Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Report
2. Tablica sterownicza, w instalacjach kontroli rozprzestrzeniania ognia
i dymu w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.
11sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem
budowlanym. Załącznik nr 1, decyzja nr 96/577/WE.
3. Panel sterujący spełniający wymagania normy prEN-12101-9.
Smoke and heat control systems – part 9: Control
Panels-systemy różnicowania ciśnień.





Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła:
 instalacje grawitacyjne,
 instalacje mechaniczne,
 kurtyny dymowe,
 systemy różnicowania ciśnień,
 klapy przeciwpożarowe,
Systemy sterowania drzwiami i bramami
przeciwpożarowymi,
Systemy kontroli instalacji tryskaczowych, zraszaczowych,
Sterowanie i kontrola pompowni pożarowych,
Sterowanie i kontrola instalacji hydrantowych.



Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi CX-1201 jest
niepowtarzalnym rozwiązaniem sprzętowym zapewniającym realizację
złożonych algorytmów sterowania, kontroli i wizualizacji urządzeń
przeciwpożarowych zainstalowanych w chronionych obiektach.
System CX-1201 został stworzony do pracy autonomicznej i sieciowej, może
być wykorzystywany w ochronie małych, jak i dużych obiektów. Z uwagi na
budowę rozproszoną pozwala na zabezpieczenie rozległych obiektów
handlowych, użyteczności publicznej i przemysłowych – 127 central w sieci.
Doskonale nadaje się do zastosowania w instalacjach bezpieczeństwa
przeciwpożarowego „inteligentnych budynków”, poprzez zaimplementowany
otwarty protokół komunikacyjny BACnet, pozwalający na integracje z
budynkowymi systemami BMS bez konieczności stosowania dodatkowych
zewnętrznych interfejsów komunikacyjnych.
Centrala sterowania
oddymianiem
Szafa sterownicza
Centrala sterowania
klapami
(Brak kontroli linii zasilających))
Centrala sterowania
bramami/drzwiami
Innowacyjnością rozwiązania są moduły kontroli ciągłości
przewodów zasilających silniki wentylatorów/pomp oraz
zastosowanie w procesach regulacji przemienników częstotliwości
(falowników) z wykorzystaniem czujników różnicy ciśnień za
pośrednictwem regulatorów ciągłych P, PI, PID.
Trzym acze drzw iow e 24 V D C
P rzyciski
S iło w niki ze sprę żyną
pow ro tną 23 0V, np. B F 230
S iło w niki ze sprę żyną
pow ro tną , bez sp rę żyn y pow ro tnej
z w ejściem a nalo gow ym , 24V D C
M oduł końca linii
S iło w niki klap oddym iających 24 V D C
(w rzeciono w e lub łańcucho w e)
D źw ig osob ow y
M oduł końca linii
M oduł końca linii
M oduł końca linii
M oduł końca linii
B ram y przeciw p ożarow e
P om pow nie p ożarow e,
sta now iska kontrolne
instala cji tryskaczo w ych ,
zraszaczow ych i hydran tow ych
M oduł końca linii
S iło w n iki o k ie n n e 2 4 V D C
(w rzeciono w e lub łańcucho w e)
C zujn ik różnicy
ciśnie ń
S iln iki 3 -fazow e
w entylatory
C e ntra la C S P
R IN G
C X -1 20 1 A dres nr 2
S ta no w isko w izua lizacji
ŚW
IAT
ŁO
WO
DO
W
Y
C X -1 20 1 A dres nr 1
C X -1 20 1 A dres nr 3
M a ksym aln ie 1 27 cen tral
w sie ci
S ta no w isko w izua lizacji
C X -1 20 1 A dres nr n
®

similar documents