Assembly_8

Report
‫مهدی ایل بیگی‬
‫دانشگاه آزاد اسالمی دماوند‬
‫• رشت ‪ :‬رشت بارتتارتبازتتكبالبكتتشب ستتهمبازتتكبزتابيتتکبالب اكتتكبيتتابكتتاب س ت ب(‪)word‬يتتاب رب‬
‫حافظ باصلیب امپیهتا‪.‬‬
‫• طهلبرش بميبتهاندبتاب‪ 64k‬اككب اشد‪.‬‬
‫• تتاب ز ت هراائ بي تتانيب ت بت تتا يه ب تتنبن تته رباك تتکبم تتيبت تتها با س تتاتبر برش ت بي تتابراب‬
‫انجتتادب ا ‪ .‬لتتاباز ت ا ربالب ز ت هراائ بيتتا بشتتا السبرش ت با بزتتا ربت تاب ب ار متتدتا متتيب‬
‫اشد‪.‬‬
‫• ا س اتبشا السبرش با بارارتيدبال‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪Move String (MOVS‬‬
‫)‪Load String (LODS‬‬
‫)‪Store String (STOS‬‬
‫)‪Compare String (CMPS‬‬
‫)‪Scan String (SCAS‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫• الباكنب ز هراائ ب اا ب پت بن ته بكتشبرشت بالبم لتابالبحافظت ب ت بم ت ب كاتا بالبحافظت بازت ا رب‬
‫ميبگا ‪.‬‬
‫• چيانچ ت برش ت بالبن تتهدب اك تتكب اش تتدبالب ز ت هرب‪ MOVSB‬باگ تابرش ت بالبن تتهدب‪ word‬اش تتدبالب ز ت هرب‬
‫‪ MOVSW‬از ا ربميبگا ‪.‬‬
‫• تتابا تتنب زت هراتبكتتشبايتتابالبرشت بمرتتدا ب ت برشت بم تتتدبان تتالبمتتيب ا تتدب باشتتارربگتابرشت يتتاب ت ب‬
‫احدبجسهب ا ربمیبشهندبتاب اایبان البايتاببئدیب ما رب اشيد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫رسبرش ت بمر تتدابي تتهاررب رب‪ DS:SI‬ب رسبرش ت بم ت تتدبي تتهاررب رب‪ ES:DI‬ق تاارب ار ‪ .‬تتابي تاب تتارب‬
‫اجاایبا نب ز هراتب‪ SI, DI‬ب احدبجسهب ا ربمیبشهند‪.‬‬
‫ربا تتدایب انامت ب ا تتدب‪ ES‬م تتدار یبشتته ‪ .‬تاایبراح تترب تتارب‪ ES‬ب‪ DS‬راب تتتهرتبموتتا یبم تتدارب تتیب‬
‫میبکيیکب(زا يكب ا رب ب‪ Extra‬کیبمیبشهند)‪.‬‬
‫جهكبحاکكب ابر یبرش ب اباز ا ربالبشاچکب‪ DF‬مشخصبمیبشه ‪:‬‬
‫اگتاب‪ DF == 0‬اشتدبرشت بالبا اتع بايتتاب ت بزت كب نتا نبايتتابکپتربمتیبشته ب باگتاب‪DF == 1‬‬
‫اشدبرش بالب نا نبايتاب بز كبا اع بايتابکپربمیبگا ‪.‬‬
‫ز هرب‪ STD‬اایب بکا ب‪ DF‬ب ز هرب‪ CLD‬اایبص ابکا ب‪ DF‬میب اشد‪.‬‬
‫•‬
‫ز هرب‪ MOVSB‬ب‪ MOVSW‬ف طب ب ا كب اب س ت بالبرشت بمرتدا براب ربرشت بم تتدبکپترب‬
‫میبکييد‪.‬‬
‫•‬
‫اایبکپربت امیباياصابرش با نب ز هراتب ا دب بتئدا باياصابرش بتکااربگا ‪.‬‬
‫•‬
‫تاایبتک تاارب ت ب ز ت هرب ت بتئتتدا ب‪ n‬تتار بالب ز ت هرب)‪ REP(Repeat‬از ت ا ربمتتیبن تتا یکب بتئتتدا ب‬
‫تکاارب)‪ (n‬راب رب‪ CX‬قااربمیب يیک‪.‬‬
‫•‬
‫رنتیج ب اایبکپربکا ب برش ب رب برش ب اابمااح بل ابرابطیبمیبکيیک‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫رسبرش بمردا براب رب‪ SI‬ب رسبرش بم تدبراب رب‪ DI‬قااربمیب يیک‪.‬‬
‫‪ .2‬طهلبرش بمردا براب رب‪ CX‬قااربمیب يیک‪.‬‬
‫‪ .3‬تتاباز ت ا ربالب ز ت هرب‪ REP‬ب ز ت هرب‪ MOVSB‬تتاب‪ MOVSW‬راب ت بتئتتدا باياص تابرش ت ب‬
‫مردا بتکااربمیبکيیک‪.‬‬
‫‪4‬‬
STACKSG SEGMENT
DW 32H DUP(0)
STACKSG ENDS
;----------------------------------------------DATASG SEGMENT
SOURCE DB 'THIS IS A TEST $'
ORG 10H
DEST
DB 16 DUP(?)
