için tıklayınız... - TDMS

Report
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe
Uygulamaları Daire Başkanlığı
Mevzuat Birimi
Birim Sorumlusu
Mustafa SEVİNDİK
DÖNER SERMAYE
UYGULAMALARI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin
29 uncu maddenin (1) fıkrası si gereği,
Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluş Olarak kurulmuştur.
(02.11.2011 Tarihli ve 28103 Sayılı R.G.)
663 Sayılı KHK nin 36 ncı Maddesinin
4 üncü fıkrasında;
“Hizmet birimlerinin görev tanımları, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
Hükmü Yer Almaktadır.
FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin
Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
9 uncu maddesinin (b) bendi gereği kurulmuştur.
(07.03.2012 Tarihli ve 28229 Sayılı R.G.)
FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN
YARDIMCILIĞININ GÖREVLERİ ARASINDA
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin
(b) bendinin 2 inci fıkrasında;
. . . ‘’Sağlık kuruluşlarının döner sermaye bütçe ve muhasebe
işlemlerini düzenlemek, yürütülmesini sağlamak.’’ . . .
Hükmü Yer Almaktadır.
DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE
UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Görev
ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin
9 uncu maddesinin (1) fıkrasının (c) bendi gereği
kurulmuş ve aynı bentte görev tanımlaması yapılmıştır.
(19.03.2012 Tarihli ve 1 Sayılı Bakanlık Makamı Onayı)
DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE
UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREVLERİ
1) DÖNER SERMAYE BÜTÇE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı 2 inci ve 3 üncü basamak
sağlık tesisleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine;
-Döner Sermaye Bütçesi Tahsisi
-Ek Bütçe Tahsisi
-Bölümler Arası Aktarma
-Bölüm İçi Aktarma
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’nin 31’nci maddesinin (d) bendi,
(02.11.2012 / 28103 R.G.)
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi,
(01.05.2007 /26509 R.G.)
106 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare Ve Muhasebe
İşlerine Dair Yönetmeliğin 34 üncü ve 36 ncı maddesi,
(02.09.1961 / 10896 Sayılı R.G.)
Hükümleri gereği yapılmaktadır.
SAĞLIK TESİSLERİ ;
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesinin son paragrafı gereği,
Döner Sermayeli İşletmeler;
Ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkamaz.
Onaylı yılı bütçe tertiplerindeki ödenekleri aşamaz.
Bu durumdan;
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin
9. maddesinin (4). fıkrası gereği,
işletmenin harcama yetkilisi sorumludur. (01.05.2007/26509 RG)
BÜTÇE İŞLEMLERİ;
Daire Başkanlığımızca sevk ve idare edilen Web tabanlı Döner
Sermaye Bütçe Sistemi üzerinden web ortamından yapılmaktadır.
Sistemin; Bakım-Onarımı, Geliştirilmesi, Sisteme teknik destek sağlanması
Daire başkanlığımızca yapılmaktadır.
Sistemin tahminen aktif olarak 2.000 kullanıcısı vardır.
BÜTÇE – GELİR/GİDER KARŞILAŞTIRMALARI
2012 Yılı SGK Götürü Bedel
: 15,5 Milyar
2012 Yılı Döner Sermaye Bütçesi
: 17,8 Milyar
2012 Yılı Gelir Gerçekleşme (Tahmini) : 17,3 Milyar
2012 Yılı Gider Gerçekleşme (Tahmini) : 17,5 Milyar
2013 Yılı SGK Götürü Bedel (Tahmini) : 17 Milyar
2013 Yılı Döner Sermaye Gelir Bütçesi : 18 Milyar
2013 Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesi : 16,5 Milyar
2013 Yılı Gider Bütçesi Dengeleme Payı: 1,5 Milyar
İlk defa 2013 Yılında;
Nakit girişli döner sermaye bütçesi uygulamasına geçilmiştir.
2) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNUN
TOTAL SERMAYESİNİ TAKİP ETMEK:
209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun
1 inci madde;
. . . ‘’Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez ve taşra teşkilatı için sekiz milyar Türk
Lirasıdır. Bu miktar her bütçe yılı içinde Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre artırılabilir.’’ . .
