ligger bakom kritiken? Hur kan vi utvärdera Pikettys prognos om
ökande ojämlikhet under “le vingt et unième siècle”?
• Mitt svar: det som ligger bakom kritiken och prognosen är framför allt
– teori, matematiskt formulerad…
– …som gör antaganden likt all nationalekonomisk teori…
– …men som skiljer sig på väsentliga punkter från gängse teori.
• Med andra ord: det är inte empirin som “automatiskt” leder oss till
slutsatser om vare sig tolkning eller prognoser! (Så är det tyvärr aldrig
inom vårt område…)
Teori 1: “Kapitalismens två fundamentala lagar”
• Med denna teori drar Piketty sina huvudsakliga slutsatser; det är också
den Tony och jag har granskat speciellt.
• Intuitivt innebär teorin att anta ett extremt aggressivt sparande vid låg
tillväxt.
• Lag 1 (en definition): kapitalinkomsten som andel av nationalinkomsten =
rk/y (r är kapitalavkastningen).
• Lag 2 (en teori): kapitalkvoten, k/y, bestäms på lång sikt av s/g, där
– s är nettosparkvoten, dvs ökningen i kapitalstocken som andel av nationalinkomsten
(BNP minus kapitalförslitning); och
– g är tillväxttakten i befolkning och produktivitet
• Lag 2 kan härledas enkelt från antagandet att s och g är konstanta.
Piketty använder teori 1 för sin prognos
• Anta att:
– r inte kommer ändras
– s inte kommer ändras
– g kommer falla (lägre befolkningstillväxt, lägre produktivitetstillväxt), säg 0,03 => 0,01
• Då kommer rk/y = rs/g stiga med en faktor 3!
• Om g föll till noll skulle kapitalkvoten, och kapitalinkomstandelen,
explodera.
• Problem med högt k/y: k är mer ojämnt fördelat än y => hög ojämlikhet
• Detta är, enligt Piketty, marknadsekonomins inneboende krafter mot ökad
ojämlikhet: när tillväxten avtar blir sparandet mer och mer aggressivt och
ojämlikheten större och större!
Min och Tony Smiths utvärdering av Lag 2
• Vi pekar på en distinktion mellan Pikettys grundantagande och det som
gängse (logiskt och empiriskt testad) teori bygger på:
– (Piketty) nettosparkvoten är konstant
– (gängse teori) bruttosparkvoten är konstant
•
•
bruttosparande – kapitalförslitning = nettosparande
bruttosparkvot = bruttosparande/BNP
• Skillnaden kan tyckas hårfin men blir stor när tillväxten faller.
• Vi visar att kapitalkvoten inte alls faller dramatiskt utifrån gängse teori: med
konstant bruttosparkvot sker ingenting konstigt ens vid nolltillväxt!
Grundproblemet i Pikettys teori
• Intuitivt bygger Pikettys teori, som sagt, på antagande om extremt
översparande då tillväxten g faller. Som illustration, anta att g blir noll.
– Att då fortsätta att nettospara, så att kapitalets ökning är en konstant proportion av
inkomsten, innebär att kapitalet blir större och större i förhållande till inkomsten, och
detta utan gräns (k/y går mot oändligheten). Konsumtionen går mot noll.
– Detta är (naturligt nog) inte förenligt med hur vi observerar att hushållen sparar. Utan
tillväxt i arbetsinkomsten håller de förmögenheten förhållandevis konstant.
• Aggregerade amerikanska data talar samma språk!
Teori 2: “r-g”
• Teorin: ojämlikheten ökar när r-g ökar.
• Idén, intuitivt:
– de rikas kapital växer i takt r (om de inte har arbetsinkomst och sparar allt)
– de fattigas resurser växer i takt med lönerna, dvs i takt med g; de sparar inte
– alltså växer kvoten av de rikas och de fattigas resurser i takten r-g.
• Problem 1 (teori): gängse teori säger att r-g inte nämnvärt påverkas av att
g minskar: r går ner markant när g går ner. Alltså kommer inte r-g påverkas
om, som Piketty tror, g faller framöver.
