багш - Шутис

Report
2010-2011 оны хичээлийн
жилийн тайлан
Èëòãýõ äàðààëàë:
1. ¯ÉË ßÂÄËÛÍ ÒÎÂ×ÎÎ
2. ÓÄÈÐÄËÀÃÀ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒ
3. ÁÀÃØËÀÕ ÁÎËÎÂÑÎÍ Õ¯×ÈÍ
4.ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ
5. ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝ, ÕÀÌÒÛÍ ÀÆÈËËÀÃÀÀ
6. ÎÞУÒÍÛ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ
7. ÁÓÑÀÄ ÀÆÈË
8. ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ
9. įÃÍÝËÒ

2010.09 сар:

“V International Symposium Generalized Statement and solutions of Control
Problems” олон улсын хурал болж математикийн салбарын багш нар
идэвхтэй оролцож багш Д.Цэдэнбаяр, Д.Буянтогтох, Д.Анхтуяа,
До.Нямсүрэн, Б.Сэр-Од, Да.Нямсүрэн, Ц.Цэцэгсүрэн, Ж.Пүрэвсүрэн,
Б.Ууганбаяр, Д.Ганзориг, Д.Ганбат нар илтгэл тавьж өгүүллээ
хэвлүүлсэн.
2010.10 сар:


Математикийн сургуулийн 10 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлж, , багш
нарын бүтээлийн үзэсгэлэн гаргаж, гавьяа зүтгэл гаргасан багш
ажилтнуудыг шагнаж, түүхэн кино хийх зэрэг олон ажлуудыг зохион
байгуулав.
Математикийн сургуулийн 10 жилийн ойд зориулсан “Инженерийн дээд
боловсролын сургалтын технологийн шинэчлэлийн асудлууд” сэдэвт
улсын хэмжээний онол практикийн бага хурлыг зохион байгуулав.








2010.11 сар:
“Инженерийн математик” мэргэжлийг магадлан итгэмжлүүлсэн.
Matlab программын сургалтыг ШУТИС-ийн багш нарын дунд зохион байгуулсан.
2010.12 сар:
Дарханы технологийн сургуультай хамтран зохион байгуулсан “Инженерийн
чиглэлээр суралцаж буй суралцагчдын математик боловсролын зарим асуудалд”
сэдэвт онол практикийн бага хурал 2010.12.04-05 зохион байгуулж, Д.Буянтогтох,
Б.Ууганбаяр,
Ц.Жаргалсайхан,
Д.Цэдэнбаяр,
До.Нямсүрэн,
Г.Батцэцэг,
Д.Анхтуяа, Ц.Цэцэгсүрэн нар илтгэлээ хэлэлцүүлсэн.
2011.01 сар:
Профессор, багш нарыг аттестатчилах ажил зохион байгуулагдаж, сургуулийн
бүх багш нар оролцов.
2011.02 сар:
Математикийн сургуулийн Математикийн салбарын “Инженерийн математик”
D525100 индекстэй мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр нь
дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур,
шаардлагыг хангаж боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс
магадлан итгэмжлэгдсэн гэрчилгээгээ хүлээн авлаа.











2011.03 сар:
Багш нарын 4 төрөлт тэмцээн болж амжилттай оролцсон.
Монголын математикчдийн нийгэмлэгийн хуралд Д.Цэдэнбаяр,
Б.Ууганбаяр,
Д.Буянтогтох, Д.Анхтуяа, До.Нямсүрэн нар илтгэлээ хэлэлцүүлэв.
ШУТИС-ийн Оюутны математикийн олимпиадын нэгийн даваа 2011оны 03-р
сарын 19-нд салбар сургуулиуд дээр амжилттай явагдаж , нийт 583 оюутан ухаан
бодлоо уралдуулан оролцов.
МС-ийн магистрант, докторант, бакалавр оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бага
хурлуудыг зохион байгуулав.
2011.04 сар :
“Инженерийн мэргэжлийн математик сургалтын агуулгыг боловсруулах зарим
асуудалд” семинарыг ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын профессор, багш нарын
дунд зохион байгуулж, Д.Ганзориг, Ж.Пүрэвсүрэн, Д.Ганхуяг, Д.Буянтогтох, Б.Сэр-Од,
Т.Гэрэлтуяа, Г.Батцэцэг нар илтгэлээ тавив.
2011 оны 04-р сарын 09- нд ШУТИС-ийн Оюутны математикийн олимпиадын 2-ын
даваа болж сургууль бүрээс шалгарсан эхний 10 оюутан амжилттай оролцов.
“Материалын эсэргүүцэл-2011” улсын 4-р олимпиад 2011 оны 4-р сарын 16-нд ШУТИСийн ШУТ-ийн Төв номын санд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Олимпиадад БХИС,
ХААИС, ТЗДС, УБДС, ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн болон харьяа БИАС, МС, МИС, УУИС,
ХИБС, ҮТДС, ДарТС, ӨвТС болон гадаадаас ОХУ-ын Дорнод Сибирийн технологийн
их сургууль зэрэг нийт 13 сургуулийн оюутны багийн 61 оюутан оролцов.
Matlab программын сургалтыг Өвөрхангай аймаг дахь Технологийн сургуулийн багш
нарын дунд зохион байгуулав.
МС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулав.










2011.05 сар :
Багш нарын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор Системийн динамик загварчлалын
профессорын багын багш нарын ширээ, шүүгээг шинэчлэн сайжруулав.
“Инженер багш” мэргэжлийн өөрийн үнэлгээний тайланг бичиж дуусган, магадлан
итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулав.
Багш нарт зориулсан Англи хэлний сургалтыг зохион байгуулав.
Профессорын багуудын 2010-2011 оны хичээлийн жилийн ажлын тайланг захирлын
зөвлөлөөр хэлэлцүүлэв.
2011.06 сар :
Профессор, багш, ажилтан ажилчдыг орон сууцны хөнгөлттэй зээлд хамруулах асуудлаар
бүх багш нарын хурлыг МС-ийн захиргаа, ҮЭ-ийн хороо, БНСЗ хамтран зохион байгуулав.
“Российско-монгольской
конференций
молодых
ученых
по
математическому
моделированию, вычислительно-информационным технологиям и управлению” 2011.06.1706.21 Хөвсгөл, Ханх-д болох олон улсын хуралд багш нарыг оролцуулах ажлуудыг зохион
байгуулсан. Математикийн сургуулиас Б.Сэр-Од, Б.Ууганбаяр, Д.Ганзориг нар илтгэл
хэлэлцүүлсэн.
“Математика, ее приложения и математическое образование” 2011.06.27-07.01 Буриад,
Улаан-Үд-д болох олон улсын хуралд багш нарыг оролцуулах ажлуудыг зохион байгуулж ,
Т.Баяртөгс, Д.Буянтогтох нар илтгэлээ хэлэлцүүлсэн.
“Мэдээлэл харилцаа холбооны технологийг дээд боловсролд хэрэглэх нь” 2011.07.06-07.07
Монгол, Улаанбаатарт болох олон улсын хуралд багш нарыг оролцуулах ажлуудыг зохион
байгуулсан. Математикийн сургуулиас 3 илтгэл хэлэлцүүлñýí.

Математикийн сургууль нь техникийн механик, математикийн
салбарт профессорын 7 баг, сургалт, судалгааны 3 төвтэйгээр
үйл ажиллагаа явуулж, салбар, баг, профессор багш, ажилтан
нар хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж
ажиллаа.


Математикийн сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн хурлыг хийж тус
сургуулийн профессорын багуудын өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд
хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, аттестатчилалын дүнг
хэлэлцэж, сургалт, эрдэм шинжилгээний болон цаашид авч
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар чиглэл өгөв.

Ïрофессор, áàãø íàðûí 2010-2011 îíä õèéæ ã¿éöýòãýñýí àæëûí
тайланг салбар, багууд дээр танилцуулж, захирлын зөвлөлийн
хурлаар хэлэлцүүлæ ¿ð ä¿íã íü òîîöëîî.