.
(09.01.1961 Tarih / 10702 Sayılı R.G.)
Hükmü Yer Almaktadır.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNUN SERMAYE HAREKETİ
Tahsis Edilen Sermaye : 8 Milyar
Mevcut Sermaye
: 5,8 Milyar
Döner Sermayeli İşletmelerin;
Yıl Sonunu Karları;
Öncelikle, önceki yıllardan devir eden zararla mahsup edilir.
Artan kısmı işletme sermayesine ilave edilir.
3) DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN 4734 SAYILI KAMU iHALE KANUNUN 62
NCİ MADDESİNİN (I) BENDİ UYARINCA BİRLİKLERDEN GELEN İZİN
TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRMEK VE GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPMAK:
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’inci maddesinin (ı) bendinde; “ Bu Kanunun 21 nci
ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık
toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale
Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” (22.01.2002 / 24648 R.G.)
Hükmü Yer Almaktadır.
Döner sermayeli sağlık tesisleri, yılı onaylı bütçelerinin, Yapım - Mal - Hizmet
sınıflamalarındaki gider tertiplerine konulan bütçenin %10’u kadar doğrudan temin yoluyla
mal, malzeme ve hizmet alımı yapabilirler. Bu miktarın bir fatura bedeli;
21-F (144.103 TL) Pazarlık Usulü
22-D (B.Şehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 43.228 TL / Diğer Yerlerde 14.403 TL) D.Temin
İşletmeler Bu Oranı Aşmak İhtiyacı Duyduklarında;
-Dairemizden limit artırımı talebinde bulunurlar.
-İşletmelerin talebi KİK’e resmi yazı ile iletir.
-KİK’den gelen cevaba göre işlem tesis edilir.
4) DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER ARASINDA BORÇ VEYA KARŞILIKSIZ
KAYNAK AKTARIMI İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK:
209 Sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 8 nci paragrafında ; ‘’Döner sermayeli
işletmelerin malî imkânı elverişli olanlarından, malî durumu yetersiz olanlara
karşılıksız veya borç olarak kaynak aktarmaya Sağlık Bakanı yetkilidir.’’
Hükmü Yer Almaktadır.
Bu nedenle; Mali durumu iyi olan döner sermayeli işletmeden, mali
durumu kötü olan döner sermayeli işletmeye Başkanlık Makamının
Onayı ile borç para verilir. Yıl sonuna kadar borç alan işletme borcunu
ödeyemez ise Başkanlık Makamının Onayı ile verilen borç karşılıksız
kaynak aktarımına dönüştürülür.
(Bakanlık Makamının 30.04.2012 tarihli ve 5147 sayılı OLUR’U)
Borç veren işletme gider kaydı
Borç alan işletme gelir kaydı yapmaktadır.
5) KURUMA AİT ÖDENEK VE DİĞER MALİ KAYNAKLARIN DAĞITIMINI
PLANLAMAK VE TAHSİS İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK:
Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerine/bağlı sağlık tesislerine
iki tür finansal planlama yapılmaktadır.
1) Döner Sermaye Kaynaklarından Yapılan Planlama: SGK ile Sağlık Bakanlığı arasında
08.05.2012 tarihinde imzalanan Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi
Ve Usul Esasları çerçevesinde, SGK dan her ay toplam olarak alınan sağlık hizmeti
sunumu bedelleri, sağlık tesislerine her ayın 10’una kadar planlanarak hesaplarına
aktarılmaktadır.
2) Genel Bütçe Kaynaklarından Yapılan Planlama: Dairemize tahsis edilen Genel Bütçe
kaynaklarından, döner sermayeli işletmelerin aşağıdaki giderleri için planlamalar
yapılarak hesaplarına aktarılmaktadır.