DATASG ENDS
;------------------------------------------------------CODESG SEGMENT
ASSUM SS:STACKSG,DS:DATASG,ES:DATASG,CS:CODESG
MAIN
PROC FAR
MOV AX,DATASG
MOV DS,AX
MOV ES,AX
CLD
LEA SI,SOURCE
LEA DI,DEST
MOV CX,16
REP MOVSB
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
CODESG ENDS
END MAIN
5
STACKSG SEGMENT
DW 32H DUP(0)
STACKSG ENDS
;----------------------------------------------DATASG SEGMENT
SOURCE DB 'THIS IS A TEST $'
ORG 10H
DEST
DB 16 DUP(?)
DATASG ENDS
;------------------------------------------------------CODESG SEGMENT
ASSUM SS:STACKSG,DS:DATASG,ES:DATASG,CS:CODESG
MAIN
PROC FAR
MOV AX,DATASG
MOV DS,AX
MOV ES,AX
CLD
LEA SI,SOURCE
LEA DI,DEST
MOV CX, 8
REP MOVSW
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
CODESG ENDS
END MAIN
6
‫•‬
‫اكنب ز هراائ بياب اانبميبشهندب بكشب اككبكابكشب‪ word‬البثراتب‪ AL‬تابثرتاتب‬
‫‪ AX‬بكشبايتابرش بم تدبمي ت بشته ب باشتارربگتابرشت بم تتدب ت ب احتدبجستهب‬
‫ا ربمیبشه بتاب اایبان البايتاببئدیب ما رب اشد‪.‬‬
‫•‬
‫چيانچ ت برش ت بالبنتتهدب اكتتكب اشتتدبالب ز ت هراائ‬
‫‪ AL‬برش بم تدبان البمیب ا د‪.‬‬
‫•‬
‫اگ تابرش ت بالبن تتهدب‪ word‬اش تتدبالب ز ت هراائ ‪ STOSW‬از ت ا ربنهاي تتدبش تتدب ب‬
‫م دارب‪ AX‬برش بم تدبمي بمیبگا ‪.‬‬
‫•‬
‫‪ STOSB‬از ت ا ربمتتيبگتتا ب ب‬
‫رسبرش بم تدبراب رب‪ DI‬قااربمیب يیک‪.‬‬
‫اایبتکااربا نب ز هراتبنعزبمیبتهانیکبالب ز هرب‪ REP‬از ا ربن ا یک‪.‬‬
‫•‬
‫‪7‬‬
STACKSG SEGMENT STACK 'STACK'
DW 32H DUP(0)
STACKSG ENDS
DATASG SEGMENT
NAME1 DB 'UNIVERSITY'
DATASG ENDS
CODESG SEGMENT 'CODE'
ASSUME SS:STACKSG,DS:DATASG,ES:DATASG,CS:CODESG
MAIN
PROC FAR
MOV AX,DATASG
MOV DS,AX
MOV ES,AX
CLD
MOV AX, ‘&&’
MOV CX, 5
LEA DI, NAME1
REP STOSW
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
CODESG ENDS
END MAIN
8
‫•‬
‫اكتتنب ز ت هراائ بيتتاب ااتتنبمتتيبشتتهندب ت بكتتشب اكتتكبكتتابكتتشب‪ word‬البرش ت بمرتتدا ب ت ب‬