Овог нэр
ЭЗ-ийн дарга:
доктор(Ph.D), дэд профессор
Т.Намнан
Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга:
доктор(Ph.D) Á.Óóãàíáàÿð
Гишүүд:
Академич, доктор(Sc.D), профессор
Ч.Авдай
доктор(Ph.D), профессор
Г.Чимэд-Очир
доктор(Ph.D), профессор
Н.Төмөрбаатар
доктор(Ph.D), профессор
Д.Буянтогтох
доктор(Ph.D), профессор
Да.Нямсүрэн
доктор(Ph.D), профессор
Д.Цэдэнбаяр
доктор(Ph.D), профессор
Б.Очирбат
доктор(Ph.D)
Ä.Ãàíáàò
доктор(Ph.D), дэд профессор
О.Цэрэнбат
доктор(Sc.D), профессор
Р.Энхбат
доктор(Ph.D), дэд профессор
Ж.Даваа
доктор(Ph.D), профессор
Т.Минжүүр
доктор(Ph.D), профессор
Ц.Батсүх
Албан тушаал
МС-ийн захирал
Хэрэглээний механикийн багийн профессор
Машины эд анги, зохион бүтээлтийн багийн тэргүүлэх профессор
Материалын эсэргүүцлийн багийн 50% профессор
Инженерийн математикийн багийн тэргүүлэх профессор
Хэрэглээний математикийн багийн 50% профессор
Хэрэглээний математикийн багийн тэргүүлэх профессор
Системийн динамик загварчлалын багийн тэргүүлэх профессор
Ìàòåðèàëûí ýñýðã¿¿öëèéí áàãèéí òýðã¿¿ëýõ ïðîôåññîð
МУИС-ийн Магадлалын онол, математик статистикийн тэнхимийн
эрхлэгч
МУИС-ийн тэргүүлэх профессор
МУИС-ийн сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухааны тэнхимийн
багш
ХААИС-ийн ерөнхий техникийн тэнхимийн эрхлэгч
СЭЗДС-ийн Экономикс-эконометрикийн тэнхимийн эрхлэгч
Овог нэр
Албан тушаал
ЗЗ-ийн дарга:
Доктор (Ph.D), дэд профессор
Т.Намнан
МС-ийн захирал
Нарийн бичгийн дарга:
Доктор (Ph.D) Д.Нямсүрэн
МС-ийн дэд захирал
Гишүүд:
Доктор (Ph.D),
Á.Óóãàíáàÿð ÌÑ-èéí ýðäýìòýí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà
Доктор (Ph.D), профессор
Машины эд анги, зохион бүтээлтийн багийн тэргүүлэх
Г.Чимэд-Очир профессор
Доктор (Ph.D) , дэд профессор
Материалын эсэргүүцлийн багийн тэргүүлэх
Д.Ганбат профессорын үүрэг гүйцэтгэгч
Доктор (Ph.D), профессор
Инженерийн математикийн багийн тэргүүлэх
Д.Буянтогтох профессор
Доктор (Ph.D), профессор
Хэрэглээний математикийн багийн тэргүүлэх
Д.Цэдэнбаяр профессор
Доктор (Ph.D), профессор
Доктор (Ph.D), профессор
Системийн динамик загварчлалын багийн тэргүүлэх
Б.Очирбат профессор
Дифференциал тэгшитгэлийн багийн тэргүүлэх
Ц.Сарантуяа профессор
Ц.Жаргалсайхан БНСЗ-ийн дарга, ахлах багш
Н.Баярмаа МС-ийн ахлах нягтлан бодогч
Г.Бямбасүрэн МС-ийн захирлын туслах
Овог нэр
БНСЗ-ийн дарга:
Ц.Жаргалсайхан
Албан тушаал
Хэрэглээний математикийн багийн
ахлах багш
Гишүүд:
А.Гөлгөө
Материалын эсэргүүцлийн багийн
50% дэд профессор
Ж.Пүрэвсүрэн
Системийн динамик загварчлалын багийн ахлах
багш, доктор (Ph.D)
Т.Гэрэлтуяа
Инженерийн математикийн багийн
ахлах багш
Багшлах боловсон хүчний чадавхи, хангамж
Тус сургуульд 67 багш ажиллаж байгаагаас шинжлэх
ухааны доктор Sc.D-2,
доктор (Ph.D) зэрэгтэй-21 /2
хавсран ажилладаг/ , профессор цолтой - 9 /2 хавсран
ажилладаг/, дэд профессор цолтой-5 багш, магистр багш
46, дадлагажигч багш 4 ажиллаж байна.
Мэргэжлийн багш нараар үндсэндээ хангагдсан.
Өнөөгийн байдлаар 16 багш докторантурт суралцаж
байна.
1
Мат
28
Гэрээт
багш нар
Үүнээс
2
3
90
Хич. Туслах ажилтан, сургалтын
мастер, сургалтын инженерын тоо
Үндсэн багшийн нэмэлт хэрэгцээ /тоо/
Нийт багш
Хүйс
Бакалавр
Магистр
Доктор (Ph.D)
Үүнээс
15
8
Бүгд
Эм
эр
51 дээш
41-50
Нас
39
19
10
31-40
30 хүртэл
25 дээш
21-25
16-20
11-15
Ажилласан жил
29
9
21
4
9
16
6-10
1-5
Дагалдан багш
багш
Ахлах багш
Дэд профессор
Профессор
Албан тушаал
13
4
4
21
27
6
ШУ доктор
Доктор (Ph.D)
Магистр
Тэргүүл. профессор
Бүгд
Боловсро
лын зэрэг
3
7
2
19
46
67
Д.
д
Сургуулийн нэр
Үндсэн багш нар
хта-3
с/и-1
с/м-5
Профессорын багийн
нэр
Материалын
эсэргүүцлийн
профессорын баг
Материалын
эсэргүүцлийн
профессорын баг
Хэрэглээний
механикийн
профессорын баг
Машины эд анги
зохион бүтээлтийн
профессорын баг
Инженерийн
математикийн
профессорын баг
Инженерийн
математикийн
профессорын баг
Дифференциал
тэгшитгэлийн
профессорын баг
Системийн динамик
загварчлалын
профессорын баг
Хэрэглээний
математикийн
профессорын баг
Системийн динамик
загварчлалын
профессорын баг
Овог нэр
Зэрэг,
цол
Албан тушаал
Улирал
П.Энхбаатар
Доктор (Ph.D)
Ахлах багш
2010-2011 оны хич.жилийн
Намрын улирал
Алтанцэцэг
Магистр
Дадлагажигч
багш
2010-2011 оны хич.жилийн
Намрын улирал
S.TM209
S.TM211
Ц.Жаргалмаа
Магистр
Дадлагажигч
багш
2010-2011 оны хич.жилийн
Намрын улирал
S.TM210
S.TM206
Б.Баясгалан
Магистр
Дадлагажигч
багш
2010-2011 оны хич.жилийн
Намрын улирал
МТ101
МТ102
Ц.Цэцэгсүрэн
Доктор Ph.D
Дадлагажигч
багш
2010-2011 оны хич.жилийн
Намрын улирал
МТ101 МТ102
Л.Бурмаа
Магистр
Багш
2010-2011 оны хич.жилийн
Намрын улирал
МТ101 МТ102
Н.Борхүү
Магистр
Дадлагажигч
багш
2010-2011 оны хич.жилийн
Намрын улирал
МТ101 МТ102
Б.Пүрэвжав
Магистр
Багш
2010-2011 оны хич.жилийн
Намрын улирал
МТ101,102,103,
МТ305
Т.Баяртөгс
Магистр
Багш
2010-2011 оны хич.жилийн
Намрын улирал
МТ101 МТ102
Д.Ганхуяг
Доктор Ph.D
Ахлах багш
2010-2011 оны хич.жилийн
Хаврын улирал
Заах хичээл
S.TM204
S.TM210STM212
S.TM214
S.TM204
S.TM210S.TM212
S.TM214
Х.Батбаяр
Дадлагажигч багш
Мэргэжил дээшлүүлсэн улс,
хот, сургууль
БНСУ-ын Кюн-Хи их сургуульд
магистрантурт сурч буй
Х.Цолмонбаатар
Сургалтын мастер
БНСУ-ын Кюн-Хи их сургуульд
магистрантурт сурч буй
2010 оны 9-р сараас
БНСУ-ын Кюн-Хи их
сургуулийн зардлаар
БНСУ-ын Кюн-Хи их
сургуулийн зардлаар
Д.Энхбат
Сургалтын мастер
БНСУ-ын Кюн-Хи их сургуульд
магистрантурт сурч буй
2011 оны 02 сараас
БНСУ-ын Кюн-Хи их
сургуулийн зардлаар
Д.Ганбат
Тэргүүлэх профессор
доктор (Ph.D)
Москвагийн Н.Э.Бауманы
нэрэмжит ТИС-д докторантурт
2010 оны 12-р сараас
ОХУ-ын Засгийн газрын
тэтгэлгээр
Ш.Цоож
ХМ-ийн багийн багш
БНХАУ-ын Тайваны Чүнг Юаны
их сургуульд докторантурт
2010.09 сараас 4 жил
МС-аас 300000₮
дэмжлэг олгов.
Дэд захирал
АНУ-ын их дээд сургуулиудын
менежментийн сургалт
2011.02.08-аас 15-ны
хооронд
МС
Ахлах багш
БНХАУ-ын Бугат хот
1 сар
1150000төг
Багш
Ахлах багш
Итали улсад
ХБНГУ
1 жил
3 жил
Овог нэр
Д.Нямсүрэн
Д.Ариун-Эрдэнэ,
Б.Ууганбаяр
Ү.Ариунаа
Ц.Балжинням
Ц.Мөнхгэрэл
Г.Оюунчимэг
Б.Оюумаа
Албан тушаал
Багш
Ахлах ня-бо
Сургалтын мастер
Энэтхэг улс Мумбай хот.
Stanford English academy
Хугацаа
2010 оны 9-р сараас
2011.04.18-аас 12.31
БНСУ-ын Сөүлийн их сургуулийн
санхүү,
эдийн
засгийн
үйл 2010 оны 11. 10-аас 17ны хооронд
ажиллагаатай
танилцаж
туршлага судлав.
ХБНГУ-ын Dortmund их сургуульд
хэлний курст
211.02.01-ээс 1 жил
Зардлын эх үүсвэр
Хувийн зардлаар
МС-иас 400$дэмж
лэг олгов.
МС
Хувийн зардлаар
Салбар
Техникийн механикийн
салбар
Овог нэр
Захиргаа
Шагналын төрөл
Профессор
Ахлах багш
Ахлах багш





“Шилдэг-100 багш”-ийн өргөмжлөл
“Боловсролын тэргүүний ажилтан”
“Шилдэг-100 багш”-ийн өргөмжлөл
Ректорын нэрэмжит шагнал
МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал
Профессор

“Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон” КТМС-ийн өргөмжлөл
Д.Цэдэнбаяр
Тэргүүлэх профессор
Да.Нямсүрэн
Профессор
С.Сэржмядаг
Ахлах багш










“Шилдэг-100 багш”-ийн өргөмжлөл
“Шилдэг-100 багш”-ийн өргөмжлөл
УУИС-ийн өргөмжлөл
“Шилдэг-100 багш”-ийн өргөмжлөл
“Шилдэг-100 багш”-ийн өргөмжлөл
МЗХ-ны “ Тэргүүний залуу” алтан медаль
БСШУЯ-ны Хүндэт жуух
БСШУЯ-ны Хүндэт жуух
Нийслэлийн хүндэт жуух
УУИС-ийн өргөмжлөл
Ахлах багш

МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медаль
Ц.Мөнхгэрэл
Багш

МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медаль
Б.Очирбат
П.Минж
А.Эрдэнэсувд
С.Баярсайхан
Д.Дарьсүрэн
Т.Гэрэлтуяа
А.В.Лощенко
Ө.Цэрэн
Г.Яргай
Ц.Сарантуяа
Г.Оюунчимэг
Б.Болормаа
Ц.Дэлгэрмаа
Д.Анхтуяа
С.Алтанцэцэг
Тэргүүлэх профессор
Багш
Ахлах багш
Ахлах багш
Дэд профессор
Ахлах багш
Дэд профессор
Дэд профессор
Дэд профессор
Тэргүүлэх профессор
Ахлах ня-бо
СА-ны ажилтан
СА-ны ажилтан
Сургалтын менежер
Үйлчлэгч
Г.Чимэд-Очир
Тэргүүлэх профессор
Ч.Авдай
П.Баасансүрэн
Т.Мөнхбат
Д.Батхуяг
Г.Ганчимэг
Математи
кийн салбар
Албан тушаал
Багш
До.Нямсүрэн
Д.Ганзориг
Дэд захирал
Ахлах багш
Д.Буянтогтох
Салбарын эрхлэгч
Г.Батцэцэг

МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал

МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал

МИС-ийн өргөмжлөл

ҮТДС-ийн өргөмжлөл

ҮТДС-ийн өргөмжлөл

МХТС-ийн өргөмжлөл

БИАС-ийн өргөмжлөл

ЭХИС-ийн өргөмжлөл

ЭХИС-ийн өргөмжлөл

КТМС-ийн өргөмжлөл

2010 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр олгох шагнал
МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал
МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал
МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал
МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал
Математикийн сургуулийн багш нар
2010-2011 оны
хичээлийн жилийн намар бүрэлдэхүүн сургуулийн
бакалаврын түвшинд 11309 оюутанд 12 хичээлээр 34212 кр,
магистрын түвшинд 740 оюутанд 11 хичээлээр 1899 кр,
өөрийн сургуульд давхардсан тоогоор бакалаврын түвшинд
357 оюутанд 40 хичээлээр 5971 кр, магистрын түвшинд 16
оюутанд 15 хичээлээр 175 кр, хаврын улиралд бакалаврын
түвшинд 8112 оюутанд 12 хичээлээр 24584 кр, магистрын
түвшинд 637 оюутанд 11 хичээлээр 1635 кр, өөрийн
сургуульд давхардсан тоогоор бакалаврын түвшинд 363
оюутанд 44 хичээлээр 6269 кр, магистрын түвшинд 15
оюутанд 12 хичээлээр 176 кр цагийн сургалт явууллаа.
ЭЛСЭЛТИЙН СУДАЛГАА
д/д
Мэргэжил
19992000
20002001
20012002
20022003
20032004
20042005
20052006
20062007
20072008
20102011
20082009
20092010
25
24
28
Бакалавр
1
Инженер математик
32
33
25
23
23
28
33
30
2
Инженер багш
21
33
39
35
22
25
26
30
56
45
44
25
3
Инженерийн математик
загварчлал
27
19
23
24
36
28
33
25
23
23
4
Германы инженерийн
бэлтгэл
34
47
39
28
23
28
35
31
26
48
125
124
107
105
118
116
124
126
117
124
8
8
5
6
6
5
1
7
Нийт
53
66
Магистр
1
Инженер математик
2
Инженерийн математик
загварчлал
3
Инженер багш
Нийт
11
14
3
6
6
17
20
8
4
8
12
13
6
1
2
7
1
3
8
15
2
11
Бак.
Магистр
Доктор
Бүгд
Бак.
Магистр
Доктор
Мэргэжил
Инженер
математик
40
28
7
5
4
1
3
-
Математик
загварчлал
24
23
1
-
22
22
-
-
Германы
бэлтгэл
48
48
-
-
-
-
-
-
Инженер багш
28
25
3
-
27
19
8
-
НИЙТ
140
124
11
5
53
42
11
0
Бүгд
Сургууль
ү
ү
н
э
э
с
Төгсөлт
ү
ү
н
э
э
с
Элсэлт
Математикийн
сургууль
Голч дүн
Сургууль
Салбар
Мэргэжил
Инженер
математик
Математик
Математик
Дундаж
Инженерийн
математик
загварчлал
намар
хавар
мэргэжлээр
2.05
2.33
2.19
2.24
2.18
2.21
Математикийн
сургууль
Математик
Германы
бэлтгэл
2.27
2.37
2.3
Техникийн
механик
Инженер багш
2.07
2.37
2.22
2.15
2.31
Сургуулийн дундаж
2.23
2008-2009
Сургууль
Салбар
2009-2010
2010-2011
Дундаж
Мэргэжил
намар
хавар
намар
хавар
намар
хавар
намар хавар
Математик
Инженер
математик
2.33
2.82
2.18
2.22
2.05
2.33
2.19
2.46
Математик
Инженерийн
математик
загварчлал
2.37
2.67
1.91
2.41
2.24
2.18
2.17
2.42
Математик
Германы
бэлтгэл
1.60
2.25
2.20
2.29
2.27
2.37
2.02
2.3
Техникийн
механик
Инженер
багш
2.07
2.21
2.26
2.36
2.07
2.37
2.13
2.31
2.13
2.47
2.16
2.33
2.15
2.31
2.13
2.37
Математикийн
сургууль
Бакалавр
№
Сургууль
Мэргэжил
Нийт
оюутны
тоо
Өдрийн
сургалтаар
Магистр
II ээлжийн
сургалтаар
Доктор
Бүгд
эмэгтэй
Бүгд
эмэгтэй
Бүгд
эмэгтэй
Бүгд
эмэгтэй
Инженер
математик
107
85
50
-
-
9
5
13
6
Инженерийн
математик
загварчлал
112
102
52
-
-
2
0
8
3
3
Германы
бэлтгэл
83
83
31
-
-
4
Инженер
багш
166
153
85
-
-
13
7
423
218
24
12
21
9
1
2
Математик
сургууль
Бакалавр
Магистр
Нийт
Оюу
тны
тоо
Сонг
осон
кр
Ою
утн
ы
тоо
2010-2011
оны намрын
улирал
357
5971
16
175
373
6146
2010-2011
оны хаврын
улирал
363
6269
15
176
378
6445
Сонг
осон
кр
Оюу
тны
тоо
Сонго
сон кр
20102011
оны
намр
ын
улира
л
20102011
оны
хавры
н
улира
л
76
4
68
1
29
21
88
11
5
18
3
3
1
7
7
9
2
3
5
37
775
704
34
38
Сонгосон
кр
Хичээлийн
тоо
Оюутны
тоо
Нийт
Сонгосон
кр
Хичээлийн
тоо
Оюутны
тоо
Магистр
Сонгосон
кр
Хичээлийн
тоо
Оюутны
тоо
Бакалавр
22
06
18
16
Сургалтын төлбөрийн хэлбэр
СТС-ийн
хөнгөлөлтэй зээл
№
Сургууль
СТС-ийн буцалтгүй
тусламж,158-р тогтоол
Оюутны
тоо
73+
Буцалт
Хөнгө
гүй
лөл
туслам
төй зээл
ж
Нэг
Ядуу
өрхийн
өрхийн
гурван
хүүхэд
хүүхэд
Малчин
өрхийн
хүүхэд
СТС-ийн төрийн
албан хаагчийн
хүүхэд
Хувийн
зардлаар
Гадаадын
сан,
тэтгэлэгээр
суралцаг
сад
Дотоодын
сан,
тэтгэлэгээр
суралцаг
сад
ШУТИС- Бусад
ийн
төрийн
багш,
албан
ажилтны хаагчды
хүүхэд н хүүхэд
1
Математик
/ бакалавр
/
423
13
7
35
2
13
4
60
273
4
2
2
Математик
/ магистр
24
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
Шилжилт хөдөлгөөн
2010-2011 оны хичээлийн жилд бусад сургуульд шилжсэн 30 оюутан,
жилийн чөлөөтэй 8, гарсан 23, шилжиж ирсэн 1, жилийн чөлөөнөөс
ирсэн 2 оюутан байна.
Улирлын шалгалт
2010-2011 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд бакалаврын 95,
магистрын 23 хичээлийн, хаврын улиралд бакалаврын 105, магистрын
20 хичээлийн шалгалтын хуваарь, ассистент багш нарын хуваарь гарган
захирлаар батлуулан ажиллаа. Шалгалтын тестүүдийг хянан хүлээж
авч, лацдан сургуулиудад хүлээлгэн өгч, хүлээн авч, шалгалтын
материалыг засах багш нарт хүргэх, ассистент багш нарын тайлан авах,
шалгалтын явцад хяналт тавих зэрэг шалгалтын процесстой холбоотой
бүх үйл ажиллагааг зохих журмын дагуу явууллаа.
GPA
Ìàòåìàòèêèéí Сургуулийн îþóòíû голч дүн 2010-2011 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд бакалавр
2.15, магистр 3,48, хаврын улиралд бакалавр 2.31, магистр 3,28 голч дүнтэй суралцсан байна.
Захирлын нэрэмжит ба анхааруулгын хуудас
2010-2011 оны намрын улиралд захирлын нэрэмжит хуудсанд 14 оюутан, анхааруулгын хуудсанд
40 оюутан, хаврын улиралд захирлын нэрэмжит хуудсанд 27 оюутан, анхааруулгын хуудсанд 34
оюутан бичигдсэн байна. Захирлын нэрэмжит ба анхааруулгын хуудсанд бичигдсэн бүх оюутнуудад
болон зөвлөх багш нарт талархлын болон анхааруулгын хуудас өгч ажиллаа. Энэ хичээлийн жилд 18
кр-ийн урамшууллыг оюутнуудад олголоо. Мөн Инженер багшийн 4-р ангийн оюутан П.Чулуундорж
ШУТИС-ын Ректорын нэрэмжит тэтгэлэг, инженерийн математик загварчлалын 4-р ангийн оюутан
Х.Намуун ‘‘Тоёото-ШУТИС” сангийн тэтгэлэг, , инженерийн бэлтгэлийн 2-р ангийн Г.Нинжбадгар
Солонгосын засгийн газрын тэтгэлэг, инженерийн математик загварчлалын 4-р ангийн оюутан
Г.Долгион ‘‘Энержи ресурс’’-ийн тэтгэлэг, инженер багшийн 2-р ангийн оюутан Б.Номин-Эрдэнэ
‘‘Сумотомо’’ сангийн тэтгэлэг, инженер математикийн 2-р ангийн оюутан Б.Баярмаа ‘‘Мицубиши’’
сангийн тэтгэлэгт тус тус хамрагдсан.
Төгсөлт
2010-2011 оны намар мэргэжлийн дипломтой 1, бакалавр 9, магистр 6, хавар мэргэжлийн дипломтой
2, бакалавр 30, магистр 5 төгссөн. Төгсөх ангийн зөвлөх багш нар төгсөгч оюутнаар бүртгүүлсэн
оюутнуудын дүнг СБЗГ-тай тулгаж, мөн эцсийн байдлаар нарийвчилсан тулгалтыг хуваарийн дагуу
хийсэн. Диплом хамгаалалтын комисс болон төгсөгчдийн нэр, удирдагч, сэдвийн нэрийг төгсөлтийн
нарийн бичгийн дарга нар гаргаж, сургалтын албанд нэгтгэн тушаалын төслийг СБЗГ, МДА-д өгч
ректорын тушаал гаргуулав. Төгсөгчдийн болон ажил эрхлэлтийн судалгааг жил болгон гаргаж байна
Математикийн салбар
Техникийн механикийн салбар
Сургууль,
нэгж
Зохиогч
Хэвлэсэн
тоо
Зардал
/мян.төг/
“Хэрэглээний механик-2: Бие даалтын гарын авлага”



Н.Төмөрбаатар А.Гөлгөө
Г.Чимэд-Очир Т.Намнан
Д.Ганбат
П.Өлзийсайхан
500
1275.0
“Хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат” сурах бичиг

Г.Чимэд-Очир нар
100
-
П.Өлзийсайхан
200
385.7
“Хэрэглээний механик 1” хичээлийн тестийн эмхтгэл

С.Дэлгэрмаа
90
-
Машины эд ангийн лабораторийн гарын авлага


Г.Чимэд-Очир
П.Өлзийсайхан нар
200
210.0
Д.Батбаяр нар
Ж.Батбаяр
Ц.Оюунгэрэл нар
П.Өлзийсайхан нар
600
-
880
-
“Хэрэглээний механик 2” лабораторийн гарын авлага




600
450.0
“Ямар мэргэжилтэй болох вэ”

Д.Цогзолмаа
100
-
Машин механизмын онол хичээлийн лабораторийн гарын авлага

Д.Батбаяр нар
300
210.0
“Инженер-багш”-ийн мэргэжлээр суралцагчдад зориулсан гарын авлага
“Функциональ анализ”







50
100
400.0
100
-
50
-
40
-


Д.Цогзолмаа
С.Дэлгэрмаа.
Д.Цэдэнбаяр
Д.Буянтогтох
Г.Батцэцэг
Т.Гэрэлтуяа
Ө.Уянга
Ө.Уянга
Б.Сэр-Од Д.Буянтогтох
Ө.Цэрэн
Б.Пүрэвжав
Г.Ганчимэг
4
500
60.0
-

Д.Батхуяг
200
Ном, сурах бичиг, сэтгүүлийн нэр
“Төсөл тооцооны загварчлал 1” хичээлийн бие даалтын ажлын гарын авлага. 
“Хэрэглээний механик 1” хичээлийн лабораторын ажлын гарын авлага
“Онолын механик 1” бие даалтын гарын авлага
“Математикийн бие даалтын бодлогын хураамж”
"Latex & tex "
“Эдийн засаг, санхүүгийн нэр томъёоны электрон тайлбар толь”
гарын авлага
“Инженерийн математик”
“Программчлалын хэл С ++”
“Дэлхийн аваргуудтай монголын шатарчид тоглосон нь”
Л.Насанцэнгэл
-
Номын сангийн фонд баяжилт
Сургууль, нэгж
Хэдэн нэрийн ном
авсан
Тоо ширхэг
Нийт үнэ
мян.төг
Техникийн механикийн
салбар
35
91
Азийн сангийн
тэтгэлгээр
17
108
786208
Математикийн салбар
6
99
637300
НИЙТ
60
295
1423508
Тогтмол хэвлэлийн захиалга
/гадаад хэвлэл/
Хаана
“Түгээмэл шуурхай шуудан” ХХК
Хэдэн нэрийн хэвлэл
Нийт үнэ /төг/
5
762200





