Slayt 1 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Report
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
2012 YILI
SUNUMU
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Kuruluş
II.Yönetim Yapısı
III. Hizmetlerimiz
IV.Eğitim,Kurs,Komisyon ve
Konferans Faaliyetleri
V.Mevzuat Çalışmalarımız
VI. Amaç ve Hedeflerimiz
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Ararlık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliğimiz, 26/09/2011
tarihli 659 sayılı ‘Genel Bütçe
Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel
Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin
yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde
Kararname’ ile yeniden yapılandırılmıştır.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM
YAPISI
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Ali Ramazan ACAR
Birinci Hukuk Müşaviri
Ayhan
Doğu
İbrahim
Yıldız
Hakan
Sayın
Hukuk
Müşv
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Özge
Mahmut
Taşçı
Gönül
Üstündağ
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Akdoğan
Filiz
Yılmaz
Ayşe
Ünlü
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Gülfidan
Özcan
Hukuk
Müşv.
Murat
Yılmaz
Hukuk
Müşv.
Deniz
Deniz
Hukuk
Müşv.
Şahin
Yalçın
Sibel
Alkış
Tacettin
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Ayhan
Atilla
Karakoyun
Hukuk
Müşv.
Ümit
Kemal
Kılıç
Hukuk
Müşv
İsmail Hakan UYSAL
Şube Müdür V.
Gelen Evrak ve
Arşiv Birimi
Ersin BOZKURT
Hüseyin GÜRSOY
Yusuf ÜRGEN
Hukuk Müşavirliği
Giden Evrak
Birimi
Sibel ÖZTÜRK
Oğuz GENÇ
Emin SARI
Yönetici Asistanı
Funda KEÇELİ
Nihal KARACA
Taşınır İşlemleri
ve Mutemetlik
Birimi
Oğuz GENÇ
Meral BOZKURT
Sevilay APAYDIN
Mehmet ÖZTÜRK
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Elektronik
Dökümasyon Birimi
Meral BOZKURT
Mehmet ÖZTÜRK
Oğuz GENÇ
Funda KEÇELİ
Nihal KARACA
Rüya KOÇAK
Sevilay APAYDIN
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Dağılımı
2
6
16
5
1
Hukuk Müşavirliği
1
1. Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşavirleri
Şube Müdürü V.
Bilgisayar İşletmeni
Memur
İşçi
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Eğitim Durumu
35
30
25
20
15
32
10
21
5
0
1
Orta
Öğretim
Hukuk Müşavirliği
5
Lise
4
Ön
Lisans
Lisans
Toplam
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMETLERİMİZ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhakemat Hizmeti
Adli, İdari Davalarla iç ve dış
tahkim yargılamasında, icra
işlemlerinde ve yargıya intikal eden
her türlü hukuki uyuşmazlıklarda
idareyi temsil eder, dava ve icra
işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Danışmanlığı
İdare Hizmetleriyle ilgili olarak
Mevzuat, sözleşme, şartname,
uyuşmazlıklar, sulh ve sorulacak
diğer işlerle ilgili görüş
verir. Anlaşmazlıkları önleyici
hukuki tedbirler ve teklifleri
hazırlar.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Ararlık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. ADLİ DAVA
Adli Yargıda açılan davalarda şimdilik, 659
sayılı KHK Geçici 1/3.maddesi uyarınca Maliye
Bakanlığına bağlı Hazine Avukatları ve bunların
bulunmadığı yerlerde daire amirlerince takip
edildiğinden, bu tür davalarda gerekli bilgi ve
belgelerin toplanması ve hukuki yardım yapılması
şeklinde faaliyet göstermektedir.
2007-2012 yılları arasında Adli Yargıda açılmış,
4214 dava hakkında ise 659 sayılı KHK uyarınca
gereği yapılmaktadır.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Ararlık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adli Davaların Yıllara Göre
Dağılımı
6000
4000
2000
0
Hukuk Müşavirliği
4214
329
337
424
1649
840
635
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II. İDARİ DAVA
İdaremizin personeli ve diğer gerçek ve tüzel
kişiler tarafından İdaremiz aleyhine açılan her türlü idari
dava 659 sayılı KHK hükümlerine göre Hukuk
Müşavirliğimizce takip edilmektedir.