‫ثرتتاتب‪ AL‬تتابثرتتاتب‪ AX‬ان تتالبشیتتدابکيتتدب باشتتارربگتابرشت بمرتتدا بنعتزب ت ب احتتدبجستته‬
‫ا ربمیبشه بتاب اایبان البايتاببئدیب ما رب اشد‪.‬‬
‫•‬
‫چيانچ ت برش ت بالبن تتهدب اك تتكب اش تتدبالب ز ت هراائ ب‪ LODSB‬از ت ا ربم تتيبگ تتا ب ب‬
‫ايتابرش ب ب‪ AL‬ان البمیب ا د‪.‬‬
‫•‬
‫اگ تابرش ت بالبن تتهدب‪ word‬اش تتدبالب ز ت هراائ ‪ LODSW‬از ت ا ربنهاي تتدبش تتدب ب‬
‫ايتابرش ب ب‪ AX‬مي بمیبگا ‪.‬‬
‫•‬
‫رسبرش بمردا براب رب‪ SI‬قااربمیب يیک‪.‬‬
‫اایبتکااربا نب ز هراتبنعزبمیبتهانیکبالب ز هرب‪ REP‬از ا ربن ا یک‪.‬‬
‫•‬
‫‪9‬‬
DATASG SEGMENT
TABLE1 DB '1254683218945$'
DATASG ENDS
CODESG SEGMENT 'CODE'
ASSUME SS:STACKSG,DS:DATASG,CS:CODESG
MAIN
PROC FAR
MOV AX,DATASG
MOV DS,AX
CLD
LEA SI,TABLE1
MOV DL, 0
L1:
LODSB
CMP AL, '$'
JE L2
CMP AL,DL
JLE L1
MOV DL,AL
JMP L1
L2:
MOV AH,02
INT 21H
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
CODESG ENDS
END MAIN
10
‫•‬
‫برش بمرداب بم تدبرابمیبتها ب بک‬
‫ب ز هرب‪ CMPS‬م ایو بکا ‪.‬‬
‫تاایبم ایو ت ب برش ت ب ا تتدبت ت بت ت باياص تاب برش ت ب تتابيتتکبم ایو ت بشتتهند‪ .‬م ایو ت برابمتتیبت تها بتتتاب‬
‫•‬
‫لمانیبک ب با اع بت ا تب ابا اع بتزا ب رب برش ب ازیک با ام ب يیک‪.‬‬
‫اایبتکاارب ز هرب‪ CMPS‬اب بشاطبفهقبمیبتهانیکبالب ز هراتبل اباز ا ربن ا یک‪:‬‬
‫•‬
‫– ‪ :REPE‬م ایو بتابلمانیبک بکاکتريابموا یبيوتيد‪.‬‬
‫– ‪ :REPNE‬م ایو بتابلمانیبک بکاکتريابموا یبنیوتيد‪.‬‬
‫•‬
‫اگاب برش بالبنهدب ا كب اشيدبالب ز هرب‪ CMPSB‬از ا ربمیبن ا یک‪.‬‬
‫•‬
‫اگاب برش بالبنهدب س ب(‪ )Word‬اشيدبالب ز هرب‪ CMPSW‬از ا ربمیبن ا یک‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪11‬‬
‫رسبرش بمردا براب رب‪ SI‬ب رسبرش بم تدبراب رب‪ DI‬قااربمیب يیک‪.‬‬
‫تتابي تاب تتارباج تاایب ز ت هرب‪ CMPS‬رجیوتتتريایب‪ SI‬ب‪ DI‬بهيگتتادبمتتیبشتتهندب ب ت بايت تاببئتتدیب تاایب‬
‫م ایو باشارربمیبکييد‪.‬‬
.DATA
NAME1
DB
'UNIVERSITY'
NAME2
DB
'UNIVERSITY'
NAME3
DB
'TEHRAN '
.Code
MAIN
PROC FAR
MOV AX,DATASG
MOV DS,AX
