Slayt 1 - Mitral Kapak

Report
Dr. Mehmet BİLGE
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Ankara Atatürk EAH, Kardiyoloji Kliniği
Olgu 1
 75 yaşında erkek hasta
 Şikayeti: Nefes darlığı
 Risk faktörleri:
 İskemik KAH (koroner ve periferik stent öyküsü +)
 Atriyal fibrilasyon
 Hipertansiyon
 KOAH
 Ekokardiyografi:
 Ejeksiyon fraksiyonu: %25
 Sol ventrikül boyutları
artmış
 İleri derecede mitral
yetersizliği (A2/P2
segmentinden )
 Tahmini sPAB: 50 mmHg
 Lojistik Euroscore: 30
 Kardiyoloji- Kalp Damar Cerrahisi konseyince hasta cerrahi
onarım
açısından
yüksek
riskli
olarak
MitraClip işleminin uygun olacağı düşünüldü.
değerlendirildi.
 Genel anestezi altında TEE ve
floroskopi eşliğinde MitraClip
işlemi uygulandı.
İşlem öncesi SA SEK’i olmayan
hastada MitraClip implantasyonu
ile MY derecesi eser seviyeye iner
inmez aynı esnada belirgin SA
SEK gözlendi.
İşlem öncesi
İşlem sonrası
İşlem sonucu
İşlem öncesi
İşlem sonrası
 Hasta tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.
 6. ay takibinde hastada herhangi bir sorun yok, eser-
hafif derece MY var.
Olgu 2
 73 yaşında erkek
 Özgeçmiş:
 Hipertansiyon
 13 yıl önce geçirilmiş MI
 Diyabetes Mellitus
 İleri derecede Kronik obstruktif akciğer hastalığı
 Kronik C hepatit
 Hasta göğüs ağrısını takiben gelişen
 dispne,
 paroksismal nokturnal dispne,
 hemoptizi ve
 azalmış efor kapasitesi
şikayetleri nedeniyle dış merkeze başvurmuş.
 Yapılan enzim takiplerinde geçirilmiş yeni Mİ’ye ait bir
bulguya rastlanılmamış.
 EKO’da
ciddi
belirlenememiş.
MY
saptanmış
fakat
etiyoloji
 Hasta unstabil angina ve ciddi MY tanısıyla 30 gün
hastanede yatırılmış ve hastaya bu dönem boyunca
uygun medikal tedavi uygulanmış.
 Şikayetlerinin gerilememesi nedeniyle hasta semptomatik
ileri mitral yetersizliği tanısıyla merkezimize yönlendirilmiş
Özgeçmiş
 EKG: Sinüs ritmi, geçirilmiş MI paterni (-)
 EKO:
 EF: %40
 Sol ventrikül çapları hafif derecede artmış
 Sol ventrikül duvar hareket kusuru (İnferiyor duvar akinetik)
 İleri mitral yetersizliği (her iki papiller adelede aşırı kalsifikasyon)
Transözafajiyal ekokardiyografi
 Parsiyel olarak rüptüre olmuş
papiller adele,
 Flail anterior leaflet
 Ciddi ekzantrik MY (A2 ve P2
segmentinden)
Koroner Anjiyografi
 LMCA: Distal: %50
 LAD: Normal
 CX: Proksimal: %70
 RCA: %100 (proksimal sağ
koronerden kolleteral doluş)
 Lojistik Euroscore: 25
 Hasta Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi konseyi tarafından
değerlendirildi.
 Yüksek cerrahi risk nedeniyle Mitraclip yöntemi uygun görüldü
ve Mitraclip işlemi için onam alındı.
 Israrla koroner girişim teklif edilmesine rağmen PCI’i kabul
etmedi.
MitraClip İşlemi
 A2 ve P2 seviyesinde leafletler yakalanamadı
 İlk MitraClip implantasyonu ile leafletler posteromedial komissüre
yakın olarak stabilize edilerek ikinci MitraClip hedef regurjitan
bölgeye yerleştirildi.
İşlem sonucu
 Takibinde hasta 1 ay sonra göğüs ağrısı şikayeti ile
hastanemize tekrar başvurdu.
 Hasta ile koroner girişim açısından tekrar konuşuldu.
İşlemi kabul etmesi sonrası hastaya PCI yapıldı.
Koroner Anjiyografi
LMCA ve LAD arterin predilatasyonu
CX artere predilatasyon ve stent implantasyonu
LMCA stent implantasyonu
Distal bölgeye ikinci stent implantasyonu
İşlem sonucu
Papiller adele rüptürü nedenleri:
 Akut miyokardiyal infarktüs,
 Künt göğüs travması,
 Sepsis,
 Endokardit,
 Vaskulit,
 Dilate KMP,
 Hipertrofik KMP,
 Koroner embolizm,
 Spontan papiller adele rüptürü
Olgumuzda
 Koroner arter hastalığı,
 Sol ventrikül dilatasyonu,
 Hipertansiyon,
 Belirgin papiller adele kalsifikasyonu
 Hasta tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.