2007-2012 yılları arasında İdaremiz aleyhine açılan
2496 davadan, 1509 adedi İdaremiz Lehine, 438 adedi
İdaremiz Aleyhine, 549 adedi ise
İdare
Mahkemelerinde veya Danıştay’da devam etmektedir.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
700
650
600
500
440
400
300
359
210
200
100
0
Hukuk Müşavirliği
322
295
255
94
430
405
258
224
208
57 57
10
59
26
2007
2008
2009
Birinci Hukuk Müşaviri
9092
140
105
İdare
Lehine
İdare
Aleyhine
Devam
Toplam
173
33
2010
2011
Ali Ramazan ACAR
2012
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
III.
KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI
HUKUKİ GÖRÜŞLER
► 2012 yılı içinde Genel
Müdürlüğümüz değişik birimlerine
110 değişik konuda hukuki görüş
verilmiştir.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuki Görüşlerin Yıllara Göre Dağılımı
127
102
123
688
130
96
110
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Toplam
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IV. KANUN, TÜZÜK VE
YÖNETMELİKLER
► 2007-2012 yılları arasında Kamu
kurum ve kuruluşlarından İdaremize
intikal eden 213 Kanun, Tüzük ve
Yönetmelik Tasarısı hakkında İdaremiz
görüş bildirmiştir.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerin Yıllara
Göre Dağılımı
250
200
150
100
214
50
0
Hukuk Müşavirliği
30
29
32
55
34
34
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM, KURS,KOMİSYON
VE KONFERANS
FAALİYETLERİ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCILARIN TAŞINMAZ
EDİNMELERİNDE GÜNCEL
TARTIŞMALAR
Konulu Konferans İstanbul Barosu,Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İdaremiz tarafından
22/02/2012 tarihinde İstanbul da aşağıdaki konularda
gerçekleştirilmiştir.
I. Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’ de Taşınmaz
Edinmelerinde aranan “Karşılıklılık” Kavramı
II. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye’ de
Taşınmaz edinmelerinde Kanuni Kısıtlayıcı Hükümleri
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
►
Hukuk
Müşavirlerinin, İdaremizin Yüksek
Disiplin ve Disiplin Kurulu üyeliği, Etik Komisyonu
üyeliği, Yer Değiştirme Kurulu üyeliği görevlerinde,İnsan
Kaynakları Dairesi Başkanlığı nezdinde yürütülen hizmet
içi eğitim, görevde yükselme kurslarında öğretmenlik,
Tapu Kadastro Lisesi ve Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek
Okulu’nda öğretmenlik, idaremiz bünyesinde oluşturulan
çok sayıda sair
ihtisas komisyonlarında, sınav
komisyonlarında, üyelik görevlerinde,
Kanun,
Yönetmelik…vb. çalışmaları için kurulan özel
komisyonlarda aktif ve yoğun bir katılımı olmaktadır.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
►
SKGP kapsamında Öneri Değerlendirme
Kurulunun 19/01/2012 tarihindeki toplantısında
Hukuk Müşaviri Tacettin AYHAN’IN “Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü Koşusu” önerisi
21/05/2012 tarihindeki “Kuruluş Yıldönümü”
kutlamalarında uygulanmış olup, 21/05/2013
tarihinde de “166.Yıl Kutlama Koşusu”
yapılacaktır.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEVZUAT
ÇALIŞMALARIMIZ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A).TAMAMLANAN MEVZUAT ÇALIŞMALARI
1).3/5/2012 TARİHLİ VE 6302 SAYILI TAPU KANUNU VE
KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN KANUN. (18/05/2012 tarihli ve 28296 sayılı R. G.)
2).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ. (28/01/2012 tarihli ve
28187 sayılı R. G.)
3).TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN
DÜZENLENMESİNE
İLİŞKİN
USUL
VE
ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK. (27/07/2012 tarihli ve 28366 R. G.)
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA
TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
HAKKINDA
YÖNETMELİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (14/02/2012 tarihli ve
28204 sayılı R. G.)
5).TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE
KONTROL
İŞLERİ
HAKKINDA
YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (26/09/2012
tarihli ve 28423 sayılı R. G.)
6).KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK. (28/09/2012 tarihli ve 28425 sayılı R. G.)
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7).TAPU VE KADASTRO UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI
SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL
VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (8/06/2012 tarihli ve 28317
sayılı R. G.)
8).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA
DAİR
YÖNETMELİK. (16/05/2012 tarihli ve 28294 sayılı R. G.)
9).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
GÖREVDE
YÜKSELME
VE
UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK. (1/08/2012 tarihli ve 28371 sayılı R. G.)