• Problem 2 (empiri): stödjer gängse teori.
• Problem 3 (empiri): tillväxttakten korrelerar positivt med ojämlikhet
– under hög tillväxt ökar lönespridningen, vilket ökar förmögenhetsspridningen.
Annan kritik mot boken
• Financial Times: felkodning, problem med data.
Min syn: ingen allvarlig kritik.
• Uppgången i kapitalkvoten är pga att bostäder inkluderats i
förmögenhetsmåttet samtidigt som vi haft en “bostadsbubbla”.
Min syn: stämmer, och gör att graferna på stigande kapitalkvoter inte kan
tolkas som ökat sparande, samt att det inte är orimligt att dessa bubblor
brister/slutar växa => kapitalkvoten fortsätter inte växa.
• Förmögenhetsmåttet inte brett nog: om t ex pensioner inkluderades skulle
ojämlikheten bli mindre.
Min syn: stämmer, siffrorna borde justeras (åtminstone skönsmässigt).
• Ändrade skatteregler i USA: har skapat incitament att klassificera om
inkomst/välja investeringsalternativ som gör att den egentliga uppgången i
förmögenhetsspridningen överskattas i boken.
Min syn: stämmer, men USA-specifikt; dock är just uppgången synligast där.
Summa summarum
• Dataproblem gör att uppgången i förmögenhetsspridning förmodligen
överskattats.
• Mer relevant: Pikettys huvudtes håller inte.
Vad förklarar då den ökade ojämlikheten?
Fundamentala bestämningsfaktorer:
• Ökad lönespridning.
– Varför: snabb teknisk utveckling, globalisering.
• Stora skillnader i kapitalavkastning mellan hushåll.
– Varför: olika portföljval (inklusive bostäder) i en alltmer komplex finansiell marknad med
stora prisrörelser som tillåtit “arbitrage” och högt risktagande; private equity.
• Skillnader i sparbenägenhet mellan hushåll (dock oklart om denna faktor
fått ökad betydelse).
• Lägre grad av omfördelning i skatte- och transfereringssystemen.
– Varför: bred politisk trend, skattekonkurrens mellan länder i alltmer globaliserad värld.
Vad göra?
Piketty: global förmögenhetsskatt.
Min syn: snedvrider mer än rättvrider, men framför allt bättre att fokusera på
fundamentala orsakerna än på symptomen.
Att göra åt de fundamental orsakerna:
• Utbildningssystemet:
– Hög lägstanivå (men satsa också på högre utbildning). Befrämjar social rörlighet,
integration, stärker demokratin.
– Kanske också “privatekonomisk utbildning”, dvs ekonomi i skolan.
• Flexibel arbetsmarknad med socialt trygghetssystem:
– Gör det möjligt att byta spår i karriären, främjar humankapitaluppbyggnad.
– Viktigt speciellt under strukturomvandling.
• Reglering av finansiella marknader? Svårt, kan få motsatta effekter.
• Begränsa privata donationer inom politiken (följ inte USAs exempel).
Slutkommentarer om boken
• Vad gäller kritiken mot kapitalismen: den håller inte.
• Det räcker inte att bry sig; det är viktigare med rätt analys!
• Men boken bidrar ändå på flera sätt:
– Nya historiska data, kommer säkert användas av många.
– Nytt kapitalmått: viktigt ta hänsyn till bredare förmögenhetsmått i vissa sammanhang.
– Värdefullt fokus på de allra rikaste: viktiga för makroekonomin just för att de står för det
mesta av sparandet.
– Bred samhällsvetenskaplig metod (t ex kopplingen mellan ojämlikhet och demokrati).
– Litterära referenser/anekdoter gör analysen levande, kan bli stilbildande.
– Engagemang för ojämlikhet som säkert kommer attrahera många unga till ämnet. Blir
förmodligen det största och mest bestående bidraget.

similar documents