MOV ES,AX
MOV BX,0
CLD
MOV CX,10
LEA SI,NAME1
LEA DI,NAME2
REPE CMPSB
JNE SECOND
MOV BL,1
SECOND:
MOV CX,10
LEA SI,NAME1
LEA DI,NAME3
REPE CMPSB
JNE EXIT
MOV BH,1
EXIT:
MOV AX,4C00H
INT 21H
12
‫•‬
‫•‬
‫ظی ت با تتنب ز ت هراتبجو ت جهب رب ت برش ت ب ت ب نرتتالب ت بکاکت تربب تتاب ت ب س ت نتتا ب‬
‫میب اشد‪.‬‬
‫رسبرش بم تدب(رش بمهر بجو جه) راب رب‪ ES:DI‬قااربمیب يیک‪.‬‬
‫•‬
‫اگ تاب ی تتهايیکب ت ت بکاکتت تربرابجوت ت جهبکي تتیک بکاکتت تربم تتهر بجوت ت جهبراب رب‪ AL‬قت تااربم تتیب‬
‫يیکب بالب ز هرب‪ SCASB‬از ا ربمیبن ا یک‪.‬‬
‫•‬
‫ربصتتهرتیک ب یتتهايیکب س ت بایب(‪ )Word‬راب رب ت برش ت بجوت جهبکيتتیک ب س ت بمتتهر ب‬
‫جو جهبراب رب‪ AX‬قااربمیب يیکب بالب ز هرب‪ SCASW‬از ا ربمیبن ا یک‪.‬‬
‫•‬
‫ز هراتبتکاارب‪ REPNE‬ب‪ REPE‬رابميبتها ب اا باكنب ز هراائ بيابازت ا رب‬
‫ن ه‪.‬‬
‫•‬
‫اا بتئ ع بجهكبشا السبرش بالبفسگب‪ DF‬از ا ربمیبشه ‪.‬‬
‫‪13‬‬
DATASG
SEGMENT
NAME1 DB
DATASG ENDS
'TEHBAN‘
CODESG SEGMENT
ASSUME SS:STACKSG,DS:DATASG,ES:DATASG,CS:CODESG
MAIN
PROC FAR
MOV AX,DATASG
MOV DS,AX
MOV ES,AX
CLD
MOV AL,‘B'
MOV CL,6
LEA DI,NAME1
REPNE SCASB
JNE EXIT
MOV AL,’R’
DEC DI ;
STOSB
EXIT:
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
CODESG ENDS
END MAIN
14
‫‪ .1‬انام ت ت بایب يههو ت تتیدبک ت ت برش ت ت بيت تتایبم ت تتار ب(‪ )palindrome‬رابتشت تتخیصب ي ت تتد‪.‬‬
‫بئيها بمثالبرش بيایب‪ ABSFGHGFSBA‬ب‪ JHKKHJ‬م ار بيوتيد‪.‬‬
‫‪ .2‬شا ستتیایب يههوتتیدبک ت ب ت برش ت ب ب ت بکاکت تربراب ر افتتكبکتتا رب بتئتتدا ب فئتتاتبتک تاارب‬
‫کاکترب ربرش براب الگا اند‪.‬‬
‫‪ .3‬انام بایب يههویدبک بتئدا بتکاارب ت برشت براب ر ب ت برشت ب اتابمشتخص ن ا تد‪.‬‬
‫رنت تتدا يایبي پهشت تتا بنع ت تزب ا ت تتدبتشت تتخیصب ا ربشت تتهند ببئيت تتها بمثت تتالبرش ت ت ب‪ AA‬رب‬
‫رش ب‪ AAA‬ب ب اربتکااربشدربازك‪.‬‬
‫‪ .4‬انامت بایب يههوتتیدبکت ب ت بایوتكب‪ 20‬تتتاهیبشتتام بازتتامیبنتادبنتتانها ریبافتاا برابماتت ب‬
‫ن ا د‪.‬‬
‫‪15‬‬
16

similar documents