 5. ay takibinde hastada herhangi bir sorun yok, hafif
derece MY var.
Olgu 3
Özgeçmiş
 61 yaşında bayan
 3 yıl önce kolon ca tanısıyla opere olmuş ve kemoterapi
almış
 1 yıl önce metastaz. Tekrar radyoterapi ve kemoterapi
Özgeçmiş
 Kliniğimize
gelmeden
iki
hafta
önce akut
böbrek
yetersizliği- ultrafiltrasyon ve hemodiyaliz
 Son
diyaliz
seansında
akut
miyokardiyal
infarktüs
nedeniyle kardiyak arrest
 Resüsitasyon sonrası entübe olarak hastanemize sevk
edilmiş.
Özgeçmiş
 EKG: D1, aVL 1 mm’lik ST segment elevasyonu, V1-
V3’te 3 mm’lik ST depresyonu
 Akut posterolateral infarktüs olarak değerlendirilen hasta
primer PCI amacıyla kateter laboratuvarına alındı.
Koroner Anjiyografi
 LMCA: Normal
 LAD: Normal
 CX: Ostiyal bölge %100,
yüksek
obtus
marjinal
arter ostiyal kritik darlık
(damar çapı 1,5 mm)
 RCA: Normal
Primer PCI
Predilatasyon sonrası
Stent implantasyonu
Primer PCI sonucu
 Girişim sonrası;
 EKG: ST segment elevasyonlarında gerileme
 Kalp hızı 138 vuru/dk
 Kan basıncı 100/70 mmHg
 Fizik muayenede apeks bölgesinde 3/6 holosistolik
üfürüm ve iki taraflı ral
Transtorasik Ekokardiyografi
 EF: %45
 Sol ventrikül duvar hareket kusuru (Lateral duvar akinetik
 Tahmini pulmoner arter basıncı 65 mmHg
 2-3.
derece
mitral
yetersizliği
(papiller
disfonksiyonu??, papiller adele rüptürü ??)
adele
Transözofajiyal Ekokardiyografi
A1-P1 segmentinden kaynaklanan ileri mitral yetersizliği
Transözofajiyal ekokardiyografi
 Euroscore 28
 Hasta Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği tarafından değerlendirildi.
 Metastatik kolon kanseri bulunması ve operasyonun yüksek
riskli olması nedeniyle cerrahi girişim uygun görülmedi.
 Onkoloji tarafından hastanın yaşam beklentisinin 1 yıldan fazla
olduğu belirtildi.
 MitraClip sistemi teorik olarak papiller adele rüptürüne bağlı
ciddi MY’de olası bir teknik olmasına rağmen bugüne kadar
hiç uygulanmamıştır.
 Hasta ve ailesine Mitraclip yöntemi alternatif olarak sunuldu ve
onam alındı.
 İşleme kadar hastaya intraaortik balon pompası desteği
ve vazodilatatör tedavi uygulandı.
 Akut miyokart infarktüsü sonrası altıncı günde hasta
MitraClip işlemine alındı.
MitraClip İşlemi
MitraClip İşlemi
İşlem sonucu
 İşlem sonrası hasta intraaortik balon pompasından
kolaylıkla ayrıldı.
 Genel durumu iyi ve mitral yetersizliği minimal seviyede
taburcu oldu.
6. ay TEE kontrolü
Olgu 4
 67 yaşında erkek hasta
 Özgeçmiş:
 Koroner arter hastalığı (1 yıl önce CABG)
 İleri mitral yetersizliği (Hastanın CABG operasyonundan 6
ay sonra ani başlangıçlı nefes darlığı olmuş ve yapılan
değerlendirmelerinde ileri MY tespit edilmiş.)
EKOKARDİYOGRAFİ
 EF: %68
 Eksantrik ileri derece mitral
yetersizliği
 (RV: 108 ml, RF: %68)
 Posterior mitral leaflet
prolapsus+korda rüptürü, flail
P3 segment.
 2. derece triküspit yetersizliği
(sPAB: 65 mmHg)
İşlem öncesi
 Hasta özellikle son 6 aydır ileri derecede semptomatik.
(PND +, ortopne +, NYHA sınıf 3-4)
 Logistik Euroscore: 19
 Kalp-Damar cerrahisi tarafından hasta yüksek riskli
olarak değerlendirilmiş.
 Yüksek cerrahi risk nedeniyle Mitraclip yöntemi uygun
görüldü ve onam alındı.
MitraClip işlemi
İşlem sonrası
İşlem sonucu
İşlem sonucu
 Hasta tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.
 4. ay takibinde dış merkezde hafif derecede MY
saptanmış.

similar documents