Доктор, магистрын сургалт
2010-2011 оны хичээлийн жилд “Инженер багш”, “Инженерийн процессын
загварчлал”, “Инженер Математик” мэргэжлээр 24 магистр оюутан суралцаж
байгаа бөгөөд, үүнээс 6 магистрант энэ хичээлийн жилд элссэн ба 5 магистрант
төгссөн. Инженер математик, Математик заах арга зүй, Дифференциал
тэгшитгэл, Системийн динамик загварчлал, Стохастик загварчлал, Эдийн
засгийн математик загварчлал мэргэжлүүдээр докторын сургалтанд 21 оюутан
суралцаж байгаагийн дотор гадаадын (ОХУ-аас) 1 докторант суралцаж байна.
Энэ хичээлийн жилд тус сургуулийн докторантурт шинээр 5 докторант элссэн.
МС-ийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүд ШУТИС-иас жил бүр зохион явуулдаг доктор
оюутны ажлын хүрээнд ажлын төлөвлөгөө гарган баталж, доктор оюутны эрдэм
шинжилгээний ажил, явцтай танилцан, атесстачилалыг явуулан зөвлөгөө өглөө.
Ажлын явцын талаархи илтгэх хуудсыг харъяалах албадуудад хүргүүлэв.
Докторантуудаас мэргэжлийн нэгдсэн шалгалтыг авах комиссыг бүрдүүлэн,
шалгалтыг авч 9 докторантын дүнг магистрант, докторантын албанд хүлээлгэн
өгсөн бөгөөд сертификатаа гардан авахад бэлэн болоод байна.
Энэ хичээлийн жилд докторант С.А.Ачитуев урьдчилсан хамгаалалт болон
хэлэлцүүлэгүүдээ хийж жинхэнэ хамгаалалтанд ороход бэлэн болсон ба
докторантын жинхэнэ хамгаалалтанд хэрэгцээтэй зүйлсийг бүрдүүлэн
хамгаалуулах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгсөн.
Математикийн сургуулиас эрдэм шинжилгээ, технологийн чиглэлээр
хийсэн ажлуудаас онцлог заримаас нь дурьдвал :

МС-ийн доктор, магистр оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2011.03.17-ны
өдөр зохион байгуулж, нийт 7 илтгэлийг хэлэлцэв. Хуралд тавьсан илтгэлүүдээс
судалгааны ажлын явц, шинэлэг тал, үр дүн зэргийг нь харгалзан үзсэний эцэст
докторант У.Мөнхцэцэгийн “Математикийн хичээлд компьютерийн программ
хангамжуудыг хэрэглэх нь” (Байгалийн ухааны чиглэлээр), Г.Ганчимэгын
“Зүрхний цахилгаан бичлэгний
математик загварчлалыг боловсруулах нь”
(Техник, технологийн чиглэлээр), магистрантуудын илтгэлээс тэргүүн байранд
Д.Энхтунгалагийн “Төмөр замын бетон дэрний арс бэхэлгээний эд ангиудын
материалын судалгаа, үйлдвэрлэх боломж” (Техник, технологийн чиглэлээр),
А.Элбэгжаргалын “Matlab программын симулинкийн зарим хэрэглээ” (Байгалийн
ухааны чиглэлээр) сэдэвт илтгэлүүдийг тус тус шалгаруулж ШУТИС-ийн
магистрант, докторантын шилдэг илтгэл шалгаруулах Эрдэм шинжилгээний
хуралд Математикийн сургуулийг төлөөлүүлэн оролцуулахаар шийдвэрлэсэн.
Математикийн сургуулиас шалгарсан илтгэлүүдээс ШУТИС-ийн хэмжээнд
чиглэл, төрөлдөө докторант У.Мөнхцэцэгийн илтгэл 2-р байрт шалгарсан.





Математикийн сургуулийн бакалаврын шатны оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бага
хурлыг зохион байгуулж,. хуралд тавьсан илтгэлүүдээс оюутан Б.Анхчимэг, Б.БөртэҮжин нарын “Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжний математик загвар” (удирдсан багш Б.СэрОд, Ж.Пүрэвсүрэн) , Х.Намуун, Г.Ням-Осор нарын “Квадратлаг программчлалын
бодлого ба түүний хэрэглээ”( удирдсан багш Д.Ганхуяг) сэдэвт илтгэлүүдийг тус тус
шалгаруулж Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч П.Очирбатын нэрэмжит “Эрдмийн IX
чуулган”-д Математикийн сургуулийг төлөөлүүлэн оролцуулахаар шийдвэрлэсэн.
Математикийн сургуулиас шалгарсан илтгэлүүдээс ШУТИС-ийн хэмжээнд чиглэл,
төрөлдөө оюутан Б.Анхчимэг, Б.Бөртэ-Үжин нарын илтгэл 2-р байрт шалгарсан.
“V International Symposium Generalized Statements and Solutions of Control Problems”
Олон улсын хурлыг 2010 оны 9 сард ШУТИС дээр амжилттай зохион байгуулсан.
МУИС, ШУА, ШУТИС хамтран зохион байгуулсан “The International Conference on
Optimization, Simulation and Control” олон улсын хуралд салбарын багш До.Нямсүрэн,
Б.Сэр-Од нар илтгэл тавьж амжилттай оролцсон. (2010-7 сар,)
Математикийн сургуулийн 10-н жилийн ойд зориулж “Инженерийн дээд боловсролын
сургалтын технологийн шинэчлэлийн асуудлууд” сэдэвт улсын хэмжээний онол
практикийн бага хурлыг зохион байгуулсан. (Илтгэлүүдийн эмхэтгэлийг хэвлүүлсэн
2010.10.01)
Дарханы Технологийн Их сургуультай хамтран “Инженерийн чиглэлээр суралцаж буй
оюутнуудын математик боловсролын зарим асуудлууд” эрдэм шинжилгээний , онол
практикийн бага хурал 2010.12.04-05 зохион байгуулж
багш Б.Ууганбаяр,
Ц.Жаргалсайхан, Д.Цэдэнбаяр Д.Буянтогтох, До.Нямсүрэн, Г.Батцэцэг, Д.Анхтуяа,
Ц.Цэцэгсүрэн нар илтгэлээ амжилттай хэлэлцүүлсэн. (Эмхэтгэл нь хэвлэгдсэн)

“Инженерийн мэргэжлийн математик сургалтын агуулгыг боловсруулах зарим
асуудалд” семинарыг ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын профессор, багш
нарын дунд зохион байгуулж, тэдний санал бодлыг сонсож туршлага солилцов.
(Илтгэлүүдийн эмхэтгэлийг хэвлүүлсэн 2011.04.20)

Математикийн сургуулийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлыг
2011.04.28-нд зохион байгуулан 7 илтгэл хэлэлцүүлэн, багш Б.Сэр-од,
П.Энхбаатар нарын илтгэлийг шалгаруулж ШУТИС-ын эрдмийн чуулганд
оруулсан.
Монголын Математикчдын Нийгэмлэгийн 2011 оны эрдэм шинжилгээний бага
хурлыг хамтран зохион байгуулсан бөгөөд манай сургуулийн зүгээс 5 илтгэл
тавьж хэлэлцүүлсэн.
“Российско-монгольской конференций молодых ученых по математическому
моделированию, вычислительно-информационным технологиям и управлению”
2011.06.17-06.21 Хөвсгөл, Ханх-д болох
олон улсын хуралд багш нарыг
оролцуулах ажлуудыг зохион байгуулсан. Математикийн сургуулиас 3 илтгэл
хэлэлцүүлсэн.
“Математика, ее приложения и математическое образование” 2011.06.27-07.01
Буриад, Улаан-Үд-д болох олон улсын хуралд багш нарыг оролцуулах ажлуудыг
зохион байгуулсан. Математикийн сургуулиас 2 илтгэл хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж
байна.
“Мэдлэгт суурилсан үйлдвэрлэл” 2011.07.06-07.07 Монгол, Улаанбаатарт болох
олон улсын хуралд багш нарыг оролцуулах ажлуудыг зохион байгуулсан.
Математикийн сургуулиас 12 илтгэл хэлэлцүүлñэí.
“Мэдээлэл харилцаа холбооны технологийг дээд боловсролд хэрэглэх нь”
2011.07.06-07.07 Монгол Улс, Улаанбаатарт болох олон улсын хуралд багш
нарыг оролцуулах ажлуудыг зохион байгуулсан. Математикийн сургуулиас 3
илтгэл хэлэлцүүлñýн.