2012 YILI GENEL BÜTÇE TAHSİS 400 MİLYON / SERBEST BIRAKILAN 350 MİLYON
Elektrik, Su, D.Gaz / Dava Takip / Telefon / Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri / Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri / Tıbbi Cihaz /
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri / Yabancı Uyruklu Hastalar / Tutuklu Hükümlü Adli
Vaka / Yüksek İhtisas Hazine Yardımı / Arge Mamul Mal Alımları / Arge Gayrimenkul
Sermaye Üretim Giderleri / Arge Diğer Sermaye Giderleri
6) DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN MUHASEBE HESAP KAYITLARININ
MERKEZİ YAPIDA İZLENMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK:
Döner sermayeli sağlık tesislerinin (800 tesis), kamu hastane birlikleri
merkezlerinin (87 birlik) muhasebe kayıtlarının sağlık kurumları döner
sermaye saymanlıklarınca girildiği (200 saymanlık), raporlandığı ve
izlendiği web tabanlı Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Daire
Başkanlığımızca sevk ve idare edilmektedir.
Sistem, muhasebe birimi tarafından 2004 yılında yazdırılmıştır.
2005 yılında tüm saymanlıklarda fiilen kullanılmaya başlanmıştır.
-Sistemin yazılımının geliştirilmesi
-Sisteme yeni mali raporlar konulması
-Günümüz şartlarına uyarlanması
-Bakım ve Onarımının Yapılması
Dairemizce sağlanmaktadır. Sistemin aktif olarak 3.700 kullanıcısı vardır.
663 Sayılı KHK nın 31 inci maddesi;
“(1) Genel sekreterin görevleri şunlardır:”
(g) bendi;
“İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve
alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin
yürütülmesini sağlamak.”
Geçici 7 nci maddesi;
“(1) Bağlı kuruluşlara devredilen sağlık kuruluşlarında muhasebe hizmetlerini
yürüten ve Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan personelden ihtiyaç
duyulanlar, kurumların talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yılı geçmemek üzere görev yapmaya
devam eder. Bu şekilde görevlendirilen personele döner sermayeden herhangi
bir ödeme yapılmaz.” Hükümlerini içermektedir.
Bu nedenle; Maliye Bakanlığı ile resmi yazışmalar yapılarak, 02.11.2014 tarihine
kadar muhasebe iş ve işlemlerinin devir alınacağı taahhüdünde bulunulmuştur.
7) DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN MUHASEBE UYGULAMALARINA İLİŞKİN
İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK VE DÜZENLEMELERİNİ YAPMAK: Sağlık Kurumları
Döner Sermaye Saymanlıklarınca, Sağlık tesislerinin ve birlik merkezlerinin
TDMS ye girilen muhasebe kayıtları Daire Başkanlığımızca kontrol edilir. Yıl
sonunda, sağlık tesisi düzeyinden hesapları kapatılır. Yeni yıla açılışları yapılır.
Hesap Kayıtları Girilmesi; Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereği,
(01.05.2007 Tarih ve 26509 sayılı RG)
Yıl Sonu İşlemleri; Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’nin 570 nci ve 571 nci maddeleri gereği,
Muhasebe kayıtlarının Doğruluğu ve Raporlanması; 5018 Sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8. maddesi gereği, yapılmaktadır.
(24.12.2003 Tarih ve 25326 Sayılı R.G.)
8) KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNE DÖNER SERMAYE
UYGULAMALARI HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRMEK:
Kamu Hastaneleri Birlikleri, döner sermaye uygulamaları konusunda,
uygulamanın nasıl olacağı ile ilgili tereddüde düştüğünde, uygulamaya
esas görüş talep etmektedir. Daire Başkanlığımızca konu ilgili
mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilerek Birliklere uygulamaya esas
görüş bildirilmektedir.
Daire Başkanlığımız;
-Ek Ödeme Mevzuatı Uygulamaları
-İhale Mevzuatı Uygulamaları
-Taşınır İşlemleri Mevzuatı Uygulamaları
-Daire Başkanlığımızın Görevleri Dışındaki Uygulamalar
Konusunda görüş bildirmemektedir.
DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ;
-Finans Yönetimi Uygulamaları
-Muhasebe Uygulamaları
-Bütçe Uygulamaları
-Finansal Planlama uygulamaları
Konularında ve bu uygulamalar kapsamında,
döner sermaye gelirlerinden hangi ödemelerin yapılıp
yapılamayacağı konularında görüş bildirmektedir.
DÖNER SERMAYE MEVZUATI
Döner Sermaye Uygulamalarının Ana Mevzuatı;
209 Sayılı Kanun (09.01.1961 / 10702 R.G)
Bu kanuna dayanak olarak çıkarılan
106 Sayılı Yönetmelik (02.09.1961 / 10896 R.G.)
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 / 25326 R.G.)
Bu kanuna dayanak olarak çıkarılan
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (01.05.2007 / 26509 R.G.)
Bunun Yanı Sıra;
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (02.11.2011 / 28103 R.G.)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (22.01.2002 / 24648 R.G.)
İlgili Diğer Kanunlar-Yönetmelikler-Tebliğler-Genelgeler vb.
MEVZUAT HİYERARŞİSİ
Anayasanın 2 inci maddesinde;
Türkiye Cumhuriyeti’nin Hukuk devleti olduğu belirtilmektedir.
Bu nedenle; İnsanların, kamu kurum ve kuruluşlarının
İş ve işlemlerinde uymak zorunda oldukları bir hiyerarşi
bulunmaktadır.
MEVZUAT HİYERARŞİSİ
1982 Anayasa’sına Normlar Hiyerarşisi
Çerçevesinde Baktığımızda;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anayasa
Usulüne Göre Yürürlüğe Konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar
Kanunlar
KHK
Tüzükler
Yönetmelikler
Adsız Düzenleyici İşlemler (Genel Tebliğler, Tebliğler, Genelgeler v.b.)
Şeklinde bir sıralama olduğu görülmektedir.
AYNI STATÜDEKİ DÜZENLEMELERİN AYNI
HUSUSLARDA FARKLI HÜKÜMLER İÇERMESİ
 Yürürlükte bulunan iki ayrı kanun, aynı olayla ilgili farklı
düzenlemeler içeriyorsa;
Sonraki kanunda yer alan hükümler uygulanır.
 Aynı konuda esas maddelerle geçici maddeler arasında
çelişki var ise;
Geçici madde hükümleri esas maddeden önce uygulanırlar.
9) DÖNER SERMAYE MERKEZ İŞLETMESİNE AİT İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkezine döner sermaye
kaynaklarından yapılan her türlü giderlerin gerçekleştirilmesi, taşra
teşkilatına Genel Bütçe kaynaklarından yapılan giderlerin
gerçekleştirilmesi iş ve işlemleri Daire Başkanlığımızca yürütülmektedir.
209 Sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde;
“(Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkezinde,
muhasebe iş ve işlemleri yürütmek ve malî yılın sonundan itibaren 4 ay içerisinde
işletmelerin umumi bilançolarını konsolide ederek Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığına
göndermek üzere merkez döner sermaye saymanlıkları kurulur.” Hükmü Yer Almaktadır.
Bu nedenle; Bakanlık Makamının 27.02.2012 Tarihli ve 2 Sayılı OLUR’U ile
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkezinde
19.03.2012 tarihinde döner sermayeli işletme kurulmuştur.
Maliye Bakanlığı ile yapılan resmi yazışmalar ve görüşmeler neticesinde,
İşletmeye Muhasebe Yetkilisi ataması yapılmıştır.
Başkanlık Makamının 05.04.2012 tarihli OLUR’U ile
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkezi Döner Sermaye Giderleri
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Genel Bütçe Giderleri
Gider Gerçekleştirme Görevlisi
Sayın Ali GAZİ (Döner Sermaye, Bütçe Muhasebe Uygulamaları DB)
Harcama Yetkilisi
Sayın Uzm.Dr.Orhan KOÇ (Finans Hizmetleri Başkan Yardımcısı)
BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ
VE
BURAYA GELDİĞİNİZ
İÇİN
HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDER
SAYGILAR SUNARIM

similar documents