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10).BÜYÜK
ÖLÇEKLİ
HARİTALARIN
YAPIM
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR
YÖNETMELİK. (20/04/2012 tarihli ve 28270 sayılı R. G.)
11).1:5.000
ÖLÇEKLİ
STANDART
TOPOĞRAFİK
FOTOGRAMETRİK HARİTA YAPIMINA AİT TEKNİK
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR
YÖNETMELİK. (23/05/2012 tarihli ve 28301 sayılı R. G.)
12).LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE
BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (3/04/2012 tarihli ve 28253
sayılı R. G.)
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ
TEŞKİLATI
KURULUŞU
İLE
GÖREV
YETKİ
VE
SORUMLULUKLARI HAKKINDA 2012/1 SAYILI GENELGE
(16/01/2012 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur’u ile yürürlüğe
girmiştir)
14.)TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA
TEŞKİLATI
YETKİ
GÖREV
VE
SORUMLULUKLARI
HAKKINDA 2012/2 SAYILI GENELGE (16/01/2012 tarihli Genel
Müdürlük Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir)
15).659 SAYILI KHK’nin UYGULANMASI HAKKINDA 2012/6
SAYILI GENELGE (7/06/2012 tarihli)
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
16).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ
KURULU YÖNETMELİĞİ.(09.11.2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi
Gazete yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.)
17).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
GÖREVDE
YÜKSELME
VE
UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ
YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA
DAİR
YÖNETMELİK (01.08.2012 tarihli ve 28371 sayılı Resmi Gazete
yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.)
18). BÖLGE TAPU VE KADASTRO KURULLARININ GÖREV,
YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK. (03.01.2012 tarihli ve 37 sayılı Bakanlık Olur’u ile
yürürlüğe girmiştir.)
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
•
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B).
DEVAM EDEN MEVZUAT ÇALIŞMALARI
1).TAPU KANUNU TASARISI TASLAĞI
2).KADASTRO GÜNCELLEME VE YENİLEME KANUNU
TASARISI TASLAĞI
3).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TASLAĞI
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4).KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN TASARISI
5).LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROLARI KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
6).TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ TASARISI TASLAĞI
7).TEFTİŞ
KURULU
TÜZÜĞÜNÜN
KALDIRILMASI DAİR TÜZÜK TASARISI.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
YÜRÜRLÜKTEN
Aralık 2012 - Ankara
•.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
C).
MEVZUAT ÇALIŞMALARI İLE BAĞLANTILI
DİĞER FAALİYETLER
1).MAHKEME KARARLARININ İNTERNET
YAYINLANMASI (Yaklaşık 1000 adet karar)
SİTESİNDEN
2).GÖRÜŞLERİN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANMASI
(Hukuk
Müşavirliği’nce
verilen
görüşler
http://web.tkgm.gov.tr/hukuk/ adresinde yayınlanmaktadır.)
3). 2012 YILINDAKİ ADLİ DAVA SAYISI 635, İDARİ DAVA
SAYISI 430’TÜR.
4).YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ İLE İLGİLİ
MARMARA HUKUK FAKÜLTESİNDE 23/02/2012 TARİHİNDE
KONFERANS DÜZENLENDİ.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCILARIN
TAŞINMAZ
EDİNİMLERİ
Güncel Tartışmalar
Panel Notları
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5).GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNCE DÜZENLENEN
EĞİTİMLERE EĞİTİCİ OLARAK HUKUK MÜŞAVİRLERİ
GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR.
6).2012 YILINDA MEVZUAT ÇALIŞMAYARIYLA İLGİLİ 34
ADET GÖRÜŞ; DİĞER KONULARDA 110 ADET GÖRÜŞ
VERİLMİŞTİR.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
http://www.tkgm.gov.tr/hukuk
İdaremize karşı açılan
davalarda
mahkemelerce verilen
kararlar Hukuk
Müşavirliğimiz
internet sitesinde
yayınlanmaktadır.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
http://www.tkgm.gov.tr/hukuk
Görüşler
Makaleler ve
Çalışmalar
Ana Sayfa
Mevzuat
Yönetim
Mahkeme Kararları
Rücu Olaylar
Görüşler
Makaleler ve Çalışmalar
Örnek Dilekçeler
Rücu Olayları
Duyurular
Bağlantılar
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ VE
HEDEFLERİMİZ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mülkiyete ilişkin
Mevzuat sorunlarını
çözmek
Dünyada
1 Numara
Olmak
İdare Lehine
Sonuçlanan Dava
Sayısını Artırmak
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara

similar documents