д.
д
Төвийн нэр
Үйл ажиллагаа
Оролцсон багш
1
“Операторын онолын спектрал судалгаа” ШУТехнологийн
Хэрэглээний
сангийн санхүүжилттэй төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.
математикийн төв Д.Цэдэнбаяр “Investigations of the Volterra operator pencils”
сэдвээр доктор(Sc.D)-ын зэрэг амжилттай хамгаалсан
2
БНСУ-ын Сөүл хотноо 2010 оны 12-р сард дэлхийн оюуны
өмчийн байгууллагаас зохион байгуулсан Зохион бүтээгчдийн
шилдэг бүтээл шалгаруулах “Seoul International Invention Fair
Техник технологи
Техник технологи,
2010” үзэсгэлэн яармагт “Чацарганы цэвэр тос” бүтээлээр
туршилт
туршилт судалгааны
оролцож алтан медаль хүртсэн.
судалгааны төв
төвийн багш нар
Шинжлэх ухааны ажилтны өдөрт зориулсан үзэсгэлэнд Техник
технологи туршилт судалгааны
төвийн үйл ажиллагаа,
чацарганы бүтээгдэхүүн, CAD/CAM –ийн бүтээлээр оролцов.
3
Дотоодод CAD/CAE/CAM-ын чиглэлээр 3 илтгэлийг ЭШ-ны
хурал, семинарт тавьсан.
Инженерийн
Инженерийн
“Нарны энерги ашиглан энергийн цэвэр эх үүсвэр гаргах”
загварчлал, зохион
загварчлал зохион технологийн судалгааг хийж байна.
бүтээлтийн төвийн
бүтээлтийн төв CAD/CAM-ын улсын олимпиадыг зохион байгуулсан.
багш нар
CAM-ийн CNC Router гурван төхөөрөмжийг сургалтанд
шинээр оруулж ирсэн .
Инженерийн
математикийн
төвийн багш нар
Сургууль,
Ïðîôåññîðûí áàã
Төслийн нэр
Төслийн
удирдагч
Хугацаа
Төсөв
Мян.төг
Хамтран
оролцогч
ÌÑ, Ìàòåðèàëûí
ýñýðã¿¿öëèéí
ïðîôåññîðûí áàã
Френел линз ашиглаж
бага, дунд
хэрэглэгчдийн халуун
ус, халаалтын
асуудлыг шийдвэрлэх
боломж
Р.Найдандорж
Д.Ганбат
2010-2012
113000,0
МИС
Пүршит тээрэм,
шигшүүрийн зохион
бүтээлтийн судалгаа
Д.Ганбат
2010-2012
10000,0
-
“Тухайн уламжлалт
тэгшитгэлийг
шингэний болон хийн
динамик дахь
хэрэглээ”,
“Операторын онол”
Ц.Сарантуяа
Д.Цэдэнбаяр
2009-2011
12000,0
-
ÌÑ, Ìàòåðèàëûí
ýñýðã¿¿öëèéí
ïðîôåññîðûí
áàã
ÌÑ, Õýðýãëýýíèé
ìàòåìàòèê,
Äèôôåðåíöèàë
òýãøèòãýëèéí
ïðîôåññîðûí áàã
Сургууль
Төслийн нэр
Төслийн
ã¿éöýòãýã÷
Хугацаа
Төсөв
Мян.төг
Хамтран
оролцогч
Математикийн
сургууль
Материалын
эсэргүүцлийн хичээлд
U-Learning
нэвтрүүлэх
боломжийн судалгаа
Материалын
эсэргүүцлийн
багийн бүх
багш нар
2009-2010
3500,0
-
Зардлын эх
үүсвэр
хэмжээ
мян.төг
Сургууль нэгж
Хурал семинарын нэр
Хариуцан зохион
байгуулсан хүн
Хугацаа
Оролцсон
байгууллага,
хүний тоо
Математикийн
сургууль
“V International Symposium
Generalized Statements
and Solutions of Control
Problems”
Б.Очирбат
2011.09.15-17
76
22,0 сая
төгрөг
Математикийн
сургууль
“Инженерийн дээд
боловсролын сургалтын
технологийн шинэчлэлийн
асуудлууд”
Д.Буянтогтох
Г.Чимэд-Очир
2010.10.01
15
309.0
Математикийн
сургууль
“Инженерийн мэргэжлийн
математик сургалтын
агуулгыг боловсруулах
зарим асуудалд”
Д.Буянтогтох
2011.04.20
15
75.0
Математикийн
сургууль
Инженерийн чиглэлээр
суралцаж буй оюутнуудын
математик боловсролын
зарим асуудлууд”
Д.Буянтогтох
2010.12.04-05
17
1725.0
Д.Буянтогтох
Б.Ууганбаяр
2011.03.24
24
500.0
МС
МУИС-тай
хамтарсан
Математикийн
нийгэмлэгийн 2011 оны
эрдэм шинжилгээний
хурал
д. д
Төрөл
Нэр
Зохион байгуулагч
1
Улсын хэмжээнд
CAD/CAM –ийн анхдугаар олимпиад
Механикийн салбар
2
Улсын хэмжээнд
Онолын механикийн улсын олимпиад
Механикийн салбар
3
Улсын хэмжээнд
“Материалын эсэргүүцэл-2011” улсын 4-р олимпиад
Механикийн салбар
Улсын хэмжээнд
Материалын эсэргүүцэл хичээлийг Монгол улсын хэмжээнд
зааж буй багш нарт зориулсан сургалт, арга зүйн семинарыг
зохион байгуулсан.
Механикийн салбар
4
Ìàòåìàòèêèéí ñóðãóóëèéí ïðîôåññîð, áàãø, îþóòíû
ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàë
1
Математикийн
сургууль
2
Математикийн
сургууль
3
Математикийн
сургууль
Математикийн
сургуулийн
багш
нарын
эрдэм
ЭНБД, Профессорууд
шинжилгээний бага хурал
МС-ийн доктор, магистр оюутны эрдэм шинжилгээний бага
ЭНБД, Профессорууд
хурал
МС-ийн
бакалаврын
шатны
оюутнуудын
эрдэм
ЭНБД, Профессорууд
шинжилгээний бага хурал
д. д
1
2
3
Төрөл
Нэр
“The International Conference on Optimization,
Simulation and Control”
Оролцсон багш
Б.Сэр-Од
Олон улсын хурал
До.Нямсүрэн
Д.Цэдэнбаяр Д.Буянтогтох
Д.Анхтуяа До.Нямсүрэн
Б.Сэр-Од Да.Нямсүрэн
V International Symposium Generalized Statements and Ц.Цэцэгсүрэн
Олон улсын хурал
Solutions of Control Problems
Б.Ууганбаяр
Б.Очирбат
Д.Ганзориг
Ж.Пүрэвсүрэн
Д.Буянтогтох
Г.Чимэд-Очир
Д.Ганбат
Д.Анхтуяа
ШУТИС-ийн
“Инженерийн дээд боловсролын сургалтын
Г.Батцэцэг
хэмжээний хурал
технологийн шинэчлэлийн асуудлууд”
Т.Гэрэлтуяа Ц.Цэцэгсүрэн
Р.Найдандорж
П.Өлзийсайхан
П.Баасансүрэн
Ч.Сандагсүрэн
4
5
6
ШУТИС-ийн
хэмжээний хурал
“Инженерийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын
математик боловсролын зарим асуудлууд”
Б.Ууганбаяр Ц.Жаргалсайхан
Д.Цэдэнбаяр
Д.Буянтогтох
До.Нямсүрэн
Г.Батцэцэг
Д.Анхтуяа
Ц.Цэцэгсүрэн
Д.Цэдэнбаяр
Б.Ууганбаяр
Улсын хэмжээний
Монголын математикчдийн нийгэмлэгийн хурал 2011 Д.Буянтогтох
хурал
Д.Анхтуяа,
До.Нямсүрэн
Д.Ганзориг
Ж.Пүрэвсүрэн
Д.Ганхуяг
ШУТИС-ийн
“Инженерийн мэргэжлийн математик сургалтын
Д.Буянтогтох
хэмжээний хурал
агуулгыг боловсруулах зарим асуудалд”
Б.Сэр-Од
Т.Гэрэлтуяа
Г.Батцэцэг
7
МС-ийн хурал
Математикийн сургуулийн багш нарын эрдэм
шинжилгээний бага хурал
8
ШУТИС-ийн
хэмжээний хурал
ШУТИС-ийн эрдмийн чуулган
П.Энхбаатар
Т.Мөнхбат
Б.Сэр-од
Т.Батзул
Д.Нямсүрэн
П.Өлзийсайхан
Н.Хажидсүрэн
П.Энхбаатар
Б.Сэр-од
Техникийн механикийн салбар
Сург
ууль
Өгүүлэл, нийтлэлийн нэр
Зохиогч
Хэвлэлийн нэр
“Разработка алгоритма автоматической образцов
и композиционных материалов с дефектами”
П.Өлзийсайхан нар
ШУТИС. ЭШБ. №4/116. 2011
он
“Modeling tail rotor blades of helicopter from
composite materials”
П.Өлзийсайхан нар
ШУТИС-ийн ЭШ-ний бичиг.
№4/116. 2011 он
“Разработка веб-системы для предоставления
обучающих сервисов удаленным мобильным
пользователям “
Ганбат Д., Ронжин А.Л.,
Найдандорж Р., Будков В.Ю.,
Прищепа М.В.
Труды СПИИРАН. 2010.
Вып. 12. с.21–34.
“Разработка алгоритма автоматической обработки Бохоева Л.А., Пнев А.Г.,
результатов эксперимента образцов из
Филиппова К.А., Намнан Т.,
композиционных материалов с дефектами”
Ганбат Д., Өлзийсайхан П.
ШУТИС-ийн эрдэм
шинжилгээний бүтээлийн
эмхэтгэл. №4/116. УБ. 2010,
“Modeling Tail Rotor Blades of Helicopter from
Composite Materials”
Bokhoeva L.A., Damdinov T.A.,
ШУТИС-ийн эрдэм
Bochektueva E.B., Filippova
шинжилгээний бүтээлийн
K.A., Ganbat D., Namnan T.,
эмхэтгэл. №4/116. УБ. 2010
Ulziisaikhan P.
“Компьютерное моделирование и расчет
стержневых систем”
Архипов С.В., Архинчеев
В.Е., Ганбат Д., Мөнхбат Т.
ШУТИС-ийн эрдэм
шинжилгээний бүтээлийн
эмхэтгэл. №4/116. УБ. 2010
“Способы регистрации и анализа ситуации в
Ронжин А.Л., Будков В.Ю.,
лекционной аудитории в системах дистанционного Найдандорж Р., Ганбат Д.,
обучения”
Должинсурен Б.
ШУТИС-ийн эрдэм
шинжилгээний бүтээлийн
эмхэтгэл. №4/116. УБ. 2010
Математикийн салбар
Өгөгдөл боловсруулах нэгэн аргын хэрэглээ
Да.Нямсүрэн
ШУТИС-ийн ЭШБ
Суралцагчдад магадлал статистикийн цогц чадамж
төлөвшүүлэх нь
Да.Нямсүрэн
ШУТИС-ийн ЭШБ
Операторын онолын өнөөгийн байдал
Д.Цэдэнбаяр
ДаТИС
Суралцагчдад магадлал статистикийн цогц чадамж
төлөвшүүлэх нь”
Ц.Жаргалсайхан
ДаТИС
“Параметрын биш аргын зарим хэрэглээ”
Да.Нямсүрэн,
Багш нарын ЭШБага хурал
“Суралцагчдад магадлал статистикийн цогц чадамж
төлөвшүүлэх нь”
Да.Нямсүрэн
Багш нарын ЭШБага хурал
Дамжуулах зурвасыг тогтворжуулахад Фракталь шинжтэй
холбох”,
П.Минж
On the Ritt condition,
Д. Цэдэнбаяр,
Монголын Математикчдын
нийгэмлэгийн хурал
Deutsch gestern, heute und morgen! ” Eine Sprache
im Herzen
С.Сэржмядаг
Asiens – олон улсын эрдэм
шинжилгээний бага хуралд
“Применение метода парных сравнений”, Using K-nearest
neighbor approach for biological networks,
Б.Очирбат
ОУ-ын сэтгүүл
“Traffic flow dynamics”,
Д.Ганзориг
ОУ-ын сэтгүүл
The number of inequivalent binary orthogonal codes of given
dimention”,
Ж.Пүрэвсүрэн
ОУ-ын сэтгүүл
The fractional discrete model with one dimension”),
” Б.Ууганбаяр
ОУ-ын сэтгүүл
Насан туршийн амьдралын даатгалын оновчтой
удирдлагын стохастик загвар, түүний аналитик шийдийн
шинжилгээ,
До.Нямсүрэн,
Батсүх,
ШУТИС-ийн ЭШБ, 2010, №1
КтМС-ийн багш нарын эрдэм
шинжилгээний хурал
Дээд боловсролын мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний
Ц.Цэцэгсүрэн,
10-н жилийн түүхэн замнал”,
“Дээд боловсролтой мэргэжилтний ажил хэрэгч
Ц.Цэцэгсүрэн,
чадварыг хөгжүүлэх нь”,
Монголчуудад хувьцаагаар хөлжих боломж бий
Б.Сэр-Од
МСТК –ЭШБ-2010 (х.1-7)
МСТК – ЭШБ- 2010 (х.8-14)
Монголын Хөрөнгийн Бирж сэтгүүл 2010 хуудас
23/
“The norms and singular numbers of polynomials of
the classical Volterra operator in L2(0,1)”
An interpolation of polynomials with application to
Volterra operator pencils, JMA
Д.Цэдэнбаяр,
Studia Math, 2010m 199 (2), 171-184
Д.Цэдэнбаяр,
2010, 32, 91-94
“Using Data Mining Method in Marketing Analyze” ,
“Using Data Mining Method in Educational statistical Да.Нямсүрэн
Data Analizing“,
“Применение метода парных сравнений“,
Да.Нямсүрэн
On the Volterra operator pencils”
Д. Цэдэнбаяр,
Д.Буянтогтох,”
The International Conference on Optimization,
Simulation and Control”- Олон улсын хурал,
2010
“The International Symposium Generalized
Statement and Solutions of Control Problems”
The International Symposium Generalized
Statement and Solutions of Control Problems”
Олон улсын хурал 2010
“The International Symposium Generalized
“Mathematical model “mine-working” subsystem for
loading-transsporting system”,
Л.Батболд, K.
Хаволболaт,
Statement and Solutions of Control Problems”
Олон улсын хурал 2010
Merton’s type portfolio of optimization problem in
finite horizon case with HARA utility function and
proportional transaction costs and explicit solution,
Do.Nyamsuren,
Ts.Batsukh,
2010 Вестник, Буряьского Государственного
Универсиста, вепуск
Optimal Consumption, Purchase and Life
Insurance Rules for an Uncertain Lifetime Do.Nyamsuren,
in a Continuous Time Model, Its Explicit Ts.Batsukh,
Solution,
International Journal of Natural and Social
Science paper, 2010, Canada. (accepted)
Abstracts of The International Conference on
Stochastic Optimal Control Problem of
Pention Fund, Its Explicit Solution,
Batsukh Ts., Nyamsuren
Optimization, Simulation and Control
(COSC’2010)
Методология изучения тему
“Производная функции” по принципу
системного исследования. Основа
методологии системы обучения,
Proceeding of the V International Symposium
Д.Буянтогтох, Д.Анхтуяа, Generalized Statements and Solutions of
Control Problems, 2010, 19-27
Proceedings of the V international
Applications of wavelets to estimation of
optimal hedging,
D.Buyantogtokh,
Symposium Generalized Statements and
Solutions of Control Problems, 2010, 223-223
Proceeding of the V international Symposium
Optimization and risk management of
income for households,
B.Ser-Od,
Generalized Statements and Solutions of
Control Problems, 2010, 223-225
Некоторые методические вопросы
оценки состояния ступенчатого
образования,
Proceeding of the V International Symposium
Ц.Цэцэгсүрэн,
Generalized Statements and Solutions of
Control Problems, 2010, 189-194
“Разработка веб-системы для
предоставления обучающих сервисов
удаленным мобильным пользователям “
Ганбат Д., Ронжин А.Л.,
Найдандорж Р., Будков
В.Ю., Прищепа М.В.
Труды СПИИРАН. 2010. Вып.
12. с.21–34.
“Разработка алгоритма автоматической
обработки результатов эксперимента
образцов из композиционных материалов с
дефектами”
Бохоева Л.А., Пнев А.Г.,
Филиппова К.А., Намнан
Т., Ганбат Д., Өлзийсайхан
П.
ШУТИС. ЭШБ. №4/116.
“Modeling Tail Rotor Blades of Helicopter from
Composite Materials”
Bokhoeva L.A., Damdinov
T.A., Bochektueva E.B.,
Filippova K.A., Ganbat D.,
Namnan T., Ulziisaikhan P.
ШУТИС. ЭШБ. №4/116.
“Компьютерное моделирование и расчет
стержневых систем”
Архипов С.В., Архинчеев
В.Е., Ганбат Д., Мөнхбат Т.
ШУТИС. ЭШБ. №4/116.
“Способы регистрации и анализа ситуации в Ронжин А.Л., Будков В.Ю.,
лекционной аудитории в системах
Найдандорж Р., Ганбат Д.,
дистанционного обучения”.
Должинсурен Б.
ШУТИС. ЭШБ. №4/116.









Математикийн сургууль гадаад, дотоодын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хамтарсан эрдэм
шинжилгээ, судалгааны ажил явуулах, сургалт, эрдэм шинжилгээний хурал, семинар зохион
байгуулах багш нарынхаа мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох
чиглэлээр доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тухайлбал:
- БНСУ-ын инновацийн үзэсгэлэн арга хэмжээнд бүтээгдэхүүнээр оролцож шалгарав. (МатС)
Ном, сурах бичгийн орчулгын талаар БНПУ-ын технологийн их сургуультай (Зохиогч Курмаз. А.В)
харилцаа тогтоож “Машины эд ангийн төслийн гарын авлага”-ыг орчуулж хэвлэх эрхийг авлаа.
- Судалгааны ажлын хүрээнд ОХУ-ын Буриадын Дорнод Сибирийн Технологийн их сургуультай.
(Материалын эсэргүүцлийн тэнхим) хамтарч ажиллав.
- Дотоодын үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлсэн байгууллагууд болох хүнс, хөнгөн аж үйлдвэрүүдтэй
(”Атар өргөө” ХК, “АПУ” ХК, “Витсамо” ХК), Их, дээд сургуулиудтай (МУИС, ТЗДС, ХААИС...)
дадлага, хурал, эрдэм шинжилгээний ажил, төгсөлтийн ажлын хүрээнд хамтарч ажиллаж байна.
- Төрийн бус байгууллага, гишүүнчлэл бүхий ТИЗСН, МЗХ, Чацаргана тариалагч үйлдвэрлэгчийн
үндэсний холбооíû үйл ажиллагаанд хамтран ажиллаа.
- Москвагийн Н.Э.Бауманы нэрэмжит ТИС-ийн докторантурт тэргүүлэх профессор Д.Ганбат 2010
оны 12-р сараас эхлэн суралцаж эхэлсэн бөгөөд удирдагч багш С.С.Гаврюшинтай зөвлөлдөж
судалгааны ажлын сэдвээрээ ОХУ-Монгол улсын суурь судалгааг хөгжүүлэх хамтарсан хөтөлбөрт
төсөл бичиж 2012 онд шалгаруулалтад оруулахаар болсон.
- ШУТИС, CAD/CAM Монгол холбоо, МУИС, Төмөрлөг, машин үйлдвэрлэлийн үндэсний холбоотой
хамтран Монгол улсын хэмжээнд CAD/CAM-ын анхдугаар олимпиадыг 2011.01.06-09-нд зохион
байгуулахад багш нар зохион байгуулагчаар ажилласан.





- БНСУ-ын Ионсей их сургууль, Кюн-Хи их сургуулийн профессоруудтай
хамтран хурал семинар зохион байгуулах, төсөл хэрэгжүүлэх, харилцан
зочилж, туршлага солилцоæ ажилласан.
- Германы элчин сайдын яам, DAAD-аас жил бүр зохион байгуулдаг
шүлгийн уралдаанд ГИБ-2 ангийн оюутан Ч. Номинтуяа 5-р байр эзэлж
амжилттай оролцсон. Германы боловсролын яармаг үзэсгэлэнд
идэвхитэй оролцож, ГИБ ангийн талаар сурталчилгаа явуулсан.
- Ионсей их сургуультай хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд тэдний
сургуулийн эрдэм шинжилгээний семинарт багш Д.Буянтогтох,
До.Нямсүрэн нар
оролцëîî. Ñургууль хооронд байгуулсан гэрээний
хүрээнд дахин 2 багшийг докторын сургалтанд суралцуулахаар болсон.
- Дифференциал тэгшитгэлийн профессорын багийн багш Ү.Ариунаа
2010 оны 9 сарын 1-ээс 2011 оны 6 сарын 1-ний хооронд Итали улсад
мэргэжил дээшлүүлñýí.
Дифференциал тэгшитгэлийн профессорын багийн багш Ц.Балжинням
2010 оны 9 сарын 1-ээс ХБНГУ –ын Дрезден хотын ТИС-д докторантурт
суралцаж байна.










- 2010-2011 оны хичээлийн жилд Эрүүл мэндийн даатгалд 255 оюутан хамруулж Сүхбаатар дүүргийн НДГтай тооцоо хийж, ЭМД-ын дэвтрийг бөглөж баталгаажуулсан.
- Оюутнуудад дүнгийн тодорхойлолт, ТСЗ, ТАХ-аар суралцдаг оюутнуудад сонгосон кредит, голч дүнгийн
тодорхойлолт, бусад шагнал, тэтгэлэгт хамруулахòàé õîëáîîòîé àñóóäëóóäûã çîõèîí áàéãóóëæ àæèëëàà.
- Оюутны амралтаар хөдөө орон нутагт явж амарсан 32 оюутны зардлын тооцоог Төрийн сантай хийж
олгосон. Улирал бүр сонголт хийсэн, төлбөрийн тооцоо дууссан оюутнуудад үйлчилгээний картыг хэвлэж
олгоëîî.
- Төгсөх оюутнуудын дүнгийн тулгалтыг оюутан нэг бүрээр хийж гарын үсэг зуруулж баталгаажуулëàà. 20102011 оны хичээлийн жилд төгсөх оюутнуудын дүнг сургалтын төлөвлөгөөний дагуу тулгаâ. Хоногийн болон
жилийн чөлөө авах, шилжих, шилжин ирэх, оюутны сонголт хийлгэх, зөвлөлгөө өгөх гэх мэт олон асуудлаар
оюутнуудтай уулзаж зөвлөлгөө өгч ажиллàà.
- Оюутны салбар зөвлөлтэй хамтран оюутнуудыг багш нарын бүтээл, судалгааны ажилтай танилцуулах
уулзалт семинарыг хийж байна. Эцэг эх нь ШУТИС-ийг төгссөн шинээр элсэгч оюутнуудын судалгааг гарган,
СБЗГ-тай хамтран анхдугаар уулзалтыг зохион байгууллаа.
- Оюутнуудын чөлөөт цагаа үр дүнтэй өнгөрүүлэхэд чиглэсэн МС-ийн 10 жилийн ойн концерт, ШУТИС-ийн
Урлагийн 11-р наадам, Хавар намрын тэргүүн шалгаруулах тэмцээн зэрэг соёл урлаг, спорт, хүмүүжлийн
арга хэмжээг Оюутны салбар зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулав.
- Оюутнуудын ”Эвийн тэнгэр” шатрын клуб, “Найзаа надад заагаад өгөөч” зэрэг клубуудын үйл ажиллагаа
сайн явагдаж ирлээ.
- Багш Ө.Цэрэн шатрын клубын оюутнууд, багш нарын хүүхдүүдийг хамруулан 48 цагийн шатрын хичээл
заалаа.
- Шинээр элсэгч оюутнуудын мэдээллийг бэлтгэн цахим картыг хэвлүүлэн тараав.
- Нийтийн тээврийн хэрэгслээр хөнгөлттэй зорчих эрхийн үнэмлэхийг тусгай судалгааны дагуу бүрдүүлж,
нийтийн тээврээр зорчдог оюутнуудад олгосон.
Сургууль
Мэргэжил,
анги, курс
Оюутны овог нэр
Тэтгэлэг олгогч
байгууллага,
хүний нэр
Тэтгэлгийн
хэмжээ
Тэтгэлгийн
хугацаа
350000₮
1 жил
Математикийн
сургууль
ИБ - 4
П.Чулуундорж
ШУТИС-ийн
Ректорын
нэрэмжит
тэтгэлэг
Математикийн
сургууль
ИМЗ - 4
Х.Намуун
БНСУ-ын Юлрим
300$
1 жил
Математикийн
сургууль
ИМЗ - 4
Г.Долгион
Энержи ресурс
500000
1 жил
ГИБ - 2
Г.Нинжбадгар
Солонгосын
ЗГ-ын тэтгэлэг
300$
1 жил
Математикийн
сургууль
ИБ - 2
Б.Номин-Эрдэнэ
Сумотомо
300$
1 жил
Математикийн
сургууль
ИМ-2
Б.Баярмаа
Мицубиши
-
1 жил
Математикийн
сургууль
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Анги, курс
Инженер багш 3
Германы инженерийн бэлтгэл 2
Германы инженерийн бэлтгэл 2
Инженерийн математик загварчлал 4
Инженерийн математик загварчлал 4
Инженерийн математик загварчлал 4
Инженерийн математик загварчлал 4
Инженер багш 4
Инженер багш 4
Инженер багш 4
Инженер багш 4
Инженер багш 3
Инженер багш 3
Германы инженерийн бэлтгэл 2
Овог нэр
П.Чулуундорж
Г.Нэнжбадгар
Г.Нинжбадгар
Ө.Оюунчулуун
Б.Бөртэ-Үжин
Г.Долгион
Г.Ням-Осор
Б.Одгэрэл
Э.Уранчимэг
П.Чулуундорж
Н.Чинзул
Д.Бямбадорж
Э.Номин
Н.Уянга
15
“Инженер багш” мэргэжлийн
магистрант
16
Инженер багш-2
Д.Алтангадас
17
18
19
Германы инженерийн бэлтгэл-2
Инженер багш-4
Инженер математик-3
Б.Уянга
Э.Уугантуяа
Б.Батцэцэг
20
21
22
Д.Энхтунгалаг
Удирдагч Д.Ганбат
Инженерийн процессын загварчлал-3 Г.Энхжаргал
ГСАС-ийн XI анги
ГСАС-ийн XI анги
Б.Даваасамбуу
С.Нинжин
Шагналын төрөл
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон урамшуулал
Аэробекийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээний
урамшуулал
“Төмөр замын бетон дэрний АРС бэхэлгээний эд
ангиудын бат бэхийн тооцоо, судалгаа” илтгэл
1-р байр
“Онолын механикийн улсын III олимпиад”-д оролцож
хувийн амжилтаараа I байр эзэлж диплом, мөнгөн
шагналаар
МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал
МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал
МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал
МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал
МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал
МС-ийн 10 жилийн ойн шагнал
•
•
•
•
•
•
- ШУТИС-ийн математикийн олимпиадад ÌÑ багаараа тэргүүн байр, хувийн
дүнгээр ИМ-ийн 2-р ангийн оюутан Г.Батмөнх 1-р байр, ИМЗ-ийн 4-р ангийн
оюутан Г.Долгион 3-р байр эзэллээ.
- Хүнс үйлдвэрлэлийн процесс аппаратын улсын анхдугаар олимпиадад ÌÑ
багаараа тэргүүн байр, хувийн дүнгээр ИБ-ийн 3-р ангийн оюутан Ц.Мөнгөнзул 2р байр эзэллээ.
- ШУТИС-ийн Монгол бичгийн уламжлалт олимпиадад ìºí багаараа тэргүүн байр,
хувийн дүнгээр ИМЗ-ийн 3-р ангийн оюутан Ч.Батзаяа 1-р байр, ИБ-ийн 3-р
ангийн оюутан Ц.Мөнгөнзул 3-р байрын тус тус эзэллээ.
- DSH (Deutsche Sprachprьfung fьr den Hochschulzugang auslдndischer
Studienbewerber) буюу Германы их дээд сургуулиудад суралцах герман хэлний
түвшинг тогтоож эрх олгодог герман хэлний шалгалтанд ГИБ ангиас 12 оюутан
тэнцэж сертификатаа гардан авлаа.
- ХБНГУ-Монголын ЗГ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөрт ГИБ ангиас 8, ИМ ангиас 1, ИМЗын ангиас 1, нийт 10 оюутан хамрагдаж ХБНГУ-д суралцахаар боллоо.
- Германы Фрайбергийн их сургууль, Уул уурхайн инженерийн сургуультай
хамтарсан Инженерийн бэлтгэл-уул уурхайн ашиглалтын технологийн 3+2
хөтөлбөрийн анги шинээр нээгдэж 10 сарын 25-ннас 22 оюутантай хичээллэж
эхэллээ.
- Èíæåíåð ìàòåìàòèê, Инженер-багш мэргэжлийн хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний
тайланг àìæèëòòàé áè÷èæ äóóñãàí, МИҮЗ-ийн шинжээчдийн багт õ¿ëýýëãýí ºãñºí.
Øèíæýý÷äèéí áàãèéí ¿íýëãýýãýýð äýýðõ õî¸ð õºòºëáºð амжилттай магдлан
итгэмжлэгдëýý.
- Е-хичээл бэлтгэхэд профессорын багууд ñàíàà÷ëàãàòàé àæèëëàñàí: ¯¿íä:






Ðекторын 2010 оны 10 сарын 08-ны А-107 тоот тушаалаар
- S.MT720 Математик физикийн аргууд
- E.MT719 Хэрэглээний функциональ анализ
Ðекторын 2011 оны 03 сарын 04-ны А-48 тоот тушаалаар
- S.MT717 Инженерийн математик
- E.PSM701 Судалгаа шинжилгээний арга зүй 2
- E.MT211 Магадлалын онол, математик статистик
Ðекторын 2011 оны 06 сарын 06-ны А-25 тоот тушаалаар
- S.MT715 Хэрэглээнй статистик
- E.MТ702 Хэрэглээний статистик
- E.MТ706 Statistical method of quality management
- E.MT707 санамсаргүй процессын онол









- Төгсөгчдийн веб сайт байнгын ажиллагаатай болсон.
- “ABU-ROBOCON-2011” тэмцээнд тус сургуулийн П.Баасансүрэн ахлагчтай
Сентис баг оролцлоо.
- МС-ийн 10 жилийн ойд зориулсан “Оюутны шатрын багийн тэмцээн-2010”
амжилттай зохион байгууллаа. Тэмцээнд ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын
13 баг оролцлоо.
- Математикийн хичээлийн сургалтын чанарыг сайжруулах зорилгоор ШУТИСийн бүрэлдэхүүн сургуулиудтай хамтарсан семинар зохион байгуулсан нь үр
дүнтэй боллоо.
- Оюутнуудын суралцах таатай орчныг бүрдүүлэхэд анхаарч 30 оюутны
багтаамжтай компьютерийн лаборатори байгуулан сургалтанд ашиглаж байна.
- Математикийн сургуулийн WEB хуудñûã øèíý÷ëýæ, өдөр тутмын мэдээллийг
оюутан, багш ажилчдад хүргэж байна.
- Инженер математик хөтөлбөрийн “Монгол улсын стандарт” батлагдсан.
- Оюутны хөгжлийн дэд хөтөлбөрийг 6 зорилт, чиглэлийн дагуу боловсруулан
ажиллаж байна.
- Мэргэжил сурталчлах ээлжит үзэсгэлэн яармагт амжилттай оролцлоо.
Соёл олон нийтийн
ажлын агуулга
МС-ийн 10 жилийн ойд
зориулсан “Оюутны
шатрын багийн
тэмцээн-2010”
Шатрын дугуйлан
Хугацаа
Хариуцан явуулсан
нэгж, албан тушаалтан
2010.10 сард
МС-ийн захиргаа
”Эвийн тэнгэр”
шатрын клуб,
Улсын шүүгч: дэд
проф Ө.Цэрэн
2010.10-2011.01 сард
Багш Ө.Цэрэн 48
цагийн шатрын хичээл
заалаа.
Улсын шүүгч:
дэд проф Ө.Цэрэн
Оролцсон хүний тоо
ШУТИС-ийн
бүрэлдэхүүн
сургуулиудын 13 баг,
70 орчим хүн
оролцлоо.
Шатрын клубын
оюутнууд, багш нарын
хүүхдүүд хамрагдав.
Уралдаан тэмцээн
Хамрагдсан хүн
Шагнал /төг/
Байр
Спортын 4 төрөлт тэмцээн
/Шатар/
Шатрын баг
20000
1-р байр
Алтан медаль
Аэробекийн улсын аварга
1 оюутан
4 кр
Мөнгөн медаль
Шатрын баг
Ө.Цэрэн
Д.Батхуяг
С.Өнөржаргал
Сагсан бөмбөгийн
баг
25000
5000
5000
5000
1
1
3
3
40000
1
Ц.Дэлгэрмаа
20000
“Шилдэг эмэгтэй”
тоглогч
Спортын 4 төрөлт тэмцээн
/Шатар/
Спортын 4 төрөлт тэмцээн
/Сагсан бөмбөг/

Зөвлөх багшийн тэмцээн
Бүх зөвлөх багш,
оюутнууд
Шилжин явах
цом, өргөмжлөл
1-р байр
Инженер багш-4
 2-р байр
Инженерийн
математик-3
 3-р байр
Инженер математик
загварчлалын -1
Сургуулийн санхүүгийн нөөц:
 а) МС-ийн оюутны сургалтын төлбөр
 б) Сургууль хоорондын тооцооны орлого
 в) Гэрээт ажил болон бусад орлого
 г) Төсвийн санхүүжилт зэрэг орлогуудаас бүрдэж байна.
2010-2011
Үзүүлэлт
Төсөв
Гүйцэтгэл
I. Сургалтын төлбөрийн орлого
148168,7
163741,4
II. Лицейн сургалтын орлого
70400,0
74892,6
III. Оюутны байрны орлого
0,0
0,0
IY. Түрээсийн орлого
0,0
0,0
Y. Бусад орлого
7391,5
11098,3
VI Төсвөөс санхүүжих дүн
30610,6
272818,4
VII Сургуулийн хоорондын кредит цагийн хөлс
834703,4
1083965,2
VIII Төвлөрүүлэх орлого
49293,4
49728,6
1140567,6
1656244,5
Нийт орлого
VI. Төвлөрүүлэх орлого
3%
I. Сургалтын
төлбөрийн орлого
10%
II. Лицейн
сургалтын орлого
5% III. Бусад орлого
1%
IV.Төсвөөс санхүүжих дүн
16%
V. Сургуулийн хоорондын
кредит цагийн хөлс
65%



Тайлангийн хугацаанд 1,656,244,5 мянган төгрөгийн
орлого
орсноос сургалтын төлбөрөөс 238,634,0
мянган төгрөг, сургууль хоорондын тооцооноос
1,133,693,8 мянган төгрөг бусад орлогоос 11,098,3
мянган төгрөг, төсвийн санхүүжилтээс 272,818,4
мянган төгрөг тус тус орсон байна.
2010-2011 оны хичээлийн жилд батлагдсан төсөвт
орлогыг бүрдүүлсэн болно. Сургууль хоорондын
мөнгө бүрэн орж ирсэн.
Төсвийн санхүүжилтийн дүнд Хүний Хөгжлийн
Сангийн санхүүжилтийн нөлөөлөл их байсныг
тэмдэглэх нь зүйтэй юм.
кр-н үнэлгээ 2009-2010 хичээлийн жилд
24,6 мян.төг, 2010-2011 оны хичээлийн жилд
27,9 мян.төг болж 3260 төгрөгөөр буюу 13,813,4 хувь өссөн нь инфляцийн өсөлттэй
ойролцоо байна.
1
 Сургалтын
төлбөрийн
авлагын
хувьд
хувиараа төлбөрөө төлдөг оюутнуудын авлага
15,263,8 мян.төг, СТС–тай холбоотой урд
онуудын хуримтлал 10,506,1 мян.төг байна.

Тайлант хичээлийн жилд үндсэн хөрөнгийн дүн
63,481,7 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж, нийт 441,538,7
мянган төгрөг болсон. ТӨХ-ны 418 тоот тогтоолоор
1,665,0 мянган төгрөгийн хөрөнгө акталж, данснаас
1,350,0 мянган төгрөгийн хөрөнгө төвлөрсөн номын
санд шилжүүлэв. Бараа материалын хувьд нийт
16,779,0 мянган төгрөгийн хөрөнгө худалдан авч,
11,370,6 мянган төгрөгийн хөрөнгө зарцуулан 36,101,6
мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.
/мян,төг/
№
Үзүүлэлт
Дүн
Хувь
1
Сургалттай холбоотой зардал
994.388.7
70,9
2
Шууд бус зардал
367.135.7
26,2
3
Оюутны үйлчилгээ
5.806.8
0,4
4
Хөрөнгө оруулалт
34.218,3
2,4
Нийт зардлын дүн
1.401.549.5
100
Оюутны
үйлчилгээ
0%
Хөрөнгө
оруулалт
3%
Шууд бус зардал
26%
Сургалттай
холбоотой
зардал
71%
Зардлын утга
I. Сургалттай холбоотой шууд зардал
Цалин нэмэгдэл, шимтгэлийн хамт
Багшийн цалин
Сур.мастер, инж СА-ны ажилтны цалин
Хичээлийн туслах ажилтны цалин
ЭША
Илүү цагийн хөлс
Цагийн багшийн хөлс
Нэмэгдэл
НДШ
Хичээл практикийн зардал
Хичээл практикийн зардал
Е-сургалт
Сургалтын тоног төх, эд хогш худ.авах
Дадлагын
Сургалтын бичиг хэрэг
Мэргэжил дээшлүүлэх
Интернетийн үйлчилгээ
Ном хэвлэл
Үр дүнд суурилсан менежмент
Томилолт
ЭШЗардал
Төсөв
1065478,2
802686,2
539627,5
39193,7
0,0
0,0
76189,5
16330,0
51800,0
79545,5
72332,7
28200,0
6500,0
20000,0
0,0
3672,7
10000,0
3960,0
4679,3
0,0
400,0
60550,0
Гүйцэтгэл
1028607,0
823145,2
566967,2
41441,5
0,0
0,0
67426,9
25112,2
42236,6
79960,8
69940,1
29945,5
6026,3
14923,8
0,0
3937,3
10623,7
4483,5
5228,3
0,0
278,4
19561,5
Багшийг дэмжих зардал
10280,0
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
Сургууль хоорондын кредит цагийн хөлс
Биеийн тамирын кредит
Тогтмол зардал
Гэрэл цахилгаан
Түлш халаалт
Цэвэр бохир ус
Хөрөнгө оруулалт
Барилга байгууламжийн
Лаборатори, тоног төхөөрөмжийн
Эд хогшил, бусад
II.Шууд бус зардал
Цалин нэмэгдэл, шимтгэлийн хамт
Удирдах ажилтны цалин
Бусад ажилтны цалин
Илүү цаг
Нэмэгдэл
НДШ
Захиргааны бичиг хэргийн зардал
Шуудан холбоо
Хог тээвэр
Телевиз радио
Тээврийн зардал
Мэргэжилтний байр
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Угаалга цэвэрлэгээ, аж ахуйн зардал
0,0
50000,0
3350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61200,0
17000,0
44200,0
0,0
378773,9
100803,5
0,0
75364,0
1500,0
13950,0
9989,5
1495,0
2150,0
2688,0
0,0
634,7
0,0
2200,0
1466,8
8745,5
0,0
63908,2
3581,5
0,0
0,0
0,0
0,0
34218,3
10000,0
24218,3
0,0
367135,7
98408,3
0,0
78890,5
198,6
9885,4
9433,8
1356,5
1626,7
1470,5
0,0
214,0
973,5
780,4
1125,8
Аж ахуйн эд хогшил
Урсгал засвар
Гадаад арга хэмжээ
Гадаад томилолт
Шагнал урамшил
Ахмад ойн арга хэмжээ
Тэтгэмж
Байгууллагын гишүүний татвар
Багш нарын арга хэмжээ
Харуул хамгаалалтын зардал
МСҮТөвийн байрны хүүхдийн хоол
Эмийн зардал
Газрын төлбөр
ТАХЗ-д төвлөрүүлэлт
Номын сангийн төвлөрүүлэлт
Технологийн паркийн зардлын төв-лт
Инженерийн албаны төвлөрүүлэлт
Хичээлийн байрны зардлын төвлөрүүлэлт
ДТС-иас ДПКол зардлын төвлөр.лт
Гэрээт ажлын орлогын шимтгэл
III. Оюутны үйлчилгээний зардал
Оюутны эрдэм шинжилгээний зардал
Оюутны спорт, урлагийн а.хэм зардал
Оюутны тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Оюутны унааны зардал
ЗАРЛАГЫН ДҮН
6500,0
54300,0
2000,0
12500,0
2150,0
9000,0
20695,0
2600,0
3155,0
21984,0
0,0
0,0
0,0
66188,8
31515,7
16000,0
8702,7
28997,0
0,0
0,0
7239,5
1640,0
1796,5
2303,0
1500,0
1451491,6
6932,6
29462,8
1330,9
15010,4
2725,9
8922,2
9965,0
2520,8
4432,9
12519,0
0,0
0,0
0,0
76944,5
32888,9
15777,7
13054,4
28692,0
0,0
0,0
5806,8
407,0
2009,6
1037,2
2353,0
1401549,5
Цалингийн зардлын гүйцэтгэл
/ мян.төг/
Нэмэгдэл
Орон тоо
БАГШ
Тэргүүлэх профессор
Профессор
Дэд профессор
Ахлах багш
Багш
Туслах багш
Сургалтын инженер
Гэрээт багш
Цагийн багш
ЗА ангилал
ГА ангилал
Лицей
ДҮН
Үндсэн цалин
Цол зэрэг
болон бусад
Илүү цаг
Бүгд цалин
Ажилласан сар
Дундаж цалин
69
567639
42682
67665
677986
703
7
49225,5
12959,3
3997,6
66182,3
51,5
1285,1
3
33357,0
11263,1
1795,2
46415,3
36,0
1289,3
8
60589,6
7155,7
4810,1
72555,4
72,0
1007,7
23
221571,7
8964,4
28802,6
259338,7
265,0
978,6
19
146517,8
1152,3
21622,5
169292,6
193,0
877,2
6
51760,6
741,8
6399,0
58901,4
76,0
775,0
3
4616,6
445,2
238,5
5300,3
9,0
588,9
1
870,7
429,0
1299,7
3,0
433,2
35
25112,2
25112,2
250,0
100,4
5
31207,4
5041,5
36447,5
61,0
597,5
17
37683,1
4843,9
42527,0
179,0
237,6
43
91
50180,2
712692,4
5206,3
57773,5
55386,5
838758,9
430,0
128,8
198,6
68293,0
965,1
Хичээлийн 1-р байрны болон
нийтийн эзэмшлийн
Анги , танхим
Зардлын утга
төсөв
гүйцэтгэл
Àнги танхим, лабораторийн засвар
4035.8
4035.8
Лицейн ангиудын засвар /2-225-228 /
289.8
289.8
Àнгийн ширээ сандлын засвар /1-402/
63.0
63.0
Баянхошууны складны дээврийн засал
634.8
634.8
Горхийн байрны цахилгааны зардал
45.0
45.0
1-р байрны арын хаалганы зардал
320.0
320.0
1-р байранд электрон автомат,контролёр тавьсан
зардал
2736.0
2736.0
1-р байрны аваарын гэрлийн зардал
333.0
333.0
1-р байрны халаалтын системийн угаалга
317.1
317.1
1-р байрны сантехникийн өвлийн бэлтгэл
886.2
886.2
Хич 1-р байрны бусад урсгал засвар
3926.8
3926.8
13587.5
13587.5
Нийт зардал

Ìàòåìàòèêèéí Сургуулийн хамт олон 2010-2011 оны хичээлийн жилд
ШУТИС-ийн мастер төлөвлөгөө, Математикийн сургуулийг 2015 он
хүртэл хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө, МС-ийн 2010-2011 оны бизнес
төлөвлөгөө, захирлын мөрийн хөтөлбөр зэргийг хэрэгжүүлэх хүрээнд
багш нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, давтан сургах, сургалтын
чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх, үүнд чиглэсэн сургалт семинаруудыг
зохион байгуулах, сургуулиас хариуцан явуулдаг бакалаврын
мэргэжлүүдийг магадлан итгэмжлүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны
ажилд багш нарыг оролцуулах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэрэг олон
ажлуудыг салбар, профессорын багууд дээр амжилттай зохион
байгуулан ажиласан байна. Тухайлбал, тус хичээлийн жилд 10 гаруй
багш гадаад, дотоодын их, дээд сурууль, эрдэм шинжилээний
байгууллагад богино хугацаагаар мэргэжил дээшлүүлсний зэрэгцээ
гадаадад 6 багш докторантурт амжилттай суралцаж, 3 багш хичээлийн
жилийн эхэнд БНСУ, Тайванд докторантурт суралцаж эхлээд байна.

Мөн сургалтын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх, хичээлийн
агуулгыг нягтаршуулахад чиглэсэн хурал, семинарыг ШУТИСийн удирдлага, профессоруудыг оролцуулан зохион байгуулж,
тэдний санал дүгнэлтийг тусгаж ажиллаà.

2010-2011 оны хичээлийн жилийн эхэнд Математикийн
сургуулийн 10 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлж, ойг угтан олон
улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах, багш
нарын бүтээлийн үзэсгэлэн гаргах, гавьяа зүтгэл гаргасан багш
ажилтнуудыг шагнаж урамшуулах, түүхэн кино хийх зэрэг олон
ажлуудыг зохион байгуулан ажилласан. Мөн тус хичээлийн жилд
Инженер математик, Инженер багш мэргэжлийн бакалаврын
хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлөөр
оруулж батлуулсан нь манай хамт олны хийсэн томоохон
ажлуудын нэг болсон юм. Хөтөлбөрийн
тайланг бичихэд
математикийн болон техникийн механикийн салбарын багш нар
идэвх зүтгэлтэй ажиллаа.




Математикийн сургуулийн багш нар 2010-2011 оны хичээлийн
жилийн намар бүрэлдэхүүн сургуулиудад бакалаврын түвшинд 11309
оюутанд 12 хичээлээр 34212 кр, магистрын түвшинд 740 оюутанд 11
хичээлээр 1899 кр, хаврын улиралд бакалаврын түвшинд 8112 оюутанд
12 хичээлээр 24584 кр, магистрын түвшинд 637 оюутанд 11 хичээлээр
1635 кр цагийн сургалт явуулж үйлчилсэн байна. Харин Математикийн
сургуулийн хэмжээнд 2010-2011 оны намрын улиралд 357 бакалавр
5971 кредит, 16 магистр 175 кредит, нийт 373 оюутан 6146 кредитийн
хичээл сонгон үзсэн байна. Мөн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил
гүйцэтгэх, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, бүтээл туурвих тал дээр
профессорын баг, багш нар анхааран ажиллаж 1 олон улсын төсөл, 3
дотоодын төсөл хэрэгжүүлж, гадаадад 20, дотоодод 46 илтгэл
хэлэлцүүлж, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаадад 10, дотоодод 31
бичиж хэвлүүлсэн байна. Мөн íîì ñóðàõ áè÷ãèéí ñàíã íýìýãä¿¿ëýõ, áè÷èæ
õýâë¿¿ëýõ òàë äýýð ïðîôåññîð áàãø íàð èäýâõ ç¿òãýë ãàðãàí àæèëëàæ
2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 20 îð÷èì íîì ñóðàõ áè÷èã, ãàðûí àâëàãà
õýâë¿¿ëæ ñóðãàëòàíä àøèãëàñàí áàéíà.
ªíãºðñºí õè÷ýýëèéí æèëä ñóðãóóëèéí ãадаад, дотоод õàìòûí àæèëëàãààã
ºðãºæ¿¿ëýõýä профессор, багш нар èäýâõòýé àæèëëàæ, шинжлэх ухаан,
технологийн үзэсгэлэн, õóðàë, ñåìèíàðò àìæèëòòàé îðîëöîí, îëîí óëñûí
¿çýñãýëýíãýýñ òýðã¿¿í áàéðûí øàãíàë õ¿ðòñýí çýðýã ñàéõàí àìæèëòûã
¿ç¿¿ëëýý.
2010-2011 оны хичээлийн жилийн төсвийг батлагдсан төсөв
төлөвлөгөөний дагуу 1,656,244,5 мян.төг-н орлого бүрэлдүүлэн
1,401,549,5 мян.төг-г зарцуулан тус сургуулийн хамт олны тавьсан
зорилтуудыг үндсэнд нь ханган биелүүллээ.
2011-2012 îíû õè÷ýýëèéí æèëä Математикийн сургууль áагш, àæèëòàíû
мэдлэг, чадварыг улам ахиулах, çàëóó áàãø íàðûã ãàäààäûí ºíäºð
õºãæèëòýé îðîíä ìàãèñòð, äîêòîðàíòóðò ñóðãàæ áýëòãýõ, áàãø íàðûã
äàâòàí ñóðãàõ, ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ, õàìòàðñàí
төсөл хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх, гадаад дотоод хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх,
сургалтанд
дэвшилтэт
технологиудыг
ашиглаõ
çýðýã
¿éë
àæèëëàãààíóóäûã òîãòâîðòîé õýðýãæ¿¿ëæ, óëàì ºðãºæү¿ëýí àæèëëàõààð
òºëºâëºæ áàéíà.

similar documents